Jaar: 2021
PDF

Het EU-cybersanctieregime van 2019 als antwoord op cyberdreigingen en kwaadwillige cyberactiviteiten

Op 17 mei 2019 heeft de Raad van de Europese Unie (hierna: Raad) een juridisch kader gecreëerd om door middel van gerichte beperkende maatregelen te reageren op de stijgende trend van georganiseerde cyberaanvallen met aanzienlijke gevolgen die een externe bedreiging vormen voor de Unie of haar lidstaten.[1]

Zo kan de Raad voortaan een verbod opleggen om enerzijds naar de EU te reizen[2] of kan ze anderzijds alle geldmiddelen bevriezen die toebehoren aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op enige wijze betrokken zijn bij cyberaanvallen of pogingen tot cyberaanvallen.[3] Dergelijke maatregelen moeten dienen als afschrikking.

Bovendien moeten zij onderscheiden worden van het aansprakelijk stellen van een derde Staat voor cyberaanvallen. De toepassing van gerichte beperkende maatregelen komt niet neer op een aansprakelijkheidstelling, wat steeds een soeverein politiek besluit blijft dat op een individuele basis wordt genomen. Het staat iedere lidstaat wel vrij om de aansprakelijkheidsstelling van een derde Staat met betrekking tot cyberaanvallen zelf te bepalen.[4] De Uniewetgever wil op die manier de juridische, technische en politieke moeilijkheden vermijden die rijzen bij het toerekenen van een cyberaanval aan een Staat.[5]

Onder cyberaanvallen verstaat de verordening van 17 mei 2019 één van de volgende activiteiten:

 • zich toegang verschaffen tot informatiesystemen;
 • verstoren van informatiesystemen;
 • verstoren van gegevens;
 • onderscheppen van gegevens.

Cyberaanvallen die een externe bedreiging vormen, omvatten onder meer degene die ofwel afkomstig zijn, of worden uitgevoerd, van buiten de Unie, ofwel gebruik maken van infrastructuur buiten de Unie, dan wel worden uitgevoerd door natuurlijke of rechtspersonen die buiten de Unie zijn gevestigd of actief zijn, of worden uitgevoerd met de steun van natuurlijke personen of rechtspersonen die buiten de Unie actief zijn.

Een cyberaanval kan dan ook een bedreiging vormen voor een lidstaat indien  informatiesystemen worden aangevallen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de kritieke infrastructuur, of diensten die nodig zijn voor het in stand houden van essentiële sociale en/of economische activiteiten, of kritieke functies van de staat zoals op het gebied van defensie en van het bestuur en het functioneren van de instellingen.[6]

Met de SolarWinds-cyberaanval op de Amerikaanse federale regering, de cyberaanval op het Duitse federale parlement in 2015 en de recente cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau van Pfizer en BioNTech is het duidelijk dat cyberbeveiliging steeds relevanter wordt.[7] Al op 19 juni 2017 nam de Raad conclusies aan over een kader voor een gezamenlijke diplomatieke reactie op kwaadwillige cyberactiviteiten. Het zogenaamde Instrumentarium voor cyberdiplomatie waarin de Raad zijn bezorgdheid uitte over de toegenomen capaciteit en bereidheid van Staten en niet-statelijke actoren om via kwaadwillige cyberaanvallen hun doelstellingen te bereiken. De Raad wees toen al op de groeiende behoefte aan bescherming van de integriteit en veiligheid van de Unie, haar lidstaten en haar burgers tegen cyberbedreigingen.[8]

Besluit

Zoals hierboven werd beschreven, kiest de Uniewetgever met het cybersanctieregime voor het sanctioneren van niet-statelijke actoren om op die manier politieke en diplomatieke moeilijkheden te vermijden. Het cybersanctieregime sluit het toeschrijven van de verantwoordelijkheid voor een cyberaanval aan een Staat expliciet uit. Het toerekenen van een cyberaanval aan een Staat kan immers aanzienlijke politieke spanningen teweegbrengen. Het is maar de vraag of de Uniewetgever op die manier geen juridische fictie creëert. De meerderheid van voorkomende cyberaanvallen wordt immers op verzoek van of met de steun van overheden uitgevoerd, zoals Stuxnet[9], Wannacry[10] en NotPetya[11]. Bovendien zal de schijn van toerekening aan een Staat blijven bestaan wanneer de Unie cybersancties uitvaardigt tegen een onderdaan van die bepaalde derde Staat.[12]

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of 03 216 70 70.

[1] Zie overweging (7) van het BESLUIT (GBVB) 2019/797 VAN DE RAAD van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen; VERORDENING (EU) 2019/796 VAN DE RAAD van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen.

[2] Zie artikel 4 van het BESLUIT (GBVB) 2019/797 VAN DE RAAD van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen.

[3] Zie artikel 5 van het BESLUIT (GBVB) 2019/797 VAN DE RAAD van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen. Zie artikel 3 van de VERORDENING (EU) 2019/796 VAN DE RAAD van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen.

[4] Zie overweging (8) en (9) van het BESLUIT (GBVB) 2019/797 VAN DE RAAD van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen.

[5] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

[6] https://ecer.minbuza.nl/-/een-eu-cybersanctieregime-stap-voor-meer-veiligheid-in-cyberspace

[7] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.43.

[8] Zie overweging (1) van het BESLUIT (GBVB) 2019/797 VAN DE RAAD van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen.

[9] De Stuxnet-cyberaanvallen tegen Iraanse nucleaire faciliteiten waren volgens sommige bronnen een gezamenlijke operatie van de Verenigde Staten en Israël. Zie DUMORTIER, V.PAPAKONSTANTINOU en P. DE HERT, “EU sanctions against cyber-attacks and defense rights: Wanna-Cry?”, European Law Blog 2020, 2 en J. KAMBIC en S. LILES, “Non-State Cyber Power in ONG”, Journal of Information Warfare 2014, 57-67.

[10] WannaCry was een uitbraak van ransomware die zich richtte op het Windowsbesturingssyteem in verscheidende landen. Zie VK, Departement van Buitenlandse Zaken, “Foreign Office Minister condems North Korean actor for WannaCry attacks”, Persmededeling 19 december 2019, online beschikbaar op https://gov.uk/government/news/foreign-office-minister-condems-north-korean-actor-for-wannacry-attacks en G. FUSTER L. JASMONTAITE, “Cybersecurity Regulation in the European Union: The Digital, the Critical and Fundamental Rights” in M.CHRISTEN, B.GORDIJN en M.LOI (eds.), The Ethics of cybersecurity, Cham, Springer, 2020, 99-100.

[11] De NotPetya-aanval was een uitbraak van ransomware die opnieuw het Windowsbesturingssysteem viseerde. Zie VK, Departement van Buitenlandse Zaken en Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging, “Foreign Office Ministers condems Russia for NotPetya attacks”, Nieuwsmededeling 15 februari 2018; B. BLUMBERGS, K. VAN DER MEIJ en L.LINDSTRÖM, “NotPetya and WannaCry Call for a Joint Response from International Community”, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Paper 2018.

[12] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

—————————————————————-

Le régime des cyber-sanctions de l’UE de 2019 en réponse aux cyber-menaces et aux cyber-activités malveillantes.

Le 17 mai 2019, le Conseil de l’Union européenne (ci-après : le Conseil) a créé un cadre juridique pour répondre, par des mesures restrictives ciblées, à la tendance croissante des cyberattaques organisées ayant des conséquences import antes et constituant une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres.[1] 

Par exemple, le Conseil peut désormais imposer une interdiction de voyager[2] dans l’UE ou geler tous les fonds appartenant à des personnes physiques ou morales qui sont impliquées de quelque manière que ce soit dans des cyberattaques ou des tentatives de cyberattaques.[3]  Ces mesures devraient avoir un effet dissuasif.

En outre, il convient de faire une distinction avec la responsabilité d’un État membre pour des faits de cyberattaque. L’application de mesures restrictives ciblées ne constitue pas une imposition de responsabilité, qui reste toujours une décision politique souveraine prise sur une base individuelle. Toutefois, chaque État membre est libre de déterminer la responsabilité d’un État tiers en matière de cyberattaques.[4] Le législateur de l’Union souhaite ainsi éviter les difficultés juridiques, techniques et politiques liées à l’attribution d’une cyberattaque à un État.[5]

Par cyberattaque, le règlement du 17 mai 2019 entend l’une des activités suivantes :

– l’accès aux systèmes d’information ;

– perturbation des systèmes d’information ;

– perturbation des données ;

– interception des données.

Les cyberattaques qui constituent une menace externe comprennent celles ; qui ont pour origine ou sont menées par des entités situées en dehors de l’Union, qui utilisent des infrastructures situées en dehors de l’Union, qui sont menées par des personnes physiques ou morales basées ou opérant en dehors de l’Union, ou qui sont menées avec le soutien de personnes physiques ou morales opérant en dehors de l’Union.

Une cyberattaque peut donc constituer une menace pour un État membre si les systèmes d’information qui sont attaqués concernent, par exemple, des infrastructures critiques, ou des services nécessaires au maintien d’activités sociales et/ou économiques essentielles, ou des fonctions critiques de l’État telles que celles liées à la défense et à l’administration et au fonctionnement des institutions.[6]

Avec la cyberattaque de SolarWinds contre le gouvernement fédéral américain, la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand en 2015 et la récente cyberattaque contre l’Agence européenne des médicaments de Pfizer et BioNTech, il est clair que la cybersécurité devient de plus en plus pertinente.[7]  Déjà le 19 juin 2017, le Conseil adoptait des conclusions sur un cadre pour une réponse diplomatique conjointe aux cyberactivités malveillantes. Le dénommé « Instrumentarium  pour la cyberdiplomatie », dans lequel le Conseil s’est dit préoccupé par la capacité et la volonté accrues des États et des acteurs non étatiques d’atteindre leurs objectifs par le biais de cyberattaques malveillantes. À l’époque, le Conseil soulignait déjà la nécessité croissante de protéger l’intégrité et la sécurité de l’Union, de ses États membres et de ses citoyens contre les cybermenaces.[8]

Conclusion 

Comme décrit ci-dessus, avec le régime de cyber-punition, le législateur de l’Union choisit de sanctionner les acteurs non étatiques afin d’éviter les difficultés politiques et diplomatiques. Le régime des cyberpénalités exclut explicitement l’attribution de la responsabilité d’une cyberattaque à un État. Après tout, attribuer une cyberattaque à un État peut provoquer des tensions politiques considérables. La question est de savoir si le législateur de l’Union ne crée pas ainsi une fiction juridique. Après tout, la majorité des cyberattaques courantes sont menées à la demande ou avec le soutien des gouvernements, comme Stuxnet[9], Wannacry[10] et NotPetya[11] . En outre, l’apparence d’attribution à un État subsistera lorsque l’Union émettra des cyber-sanctions contre un ressortissant de cet État tiers particulier.[12]

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1] Voir le considérant (7) de la DÉCISION (PESC) 2019/797 du CONSEIL du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres ; RÈGLEMENT (UE) 2019/796 du CONSEIL du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres.

[2] Voir l’article 4 de la DÉCISION (PESC) 2019/797 du CONSEIL du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres.

[3] Voir l’article 5 de la DÉCISION (PESC) 2019/797 du CONSEIL du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres. Voir l’article 3 du RÈGLEMENT (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives à l’encontre des cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres.

[4] Voir les considérants (8) et (9) de la DÉCISION (PESC) 2019/797 du CONSEIL du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres.

[5] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

[6] https://ecer.minbuza.nl/-/een-eu-cybersanctieregime-stap-voor-meer-veiligheid-in-cyberspace

[7] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.43.

[8] Voir le considérant (1) de la DÉCISION (PESC) 2019/797 du CONSEIL du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres.

[9] Les cyberattaques Stuxnet contre les installations nucléaires iraniennes étaient, selon certaines sources, une opération conjointe américano-israélienne. Voir DUMORTIER, V.PAPAKONSTANTINOU et P. DE HERT, “EU sanctions against cyber-attacks and defence rights : Wanna-Cry ?”, European Law Blog 2020, 2 et J. KAMBIC et S. LILES, “Non-State Cyber Power in ONG”, Journal of Information Warfare 2014, 57-67.

[10] WannaCry était une épidémie de ransomware qui visait le système d’exploitation Windows dans plusieurs pays. Voir Royaume-Uni, ministère des Affaires étrangères, ” Foreign Office Minister condems North Korean actor for WannaCry attacks “, communiqué de presse du 19 décembre 2019, disponible en ligne sur https://gov.uk/government/news/foreign-office-minister-condems-north-korean-actor-for-wannacry-attacks et G. FUSTER L. JASMONTAITE, ” Cybersecurity Regulation in the European Union : The Digital, the Critical and Fundamental Rights ” in M.CHRISTEN, B.GORDIJN and M.LOI (eds.), The Ethics of cybersecurity, Cham, Springer, 2020, 99-100.

[11] L’attaque NotPetya était une épidémie de ransomware qui visait à nouveau le système d’exploitation Windows. Voir Royaume-Uni, ministère des Affaires étrangères et Centre national de cybersécurité, ” Foreign Office Ministers condemns Russia for NotPetya attacks “, communiqué de presse du 15 février 2018 ; B. BLUMBERGS, K. VAN DER MEIJ et L.LINDSTRÖM, ” NotPetya and WannaCry Call for a Joint Response from International Community “, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Paper 2018.

[12] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

—————————————————————————

Die EU-Cybersanktionsregelung 2019 als Reaktion auf Cyber-Bedrohungen und bösartige Cyber-Aktivitäten

Am 17. Mai 2019 hat der Rat der Europäischen Union (im Folgenden: Rat) einen Rechtsrahmen geschaffen, um mit gezielten restriktiven Maßnahmen auf den zunehmenden Trend zu organisierten Cyberangriffen mit erheblichen Folgen zu reagieren, die eine externe Bedrohung für die Union oder ihre Mitgliedstaaten darstellen.[1] 

So kann der Rat nun beispielsweise ein Einreiseverbot[2] in die EU verhängen oder alle Gelder einfrieren, die natürlichen oder juristischen Personen gehören, die in irgendeiner Weise an Cyberangriffen oder versuchten Cyberangriffen beteiligt sind.[3]  Solche Maßnahmen sollten abschreckend wirken.

Außerdem sollten sie von der Haftung eines Drittstaats für Cyberangriffe unterschieden werden. Die Anwendung gezielter restriktiver Maßnahmen kommt nicht der Auferlegung einer Haftung gleich, die immer eine souveräne politische Entscheidung auf individueller Basis bleibt. Es steht jedoch jedem Mitgliedstaat frei, die Haftung eines Drittstaates für Cyberangriffe festzulegen.[4] Auf diese Weise möchte der Unionsgesetzgeber die rechtlichen, technischen und politischen Schwierigkeiten vermeiden, die mit der Zuordnung eines Cyberangriffs zu einem Staat verbunden sind.[5]

Unter Cyberangriffen versteht die Verordnung vom 17. Mai 2019 eine der folgenden Aktivitäten:

– zugang zu Informationssystemen zu erhalten;

– unterbrechung von Informationssystemen;

– störende Daten;

– abfangen von Daten.

Zu den Cyberangriffen, die eine externe Bedrohung darstellen, gehören solche, die entweder von Einrichtungen außerhalb der Union ausgehen oder von diesen durchgeführt werden, Infrastrukturen außerhalb der Union nutzen oder von natürlichen oder juristischen Personen durchgeführt werden, die außerhalb der Union ansässig oder tätig sind, oder die mit Unterstützung von außerhalb der Union tätigen natürlichen oder juristischen Personen durchgeführt werden.

Ein Cyberangriff kann daher eine Bedrohung für einen Mitgliedstaat darstellen, wenn Informationssysteme angegriffen werden, die sich beispielsweise auf kritische Infrastrukturen oder Dienste beziehen, die für die Aufrechterhaltung wesentlicher sozialer und/oder wirtschaftlicher Aktivitäten oder kritischer Funktionen des Staates, z. B. im Zusammenhang mit der Verteidigung sowie der Verwaltung und dem Funktionieren der Institutionen, erforderlich sind.[6]

Mit dem SolarWinds-Cyberangriff auf die US-Bundesregierung, dem Cyberangriff auf den deutschen Bundestag im Jahr 2015 und dem jüngsten Cyberangriff auf die Europäische Arzneimittelagentur von Pfizer und BioNTech wird deutlich, dass die Cybersicherheit zunehmend an Bedeutung gewinnt.[7]  Bereits am 19. Juni 2017 hat der Rat Schlussfolgerungen zu einem Rahmen für eine gemeinsame diplomatische Reaktion auf bösartige Cyberaktivitäten angenommen. Das so genannte Instrumentarium für Cyber-Diplomatie, in dem der Rat seine Besorgnis über die zunehmende Fähigkeit und Bereitschaft von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren zum Ausdruck brachte, ihre Ziele durch böswillige Cyber-Angriffe zu erreichen. Schon damals wies der Rat auf die wachsende Notwendigkeit hin, die Integrität und Sicherheit der Union, ihrer Mitgliedstaaten und ihrer Bürger vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.[8]

Abschluss

Wie oben beschrieben, entscheidet sich der Unionsgesetzgeber bei der Cyber-Strafrechtsregelung für die Sanktionierung nichtstaatlicher Akteure, um politische und diplomatische Schwierigkeiten zu vermeiden. Die Cyber-Sanktionsregelung schließt ausdrücklich aus, dass einem Staat die Verantwortung für einen Cyber-Angriff zugeschrieben wird. Schließlich kann die Zuschreibung eines Cyberangriffs an einen Staat zu erheblichen politischen Spannungen führen. Es stellt sich die Frage, ob der Unionsgesetzgeber auf diese Weise nicht eine rechtliche Fiktion schafft. Schließlich wird die Mehrzahl der gängigen Cyberangriffe im Auftrag oder mit Unterstützung von Regierungen durchgeführt, wie z. B. Stuxnet[9], Wannacry[10] und NotPetya[11]. Darüber hinaus bleibt der Anschein der Zurechnung zu einem Staat bestehen, wenn die Union Cyber-Sanktionen gegen einen Staatsangehörigen dieses bestimmten Drittstaats verhängt.[12]

Wenn Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter [email protected] oder 03 216 70 70 zu kontaktieren.

[1] Siehe Erwägungsgrund (7) der BESCHLUSS  (GASP)  2019/797  DES  RATES vom  17.  Mai  2019 über  restriktive  Maßnahmen  gegen  Cyberangriffe,  die  die  Union  oder  ihre  Mitgliedstaaten bedrohen; VERORDNUNG (EU) 2019/796 DES RATES vom 17. Mai 2019 über  restriktive  Maßnahmen  gegen  Cyberangriffe,  die  die  Union  oder  ihre  Mitgliedstaaten bedrohen.

[2] Siehe Artikel 4 der BESCHLUSS  (GASP)  2019/797  DES  RATES vom  17.  Mai  2019 über  restriktive  Maßnahmen  gegen  Cyberangriffe,  die  die  Union  oder  ihre  Mitgliedstaaten bedrohen.

[3] Siehe Artikel 5 der BESCHLUSS  (GASP)  2019/797  DES  RATES vom  17.  Mai  2019 über  restriktive  Maßnahmen  gegen  Cyberangriffe,  die  die  Union  oder  ihre  Mitgliedstaaten bedrohen; Siehe Artikel 3 der VERORDNUNG (EU) 2019/796 DES RATES vom 17. Mai 2019 über  restriktive  Maßnahmen  gegen  Cyberangriffe,  die  die  Union  oder  ihre  Mitgliedstaaten bedrohen.

[4] Siehe Erwägungsgrund (7) und (8) der BESCHLUSS  (GASP)  2019/797  DES  RATES vom  17.  Mai  2019 über  restriktive  Maßnahmen  gegen  Cyberangriffe,  die  die  Union  oder  ihre  Mitgliedstaaten bedrohen

[5] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

[6] https://ecer.minbuza.nl/-/een-eu-cybersanctieregime-stap-voor-meer-veiligheid-in-cyberspace

[7] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.43.

[8] Siehe Erwägungsgrund (1) der BESCHLUSS  (GASP)  2019/797  DES  RATES vom  17.  Mai  2019 über  restriktive  Maßnahmen  gegen  Cyberangriffe,  die  die  Union  oder  ihre  Mitgliedstaaten bedrohen

[9] Die Stuxnet-Cyber-Angriffe auf iranische Atomanlagen waren einigen Quellen zufolge eine gemeinsame Operation der USA und Israels. Siehe DUMORTIER, V. PAPAKONSTANTINOU und P. DE HERT, “EU-Sanktionen gegen Cyberangriffe und Verteidigungsrechte: Wanna-Cry?”, European Law Blog 2020, 2 und J. KAMBIC und S. LILES, “Non-State Cyber Power in ONG”, Journal of Information Warfare 2014, 57-67.

[10] WannaCry war ein Ausbruch von Ransomware, die in mehreren Ländern auf das Windows-Betriebssystem abzielte. Siehe UK, Department of Foreign Affairs, “Foreign Office Minister condemns North Korean actor for WannaCry attacks”, Pressemitteilung vom 19. Dezember 2019, online verfügbar unter https://gov.uk/government/news/foreign-office-minister-condems-north-korean-actor-for-wannacry-attacks und G. FUSTER L. JASMONTAITE, “Cybersecurity Regulation in the European Union: The Digital, the Critical and Fundamental Rights” in M.CHRISTEN, B.GORDIJN and M.LOI (eds.), The Ethics of cybersecurity, Cham, Springer, 2020, 99-100.

[11] De NotPetya-aanval was een uitbraak van ransomware die opnieuw het Windowsbesturingssysteem viseerde. Zie VK, Departement van Buitenlandse Zaken en Nationaal Centrum voor Cyberbeveiliging, “Foreign Office Ministers condems Russia for NotPetya attacks”, Nieuwsmededeling 15 februari 2018; B. BLUMBERGS, K. VAN DER MEIJ en L.LINDSTRÖM, “NotPetya and WannaCry Call for a Joint Response from International Community”, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Paper 2018.

[12] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

———————————————–

The 2019 EU cyber sanctions regime in response to cyber threats and malicious cyber activities

On 17 May 2019, the Council of the European Union (hereinafter: Council) created a legal framework to respond with targeted restrictive measures to the increasing trend of organised cyber-attacks with significant consequences that pose an external threat to the Union or its Member States.[1] 

For example, the Council can now impose a ban on travelling[2] to the EU or freeze all funds belonging to natural or legal persons who are in any way involved in cyber-attacks or attempted cyber-attacks.[3]  Such measures should serve as a deterrent.

Moreover, they should be distinguished from holding a member state liable for a cyber-attack. The application of targeted restrictive measures does not imply liability, which always remains a sovereign political decision taken on an individual basis. However, each Member State is free to determine the liability of a third State in respect of cyber-attacks.[4]  In this way, the Union legislator wishes to avoid the legal, technical and political difficulties of attributing a cyber-attack to a State.[5]

By cyber-attacks, the regulation of 17 May 2019 means one of the following activities:

– gaining access to information systems;

– disrupting information systems;

– disrupting data;

– intercepting data.

Cyber-attacks that pose an external threat include those that either originate from, or are conducted by, entities outside the Union, use infrastructure located outside the Union, or are conducted by natural or legal persons based or operating outside the Union, or are conducted with the support of natural or legal persons operating outside the Union.[6]

A cyber-attack may therefore pose a threat to a Member State if information systems are attacked which, for example, relate to critical infrastructure, or services necessary for the maintenance of essential social and/or economic activities, or critical functions of the state such as those relating to defence and the administration and functioning of the institutions.

With the SolarWinds cyber-attack on the US federal government, the cyber-attack on the German federal parliament in 2015 and the recent cyber-attack on the European Medicines Agency of Pfizer and BioNTech, it is clear that cyber security is becoming increasingly relevant.[7]  Already on 19 June 2017, the Council adopted conclusions on a framework for a joint diplomatic response to malicious cyber activities. The so-called Instrumentarium for Cyber Diplomacy in which the Council expressed her concerns about the increased capacity and willingness of States and non-state actors to achieve their objectives through malicious cyber-attacks. At the time, the Council was already highlighting the growing need to protect the integrity and security of the Union, its Member States and its citizens from cyber threats.[8]

Conclusion

As described above, with the cyber-sanctions regime, the Union legislator chooses to sanction non-state actors in order to avoid political and diplomatic difficulties. The cyber-sanctions regime explicitly excludes attributing responsibility for a cyber-attack to a state. After all, attributing a cyber-attack to a state can cause considerable political tensions. The question is whether the Union legislator is not creating a legal fiction in this way. After all, the majority of common cyber-attacks are carried out at the request or with the support of governments, such as Stuxnet[9], Wannacry[10] and NotPetya[11]. Moreover, the appearance of attribution to a State will remain when the Union issues cyber-sanctions against a citizen of that particular third State.[12]

We will closely monitor the evolution in this area. If you have any questions after reading this article, please do not hesitate to contact us at [email protected] or 03 216 70 70.

[1] See recital (7) of the COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/797 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States; COUNCIL REGULATION (EU) 2019/796 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States.

[2] See article 4 of the COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/797 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States.

[3] See article 5 of the COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/797 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States; See article 3 of the COUNCIL REGULATION (EU) 2019/796 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States.

[4] See recital (8) and (9) of the COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/797 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States.

[5] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

[6] https://ecer.minbuza.nl/-/een-eu-cybersanctieregime-stap-voor-meer-veiligheid-in-cyberspace

[7] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.43.

[8] See recital (1) of the COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/797 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States.

[9] The Stuxnet cyber-attacks against Iranian nuclear facilities were, according to some sources, a joint US-Israeli operation. See DUMORTIER, V.PAPAKONSTANTINOU and P. DE HERT, “EU sanctions against cyber-attacks and defence rights: Wanna-Cry?”, European Law Blog 2020, 2 and J. KAMBIC and S. LILES, “Non-State Cyber Power in ONG”, Journal of Information Warfare 2014, 57-67.

[10] WannaCry was an outbreak of ransomware that targeted the Windows operating system in several countries. See UK, Department of Foreign Affairs, “Foreign Office Minister condems North Korean actor for WannaCry attacks”, Press release 19 December 2019, available online at https://gov.uk/government/news/foreign-office-minister-condems-north-korean-actor-for-wannacry-attacks and G. FUSTER L. JASMONTAITE, “Cybersecurity Regulation in the European Union: The Digital, the Critical and Fundamental Rights” in M.CHRISTEN, B.GORDIJN and M.LOI (eds.), The Ethics of cybersecurity, Cham, Springer, 2020, 99-100.

[11] The NotPetya attack was an outbreak of ransomware that again targeted the Windows operating system. See UK, Department of Foreign Affairs and National Cyber Security Centre, “Foreign Office Ministers condemns Russia for NotPetya attacks”, News Release 15 February 2018; B. BLUMBERGS, K. VAN DER MEIJ and L.LINDSTRÖM, “NotPetya and WannaCry Call for a Joint Response from International Community”, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Paper 2018.

[12] A.VERHELST, M.RUELENS en J. WOUTERS., “Het EU-cybersanctieregime en zijn verenigbaarheid met de grondrechten in het Unierecht”, RW 2021-22, nr. 02, 11 september 2021, p.52.

PDF

Wettelijk kader voor KMO-financiering
De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (hierna: Wet KMO-financiering) voorziet in een afzonderlijk wettelijk kader betreffende de financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dit bijzonder wettelijke kader kwam er om de kredietverlening aan KMO’s te stimuleren waarbij een beter evenwicht tussen de rechten en plichten van kredietgever en ,KMO-kredietnemer vooropstond. Dit doet deze wet door aan de kredietgever een aantal plichten en beperkingen op te leggen. Wij bespreken de belangrijkste elementen hierna, zoals zij na de Wijzigingswet van 21 december 2017 van kracht zijn.
Zorgvuldigheidsplicht
Artikel 4 van deze wet behelst eigenlijk louter het algemene beginsel van uitvoering van overeenkomsten te goeder trouw. Meer bepaald wordt verduidelijkt dat alle informatie verstrekt door eender welke partij bij een kredietverlening aan een KMO correct, duidelijk en niet misleidend moet zijn.
Informatieplicht
Allereerst moet de kredietgever en indien van toepassing de kredietbemiddelaar, aan de KMO (die om een financiering verzoekt) en aan de persoonlijke zekerheidsteller (indien van toepassing) alle informatie opvragen die zijn noodzakelijk achten om te oordelen over de haalbaarheid, de financiële toestand van de kredietnemer en over de terugbetalingsmogelijkheden en lopende financiële verbintenissen. De kredietgever en indien van toepassing de kredietbemiddelaar, moet op basis van die informatie op zoek gaan naar de vorm van kredietovereenkomst uit haar aanbod, dat het best is aangepast aan de kredietnemer op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien dit niet werd nageleefd, kan door de rechtbank de kosteloze omzetting naar een gepast krediet worden opgelegd. De kredietgever en indien van toepassing de kredietbemiddelaar verstrekt aan de kredietnemer bij de kredietaanvraag een schriftelijke toelichting inhoudende de verschillende kredietvormen die mogelijks geschikt zijn voor de onderneming. Hierbij dient ook kosteloos op het moment van het kredietaanbod een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst bezorgd worden aan de kredietnemer. De persoonlijke zekerheidssteller moet desgevallend ook kosteloos een kopie hiervan kunnen opvragen.
Kredietweigering
De weigering van het verstrekken van een krediet moet door de kredietgever en indien van toepassing de kredietbemiddelaar op een transparante wijze gebeuren t.a.v. de kredietnemer. Hierbij moeten de belangrijkste elementen die aan de basis liggen van deze weigering of die de risico-inschatting hebben beïnvloed worden meegedeeld op een begrijpbare wijze voor de kredietnemer. Het wordt hierbij wel bevestigd dat dit artikel als doel heeft om een transparante, duidelijke communicatie te verplichten, een recht op krediet voor de kredietnemer-KMO kan hieruit niet afgeleid worden. De kredietgevers behouden immers hun contractuele vrijheid. Willekeur wordt echter ontraden door de plicht tot behoorlijke kennisgeving van de motieven in leven te roepen.
Zekerheden en waarborgen
Dit hoofdstuk werd in de Wet KMO-financiering ingevoegd door de Wijzigingswet van 21.12.2017 nadat de noodzaak hiertoe bleek uit de evaluatie van de eerste jaren van de Wet KMO-financiering. Wederom wordt hier de nadruk gelet op de noodzaak aan transparantie informatie door de kredietgever en indien van toepassing de kredietbemiddelaar. Zij moeten indien de toekenning van het krediet afhankelijk gemaakt wordt van de vestiging van een zekerheid of een waarborg, de kredietnemer over de belangrijkste kenmerken van deze zekerheid of waarborg en ook de impact ervan op de kredietaanvraag op verstaanbare wijze informeren. De contractuele vrijheid van de kredietgever blijft onaangeroerd. De volledige vrijgave van de zekerheid of waarborg kan door de kredietnemer of de zekerheid-/borgsteller gevorderd worden wanneer het krediet volledig of gedeeltelijk terugbetaald is. Indien deze teruggave geweigerd wordt moet de kredietgever en indien van toepassing de kredietbemiddelaar de kredietnemer of belanghebbende derde schriftelijk op transparante wijze en op verstaanbare wijze informeren omtrent de belangrijkste elementen aan de basis van deze weigering of de belangrijkste elementen die de risico-inschatting beïnvloed hebben. Ook dient de kredietgever en indien van toepassing de kredietbemiddelaar de kredietnemer schriftelijk bij de kredietaanvraag te informeren over de mogelijkheden tot het bekomen van overheidsgaranties conform de wijze bepaald in de Gedragscode.
Gedragscode
In de wet wordt voorzien dat de representatieve interprofessionele organisaties van de zelfstandigen en de KMO’s en van de kredietsector onderling een gedragscode uitwerken. Unizo, UCM, NSZ en Febelfin ondertekenden op 28 februari 2018 een nieuwe gedragscode die aangepast werd aan de wijzigingen ingevoerd door de Wijzigingswet van 21 december 2017. In deze gedragscode vindt men voornamelijk de nadere, praktische uitwerking van de bepalingen van de Wet KMO-financiering. O.m. wordt de wijze van uitvoering van de informatieplicht nader uitgewerkt.
Vervroegde terugbetaling en wederbeleggingsvergoeding
De kredietnemer heeft altijd het recht om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. Buiten de wederbeleggingsvergoeding, mag de uitoefening van dit recht niet afhankelijk gemaakt worden van bijkomende voorwaarden. De wederbeleggingsvergoeding kan maximaal zes maanden interesten bedragen, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet bij kredieten ten belope van maximaal twee miljoen euro. Bij kredieten voor een bedrag van meer dan twee miljoen, hebben de kredietnemer en kredietgever meer contractvrijheid om deze overeen te komen, met de beperking dat het bedrag maximaal gelijk mag zijn aan het bedrag volgens de berekeningsmodaliteiten vastgesteld in de gedragscode. Voormelde beperkingen zijn enkel van toepassing op de kredieten die niet onder het toepassingsgebied van de beperking van artikel 1907bis BW (lening op interest) vallen. Hierin wordt immers reeds een beperking tot zes maanden interest opgelegd. De bepalingen die toch bijkomende vergoedingen opleggen, zijn van rechtswege nietig. Onrechtmatige bedingen De Wijzigingswet van 21 december 2017 heeft ook een lijst ingevoegd van bedingen in de kredietovereenkomsten tussen kredietgever en kredietnemer-KMO die in elk geval onrechtmatig zijn. Deze onrechtmatige bedingen zijn verboden en indien opgenomen in de kredietovereenkomst, worden deze bedingen als nietig beschouwd. Indien de overeenkomst zonder dergelijk nietig beding kan blijven verder bestaan, blijft de kredietovereenkomst voor het overige wel bindend voor de partijen. Deze bedingen zijn bedingen die:
– voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de kredietnemer terwijl de uitvoering van de prestaties van de kredietgever onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de
verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil;
– de kredietgever toestaan de overeenkomst voor bepaalde duur eenzijdig te beëindigen (buiten in geval van wanprestatie van de kredietnemer) zonder redelijke
schadeloosstelling voor de kredietnemer, met uitzondering van overmacht;
– de kredietgever toestaan de overeenkomst van onbepaalde duur op te zeggen (buiten in geval van wanprestatie van de kredietnemer) zonder redelijke opzegtermijn voor de
kredietnemer, met uitzondering van overmacht;
– de mogelijkheid voorzien voor de kredietgever om eenzijdig (ten nadele) van de kredietnemer de toegepaste interesten, kosten, provisies of andere vergoedingen te wijzigen, losstaand van objectieve criteria die uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen zijn met een redelijke opzegtermijn.
Evaluatie
Tweejaarlijks zou de wet en de gedragscode in principe aan een evaluatie moeten worden onderworpen. Tot nu toe is slechts één evaluatie bekend sinds de inwerkingtreding van de Wet op KMO-financiering, welke geleid heeft tot de Wijzigingswet van 21 december 2017. Wij durven enigszins te betwijfelen of deze Wet het hoofddoel dat beoogd werd, namelijk de vlottere toegang tot financiering, weet te bereiken. Uit het voorgaande kan u afleiden dat de wet voornamelijk voor een meer evenwichtige verhouding tussen kredietgever en kredietnemer zorgt. Hierbij moet de kredietgever zorgvuldig te werk gaan door op voldoende transparante wijze te informeren en zich te onthouden van het invoeren enkele onrechtmatige bedingen. Een vlottere en goedkopere toegang tot financiering lijkt ons hiervan geen logisch gevolg aangezien de kredietgever een grotere werklast heeft gekregen om te voldoen aan de ingevoerde verplichtingen en te kunnen aantonen dat hij hieraan heeft voldaan. Een nieuwe evaluatie waarbij cijfers omtrent de toegang tot financiering worden opgenomen zou uitermate
interessant en nuttig kunnen blijken om hierover een oordeel te vellen.
Voor verdere vragen en inlichtingen omtrent deze Wet staan wij steeds tot uw beschikking via
mail: [email protected] of per telefoon: 03/216.70.70.
 
—————————————–
Cadre juridique pour le financement des PME
La loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises (ci-après : loi sur le financement des PME) prévoit un cadre juridique distinct pour le financement des petites et moyennes entreprises. Ce cadre juridique spécial a été créé afin de stimuler l’octroi de crédits aux PME avec un meilleur équilibre des droits et obligations entre le prêteur et la PME emprunteuse. Cette loi y parvient en imposant un certain nombre d’obligations et de restrictions au prêteur. Nous abordons ci-dessous les principaux éléments, tels qu’ils sont en vigueur après la loi modificative du 21 décembre 2017.
Devoir de rigueur
L’article 4 de cette loi ne fait que consacrer le principe général de l’exécution des accords de bonne foi. Plus précisément, cet article énonce que toutes les informations fournies par toute partie à un prêt à une PME doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Obligation d’information
Tout d’abord, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, doivent demander à la PME (qui demande un financement) et au garant personnel (s’il y a lieu) toutes les informations qu’ils jugent nécessaires pour évaluer la faisabilité du projet, la situation financière, les options de remboursement et les engagements financiers en cours de l’emprunteur. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, doivent utiliser ces informations pour rechercher le type de contrat de crédit le plus approprié pour l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat. Si cela n’est pas respecté, le tribunal peut imposer la conversion en un crédit plus approprié, sans frais. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit doivent fournir à l’emprunteur, au moment de la demande de prêt, une explication écrite sur les différentes formes de crédit qui peuvent convenir à l’entreprise. Une copie du projet de la convention de crédit est également fournie gratuitement à l’emprunteur au moment de l’offre de crédit. En cas de nécessité, le garant personnel doit également pouvoir en obtenir une copie gratuitement. Refus de crédit Le refus d’accorder un crédit doit être fait par le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, de manière transparente vis-à-vis de l’emprunteur. Les principaux éléments sur lesquels le refus est fondé ou qui ont influencé l’évaluation du risque doivent être communiqués d’une manière compréhensible pour l’emprunteur. Il est confirmé que le but de cet article est d’exiger une communication transparente et claire, mais qu’il ne confère aucun droit au crédit à la PME emprunteuse. Les prêteurs conservent leur liberté contractuelle. Toutefois, l’arbitraire est découragé par l’obligation de fournir une notification appropriée des raisons du refus.
Titres et garanties
En évaluant l’application de la loi sur le financement, il s’est avéré nécessaire d’y ajouter des titres et des garanties. Ce chapitre a donc été inséré dans la loi sur le financement des PME par une loi modificative du 21.12.2017 A nouveau, l’accent est mis sur la nécessité d’une transparence de l’information de la part du prêteur et, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit. Si l’octroi du crédit est subordonné à la constitution d’un cautionnement ou d’une garantie, ils doivent informer l’emprunteur de manière intelligible sur les principales caractéristiques de
ce cautionnement ou de cette garantie ainsi que sur son impact sur la demande de crédit. La liberté contractuelle du créancier n’est pas affectée. La libération totale de la sûreté ou de la garantie peut être réclamée par l’emprunteur ou le garant lorsque le crédit a été entièrement ou partiellement remboursé. En cas de refus, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, doivent informer l’emprunteur ou le tiers par écrit, de manière transparente et intelligible, des éléments clés qui sous-tendent le refus ou des éléments clés qui ont influencé l’évaluation du risque. En outre, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit doivent informer l’emprunteur par écrit, au moment de la demande de crédit, des possibilités d’obtenir des garanties publiques selon les modalités précisées dans le Code de conduite.
Code de conduite
La loi prévoit que les organisations interprofessionnelles représentatives des indépendants, des PME et du secteur du crédit établissent entre elles un code de conduite. Le 28 février 2018, Unizo, UCM, NSZ et Febelfin ont signé un nouveau code de conduite adapté aux changements introduits par la loi modificative du 21 décembre 2017. Ce code de conduite contient principalement l’élaboration plus poussée et pratique des dispositions de la loi sur le financement des PME. Il précise notamment les modalités de mise en oeuvre de l’obligation d’information. Frais de remboursement anticipé et de réinvestissement L’emprunteur a toujours le droit de rembourser par anticipation tout ou partie du solde du capital dû. Outre la pénalité de réinvestissement, l’exercice de ce droit ne peut être soumis à des conditions supplémentaires. La commission de réinvestissement peut s’élever à un maximum de six mois
d’intérêts, calculés sur la somme remboursée et au taux d’intérêt spécifié dans la convention, dans le cas de prêts ne dépassant pas deux millions d’euros. Dans le cas de crédits supérieurs à deux millions, l’emprunteur et le prêteur disposent d’une plus grande liberté contractuelle pour se mettre d’accord, sous réserve que le montant ne puisse pas dépasser le montant selon les méthodes de calcul prévues par le Code de conduite. Les restrictions susmentionnées ne s’appliquent qu’aux crédits qui ne tombent pas sous le coup de la restriction de l’article 1907bis CC (prêt à intérêt). Cet article impose déjà une limitation à six mois d’intérêts. Les dispositions qui imposent néanmoins des paiements supplémentaires sont nulles et non avenues.
Les clauses abusives
La loi modificative du 21 décembre 2017 a également ajouté une liste de clauses aux contrats de crédit entre prêteur et emprunteur-PME qui sont en tout état de cause illégales. Ces clause abusives sont interdites et si elles sont incluses dans le contrat de crédit, ces conditions sont considérées comme nulles et non avenues. Si le contrat peut continuer à exister sans cette clause nulle et non avenue, le contrat de crédit reste par ailleurs contraignant pour les parties. Ces clauses sont celles qui :
– prévoient un engagement irrévocable de la part de l’emprunteur alors que l’exécution des obligations du prêteur est soumise à une condition dont la réalisation dépend exclusivement de sa seule volonté ;
– permettent au prêteur de résilier unilatéralement le contrat pour une durée indéterminée (sauf en cas d’inexécution de l’emprunteur) sans indemnisation raisonnable de l’emprunteur, hormis le cas de force majeure
– permettent au prêteur de résilier le contrat pour une durée indéterminée (sauf en cas d’inexécution de l’emprunteur) sans délai de préavis raisonnable pour l’emprunteur, sauf en cas de force majeure.
– permettent au prêteur de modifier unilatéralement (au détriment de l’emprunteur) les intérêts, les frais, les commissions ou autres indemnités appliqués, indépendamment de tout critère objectif explicitement défini dans le contrat, et moyennant un délais de préavis raisonnable.
Évaluation
En principe, la loi et le code de conduite devraient être évalués tous les deux ans. A ce jour, une seule évaluation est connue depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement des PME, qui a d’ailleurs donné lieu à la loi modificative du 21 décembre 2017. Nous doutons quelque peu que cette loi soit en mesure d’atteindre l’objectif principal qui était envisagé, à savoir un accès plus facile au financement. De ce qui précède, vous pouvez déduire que la loi assure principalement une relation plus équilibrée entre le prêteur et l’emprunteur. Ce faisant, le prêteur doit agir avec la diligence requise en fournissant des informations suffisamment transparentes et en s’abstenant d’introduire des clauses abusives. Un accès plus facile et moins cher au financement ne nous semble pas être une conséquence logique, puisque le prêteur a reçu une plus grande charge de travail pour satisfaire aux obligations introduites et pour démontrer qu’il les a satisfaites. Une nouvelle évaluation incluant des chiffres sur l’accès au financement pourrait s’avérer extrêmement intéressante et utile pour porter un jugement sur ce point.
Pour toute question ou information complémentaire sur cette loi, nous sommes à votre disposition à tout moment par e-mail : [email protected] ou par téléphone : 03/216.70.70.
—————————————–
Legal framework for SME financing
The Law of 21 December 2013 on various provisions on financing for small and medium-sized enterprises (hereinafter: SME Financing Law) provides for a separate legal framework on financing for small and medium-sized enterprises. This special legal framework was created in order to stimulate the granting of credit to SMEs with a better balance of rights and obligations between the lender and SME borrower. This law does this by imposing a number of obligations and restrictions on the lender. We discuss the main elements below, as they are inforce after the Amending Law of 21 December 2017.
Duty of care
Article 4 of this law merely sets out the general principle of performing agreements in good faith. More specifically, it clarifies that all information provided by any party to a loan to an SME must be correct, clear and not misleading.
Duty to inform
First of all, the creditor and, where applicable, the credit intermediary, must request from the SME (requesting finance) and from the personal guarantor (if applicable) all the information they deem necessary to assess the borrower’s feasibility, financial situation, repayment options and current financial commitments. The creditor and, where applicable the credit intermediary, must use this information to seek out the form of credit agreement from its range that is the most appropriate for the borrower at the time of conclusion of the
agreement. If this is not respected the court may impose the conversion to an appropriate credit free of charge. The creditor and, if applicable the credit intermediary must provide the
borrower with a written explanation at the time of the loan application concerning the various forms of credit that may be suitable for the company. A copy of the draft credit agreement shall also be supplied to the borrower free of charge at the time of the credit offer. If necessary, the personal guarantor must also be able to obtain a copy free of charge.
Credit refusal
The refusal of a credit must be made by the creditor and, where applicable, the credit intermediary, in a transparent manner towards the borrower. The main elements on which the refusal is based or which have influenced the risk assessment must be communicated in a way that the borrower can understand. It is hereby confirmed that the purpose of this article is to require transparent and clear communication, but that it does not confer any right to credit on the borrower-SME. The lenders retain their contractual freedom. However, arbitrariness is discouraged by the obligation to provide proper notification of the reasons.
Securities and guarantees
This chapter was inserted into the SME Financing Law by the Amending Law of 21.12.2017 after the need for it arose from the evaluation of the first years of the SME Financing Law. Once again, emphasis is placed on the need for transparency of information by the creditor and, if applicable, the credit intermediary. If the granting of credit is made subject to the constitution of a security or guarantee, they must inform the borrower in a comprehensible manner of the main characteristics of this security or guarantee and also of its impact on the credit application. The contractual freedom of the creditor shall remain unaffected. The full release of the security or guarantee may be claimed by the borrower or the guarantor when the credit has been fully or partially repaid. In the event of refusal to release the surety or guarantee, the creditor and, where applicable the credit intermediary shall inform the borrower or the affected third party in writing, in a transparent and intelligible manner, of the key elements underlying such refusal or of the key elements that influenced the risk assessment. In addition, the creditor and, if applicable, the credit intermediary must inform the borrower in writing, at the time of the credit application, of the possibilities for obtaining government guarantees in accordance with the manner specified in the Code of Conduct.
Code of conduct
The law stipulates that the representative interprofessional organisations of the self-employed, the SMEs and the credit sector draw up a code of conduct among themselves. Unizo, UCM, NSZ and Febelfin signed a new code of conduct on 28 February 2018, which was adapted to the changes introduced by the Amending Law of 21 December 2017. This code of conduct mainly contains the further, practical elaboration of the provisions of the SME Financing Law. Among other things, the way in which the obligation to provide information is implemented is further elaborated. Early repayment and reinvestment fee The borrower shall at all times be entitled to repay early all or part of the capital balance due. Apart from the reinvestment penalty, the exercise of this right may not be made subject to additional conditions. The reinvestment fee may amount to a maximum of six months’ interest, calculated on the sum repaid and at the interest rate specified in the agreement, in the case of loans not exceeding two million euro. In the case of loans exceeding two million euro, the borrower and lender have greater  contractual freedom to agree on the amount, subject to the limit that the amount may not exceed the amount according to the calculation methods set out in the Code of Conduct. The aforementioned restrictions only apply to the credits that do not fall within the scope of the restriction of Article 1907bis BW (loan on interest). This already imposes a limitation to six months of interest. The provisions which nevertheless impose additional fees are null and void.
Unlawful clauses
The Amending Law of 21 December 2017 has also inserted a list of clauses in credit agreements between lender and borrower-SME that are unlawful in any case. These unlawful clauses are prohibited and if included in the credit agreement, these clauses are considered null and void. If the agreement can continue to exist without such null and void clause, the credit agreement shall otherwise remain binding on the parties. Such clauses are those which:
-provide for an irrevocable commitment on the part of the borrower whereas the performance of the creditor’s obligations is subject to a
condition the fulfilment of which depends exclusively on its will;
-allow the creditor to terminate the fixed-term agreement unilaterally (except in the case of default by the borrower) without reasonable compensation for the borrower, except in the case of force majeure
-allowing the creditor to terminate the open-end agreement (except in the case of non-performance by the borrower) without a reasonable period of notice for the borrower, except in the case of force majeure
-allowing the creditor to unilaterally change (to the detriment of the borrower) the interest, charges, commissions or other fees applied, independently of any objective criteria expressly laid down in the agreement, with a reasonable period of notice.
Evaluation
In principle, the Act and the Code of Conduct should be evaluated every two years. So far, only one evaluation is known since the entry into force of the SME Finance Act, which led to the Amendment Law of 21 December 2017. We are somewhat doubtful that this Law succeeds in achieving the main objective that was envisaged, namely easier access to financing. From the foregoing, you may deduce that the Law mainly ensures a more balanced relationship between lender and borrower. In doing so, the lender must act with due care by providing sufficiently transparent information and refraining from introducing any unlawful clauses. A smoother and cheaper access to finance does not seem to us to be a logical consequence of this, as
the creditor has been given a greater workload to meet the obligations introduced and to demonstrate that he has met them. A new evaluation including figures on access to financing could prove extremely interesting and useful in making a judgement on this.
For further questions and information about this Law, we are always at your disposal by e-mail: [email protected] or by phone: 03/216.70.70.
 
————————————————

Rechtlicher Rahmen für die Finanzierung von KMBs

Das Gesetz vom 21. Dezember 2013 über verschiedene Bestimmungen zur Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (im Folgenden: KMB-Finanzierungsgesetz) sieht einen
eigenen Rechtsrahmen für die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen vor. Dieser besondere Rechtsrahmen wurde geschaffen, um die Kreditvergabe an die KMB zu
fördern und ein besseres Gleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten des Kreditgebers und des KMB-Kreditnehmers herzustellen. Dieses Gesetz sieht eine Reihe
von Verpflichtungen und Einschränkungen für den Kreditgeber vor. Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente erörtert, wie sie nach dem Änderungsgesetz vom 21. Dezember
2017 in Kraft sind.

Die Sorgfaltspflicht
In Artikel 4 dieses Gesetzes geht es eigentlich nur um den allgemeinen Grundsatz der Erfüllung von Verträgen in gutem Vertrauen. Insbesondere wird klargestellt, dass alle
Informationen, die von einer der Parteien eines Darlehens an ein KMU bereitgestellt werden, korrekt, klar und nicht irreführend sein müssen. Informationspflicht
Zunächst müssen der Kreditgeber und gegebenenfalls der Kreditvermittler von dem KMB (das die Finanzierung beantragt) und dem persönlichen Bürgen (falls zutreffend) alle
Informationen einholen, die sie für notwendig erachten, um die Durchführbarkeit und die finanzielle Situation des Kreditnehmers sowie die Möglichkeit der Rückzahlung und die
bestehenden finanziellen Verpflichtungen zu beurteilen. Der Kreditgeber und gegebenenfalls der Kreditvermittler müssen diese Informationen
nutzen, um aus ihrem Angebot die für den Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses am besten geeignete Form des Kreditvertrags auszuwählen. Wird dies
nicht beachtet, kann das Gericht die kostenlose Umwandlung in einen angemessenen

Kredit anordnen.
Der Kreditgeber und gegebenenfalls der Kreditvermittler müssen dem Kreditnehmer zum Zeitpunkt der Beantragung des Kredits schriftlich erläutern, welche Kreditformen für das
Unternehmen in Betracht kommen. Ein Exemplar des Kreditvertragsentwurfs wird dem Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Kreditangebots ebenfalls kostenlos zur Verfügung
gestellt. Gegebenenfalls muss auch der persönliche Bürge die Möglichkeit haben, kostenlos eine Kopie zu erhalten.

Kreditverweigerung
Die Verweigerung eines Kredits muss vom Kreditgeber und gegebenenfalls vom Kreditvermittler in transparenter Weise gegenüber dem Kreditnehmer ausgesprochen werden. Die wichtigsten Elemente, auf die sich die Verweigerung stützt oder die die Risikobewertung beeinflusst haben, müssen dem Kreditnehmer in verständlicher Form mitgeteilt werden. Es wird bestätigt, dass der Zweck dieses Artikels darin besteht, eine transparente und eindeutige Kommunikation zu verlangen, dass er jedoch dem Kreditnehmer-KMB kein Recht auf einen Kredit einräumt. Die Kreditgeber behalten ihre Vertragsfreiheit. Der Willkür wird jedoch durch die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Mitteilung der Gründe entgegengewirkt.

Sicherheiten und Garantien
Dieses Kapitel wurde durch das Änderungsgesetz vom 21.12.2017 in das KMBFinanzierungsgesetz eingefügt, nachdem sich aus der Evaluierung der ersten Jahre des
KMU-Finanzierungsgesetzes die Notwendigkeit dafür ergeben hatte. Auch hier wird die Notwendigkeit der Transparenz der Informationen durch den
Kreditgeber und gegebenenfalls den Kreditvermittler hervorgehoben. Wird die Gewährung eines Kredits von der Stellung einer Sicherheit oder Bürgschaft abhängig gemacht, so
müssen sie den Kreditnehmer in verständlicher Form über die wichtigsten Merkmaledieser Sicherheit oder Bürgschaft sowie über ihre Auswirkungen auf den Kreditantrag
informieren. Die Vertragsfreiheit des Kreditgebers bleibt unberührt. Die vollständige Freigabe der Sicherheit oder der Bürgschaft kann vom Kreditnehmer oder
vom Bürgen verlangt werden, wenn der Kredit ganz oder teilweise zurückgezahlt worden ist. Im Falle einer solchen Ablehnung müssen der Kreditgeber und gegebenenfalls der
Kreditvermittler den Kreditnehmer oder den Dritten schriftlich in transparenter und verständlicher Weise über die wesentlichen Elemente, die der Verweigerung zugrunde
liegen, oder über die wesentlichen Elemente, die die Risikobewertung beeinflusst haben, informieren. Darüber hinaus müssen der Kreditgeber und gegebenenfalls der
Kreditvermittler den Kreditnehmer zum Zeitpunkt der Beantragung des Kredits schriftlich über die Möglichkeiten zur Erlangung staatlicher Garantien gemäß den im
Verhaltenskodex festgelegten Modalitäten informieren.

Verhaltenskodex
Das Gesetz sieht vor, dass die repräsentativen Branchenverbände der Selbstständigen, der KMB und des Kreditwesens untereinander einen Verhaltenskodex ausarbeiten. Am 28.
Februar 2018 unterzeichneten Unizo, UCM, NSZ und Febelfin einen neuen Verhaltenskodex, der an die durch das Änderungsgesetz vom 21. Dezember 2017
eingeführten Änderungen angepasst wurde. Dieser Verhaltenskodex enthält vor allem die weitere, praktische Ausgestaltung der Bestimmungen des KMU-Finanzierungsgesetzes.
Unter anderem wird die Art und Weise, wie die Informationspflicht umgesetzt wird, näher erläutert.

Vorzeitige Rückzahlung und Wiederanlagegebühr
Der Kreditnehmer hat jederzeit das Recht, den fälligen Kapitalsaldo ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Abgesehen von der Wiederanlagegebühr darf die Ausübung
dieses Rechts nicht von zusätzlichen Bedingungen abhängig gemacht werden. Die Wiederanlagegebühr kann sich bei Krediten bis zu einem Wert von zwei Millionen
Euro auf maximal sechs Monatszinsen belaufen, die auf den zurückgezahlten Betrag und zu dem im Vertrag festgelegten Satz berechnet werden. Bei Krediten, die zwei Millionen
übersteigen, haben Kreditnehmer und Kreditgeber eine größere vertragliche Vereinbarungsfreiheit, wobei der Betrag den Betrag gemäß den im Verhaltenskodex
festgelegten Berechnungsmethoden nicht überschreiten darf. Die vorgenannten Beschränkungen gelten nur für Kredite, die nicht unter die Beschränkung von Artikel
1907bis BW (Zinsdarlehen) fallen. Damit ist bereits eine Begrenzung der Zinsen auf sechs

Monate vorgesehen.
Die Bestimmungen, die dennoch zusätzliche Gebühren vorsehen, sind nichtig.

Unzulässige Bedingungen
Das Änderungsgesetz vom 21. Dezember 2017 hat auch eine Liste von Bedingungen in Kreditverträgen zwischen Kreditgebern und kreditnehmenden KMB eingeführt, die in
jedem Fall unzulässig sind. Diese rechtswidrigen Klauseln sind verboten, und wenn sie im Kreditvertrag enthalten sind, gelten sie als nichtig. Kann der Vertrag ohne eine solche
nichtige Klausel fortbestehen, so bleibt der Kreditvertrag ansonsten für die Parteien verbindlich. Solche Bedingungen sind solche, die:

-eine unwiderrufliche Verpflichtung des Kreditnehmers vorsehen, während die Erfüllung der Verpflichtungen des Kreditgebers an eine Bedingung geknüpft ist,
deren Erfüllung ausschließlich von seinem Willen abhängt;

-dem Kreditgeber die Möglichkeit geben, den Vertrag auf unbestimmte Zeit einseitig zu kündigen (außer im Falle der Nichterfüllung durch den Kreditnehmer),
ohne dass der Kreditnehmer eine angemessene Entschädigung erhält, außer im Falle höherer Gewalt.

-dem Kreditgeber die Möglichkeit geben, den Vertrag auf unbestimmte Zeit zu kündigen (außer im Falle eines Ausfalls des Kreditnehmers), ohne dass der
Kreditnehmer eine angemessene Kündigungsfrist einhalten muss, außer im Falle höherer Gewalt.

-dem Kreditgeber die Möglichkeit geben, die angewandten Zinsen, Gebühren, Provisionen oder sonstigen Entgelte einseitig (zum Nachteil des Kreditnehmers) zu ändern, und zwar unabhängig von objektiven, ausdrücklich im Vertrag festgelegten Kriterien und mit einer angemessenen Kündigungsfrist. Evaluierung Im Prinzip sollten das Gesetz und der Verhaltenskodex alle zwei Jahre evaluiert werden. Seit dem Inkrafttreten des Mittelstandsfinanzierungsgesetzes, das zum Änderungsgesetz vom 21. Dezember 2017 führte, ist bisher nur eine Evaluierung bekannt. Wir bezweifeln, dass dieses Gesetz in der Lage ist, das angestrebte Hauptziel zu erreichen, nämlich den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern. Daraus lässt sich ableiten, dass das Gesetz vor allem für ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer sorgt. Dabei muss der Kreditgeber mit der gebotenen Sorgfalt vorgehen,
indem er hinreichend transparente Informationen bereitstellt und von der Einführung unzulässiger Klauseln absieht. Ein leichterer und billigerer Zugang zu Finanzmitteln scheint uns keine logische Folge davon zu sein, da der Gläubiger eine größere Arbeitsbelastung hat, um die eingeführten Verpflichtungen zu erfüllen und nachzuweisen, dass er sie erfüllt hat. Eine neue Bewertung, die auch Zahlen über den Zugang zu Finanzmitteln enthält, könnte sich als äußerst interessant und nützlich erweisen, um diese Frage zu beurteilen.

Für weitere Fragen und Informationen zu diesem Gesetz stehen wir Ihnen jederzeit per EMail: [email protected] oder per Telefon: 03/216.70.70 zur Verfügung.

PDF

Phishing: het nieuwe inbreken anno 2021?

34.000.000 euro.[1] Dat is het totale bedrag dat phishers in het jaar 2020 konden stelen. Wat is phishing en hoe gaan deze cybercriminelen te werk? Krijg ik mijn geld terug als ik word opgelicht en hoe herken ik valse e-mails? Wij zochten het voor u uit.

Phishing?

Phishing is een vorm van cybercriminaliteit waarbij het potentiële slachtoffer wordt benaderd via e-mail, sms, sociale media of telefoon. De oplichter doet zich daarbij voor als iemand anders in een poging toegang te krijgen tot de vertrouwelijke gegevens van slachtoffers. Het lijkt op internetfraude, met dit verschil dat de dader geen gegevens manipuleert, maar wel personen. Het is een vorm van psychologie om op die manier het vertrouwen te winnen van het slachtoffer. Phishers gaan hierbij zeer ingenieus te werk en spelen handig in op de actualiteit. Berichtjes van een bank, een technologiebedrijf of een postbedrijf dat zegt dat er een pakje op je wacht, de kans dat u één van deze berichtjes heeft ontvangen, is bijzonder groot.


[1] https://www.febelfin.be/nl/press-room/phishing-2020-de-cijfers

Het fenomeen van phishing of “hengelen” naar gevoelige gegevens zoals wachtwoorden en bank- of kredietkaartgegevens is de laatste jaren exponentieel gegroeid. In 2020 werden er maar liefst 3.200.000 verdachte berichten doorgestuurd naar het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). In de eerste helft van vorig jaar stelde de politiediensten 3.438 pv’s rond phishing op. Een viervoudiging in vergelijking met het jaar ervoor. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg, weet het Parket.[2]

Verschillende redenen liggen hiervoor aan de basis. Ten eerste stijgt het aantal phisingberichten exponentieel waardoor Justitie de toevloed aan dossiers simpelweg niet meer kan verwerken. Het lijkt haast een onaangename bijwerking van de coronacrisis, nu contacten steeds vaker digitaal verlopen. Gezien de vele slachtoffers en beperkte mensen en middelen bij Justitie is de kans dat daders gepakt worden eerder klein.

Daarnaast is de anonimiteit waarin de dader vertoeft een belangrijke verklarende factor.  Veilig van achter zijn computerscherm kan een cybercrimineel onder de radar van Justitie duizenden mensen tegelijk bestelen, nu zij in veel gevallen niet in staat zijn de identiteit te achterhalen van de persoon die valse berichten stuurt of een valse website opzet. Daders wanen zich straffeloos.

Tot slot, phishing is kinderspel. Je hoeft helemaal geen computerwizard te zijn om aan phishing te kunnen doen. Het is een kwestie van het vertrouwen te winnen van slachtoffers om op die manier gevoelige informatie te ontfutselen en vervolgens geld te stelen.

Hoe gaan deze cybercriminelen te werk?

Heel eenvoudig. Phishing kent vaak een gestructureerde organisatie. Bovenaan de piramide staan de IT-experten die softwareprogramma’s maken waarmee zij geloofwaardige phishingsites en -mails kunnen maken. Door websites te hacken waarop personen zich hebben aangemeld, komen de oplichters aan data die via online marktplaatsen aangeboden worden in gesloten chatgroepen. Phishers kopen de data die voortkomen uit de softwareprogramma’s en kiezen uit deze lijst hun slachtoffers. Op die manier kunnen phishers vaak duizenden mensen tegelijkertijd mailen. Onderaan staan de geldezels. Op hun rekeningen komt het geld van de slachtoffers terecht dat de phishers stelen. Met andere woorden een soort van afleidingsmanoeuvre voor Justitie, want zo blijven niet enkel de bendeleiders vaak buiten beeld bij de speurders, maar zijn ook de phishers amper te traceren.

Krijg ik mijn geld terug?

Misschien wel de belangrijkste vraag voor slachtoffers: krijg ik mijn geld terug? Essentieel hierbij is dat slachtoffers snel handelen. Heb je het gevoel dat een transactie bij nader inzien toch verdacht is, contacteer dan onmiddellijk uw bank. Zij kunnen de toegang tot jouw rekeningen laten blokkeren. De kans dat je op tijd bent, lijkt wel kleiner nu het geld definitief vertrekt vanaf het moment dat daartoe de opdracht werd gegeven. Vandaar dat banken samenwerken om zo snel mogelijk rekeningen te laten blokkeren. Zodra een bank op de hoogte wordt gesteld van een phishinggeval, zal de bank van het slachtoffer contact opnemen met de bank van de geldezel. Met andere woorden de bank naar waar het geld getransfereerd wordt. Zij proberen alsnog de gelden te blokkeren en achteraf te gaan recupereren.

Lukt dit niet en is er reeds geld verdwenen, dan staat er een mogelijkheid open tot schadevergoeding van uw bank. Deze laatste zal een belangenafweging maken omtrent de vraag of je als klant aansprakelijk kan gesteld worden of niet. Hiervoor gebruikt de bank de figuur van de ‘grove nalatigheid’.[3] Men zal per situatie gaan kijken naar welke fraudetechniek gehanteerd werd en of klanten té onvoorzichtig geweest zijn door hun persoonsgegevens – weliswaar onder druk en te goeder trouw – te delen met een cybercrimineel. In elk geval is het zo dat de bewijslast rust bij de bank en het dus niet aan u is om te bewijzen dat je niet nalatig bent geweest.

Over de figuur van de ‘grove nalatigheid’ woeden de hevigste discussies, nu de wet niet duidelijk omschrijft wat wel en wat niet onder ‘grove nalatigheid’ dient te worden verstaan. Testaankoop[4] vindt dan ook dat banken te pas en te onpas dit begrip inroepen om niet of minder te moeten terugbetalen. Voorbeelden van ‘grove nalatigheid’ zijn onder andere het nalaten van je bankkaart te laten blokkeren of de kaart samen met de code te bewaren of aan iemand toe te vertrouwen. Maar het is heel moeilijk om daar een algemene lijn in te trekken. In de praktijk is het immers wel zo dat heel wat banken, in heel wat gevallen, de klant terugbetalen.[5]

Schuift de bank de volledige aansprakelijkheid in uw schoenen en denk je als slachtoffer in uw recht te staan, aarzel dan niet om je conflict aan te kaarten bij Ombudsfin[6], de ombudsdienst voor financiële geschillen. Dat is een onafhankelijke instelling die kan bemiddelen omtrent betwistingen over frauduleuze verrichtingen en terugbetalingen tussen slachtoffer en bank.

Hoe herken ik valse berichten?

Phishers blijken zeer vindingrijk en bedenken geregeld nieuwe kunstgrepen om mensen geld of gegevens afhandig te maken. Daarnaast zijn de oplichtingsmethodes ook steeds moeilijker te herkennen. Het onderscheid maken tussen valse e-mails en betrouwbare berichten, het lijkt haast een onmogelijke opdracht. Hieronder zetten we een aantal tips op een rijtje om te beoordelen of je een bericht kan vertrouwen.

Twijfel je of een bericht verdacht is? Beantwoord dan kort voor jezelf deze vragen:[7]

 1. Is het onverwacht?
 2. Is het dringend?
 3. Ken je de afzender?
 4. Vind je de vraag vreemd?
 5. Naar waar leidt de link waar je moet op klikken? Tip: beweeg over de link en kijk waar deze u naartoe stuurt. Een verdachte link doet u best niet open.
 6. Word je persoonlijk aangesproken?
 7. Bevat het bericht veel taalfouten?
 8. Zit het bericht in je Spam?
 9. Probeert iemand je nieuwsgierig te maken?

Zit er een reukje aan een bepaalde transactie die je hebt verricht?  Contacteer zo snel mogelijk Card Stop om je kaart te laten blokkeren. Dit kan op het nummer 070 344 344. Weet dat Card Stop nooit mensen zal opbellen. Geeft iemand zich aan de telefoon uit als een medewerker van Card Stop, dan is dit 100% een oplichter.

Daarnaast is het belangrijk om zo veel mogelijk bewijzen te verzamelen. Noteer steeds alle gegevens die je van de oplichters kreeg, zoals telefoonnummers en namen. Neem eventueel screenshots van de vervalste mails, links en website. Met deze bewijzen op zak kan je eenvoudig een aangifte doen bij de politie en een proces-verbaal laten opstellen.

Tot slot, geef nooit persoonlijke codes door zoals je pincode of responscode. De bank zal deze codes immers nooit vragen via welk kanaal dan ook. Wees in het algemeen niet te naïef. Een bericht dat te mooi is om waar te zijn, zal dit meestal ook zijn. Daarnaast spelen phishers vaak in op het gevoel dat het snel moet gaan. Wees dus alert voor berichten waar een zekere urgentie achter zit. Geloof niet blindelings in elke mail of sms, maar geloof ook niet dat het jou nooit zou overkomen. Wees op je hoede en dubbelcheck!

Komt u tijdens het surfen op het internet een verdacht bericht tegen, aarzel dan zeker niet om dit bericht door te sturen naar [email protected]. Zij controleren de links en bijlages van deze doorgestuurde berichten waarbij ze in staat zijn om verdachte links te laten blokkeren. Op die manier zijn minder oplettende internetgebruikers die op de link geklikt hebben, ook beschermd. Door snel te ageren, verkleint de kans dat cybercriminelen slachtoffers maken. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt omtrent phishing, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected], [email protected] of 03 216 70 70.

[1] https://www.febelfin.be/nl/press-room/phishing-2020-de-cijfers

[2] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/.

[3] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210507_97478909

[4]https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/dossier/betaalkaarten-hoe-krijgt-u-uw-geld-terug/dief-heeft-uw-kaart-of-gegevens.

[5] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/

[6] https://www.ombudsfin.be/

[7] https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

——————————————————————————————

Le phishing : le nouveau cambriolage en 2021?

 1. 000. 000 euros.[1] C’est le montant total que les phishers ont pu voler en 2020. Qu’est-ce que le phishing et comment ces cybercriminels opèrent-ils ? Serai-je remboursé si je suis victime d’une escroquerie et comment reconnaître les faux e-mails ? Nous avons fait quelques recherches pour vous.

Phishing?

Le phishing est une forme de cybercriminalité dans laquelle la victime potentielle est approchée par courrier électronique, par SMS, par les médias sociaux ou par téléphone. L’escroc se fait passer pour quelqu’un d’autre dans le but d’accéder aux données confidentielles des victimes. Elle est similaire à la fraude sur Internet, sauf que l’auteur ne manipule pas des données, mais des personnes. C’est un méthode psychologique pour gagner la confiance de la victime. Les phishers travaillent de manière très ingénieuse et anticipent habilement les événements actuels. Des messages d’une banque, d’une entreprise technologique ou d’un service postal indiquant qu’un colis vous attend, la probabilité que vous ayez reçu l’un de ces messages est très élevée.


Le phénomène du phishing ou de « l’hameçonnage” des données sensibles telles que les mots de passe et les coordonnées bancaires ou de cartes de crédit, a connu une croissance exponentielle ces dernières années. En 2020, pas moins de 3. 200. 000 messages suspects ont été transmis au Centre de cybersécurité de Belgique (CCB). Au cours du premier semestre de l’année dernière, les services de police ont établi 3 438 rapports officiels sur le phishing. C’est quatre fois plus élevé que l’année précédente. Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg, selon le ministère public.[2]

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le nombre de messages d’hameçonnage augmentent de manière exponentielle, ce qui signifie que le ministère public ne peut tout simplement plus traiter l’afflux de dossiers. Cela ressemble presque à un effet secondaire négatif de la crise du Corona, maintenant que les contacts se font de plus en plus par voie numérique. Compte tenu des nombreuses victimes et des ressources humaines et financières limitées du ministère de la justice, la probabilité que les délinquants soient arrêtés est plutôt faible.

En outre, l’anonymat de l’auteur des faits est un facteur explicatif important.  Bien à l’abri derrière son écran d’ordinateur, un cybercriminel peut voler des milliers de personnes en même temps, tout en échappant au radar de la loi, car dans de nombreux cas, ils sont incapables de découvrir l’identité de la personne qui envoie de faux messages ou crée un faux site web. Les auteurs de ces actes s’imaginent qu’ils bénéficient de l’impunité.

Enfin, le phishing est un jeu d’enfant. Il n’est pas nécessaire d’être un magicien de l’informatique pour faire du phishing. Il s’agit simplement de gagner la confiance des victimes afin d’extraire des informations sensibles et de voler de l’argent.

Comment ces cybercriminels opèrent-ils?

C’est assez simple. Le phishing a souvent une organisation structurée. Au sommet de la pyramide se trouvent les experts en informatique qui créent des logiciels permettant d’élaborer des sites et des e-mails de phishing crédibles. En piratant des sites web où des personnes se sont inscrites, les fraudeurs s’emparent de données proposées dans les groupes de discussion fermés via des marchés en ligne. Les phishers achètent les données qui proviennent des logiciels et choisissent leurs victimes dans cette liste. De cette manière, les phishers peuvent souvent envoyer des messages à des milliers de personnes en même temps. En bas, ce sont les mules financières. L’argent des victimes que les phishers volent finit sur leurs comptes. En d’autres termes, il s’agit d’une sorte de tactique de diversion pour les autorités judiciaires, car de cette façon, non seulement les chefs de bande restent souvent hors de portée des enquêteurs, mais les phishers ne peuvent guère être retrouvés non plus.

Serai-je remboursé?

La question la plus importante pour les victimes est peut-être : vais-je récupérer mon argent ? Il est essentiel que les victimes agissent rapidement. Si vous estimez qu’une transaction est finalement suspecte, contactez immédiatement votre banque. Ils peuvent faire bloquer l’accès à vos comptes. La probabilité que vous soyez dans les temps semble plus faible à partir du moment où l’ordre a été donné et que l’argent a définitivement quitté la banque. C’est pourquoi les banques travaillent ensemble pour faire bloquer les comptes le plus rapidement possible. Dès qu’une banque est informée d’un cas de phishing, la banque de la victime contacte la banque de la mule. En d’autres termes, la banque à laquelle l’argent est transféré. Ils tenteront de bloquer les fonds et de les récupérer par la suite.

Si cela ne fonctionne pas et que l’argent a déjà disparu, il existe une possibilité d’indemnisation par votre banque. Ce dernier procédera à un équilibre entre les intérêts en présence pour déterminer si vous pouvez être tenu responsable ou non. Pour cela, la banque utilise la notion de “négligence grave”.[3]  Ils examineront chaque situation pour déterminer quelle technique de fraude a été utilisée et si les clients ont été trop négligents en partageant leurs données personnelles – bien que sous pression et de bonne foi – avec un cybercriminel. Dans tous les cas, la charge de la preuve incombe à la banque et ce n’est pas à vous de prouver que vous n’avez pas été négligent.

La notion de “négligence grave” fait l’objet d’un débat animé, car la loi ne définit pas clairement ce qui doit être considéré comme une “négligence grave” et ce qui ne doit pas l’être. Test Achats[4] estime que les banques utilisent ce concept en permanence pour éviter de rembourser l’argent. Parmi les exemples de “négligence grave”, citons le fait de ne pas bloquer sa carte bancaire, de ne pas conserver la carte avec le code ou de ne pas la confier à quelqu’un. Mais il est très difficile de tracer une ligne générale ici. Dans la pratique, beaucoup de banques remboursent le client dans de nombreux cas.[5]

Si la banque déclare que vous êtes entièrement responsable et que vous pensez être la victime, n’hésitez pas à porter votre conflit devant l’Ombudsfin[6], le service de médiation des litiges financiers. Il s’agit d’une institution indépendante qui peut servir de médiateur dans les litiges relatifs aux transactions frauduleuses et aux remboursements entre la victime et la banque.

Comment reconnaître les faux messages?

Les phishers sont très inventifs et inventent régulièrement de nouvelles astuces pour escroquer les gens de leur argent ou de leurs données. En outre, les méthodes d’escroquerie sont également de plus en plus difficiles à reconnaître. Distinguer les faux e-mails des messages fiables semble presque impossible. Nous avons répertorié, ci-dessous, un certain nombre de conseils pour évaluer si vous pouvez faire confiance à un message.

Vous doutez qu’un message soit suspect ? Répondez ensuite brièvement à ces questions pour vous-même :[7]

 • Est-ce inattendu?
 • C’est urgent?
 • Connaissez-vous l’expéditeur?
 • Trouvez-vous la question étrange?
 • Sur quoi le lien vous amène-t-il à cliquer ? Conseil: survolez le lien et voyez où il vous mène. Il est préférable de ne pas ouvrir un lien suspect.
 • Connaissez-vous l’expéditeur?
 • S’adresse-t-on à vous personnellement?
 • Le message contient-il de nombreuses erreurs de langage ?
 • Le message est-il dans votre Spam?
 • Est-ce que quelqu’un essaie de vous rendre curieux?

Vous ne vous sentez pas à l’aise avec une transaction que vous avez effectuée? Contactez Card Stop dès que possible pour faire bloquer votre carte. Vous pouvez le faire en appelant le 070 344 344. Veuillez noter que Card Stop n’appelle jamais les gens. Si quelqu’un se fait passer pour un employé de Card Stop au téléphone, cette personne est à 100% un fraudeur.

Il est également important de rassembler autant de preuves que possible. Notez toujours tous les détails que vous avez reçus des escrocs, tels que les numéros de téléphone et les noms. Si nécessaire, faites des captures d’écran des courriels, des liens et du site Web falsifiés. Avec ces preuves en poche, vous pouvez facilement porter plainte auprès de la police et faire établir un rapport officiel.

Enfin, ne donnez jamais de codes personnels tels que votre numéro PIN ou votre code de réponse. La banque ne demandera jamais ces codes par quelque canal que ce soit. En général, ne soyez pas trop naïfs. Un message qui est trop beau pour être vrai l’est généralement. En outre, les phishers jouent souvent avec l’impression que les choses doivent se passer rapidement. Soyez donc attentif aux messages qui ont un caractère d’urgence. Ne croyez pas aveuglément chaque e-mail ou SMS, mais ne croyez pas non plus que cela ne vous arrivera jamais. Soyez sur vos gardes et vérifiez à nouveau !

Si vous tombez sur un message suspect en surfant sur Internet, n’hésitez pas à le transmettre à [email protected]. Ils vérifient les liens et les pièces jointes de ces messages transférés et sont capables de bloquer les liens suspects. De cette façon, les internautes moins attentifs qui ont cliqué sur le lien sont également protégés. En agissant rapidement, on réduit les chances que les cybercriminels fassent des victimes. Un homme avertit en vaut deux.

Si vous avez encore des questions sur le phishing après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected], [email protected] ou 03 216 70 70.

[1] https://www.febelfin.be/nl/press-room/phishing-2020-de-cijfers

[2] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/.

[3] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210507_97478909

[4] https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/dossier/betaalkaarten-hoe-krijgt-u-uw-geld-terug/dief-heeft-uw-kaart-of-gegevens.

[5] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/

[6] https://www.ombudsfin.be/

[7] https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

——————————————————————————————

Phishing: the new burglary in 2021?

34,000,000 euros.[1]  That is the total amount that phishers were able to steal in the year 2020. What is phishing and how do these cybercriminals operate? Will I get my money back if I am scammed and how do I recognize fake e-mails? An overview.

Phishing?

Phishing is a form of cybercrime in which the potential victim is approached via e-mail, text message, social media or telephone. The scammer pretends to be someone else in an attempt to gain access to the confidential data of victims. It is similar to Internet fraud except that the perpetrator does not manipulate data, but people. It is a form of psychology to gain the victim’s trust. Phishers work very ingeniously and skillfully respond to current events. Messages from a bank, a technology company or a postal service that says a parcel is waiting for you, the chance that you have received one of these messages is very high.

The phenomenon of phishing, or “fishing” for sensitive data such as passwords and bank or credit card details, has grown exponentially in recent years. In 2020, no fewer than 3,200,000 suspicious messages were forwarded to the Centre for Cybersecurity Belgium (CCB). In the first half of last year, the police services drew up 3,438 official reports on phishing. A fourfold increase compared to the previous year. But that is only the tip of the iceberg, according to the Public Prosecutor’s Office.[2]

There are various reasons for this growth. Firstly, the number of phishing messages is increasing exponentially, so that the Public Prosecutor’s Office simply cannot process the flood of files anymore. It seems almost like an unpleasant side effect of the corona crisis, now that contacts are more and more made digitally. Considering the many victims and the limited human and material resources of the judiciary, the chance that offenders will be caught is rather small.

In addition, the anonymity of the perpetrator is an important explanatory factor.  Safely from behind his computer screen, a cybercriminal can rob thousands of people at the same time under the radar of the justice department, since in many cases they are unable to find out the identity of the person who sends fake messages or sets up a fake website. Perpetrators imagine they have impunity.

Finally, phishing is a piece of cake. You do not need to be a computer wizard to do phishing. It is just a matter of gaining the trust of victims in order to steal sensitive information and money.

How do these cybercriminals operate?

Quite simply. Phishing often has a structured organization. At the top of the pyramid are the IT experts who create software programs in which they can create credible phishing sites and e-mails. By hacking into websites where people have registered, the fraudsters obtain data that is sold in closed chat groups via online marketplaces. Phishers buy the data from the software programs and choose their victims from this list. In this way phishers can often mail thousands of people at the same time. At the bottom are the money mules. The victims’ money that the phishers steal ends up in their accounts. In other words, a kind of diversionary tactic for the judicial authorities, because this way not only do the gang leaders often remain out of the picture for the investigators, but the phishers are also barely traceable.

Will I get my money back?

Perhaps the most important question for victims is: will I get my money back? It is essential that victims act quickly. If you feel that a transaction is suspicious, contact your bank immediately. They have access to your accounts and the authority to block them. The chance of you being on time does seem smaller now that the money has definitely left the bank from the moment the order was given. This is why banks are working together to have accounts blocked as soon as possible. As soon as a bank is informed of a phishing case, the victim’s bank will contact the bank of the money mule. In other words, the bank to which the money is transferred. They will try to block the funds and recover them afterwards.

If this does not work and the money has already disappeared, there is a possibility of compensation from your bank. The bank will make a balance of interests as to whether you, as a client, can be held liable or not. For this, the bank uses the figure of ‘gross negligence’[3]. In each situation, they will look at which fraud technique was used and whether customers were too careless in sharing their personal data – albeit under pressure and in good faith – with a cybercriminal. In any case, the burden of proof is on the bank and it is not up to you to prove that you were not negligent.

The figure of ‘gross negligence’ is subject in many heated debates, as the law does not clearly define what can be understood as ‘gross negligence’. Testaankoop[4] believes that banks invoke this concept all the time to avoid paying back the money or to pay less. Examples of ‘gross negligence’ include not blocking your bank card or not keeping the card together with the code or not entrusting it to anyone. But it is very difficult to make a general statement. In practice, many banks do refund the customer in many cases.[5]

If the bank decides that you are responsible and you think it’s unfair, do not hesitate to raise your conflict with Ombudsfin[6], the mediation service for financial disputes. This is an independent institution that can mediate in disputes about fraudulent transactions and refunds between the victim and the bank.

How do I recognize false messages?

Phishers are very inventive and regularly invent new tricks to get people out of money or data. In addition, the scamming methods are also becoming increasingly difficult to recognize. It seems almost impossible to distinguish false e-mails and reliable messages. Below, we have listed a number of tips for assessing whether you can trust a message.

Do you doubt that a message is suspicious? Then briefly answer these questions for yourself:[7]

 • Is it unexpected?
 • Is it urgent?
 • Do you know the sender?
 • Do you find the question strange?
 • Where does the link you have to click on lead to? Tip: move over the link and see where it takes you. It is best not to open a suspicious link.
 • Are you addressed personally?
 • Does the message contain many language errors?
 • Is the message in your Spam?
 • Is someone trying to make you curious?

Are you uncomfortable about a certain transaction you made?  Contact Card Stop as soon as possible to have your card blocked. You can do this by calling 070 344 344. Please note that Card Stop will never call people. If someone pretends to be a Card Stop employee on the phone, this person is 100% a fraudster.

It is also important to gather as much evidence as possible. Always make a note of all the details you received from the scammers, such as phone numbers and names. If necessary, take screenshots of the forged e-mails, links and website. With this evidence in your pocket, you can easily file a report with the police and have an official report drawn up.

Finally, never give personal codes such as your PIN number or response code. The bank will never ask for these codes through any channel whatsoever. In general, don’t be too naive. A message that is too good to be true, usually is. In addition, phishers often play on the feeling that things have to happen fast. So be alert for messages that have a certain urgency behind them. Do not blindly believe every e-mail or text message, but also do not believe that it will never happen to you. Be on your guard and double check!

If you come across a suspicious message while surfing the Internet, do not hesitate to forward it to [email protected]. They check the links and attachments of these forwarded messages and are able to block suspicious links. In this way, less attentive Internet users who have clicked on the link are also protected. By acting quickly, cyber criminals are less likely to make victims. Better safe than sorry.

If you still have questions about phishing after reading this article, do not hesitate to contact us via [email protected], [email protected] or 03 216 70 70.

 

[1] https://www.febelfin.be/nl/press-room/phishing-2020-de-cijfers

[2] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/.

[3] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210507_97478909

[4] https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/dossier/betaalkaarten-hoe-krijgt-u-uw-geld-terug/dief-heeft-uw-kaart-of-gegevens.

[5] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/

[6] https://www.ombudsfin.be/

[7] https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

——————————————————————————————
Phishing: der neue Einbruch im Jahr 2021?

34.000.000 Euro.[1] Das ist der Gesamtbetrag, den Phisher im Jahr 2020 stehlen konnten. Was ist Phishing und wie gehen diese Cyberkriminellen vor? Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich betrogen wurde und wie erkenne ich gefälschte E-Mails? Wir haben es für Sie herausgefunden.

Phishing?

Phishing ist eine Form der Cyberkriminalität, bei der das potenzielle Opfer per E-Mail, Textnachricht, soziale Medien oder Telefon angesprochen wird. Der Betrüger gibt sich als eine andere Person aus, um an die vertraulichen Daten der Opfer zu gelangen. Es ist ähnlich wie beim Internet-Betrug, nur dass der Täter nicht Daten, sondern Menschen manipuliert. Es ist eine Form der Psychologie, auf diese Weise das Vertrauen des Opfers zu gewinnen. Phisher arbeiten sehr raffiniert und antizipieren geschickt aktuelle Ereignisse. Nachrichten von einer Bank, einem Technologieunternehmen oder einem Postdienst, die besagen, dass ein Paket auf Sie wartet, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine dieser Nachrichten erhalten haben, ist sehr hoch.

Das Phänomen des Phishings oder “Angelns” nach sensiblen Daten wie Passwörtern und Bank- oder Kreditkartendaten hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Im Jahr 2020 wurden nicht weniger als 3.200.000 verdächtige Nachrichten an das Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) weitergeleitet. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres erstellten die Polizeidienststellen 3.438 offizielle Berichte über Phishing. Eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, so die Staatsanwaltschaft.[2]

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen steigt die Zahl der Phishing-Nachrichten exponentiell an, so dass die Staatsanwaltschaft die Flut an Dateien einfach nicht mehr verarbeiten kann. Es scheint fast ein unangenehmer Nebeneffekt der Corona-Krise zu sein, dass Kontakte nun zunehmend digital geknüpft werden. Angesichts der vielen Opfer und der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen der Justiz ist die Chance, dass die Täter gefasst werden, eher gering.

Darüber hinaus ist die Anonymität des Täters ein wichtiger Erklärungsfaktor.  Sicher hinter seinem Computerbildschirm kann ein Cyberkrimineller unter dem Radar des Gesetzes Tausende Menschen gleichzeitig ausrauben, da sie in vielen Fällen nicht in der Lage sind, die Identität der Person zu ermitteln, die falsche Nachrichten verschickt oder eine gefälschte Website einrichtet. Die Täter glauben, dass sie straffrei bleiben.

Schließlich ist Phishing ein Kinderspiel. Sie müssen kein Computergenie sein, um Phishing zu betreiben. Es geht einfach darum, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, um sensible Informationen zu extrahieren und Geld zu stehlen.

Wie arbeiten diese Cyberkriminellen?

 Ganz einfach. Phishing hat oft eine strukturierte Organisation. An der Spitze der Pyramide stehen die IT-Experten, die Softwareprogramme erstellen, mit denen sie glaubwürdige Phishing-Seiten und -E-Mails erstellen können. Durch das Hacken von Webseiten, auf denen sich Menschen registriert haben, gelangen die Betrüger an Daten, die in geschlossenen Chatgruppen über Online-Marktplätze angeboten werden. Phisher kaufen die Daten, die von den Softwareprogrammen stammen, und wählen ihre Opfer aus dieser Liste aus. Auf diese Weise können Phisher oft Tausende Personen gleichzeitig anschreiben. Ganz unten sind die Geldesel. Das Geld der Opfer, das die Phisher stehlen, landet auf deren Konten. Also eine Art Ablenkungsmanöver für die Justizbehörden, denn so bleiben nicht nur die Bandenchefs für die Ermittler oft unauffindbar, sondern auch die Phisher können kaum aufgespürt werden.

Bekomme ich mein Geld zurück?

Die vielleicht wichtigste Frage für die Opfer ist: Bekomme ich mein Geld zurück? Es ist wichtig, dass Opfer schnell handeln. Wenn Ihnen eine Transaktion doch verdächtig vorkommt, wenden Sie sich sofort an Ihre Bank. Sie können den Zugriff auf Ihre Konten sperren lassen. Die Chance, dass Sie rechtzeitig sind, scheint kleiner zu sein, da das Geld ab dem Zeitpunkt der Auftragserteilung definitiv die Bank verlassen hat. Deshalb arbeiten die Banken zusammen, um Konten so schnell wie möglich sperren zu lassen. Sobald eine Bank über einen Phishing-Fall informiert wird, nimmt die Bank des Opfers Kontakt mit der Bank des Geldkuriers auf. Mit anderen Worten: die Bank, an die das Geld überwiesen wird. Sie werden versuchen, die Gelder zu sperren und sie anschließend wieder einzuziehen.

Wenn dies nicht funktioniert und das Geld bereits verschwunden ist, besteht die Möglichkeit einer Entschädigung durch Ihre Bank zu bekommen. Dieser wird eine Interessenabwägung vornehmen, ob Sie haftbar gemacht werden können oder nicht. Hierfür verwendet die Bank die Kennzahl “große Fahrlässigkeit”[3].  Sie werden jede Situation prüfen, um zu sehen, welche Betrugstechnik verwendet wurde und ob die Kunden zu unvorsichtig waren, indem sie ihre persönlichen Daten – wenn auch unter Druck und in gutem Glauben – an einen Cyberkriminellen weitergaben. In jedem Fall liegt die Beweislast bei der Bank und es liegt nicht an Ihnen, zu beweisen, dass Sie nicht fahrlässig waren.

Die Figur der “großen Fahrlässigkeit” ist Gegenstand heftiger Diskussionen, da das Gesetz nicht eindeutig definiert, was als “große Fahrlässigkeit” zu verstehen ist und was nicht. Testaankoop[4] ist der Meinung, dass Banken dieses Konzept immer wieder nutzen, um die Rückzahlung zu vermeiden. Beispiele für “große Fahrlässigkeit” sind, dass Sie Ihre Bankkarte nicht sperren oder die Karte nicht zusammen mit dem Code aufbewahren oder sie niemandem anvertrauen. Aber es ist sehr schwierig, hier eine allgemeine Linie zu ziehen. In der Praxis erstatten viele Banken dem Kunden in vielen Fällen Geld zurück.[5]

Wenn die Bank die volle Verantwortung übernimmt und Sie sich als Opfer fühlen, zögern Sie nicht, Ihren Konflikt an Ombudsfin[6], die Schlichtungsstelle für Finanzstreitigkeiten, zu richten. Dies ist eine unabhängige Institution, die bei Streitigkeiten über betrügerische Transaktionen und Erstattungen zwischen dem Opfer und der Bank vermitteln kann.

 Wie erkenne ich falsche Meldungen?

Phisher sind sehr erfinderisch und erfinden regelmäßig neue Tricks, um Menschen um Geld oder Daten zu betrügen. Außerdem werden die Betrugsmethoden immer schwieriger zu erkennen. Die Unterscheidung zwischen falschen E-Mails und zuverlässigen Nachrichten scheint fast unmöglich. Im Folgenden haben wir eine Reihe von Tipps aufgelistet, um zu beurteilen, ob Sie einer Nachricht vertrauen können.

Zweifeln Sie daran, dass eine Meldung verdächtig ist? Dann beantworten Sie diese Fragen kurz für sich selbst:[7]

 • Ist es unerwartet?
 • Ist es dringend?
 • Kennen Sie den Absender?
 • Finden Sie die Frage seltsam?
 • Wohin führt der Link, den Sie anklicken sollen? Tipp: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Link und sehen Sie, wohin er Sie führt. Öffnen Sie einen verdächtigen Link am besten nicht.
 • Werden Sie persönlich angesprochen?
 • Enthält die Nachricht viele Sprachfehler?
 • Ist die Nachricht in Ihrem Spam?
 • Versucht jemand, Sie neugierig zu machen?

Riecht es nach einem von Ihnen getätigten Geschäft?  Wenden Sie sich so schnell wie möglich an Card Stop, um Ihre Karte sperren zu lassen. Sie können dies unter der Nummer 070 344 344 tun. Bitte beachten Sie, dass Card Stop niemals Personen anrufen wird. Wenn jemand am Telefon vorgibt, ein Mitarbeiter von Card Stop zu sein, ist diese Person 100% sicher ein Betrüger.

Es ist auch wichtig, so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Notieren Sie sich immer alle Details, die Sie von den Betrügern erhalten haben, wie z. B. Telefonnummern und Namen. Machen Sie ggf. Screenshots von den gefälschten E-Mails, Links und der Website. Mit diesen Beweisen können Sie problemlos eine Anzeige bei der Polizei erstatten und einen offiziellen Bericht erstellen lassen.

Geben Sie schließlich niemals persönliche Codes wie Ihre PIN-Nummer oder Ihren Antwortcode an. Die Bank wird niemals auf irgendeinem Weg nach diesen Codes fragen. Im Allgemeinen sollten Sie nicht zu naiv sein. Eine Nachricht, die zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meistens auch. Darüber hinaus spielen Phisher oft mit dem Gefühl, dass es schnell gehen muss. Seien Sie also wachsam für Nachrichten, die eine gewisse Dringlichkeit hinter sich haben. Glauben Sie nicht blind jeder E-Mail oder Textnachricht, aber glauben Sie auch nicht, dass es Ihnen nie passieren wird. Seien Sie auf der Hut und prüfen Sie doppelt!

Wenn Sie beim Surfen im Internet auf eine verdächtige Nachricht stoßen, zögern Sie nicht, sie an [email protected] weiterzuleiten. Sie prüfen die Links und Anhänge dieser weitergeleiteten Nachrichten und sind in der Lage, verdächtige Links zu blockieren. Auf diese Weise werden auch weniger aufmerksame Internetnutzer, die auf den Link geklickt haben, geschützt. Durch schnelles Handeln wird die Chance, dass Cyberkriminelle Opfer finden, verringert. Eine Warnung ist zwei wert.

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Artikels noch Fragen zum Thema Phishing haben, zögern Sie nicht, uns über [email protected], [email protected] oder 03 216 70 70 zu kontaktieren.

[1] https://www.febelfin.be/nl/press-room/phishing-2020-de-cijfers

[2] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/.

[3] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210507_97478909

[4] https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/dossier/betaalkaarten-hoe-krijgt-u-uw-geld-terug/dief-heeft-uw-kaart-of-gegevens.

[5] https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a7/

[6] https://www.ombudsfin.be/

[7] https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

PDF

Het financieel plan en toereikend aanvangsvermogen als vervanging van het minimumkapitaal in de BV. Een stap voor of achter uit?

Met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) heeft de wetgever resoluut de weg gekozen van een modern vennootschapsrecht. Het laat de rigiditeit van het oude Wetboek van Vennootschappen (hierna: W.Venn.) achterwege en vervangt deze door een grote mate van flexibiliteit. De grootste flexibilisering vertaalt zich in de omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: BVBA) naar de besloten vennootschap (hierna: BV) die geen kapitaal meer vereist, maar als vervanging voorziet in een financieel plan en toereikend aanvangsvermogen.

De begrippen financieel plan en toereikend aanvangsvermogen zijn allerminst nieuwe concepten binnen het Belgische vennootschapsrecht. Maar met de invoering van het WVV werd het minimumkapitaalvereiste in de BV verlaten, en kregen het financieel plan en het toereikend aanvangsvermogen een prominentere rol bij de oprichting van een besloten vennootschap. Een radicale koerswijziging aangezien onder het oude W.Venn. het wettelijk minimumkapitaal een zeer belangrijke functie had. Zo bepaalde artikel 214 W.Venn. dat oprichters van een BVBA een maatschappelijk kapitaal van minstens € 18.550 moesten bijeenkrijgen. Het fungeerde als afkoopsom voor de beperkte aansprakelijkheid en als klem op het vermogen.

Maar het kapitaalconcept leek voorbijgestreefd en beantwoordde niet langer aan de economische realiteit. Het bood niet langer de efficiënte schuldeiserbescherming zoals het dat vroeger wel deed. In tegenstelling tot het minimumkapitaal gaat het financieel plan en het toereikend aanvangsvermogen uit van een realistischere benadering waarbij wordt gestreefd naar een gezond evenwicht tussen dwingende derdenbescherming en contractuele vrijheid.[1]

Het financieel plan heeft als hoofddoelstelling een lichtzinnige oprichting te voorkomen. Het zijn dan ook enkel de oprichters van de vennootschap die de verplichting hebben om een financieel plan op te stellen. De WVV tracht oprichters te beschermen door hen concreet te laten nadenken over de voorgenomen bedrijfsactiviteiten en in het kader daarvan de nodige financiële middelen te voorzien over een periode van ten minste twee jaar.[2] Deze bescherming vertaalt zich ook in de situatie dat een rechter a posteriori moet oordelen over een eventuele aansprakelijkheid ingeval de vennootschap failliet zou gaan binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid wegens een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen. De rechter zal het financieel plan als leidraad gebruiken, wat meteen de significantie aantoont van een goed opgesteld financieel plan.[3]

Artikel 5:4, §2 WVV bepaalt de inhoud van het financieel plan. Het financieel plan moet tenminste bestaan uit:

 • een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
 • een overzicht van alle financieringsbronnen bij de oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
 • een openingsbalans, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
 • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
 • een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
 • in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Het financieel plan dient niet openbaar te worden gemaakt. Het WVV bepaalt enkel dat de oprichters vóór de oprichting van de vennootschap een financieel plan moeten overhandigen aan de notaris, die het document op zijn beurt bewaart en onderzoekt op zijn externe wettigheid.

Ook het begrip toereikend aanvangsvermogen kreeg met de invoering van het WVV een cruciale rol binnen de oprichting van een BV. Het bijeenbrengen van een toereikend aanvangsvermogen is nu een positiefrechtelijke verplichting geworden. Of het aanvangsvermogen toereikend is, is aan de oprichters om in te schatten. Zij zullen immers een inschatting moeten maken of en in welke mate en via welke structuur de verzamelde financieringsmiddelen tot een toereikend aanvangsvermogen kunnen leiden. De algemene zorgvuldigheidsnorm dient hierbij als leidraad te worden genomen.[4]

Tot slot bepaalt artikel 5:16, 2° WVV dat oprichters van een vennootschap jegens belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

De bijzondere oprichtersaansprakelijkheid uit artikel 5:16, 2° WVV kan dus maar worden ingeroepen als voldaan wordt aan enkele voorwaarden. (i) Zo geldt zij enkel maar voor de oprichters van de vennootschap. (ii) Bovendien is een vordering wegens kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen enkel maar ontvankelijk als het faillissement wordt uitgesproken binnen de drie jaar nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. (iii) Het woordje ‘kennelijk’ in artikel 5:16, 2° WVV verraadt al dat de rechter slechts marginaal kan toetsen of er een toereikend aanvangsvermogen is onderschreven door de oprichters. In de praktijk wordt het criterium van een normale, vooruitziende en gewetensvolle oprichter naar voren geschoven.[5] (iv) Tot slot staat het vorderingsrecht wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal enkel open voor de faillissementscurator ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.[6]

Wanneer men niet aan de voorwaarden voldoet van de bijzondere oprichtersaansprakelijkheid uit artikel 5:16, 2° WVV, kan men nog steeds op basis van artikel 5:3 WVV proberen een oprichter aansprakelijk te stellen wegens een ontoereikend aanvangsvermogen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gemeen aansprakelijkheidsregime steunend op artikel 1382 BW. Het bewijzen van een fout, schade en oorzakelijk verband tussen beide is bijgevolg wel vereist en niet altijd even gemakkelijk aan te tonen.

Bij wijze van algemeen besluit kan gesteld worden dat de vervanging van het minimumkapitaal in de BV door het financieel plan en het toereikend aanvangsvermogen weldegelijk een stap vooruit is. Het minimumkapitaal hield geen rekening met de voorgenomen bedrijvigheid en scheerde elke BVBA over dezelfde kam. Het was voor de wetgever al voldoende om louter € 18.550 bij elkaar te krijgen. Met het financieel plan verplicht de wetgever ondernemers twee keer te laten nadenken of er wel voldoende financieringsmiddelen zijn bijeengebracht voor een realistisch werking van de op te richten vennootschap in de beginjaren. Het leidt enerzijds tot een betere bescherming van de oprichters zelf en anderzijds tot een betere schuldeiserbescherming door de invoering van een bijzonder oprichtersaansprakelijkheidsregime.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.

—————————————————————

Le plan financier et le capital initial, suffisant pour remplacer le capital minimum dans la SRL ?  Un pas en avant ou en arrière ?

Avec le nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA), le législateur a résolument choisi la voie du droit moderne des sociétés. Il laisse derrière lui la rigidité de l’ancien Code des sociétés (ci-après : CDS) et la remplace par un grand degré de flexibilité. Cette flexibilité se traduit par la transformation de la SPRL en SRL qui ne nécessite plus de capital, mais prévoit un plan financier et un capital initial suffisant.

Les notions de plan financier et de capital initial suffisant ne sont en aucun cas des notions nouvelles dans le droit belge des sociétés. Cependant, avec l’introduction du CSA, l’exigence de capital minimum dans la SRL a été abandonnée et le plan financier et le capital initial suffisant ont reçu un rôle plus important dans la constitution d’une société privée à responsabilité limitée. Un changement radical, puisque sous l’ancien régime des sociétés, le capital minimum statutaire avait une fonction très importante. Par exemple, l’article 214 du Code des sociétés stipulait que les fondateurs d’une SPRL devaient réunir un capital social minimum de 18 550 €. Cet article faisait office de « rançon » pour la responsabilité limitée et représentait un frein sur les actifs.

Mais le concept de capital semblait dépassé et ne correspondait plus à la réalité économique. Il n’offre plus la protection efficace qu’il offrait auparavant aux créanciers. Contrairement au capital minimum, le plan financier et le capital initial suffisant sont basés sur une approche plus réaliste,

qui recherche un équilibre sain entre la protection obligatoire des tiers et la liberté contractuelle.[1]

L’objectif principal du plan financier est d’empêcher les constitutions frivoles. Par conséquent, seuls les fondateurs de l’entreprise sont tenus d’établir un plan financier. La FMSA (Autorité des services et marchés financiers) tente de protéger les fondateurs en les obligeant à réfléchir concrètement aux activités commerciales envisagées et, dans ce cadre, à fournir les ressources financières nécessaires sur une période d’au moins deux ans.[2]  Cette protection se traduit également par le fait qu’un juge doit se prononcer a posteriori sur une éventuelle responsabilité au cas où la société ferait faillite dans les trois ans suivant l’acquisition de la personnalité juridique pour manque apparent de capital initial. Le juge utilisera le plan financier comme ligne directrice, ce qui démontre immédiatement l’importance d’un plan financier bien rédigé.[3]

L’article 5:4, §2 du CSA détermine le contenu du plan financier. Le plan financier doit au moins comprendre :

– une description précise de l’activité envisagée ;

– un aperçu de toutes les sources de financement au moment de la constitution, le cas échéant, avec indication des garanties fournies dans ce contexte ;

– un bilan d’ouverture, ainsi que des bilans prévisionnels après douze et vingt-quatre mois ;

– un budget des recettes et des dépenses prévues pour une période d’au moins deux ans à compter de sa création ;

– une description des hypothèses utilisées pour estimer le chiffre d’affaires et la rentabilité attendus ;

– le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a participé à l’élaboration du plan financier.

Le plan financier ne doit pas être rendu public. Le CSA stipule seulement que les fondateurs doivent soumettre un plan financier au notaire avant la constitution de la société, qui à son tour conservera le document et l’examinera pour sa légalité externe.

Avec l’introduction du CSA, le concept de capital initial suffisant a également acquis un rôle crucial dans la constitution d’une SRL. L’accumulation d’un capital initial suffisant est désormais devenue une obligation de droit positif. Il appartient aux fondateurs d’évaluer si le capital initial est suffisant. En effet, ils devront évaluer si, et dans quelle mesure et via quelle structure, les moyens de financement collectés peuvent conduire à un capital initial adéquat. La norme générale de diligence raisonnable doit être considérée comme une ligne directrice à cet égard.[4]

Enfin, l’article 5:16, 2° du CSA stipule que les fondateurs d’une société sont solidairement responsables envers les parties intéressées des obligations de la société en cas de faillite prononcée dans les trois ans suivant l’acquisition de la personnalité juridique, si le capital initial, au moment de la constitution, était manifestement insuffisant pour l’exécution normale des activités prévues pendant au moins deux ans.

La responsabilité spéciale du fondateur prévue à l’article 5:16, 2° du CSA ne peut donc être invoquée que si un certain nombre de conditions sont réunies. (i) Il ne s’applique qu’aux fondateurs de l’entreprise. (ii) En outre, une créance pour insuffisance apparente de l’actif initial n’est recevable que si la faillite est prononcée dans les trois ans suivant l’acquisition de la personnalité juridique par la société. (iii) Le terme “apparent” de l’article 5:16, 2° du CSA indique déjà que le tribunal ne peut vérifier que marginalement si les fondateurs ont souscrit un patrimoine initial suffisant. En pratique, le critère du fondateur normal, clairvoyant et consciencieux est mis en avant.[5]  (iv) Enfin, le droit d’action pour insuffisance apparente du capital initial n’est accessible à l’administrateur de la faillite qu’au profit des créanciers conjoints..[6]

Si l’on ne remplit pas les conditions de la responsabilité spéciale du fondateur de l’article 5:16, 2°du CSA, on peut toujours essayer de tenir un fondateur responsable de l’insuffisance du capital initial sur la base de l’article 5:3 du CSA. Ce faisant, il est fait appel au régime commun de responsabilité fondé sur l’article 1382 du Code civil. Il faut donc prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux, ce qui n’est pas toujours facile.

En guise de conclusion générale, on peut dire que le remplacement du capital minimum dans la SRL par un plan financier et un capital initial suffisant est effectivement un pas en avant. Le capital minimum ne tenait pas compte de l’activité envisagée et mettait toutes les SPRL dans le même panier. Pour le législateur, il suffisait de réunir 18 550 euros. Avec le plan financier, le législateur oblige les entrepreneurs à réfléchir à deux fois pour savoir si des moyens financiers suffisants ont été réunis pour un fonctionnement réaliste de la société à constituer au cours des premières années. Elle conduit, d’une part, à une meilleure protection des fondateurs eux-mêmes et, d’autre part, à une meilleure protection des créanciers par l’introduction d’un régime spécial de responsabilité du fondateur.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.

——————————————————————

The financial plan and adequate initial capital to replace the minimum capital in the BV. A step forward or backward?

With the new Companies and Associations Code “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” (hereinafter: WVV), the legislator has resolutely chosen the path of modern company law. It leaves behind the rigidity of the old Companies Code “Wetboek van Vennootschappen” (hereinafter: W.Venn.) and replaces it with a large degree of flexibility. The greatest degree of flexibility translates into the transformation of the BVBA into the BV which no longer requires capital, but instead provides for a financial plan and adequate initial capital.

The concepts of a financial plan and adequate initial capital are by no means new concepts in Belgian company law. However, with the introduction of the WVV, the minimum capital requirement in the BV was abandoned and the financial plan and the adequate initial capital were given a more prominent role in the incorporation of a private limited company. This is a radical change, since under the old W.Venn. the statutory minimum capital had a very important function. For example, article 214 of the W.Venn. stipulated that founders of a BVBA had to raise a minimum share capital of €18,550. It functioned as a ransom for the benefit of limited liability and as a clamp on the assets.

But the capital concept seemed outdated and no longer corresponded to the economic reality. It no longer offered the efficient creditor protection that it once did. In contrast to the minimum capital, the financial plan and the adequate initial capital are based on a more realistic approach that seeks a healthy balance between mandatory third-party protection and contractual freedom.[1]

The main purpose of the financial plan is to prevent frivolous and reckless establishments of companies. Therefore, only the company founders are obliged to prepare a financial plan. The FMSA tries to protect founders by making them think in concrete terms about the intended business activities and, as part of this, to provide the necessary financial resources over a period of at least two years.[2]  This protection is also reflected in the situation that a judge has to rule a posteriori on a possible liability in case the company would go bankrupt within three years after the acquisition of legal personality due to an apparent lack of initial capital. The judge will use the financial plan as a guideline, which immediately demonstrates the importance of a well-drafted financial plan.[3]

Article 5:4, §2 WVV determines the content of the financial plan. The financial plan must at least consist of:

– an accurate description of the intended activity;

– an overview of all sources of financing at the time of incorporation, if any, with an indication of the securities provided in that context;

– an opening balance sheet, as well as projected balance sheets after twelve and twenty-four months;

– a budget of projected incomes and expenses for a period of at least two years from its creation;

– a description of the assumptions used in estimating the expected turnover and profitability;

– if applicable, the name of the external expert who assisted in preparing the financial plan.

The financial plan does not have to be made public. The WVV only stipulates that the founders must submit a financial plan to the notary prior to the incorporation of the company, who in turn will preserve the document and examine it for its external legality.

With the introduction of the WVV, the concept of adequate initial capital also acquired a crucial role in the incorporation of a BV. The collection of adequate initial capital has now become a positive law obligation. It is up to the incorporators to assess whether the initial capital is adequate. After all, they will have to assess whether, and to what extent and via what structure, the collected means of financing can lead to adequate initial capital. The general standard of due care should be used as a guideline in this respect.[4]

Finally, Article 5:16, 2° WVV stipulates that founders of a company are jointly and severally liable towards interested parties/stakeholders for the obligations of the company in case of bankruptcy pronounced within three years after the acquisition of legal personality, if the initial capital at the time of incorporation was clearly insufficient for the normal performance of the planned activities over at least two years.

The special founder’s liability from article 5:16, 2° WVV can therefore only be invoked if a number of conditions are met. (i) It only applies to the founders of the company. (ii) Moreover, a claim for apparent inadequate initial capital is only admissible if the bankruptcy is pronounced within three years after the company acquired legal personality. (iii) The word ‘apparent’ in article 5:16, 2° WVV already betrays that the court can only marginally check whether the founders have subscribed to adequate initial capital. In practice, the criterion of a normal, cautious and conscientious founder is put forward.[5]  (iv) Finally, the claim for apparent inadequate initial capital is only available to the bankruptcy administrator for the benefit of the joint creditors.[6]

If one does not meet the conditions of the special founder’s liability from article 5:16, 2° WVV, one can still try to hold a founder liable for inadequate initial capital on the basis of article 5:3 WVV. The common liability regime based on Section 1382 of the Civil Code is used here. Proving fault, damage and causal connection between the two is therefore required and not always easy.

By way of general conclusion, it can be said that the replacement of the minimum capital in the BV by the financial plan and adequate initial capital is indeed a step forward. The minimum capital did not take into account the intended activity and generalized every BVBA. For the legislator, it was sufficient to merely raise € 18.550. With the financial plan, the legislator obliges entrepreneurs to think twice about whether sufficient financial means have been gathered for a realistic operation of the company to be incorporated in the initial years. It leads, on the one hand, to better protection for the founders themselves and, on the other hand, to better creditor protection through the introduction of a special founder’s liability regime.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.

———————————————————

Der Finanzplan und ein ausreichendes Anfangskapital, um das Mindestkapital in der BV zu ersetzen. Ein Schritt vorwärts oder rückwärts?

Mit dem neuen Gesellschafts- und Vereinsrecht (im Folgenden: WVV) hat der Gesetzgeber konsequent den Weg des modernen Gesellschaftsrechts eingeschlagen. Er lässt die Starrheit des alten Gesellschaftsrechts (im Folgenden: W.Venn.) hinter sich und ersetzt sie durch ein hohes Maß an Flexibilität. Das höchste Maß an Flexibilität ergibt sich aus der Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (im Folgenden: BVBA) in die Privatgesellschaft (im Folgenden: BV), die kein Kapital mehr benötigt, sondern einen Finanzplan und ein ausreichendes Anfangskapital vorsieht.

Die Konzepte eines Finanzplans und eines ausreichenden Anfangskapitals sind im belgischen Gesellschaftsrecht keineswegs neu. Mit der Einführung der WVV wurde jedoch das Mindestkapitalerfordernis in der BV aufgegeben und dem Finanzplan und dem ausreichenden Anfangskapital eine größere Rolle bei der Gründung einer BV eingeräumt. Eine radikale Änderung, denn nach dem alten Gesellschaftsgesetz hatte das gesetzliche Mindestkapital eine sehr wichtige Funktion. So sah Artikel 214 des Gesellschaftsgesetzes vor, dass die Gründer einer BVBA ein Mindeststammkapital von 18.550 € aufbringen mussten. Sie fungierte als Lösegeld für die beschränkte Haftung und als Klammer für das Vermögen.

Das Kapitalkonzept schien jedoch überholt und entsprach nicht mehr der wirtschaftlichen Realität. Sie bot nicht mehr den effizienten Gläubigerschutz, den sie einst bot. Im Gegensatz zum Mindestkapital beruhen der Finanzplan und das ausreichende Anfangskapital auf einem realistischeren Ansatz, der ein gesundes Gleichgewicht zwischen obligatorischem Drittschutz und Vertragsfreiheit anstrebt.[1]

Der Hauptzweck des Finanzplans besteht darin, eine leichtfertige Gründung zu verhindern. Daher sind nur die Unternehmensgründer verpflichtet, einen Finanzplan zu erstellen. Die FMSA versucht, Gründerinnen und Gründer zu schützen, indem sie sie zwingt, sich konkrete Gedanken über die beabsichtigte Geschäftstätigkeit zu machen und in diesem Rahmen die notwendigen finanziellen Mittel über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren bereitzustellen.[2]  Dieser Schutz spiegelt sich auch darin wider, dass ein Richter im Nachhinein über eine mögliche Haftung entscheiden muss, wenn das Unternehmen innerhalb von drei Jahren nach dem Erwerb der Rechtspersönlichkeit aufgrund eines offensichtlichen Mangels an Anfangskapital in Konkurs gehen würde. Der Richter wird den Finanzplan als Richtschnur heranziehen, was die Bedeutung eines gut ausgearbeiteten Finanzplans sofort deutlich macht.[3]

Artikel 5:4, §2 WVV bestimmt den Inhalt des Finanzplans. Der Finanzplan muss mindestens Folgendes enthalten

– eine genaue Beschreibung der geplanten Tätigkeit;

– eine Übersicht über alle Finanzierungsquellen zum Zeitpunkt der Gründung, gegebenenfalls mit Angabe der in diesem Zusammenhang geleisteten Sicherheiten;

– eine Eröffnungsbilanz sowie eine voraussichtliche Bilanz nach zwölf und vierundzwanzig Monaten;

– einen Haushaltsplan mit den voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach seiner Aufstellung;

– eine Beschreibung der Annahmen, die bei der Schätzung des erwarteten Umsatzes und der Rentabilität zugrunde gelegt wurden;

– gegebenenfalls den Namen des externen Sachverständigen, der bei der Erstellung des Finanzplans mitgewirkt hat.

Der Finanzplan muss nicht veröffentlicht werden. Die WVV schreibt lediglich vor, dass die Gründer vor der Gründung der Gesellschaft dem Notar einen Finanzplan vorlegen müssen, der wiederum das Dokument aufbewahrt und auf seine äußere Rechtmäßigkeit prüft.

Mit der Einführung der WVV erlangte auch das Konzept des ausreichenden Anfangskapitals eine entscheidende Rolle bei der Gründung einer BV. Die Bildung eines ausreichenden Anfangskapitals ist nun zu einer positiven gesetzlichen Verpflichtung geworden. Es obliegt den Gründern zu beurteilen, ob das Anfangskapital ausreichend ist. Schließlich müssen sie beurteilen, ob, in welchem Umfang und über welche Struktur die gesammelten Finanzierungsmittel zu einem angemessenen Anfangskapital führen können. Der allgemeine Sorgfaltsmaßstab sollte in dieser Hinsicht als Richtschnur dienen.[4]

Schließlich sieht Artikel 5:16, 2° WVV vor, dass die Gründer einer Gesellschaft im Falle eines Konkurses, der innerhalb von drei Jahren nach dem Erwerb der Rechtspersönlichkeit erklärt wird, gegenüber den Beteiligten gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften, wenn das Anfangskapital zum Zeitpunkt der Gründung für die normale Ausübung der geplanten Tätigkeiten während mindestens zwei Jahren eindeutig unzureichend war.

Die besondere Gründerhaftung aus Artikel 5:16, 2° WVV kann daher nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt sind. (i) Sie gilt nur für die Gründer des Unternehmens. (ii) Außerdem ist eine Forderung wegen offensichtlich unzureichendem Anfangsvermögen nur zulässig, wenn der Konkurs innerhalb von drei Jahren nach Erwerb der Rechtspersönlichkeit des Unternehmens eröffnet wird. (iii) Das Wort “offensichtlich” in Artikel 5:16, 2° WVV verrät bereits, dass das Gericht nur am Rande prüfen kann, ob die Gründer ein ausreichendes Anfangsvermögen gezeichnet haben. In der Praxis wird das Kriterium eines normalen, weitsichtigen und gewissenhaften Stifters herangezogen.[5]  (iv) Schließlich steht das Klagerecht bei offensichtlicher Unzulänglichkeit des Anfangskapitals nur dem Konkursverwalter zugunsten der gemeinsamen Gläubiger zu.[6]

Wenn man die Bedingungen der besonderen Gründerhaftung aus Artikel 5:16, 2° WVV nicht erfüllt, kann man immer noch versuchen, einen Gründer auf der Grundlage von Artikel 5:3 WVV für unzureichendes Anfangskapital haftbar zu machen. Dabei wird auf die gemeinsame Haftungsregelung nach Artikel 1382 des Zivilgesetzbuches zurückgegriffen. Der Nachweis des Verschuldens, des Schadens und des Kausalzusammenhangs zwischen beiden ist daher erforderlich und nicht immer einfach.

Als allgemeine Schlussfolgerung lässt sich sagen, dass die Ersetzung des Mindestkapitals in der BV durch den Finanzplan und ein ausreichendes Anfangskapital in der Tat ein Fortschritt ist. Das Mindestkapital berücksichtigte nicht die beabsichtigte Tätigkeit und warf alle BVBA in einen Topf. Für den Gesetzgeber war es ausreichend, lediglich 18.550 € aufzubringen. Mit dem Finanzplan verpflichtet der Gesetzgeber die Unternehmer, sich Gedanken darüber zu machen, ob die finanziellen Mittel für einen realistischen Betrieb des zu gründenden Unternehmens in den ersten Jahren ausreichen. Sie führt zum einen zu einem besseren Schutz der Gründer selbst und zum anderen zu einem besseren Gläubigerschutz durch die Einführung einer speziellen Gründerhaftungsregelung.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.

PDF

Het deskundigenonderzoek in burgerlijk recht

Wanneer een geschil zich voordoet kan dit in sommige gevallen niet worden
opgelost met enkel juridische kennis. Zo zijn er geregeld ook wetenschappelijke of
technische problemen dewelke eveneens dienen te worden behandeld.

Hiervoor wordt er vaak beroep gedaan op een (gerechts)deskundige.

Een deskundige kan worden aangesteld in tal van domeinen zoals medische zaken,
bouwzaken, boekhoudkundige geschillen, etc., en kan van groot belang zijn voor de
afwikkeling van de schade.

Op 28.10.2021 zal Mr. Peeters een digitale les geven over het
deskundigenonderzoek in het burgerlijk recht waarbij de nieuwe rechtspraak
centraal staat en de verschillende mogelijkheden binnen het
deskundigenonderzoek uitgebreid aan bod zullen komen.

In deze opleiding wordt er niet enkel gekeken naar het gerechtelijk
deskundigenonderzoek maar ook naar het minnelijk deskundigenonderzoek
waarbij er geen tussenkomst van een rechter is.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en op basis van rechtspraak en rechtsleer
krijgt de deelnemer een overzicht van de mogelijkheden binnen zowel het
minnelijk als het gerechtelijk deskundigenonderzoek.

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/deskundigenonderzoek-een-grondige-update.html?tab=algemeen

PDF

De indicatieve tabel anno 2021

Een ongeval kan vele implicaties hebben op iemands leven. Het opstellen van een schadebegroting na een ongeval is geen sinecure.

Uitgangspunt bij het opstellen van een schadebegroting blijft vanzelfsprekend het aanleveren van bewijs. Dit bewijs is in praktijk niet altijd eenvoudig te leveren. De indicatieve tabel is een werkinstrument om menselijke schade te begroten die niet in concreto kan bepaald worden.

Om een leidraad te bieden aan het opstellen van een schadebegroting heeft men een indicatieve tabel samengesteld.

Deze tabel wordt elke 4 jaar door het Nationaal Verbond van Magistraten en het Verbond van Vrede- en Politierechters geëvalueerd en, waar nodig, aangepast aan de evoluties in het maatschappelijk leven en de rechtspraak.

Ook in 2020 werd een nieuwe Tabel samengesteld. Het uitgangspunt hierbij was wederom het bepalen van een billijke vergoeding voor niet in geld waardeerbare schadeposten.

Joost Peeters is gespecialiseerd in deze toch wel complexe materie en staat u graag bij voor  het opstellen van uw schadebegroting ingevolge ongeval.

Op 12.10.2021 zal mr. Peeters een digitale les geven over de indicatieve tabel anno 2021, waarbij de nieuwigheden van de indicatieve tabel 2020 en enkele interessante topics over schadebegroting uitgebreid aan bod zullen komen.

Inschrijven via onderstaande link:
https://www.ncoi.be/nl/opleiding/de-indicatieve-tabel.html?tab=algemeen

 

 

PDF

De rechtsplegingsvergoeding

Ten behoeve van een betwisting voor de hoven en rechtbanken, heeft de in het gelijk gestelde partij – die wordt bijgestaan door een advocaat – overeenkomstig artikel 1022 Ger.W. recht op een rechtsplegingsvergoeding.

Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat ten laste van de partij die de zaak verloor. In voorkomend geval hebben personen die zich niet door een advocaat hebben laten bijstaan, geen recht op een rechtsplegingsvergoeding.

De rechtsplegingsvergoeding zal gelijkwaardig zijn aan de bijzonderheden van het geschil/de betwisting. In zijn beoordeling zal de rechter deze vergoeding vaststellen rekening houdend met deze 4 elementen:

 • de financiële draagkracht van de verliezende partij (om het bedrag van de vergoeding eventueel te verminderen);
 • de complexiteit van de zaak;
 • de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij, en;
 • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

 

De basis-, minimum- en maximumbedragen worden vastgesteld in het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 en zij worden herzien overeenkomstig de index van de consumptieprijzen[1]. Dit besluit maakt een onderscheid tussen rechtsvorderingen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen (bv. : Onbetaalde facturen vorderen) en rechtsvorderingen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen (bv. : opzegging van een contract).

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 27 januari 2017 dat de in het gelijk gestelde partij die in haar dagvaarding zowel een in geld waardeerbare vordering, als een niet in geld waardeerbare vordering instelde, aanspraak kan maken op de hoogste rechtsplegingsvergoeding[2].

 

In een arrest van 25 januari 2021 heeft het Hof van Cassatie de bewoordingen van artikel 1021 van het Gerechtelijk Wetboek nogmaals bevestigd[3]. In het bestreden arrest, stelde de appelrechter vast dat de eiser geen recht had op een rechtsplegingsvergoeding op grond dat: “er nooit eerder opgave is gedaan van enige rechtsplegingsvergoeding en zelfs nooit aanspraak op is gemaakt”. Het artikel 1021 Ger. W. kan niet worden gebruikt als een “een verkapt rechtsmiddel om eerder niet gevaagde gedingkosten alsnog te gaan vragen”. Volgens het Hof van Cassatie worden de kosten en in het bijzonder de rechtsplegingsvergoeding geacht te zijn aangehouden, zelfs als de partij dit niet vermeldt in haar syntheseconclusie!  

Hieronder staan de tarieven die vanaf 1 juni 2021 van kracht zijn: 

Rechtsplegingsvergoeding in het algemeen :

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

Van 250,01 tot 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

Van 750,01 tot 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

Van 2.500,01 tot 5.000,00 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

Van 5.000,01 tot 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

Van 10.000,01 tot 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

Van 20.000,01 tot 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

Van 40.000,01 tot 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

Van 60.000,01 tot 100.000, 00 €

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

Van 100.000, 01 tot 250.000, 00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

Van 250.000,01 tot 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

Van 500.000,01 tot 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Boven 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

Niet in geld waardeerbaar

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Alleen in geval van procedures op grond van de artikelen 579 en 1017, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de onderstaande bedragen van toepassing. Er zij op gewezen dat de procesvergoeding voor bepaalde aangelegenheden van sociaal recht aanzienlijk lager is dan die van de algemene regeling.

Voorzitter Arbeidsrechtbank

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 2.500,00 € en

Niet in geld waardeerbaar

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Boven 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

Arbeidsrechtbank

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Van 250,00 € tot 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

Van 620,00 € tot 2.500,00 € en

Niet in geld waardeerbaar

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Boven 2.500,00 €

284,23 €< /p>

245,23 €

323,23 €

 

Arbeidshof

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

Van 250,00 € tot 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

Van 620,00 € tot 2.500,00 € en

Niet in geld waardeerbaar

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Boven 2.500,00 €

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

 

 

[1] Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, B.S. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 januari, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 januari 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

————————————————————————

L’indemnité de procédure

Aux fins d’un litige devant les cours et tribunaux, la partie gagnante ayant eu recours aux services d’un avocat, a droit à une indemnité de procédure conformément à l’article 1022 du Code Judiciaire

Il s’agit d’une compensation forfaitaire englobant les frais et honoraires de l’avocat à charge de la partie qui a perdu le procès. En l’occurrence, les personnes qui n’ont pas fait appel à l’assistance d’un avocat ne pourront faire droit à une indemnité de procédure.

Les indemnités de procédure seront évaluées en fonction des particularités du litige. Dans son appréciation, le juge fixera cette indemnité en tenant compte de 4 éléments :

 • la capacité financière de la partie succombante pour diminuer l’indemnité ;
 • la complexité de l’affaire ;
 • les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
 • le caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Les montants de base, minima et maxima sont établis par l’Arrêté royal du 26 octobre 2007  et sont revus en fonction de l’indice des prix à la consommation [1]. Cet arrêté  opère une distinction entre les demandes évaluables en argent (ex : réclamation de factures impayées) et les demande non évaluables en argent (ex : dissolution d’un contrat).

Dans son arrêt du 27 janvier 2017[2], la Cour de cassation a décidé que la partie qui a obtenu gain de cause et qui, dans sa citation, a fait valoir à la fois une demande évaluable en argent et une demande non-évaluable en argent, a droit à l’indemnité de procédure la plus élevée.

Dans un arrêt du 25 janvier 2021, la Cour de cassation est venu confirmer le libellé de l’article 1021 du Code Judiciaire[3]. Dans l’arrêt en cause, le juge d’appel avait déclaré que la partie demanderesse ne pouvait prétendre à une indemnité de procédure sous prétexte « qu’ aucune indemnité de procédure n’avait jamais été déclarée ni réclamée auparavant », l’article 1021 C.J ne pouvant servir de « recours pour obtenir des frais de litige non réclamés antérieurement ». Selon la Cour de cassation, les dépens respectifs, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réputés avoir été réservés, quand bien même la partie n’en parlerait pas dans ses conclusions de synthèse !

Vous trouverez ci-dessous les taux en vigueur depuis le 1 juin 2021 :  

Indemnité de procédure en général

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusqu’à 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

De 250,01 a 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

De 750,01 a 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

De 2.500,01 a 5.000,00 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

De 5.000,01 a 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

De 10.000,01 a 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

De 20.000,01 a 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

De 40.000,01 a 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

De 60.000,01 a 100.000,00 €

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

De 100.000, 01 a 250.000,00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

De 250.000,01 a 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

De 500.000,01 a 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Au-delà de 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

Litiges non évaluables en argent< /p>

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Dans les seuls cas de procédure des articles 579 et 1017, al. 2 Code Judiciaire, les montants ci-dessous sont applicables. On constatera que l’indemnité de procédure de certaines matières de droit social sont significativement moins élevées que celles du régime général.

Président du Tribunal du Travail

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusqu’à 2.500,00 € et

Litiges non évaluables en argent

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Au-­delà de 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

Tribunal du Travail

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusque 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

De 250,00 € à 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

De 620,00 € à 2.500,00 € et

Litiges non évaluables en argent

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Au-delà de 2.500,00 €

284,23 €

245,23 €

323,23 €

 

Cour du Travail

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusque 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

De 250,00 € à 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

De 620,00 € à 2.500,00 € et

Litiges non évaluables en argent

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Au-delà de 2.500,00€

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

[1] Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, M.B. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 janvier, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 janvier 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

————————————————————————

Procedural indemnity

A the end of a trial, the successful party, having used the services of a lawyer, is entitled to a procedural indemnity according to the Article 1022 of the Judicial Code (called hereafter Jud. C.).

This is a flat-rate compensation which includes the lawyer’s fees and costs that have to be paid by the unsuccessful party. Thus, people who have not used the assistance of a laywer can not pretend to a procedural compensation.

Procedural indemnity will be evaluated in accordance with the litigation’s features. In his assessment, the judge will fix this compensation by taking into account 4 elements:

 • the financial capacity of the unsuccessful party to reduce the indemnity ;
 • the complexity of the case ;
 • the contractual indemnities agreed for the losing party ;
 • the patently unreasonableness of the situation.

The basic, minimum en maximum amounts are introduced by the  Royal Decre of 26 October 2007 and are reviewed in line with the consumer price index[1]. This Decree distinguishes dispute that are assessable in money (ex : unpaid invoices) and not assessable in money (ex : dissolution of a contract).

In the Case-law of 27 January 2017[2], the Court of Cassation has ruled that successful party who, in his citation, has asserted both money and non-money related claims, is entitled to the higher procedural compensation.

In the Case-law of 25 January 2021, the Court of Cassation confirmed the article 1021’s wording of the Jud. C.[3]. In this case, the Appeal Judge stated that claiming party could not pretend to a procedural indemnity, assuming that “no procedural indemnity had ever been declared or claimed before”, the article 1021 Jud. C. can not be used as “a recourse for previously unclaimed litigation costs”. As reported by the Court of Cassation, respective costs, including the procedural indemnity, are deemed to have been reserved, even though the party did not mention them in its conclusion !

Here is the applicable rates as of 1st June 2021 : 

Procedural Indemnity in general

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

From 250,01 to 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

From 750,01 to 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

From 2.500,01 to 5.000 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

From 5.000,01 to 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

From 10.000,01 to 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

From 20.000,01 to 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

From 40.000,01 to 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

From 60.000,01 to 100.000, 00

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

From 100.000, 01 to 250.000, 00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

From 250.000,01 to 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

From 500.000,01 to 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Above 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

non-money related litigations

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Only in cases of proceedings under Articles 579 and 1017(2) of the Judicial Code are the following amounts applicable. It should be noted that the procedural indemnity for some social law matters is significantly lower than that of the general regime.

President of the Labour Court

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 2.500,00 € and

Non-money related litigations

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Above 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

The Labour Tribunal

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

From 250,00 € to 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

From 620,00 € to 2.500,00 € and

Non-money related litigations

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Above 2.500,00 €

284,23 €

245,23 €

323,23 €

 

The Labour Court

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

From 250,00 € to 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

From 620,00 € to 2.500,00 € and

Non-money related litigations

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Above 2.500,00 €

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

 

[1] Royal Decree of 26 October 2007 fixing the tariff of procedural indemnities referred to the Article 1022 of the Judicial Code and fixing the date of entry into force of the Articles 1 to 13 of the Law of 21 April 2007 on the repeatability of lawyers’ fees and costs, M.B. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 January, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 January 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

————————————————————————

Die prozessuale Entschädigung

Bei Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten hat die obsiegende Partei, die die Dienste eines Rechtsanwalts in Anspruch genommen hat, Anspruch auf eine Verfahrensentschädigung gemäß Artikel 1022 des Gerichtsgesetzbuchs.

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Entschädigung für die Kosten und Gebühren des Anwalts, die von der Partei zu zahlen ist, die den Prozess verloren hat. In diesem Fall haben Personen, die nicht die Hilfe eines Anwalts in Anspruch genommen haben, keinen Anspruch auf eine Verfahrensentschädigung.

Die prozessuale Entschädigung wird nach den Besonderheiten des Streitfalls beurteilt. Bei seiner Beurteilung wird der Richter diese Entschädigung unter Berücksichtigung von 4 Elementen festlegen :

 • die finanzielle Fähigkeit der unterlegenen Partei, die Entschädigung zu reduzieren ;
 • die Komplexität des Falles ;
 • die vertraglich vereinbarten Entschädigungen für die erfolgreiche Partei ;
 • die offensichtliche Unzumutbarkeit der Situation.

Die grund-, mindest- und höchstbeträge werden durch den Königlichen Erlass vom 26. Oktober 2007 festgelegt und entsprechend dem Verbraucherpreisindex angepasst [1]. Dieses Dekret unterscheidet zwischen Ansprüchen, die in Geld bewertet werden können (z.B. Ansprüche auf unbezahlte Rechnungen) und Ansprüchen, die nicht in Geld bewertet werden können (z.B. Vertragsauflösun
g).

In seinem Urteil vom 27. Januar 2017 hat der Kassationsgerichtshof entschieden, dass der obsiegenden Partei, die in ihrer Klageschrift sowohl einen in Geld bewertbaren als auch einen nicht in Geld bewertbaren Anspruch geltend gemacht hat, die höhere Verfahrensentschädigung zusteht[2].

In einem Urteil vom 25. Januar 2021 bestätigte der Kassationsgerichtshof den Wortlaut des Artikels 1021 des Gerichtsgesetzbuches[3]. In dem fraglichen Urteil hatte der Berufungsrichter erklärt, dass der Kläger keine Verfahrensentschädigung beanspruchen könne, weil “noch nie eine Verfahrensentschädigung erklärt oder beansprucht worden sei“, da Artikel 1021 der Gerichtsordnung nicht als “rechtsmittel zur Erlangung von zuvor nicht beanspruchten Prozesskosten” verwendet werden könne. Nach dem Kassationsgerichtshof gelten die jeweiligen Kosten, einschließlich der Verfahrensentschädigung, als vorbehalten, auch wenn die Partei sie in ihren zusammenfassenden Schlussfolgerungen nicht erwähnt !

Im Folgenden finden Sie die Tarife ab 1. Juni 2021 geltenden :

Verfahrensrechtliche Entschädigung im Allgemeinen

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

Von 250,01 bis 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

Von 750,01 bis 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

Von 2.500,01 bis 5.000 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

Von 5.000,01 bis 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

Von 10.000,01 bis 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

Von 20.000,01 bis 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

Von 40.000,01 bis 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

Von 60.000,01 bis 100.000, 00 €

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

Von 100.000, 01 bis 250.000, 00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

Von 250.000,01 bis 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

Von 500.000,01 bis 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Über 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Nur bei Verfahren nach Artikel 579 und 1017, Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches, sind die untenstehenden Beträge anwendbar. Es ist zu beachten, dass die Verfahrensentschädigung für bestimmte sozialrechtliche Angelegenheiten deutlich geringer ist als die der allgemeinen.

Regelung.Vorsitzender des Arbeitsgerichts

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 2.500,00 € und Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Über 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

Arbeitsgericht

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Von 250,00 € bis 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

Von 620,00 € bis 2.500,00 € und Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Über2.500,00 €

284,23 €

245,23 €

323,23 €

 

Arbeitsgerichtshof

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

Von 250,00 € bis 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

Von 620,00 € bis 2.500,00 € und Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Über 2.500,00 €

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

 

[1] Königlicher Erlass vom 26. Oktober 2007 zur Festsetzung des Tarifs der Verfahrensvergütungen gemäß Artikel 1022 des Gerichtsgesetzbuchs und zur Festsetzung des Datums des Inkrafttretens der Artikel 1 bis 13 des Gesetzes vom 21. April 2007 über die Wiederholbarkeit von Anwaltsgebühren und -kosten., B.M. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.
ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 januar, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 januar 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

PDF

Relatief onder de radar van velen, werd de DAC 6 richtlijn uitgevaardigd en omgezet in Belgische wetgeving waardoor deze van toepassing is vanaf 28.02.2021. Deze wetgeving omhelst zogenaamde “Mandatory Disclosure Rules” (MDR) die een meldingsplicht opleggen aan intermediairs (denk aan boekhouders, adviseurs, advocaten,…) voor grensoverschrijdende (fiscale) constructies. Of deze MDR van toepassing zijn, is steeds feitelijk te beoordelen. Hieronder trachten wij u wegwijs te maken in de basisprincipes van de DAC 6-wetgeving en de gevolgen hiervan voor u aan de hand van volgende structuur:

Inhoud

 1. Begrip.
 2. Voorwaarden.

2.1.    Constructie.

2.2.    Grensoverschrijdend.

2.3.    Wezenskenmerken (“hallmarks”)

2.4.    Main Benefit Test

 1. Wanneer?
 2. Wie?
 3. Mogelijke sancties.
 4. Beroepsgeheim.
 5. Besluit.
 6. Media Links & bronnen.

1.   Begrip

Teneinde de fiscale transparantie op het niveau van de Unie te vergroten, tracht de Europese Unie via de DAC6 richtlijn[1] met de invoering van Mandatory Disclosure Rules (oftewel MDR) de belastingautoriteiten meer middelen te verschaffen om te reageren op agressieve fiscale planning. Het versterken van bepaalde specifieke transparantieaspecten van het huidige fiscale kader blijft voor de EU een belangrijk punt nu steeds meer constructies zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken. Hierbij worden onder meer belastbare winsten verschoven naar gunstigere belastingregimes. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de belastingautoriteiten  van  de  lidstaten  volledige en  relevante informatie krijgen over mogelijk  agressieve fiscale constructies.[2]

Met de wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen in verband met meldbare grensoverschrijdende constructies, oftewel DAC6, moeten de belastingautoriteiten in de mogelijkheid worden gesteld om snel en efficiënt alle informatie te verkrijgen om kordaat op te treden wanneer zij agressieve fiscale praktijken vaststellen.[3] Ondertussen werd deze richtlijn omgezet naar interne wetgeving met de wet van 20 december 2019 en zal moeten nageleefd worden vanaf 28 februari 2021. Zo werden onder meer de artikels 326/1 tot 326/10 WIB 92 ingevoerd.[4] DAC6 werd omgezet naar Belgische wetgeving wat betreft de directe belastingen en naar gewestelijke decreten/ordonnanties wat betreft de registratierechten en de erfbelasting. Dit is het gevolg van de Belgische bevoegdheidsverdelingen.

Volgende zaken dienen gerapporteerd te worden:

 • identificatie van de intermediairs en de betrokken belastingplichtigen;
 • gerelateerde ondernemingen en personen in andere lidstaten voor wie de constructie wordt toegepast;
 • datum van de eerste stap van de implementatie;
 • details omtrent het betrokken wezenskenmerk;
 • de waardering van de betrokken grensoverschrijdende constructie;
 • een samenvatting van de constructie;
 • details van de relevante belastingwetgeving.

Rapportage dient te gebeuren in één van de landstalen en in het Engels.

In België kan via volgende link het rapportagebestand worden gevonden: https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden.

2.   Voorwaarden

Er moet melding gemaakt worden aan de fiscus wanneer er aan vier voorwaarden voldaan is:

 1. er is sprake van een constructie;
 2. deze constructie is grensoverschrijdend;
 3. er wordt voldaan aan bepaalde wezenskenmerken;
 4. er wordt voldaan aan de zogenaamde ‘Main Benefit Test’ indien vereist.

2.1.       Constructie

Hieronder worden begrepen o.a. overeenkomsten, aktes, plannen, projecten, transacties, structuren, etc. die een specifiek doel hebben. Bovendien vallen enkel actieve handelingen hieronder, tenzij het gaat om een serie van constructies, dan kunnen ook passieve handelingen onder dit begrip vallen. De notie constructie dient zo ruim mogelijk omschreven te worden aangezien dit niet wordt gedefinieerd in de Europese richtlijn, noch in de Belgische omzettingswet. Hierbij is het irrelevant of het om een schriftelijke, dan wel een mondelinge ‘constructie’ gaat. Verder dient de ‘constructie’ niet reeds geïmplementeerd te zijn. Het volstaat als de constructie reeds is klaar gemaakt voor implementatie.

2.2.       Grensoverschrijdend

De DAC6 – wetgeving viseert grensoverschrijdende constructies. Deelnemers aan de constructie moeten belastingplichtig zijn in verschillende landen. Dit kan een constructie zijn tussen een in België gevestigde onderneming en een onderneming uit een ander (EU- of derde-)land.

Eén van de deelnemers dient gevestigd te zijn in een ander land of dient activiteiten uit te oefenen in een ander land.

Een deelnemer in een constructie is:

 • de betrokken belastingplichtige (= altijd deelnemer), ofwel;
 • een intermediair wanneer deze actief betrokken is in de constructie doordat hij:
  • de constructie adviseerde;
  • de constructie voorstelde aan de betrokken belastingplichtige;
  • de constructie beschikbaar voor implementatie maakte voor de betrokken belastingplichtige;
  • de constructie implementeerde in naam en voor rekening van de betrokken belastingplichtige.

De intermediair kan dus bijvoorbeeld de accountant, belastingconsulent, raadgever, adviseur, advocaat, notaris, et cetera zijn.

2.3.       Wezenskenmerken (“hallmarks”)

Aangezien in de loop der jaren agressieve fiscale planningsconstructies steeds complexer worden en voortdurend wijzigen na defensieve tegenmaatregelen van de belastingautoriteiten, opteert de EU met DAC6 voor het gebruik van wezenskenmerken. Dit zijn kenmerken of elementen van transacties die een sterke aanwijzing voor belastingontwijking  of  -misbruik  vormen.[5] Een lijst van 19 wezenskenmerken (“hallmarks”) wordt onderverdeeld in 5 categorieën:

A. Algemene wezenskenmerken (Main Benefit Test vereist):

 1. er is een geheimhoudingsclausule of -overeenkomst waarbij wordt overeengekomen dat de deelnemers geen informatie overmaken aan de fiscus of a
  ndere intermediairs over hoe de constructie een belastingvoordeel oplevert/kan opleveren;
 2. de vergoeding van de intermediair wordt afhankelijk gesteld van het belastingvoordeel dat wordt bereikt (vb. door een no-cure no-pay overeenkomst);
 3. de constructie bevat standaarddocumenten of structuren die ter beschikking gesteld worden voor meer dan één persoon (vb. een voorgemaakt document met de benodigde stappen om belastingvoordeel te bekomen).

B. Specifieke wezenskenmerken (Main Benefit Test vereist):

 1. overname van een verlieslatende onderneming;
 2. het omzetten van inkomen in kapitaal of andere types van inkomen die lager belast worden;
 3. circulaire transacties (vb. back-to-back leningen van A=>B=>C=>D=>A).

C. (1) Specifieke wezenskenmerken die betrekking hebben op grensoverschrijdende handelingen en waarbij de Main Benefit Test vereist wordt:

 1. grensoverschrijdende betalingen tussen verbonden ondernemingen wanneer:

          i. de belastingen voor de ontvanger hierop geen of zeer lage belastingen heffen;

         ii. de betaling is volledig vrijgesteld van belasting in het land waar de ontvanger zich gevestigd  heeft voor belastingdoeleinden;

        iii. de betaling geniet een preferentiële behandeling op het vlak van belastingen in het land van de ontvanger.

C. (2) Specifieke wezenskenmerken die betrekking hebben op grensoverschrijdende handelingen en waarbij de Main Benefit Test niet vereist wordt (behalve bij punt 1):

 1. grensoverschrijdende betalingen tussen verbonden ondernemingen wanneer:i.   de ontvanger niet gevestigd is in een ‘belastingsjurisdictie’ (de ontvanger kan dus niet worden belast);
  ii. de staat waar de ontvanger gevestigd is, staat op een lijst van niet-meewerkende staten (‘tax haven’ jurisdicties);
 2. dubbele belastingaftrek;
 3. belastingvermindering voor dezelfde waardevermindering in meer dan één staat;
 4. overdracht van activa met een materieel verschillende waarde in beide staten.

D. Wezenskenmerken met betrekking tot de automatische uitwisseling van gegevens en de uiteindelijke begunstigden:

 1. ontwijking van wettelijk verplichte reportageverplichtingen;
 2. juridische structuur die geen substantiële economische activiteit heeft waar de uiteindelijke begunstigden niet identificeerbaar zijn.

E. Specifieke wezenskenmerken met betrekking tot transfer pricing:

 1. het gebruik van unilaterale safe harbour rules (niet van toepassing in België);
 2. de overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa;
 3. intragroep transfers die het geschatte jaarlijkse EBIT (earnings before interest and taxes) verlagen met meer dan 50%.

2.4.       Main Benefit Test

De Main Benefit Test is voldaan wanneer het belastingvoordeel het grootste of één van de grootste voordelen is die, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, een persoon/onderneming redelijkerwijs mag verwachten van de constructie. De intentie die de deelnemers bij deze constructie hadden is irrelevant, dit is een objectieve test.[6]

3.   Wanneer?

Constructies opgezet tussen 25 juni 2018 en 31 december 2020 dienen vanaf 28 februari 2021 aangegeven te worden.

Constructies vanaf 1 januari 2021 dienen binnen de 30 dagen na “trigger date” aangegeven te worden. De “trigger date” is de datum waarop de constructie werd  (i) geadviseerd, (ii) beschikbaar gemaakt voor implementatie of (iii) de eerste dag waarop de constructie werd geïmplementeerd. De termijn van 30 dagen begint ten vroegste pas te lopen vanaf het moment dat één van de drie bovenstaande triggers zich voordoen.[7]

4.   Wie?

In eerste instantie dient aangifte te gebeuren door de intermediair (zelfs indien pas in tweede lijn, als secondaire intermediair “hulp verleend” te hebben aan de constructie), tenzij wanneer de intermediair dit omwille van zijn beroepsgeheim niet mag doen (zie punt 6). In dat geval moet de intermediair een gemotiveerd schrijven richten aan de andere betrokken intermediairs én de betrokken belastingplichtige waarbij hij zijn meldingsplicht overdraagt aan deze personen. De belastingplichtige kan de intermediair wel toestaan om ondanks zijn beroepsgeheim de melding uit te voeren.

Indien er meerdere intermediairs zijn, dienen deze in principe allemaal te rapporteren. Als er geen beroep wordt gedaan op een intermediair of indien geen van de bij de constructie betrokken intermediairs een link met een EU-lidstaat heeft, komt de relevante belastingplichtige die gebruikt maakt van een te melden constructie in het vizier.[8]

5.   Mogelijke sancties

De richtlijn geeft de lidstaten de vrijheid om de sancties te bepalen voor inbreuken op de meldingsplicht.[9] België heeft bij haar omzetting van DAC6 via een koninklijk besluit[10] een onderscheid gemaakt tussen een onvolledige en een niet- of laattijdige rapportage[11].

 • Onvolledige rapportage:
  • Onbewuste onvolledige rapportage: € 1.250 – € 12.500
  • Bewuste onvolledige rapportage: €500 – 25.000
 • Niet-of Laattijdige rapportage
  • Onbewust niet- of laattijdige rapportage: € 5.000 – € 50.000
  • Bewust niet- of laattijdige rapportage: 12.500 – € 100.000

6.   Beroepsgeheim

Er  mag ook  niet  worden voorbijgegaan  aan  het  feit  dat  de  meldingsplicht  bij  een  intermediair soms  niet  kan  worden gehandhaafd omdat er een wettelijk verschoningsrecht bestaat.[12] Het is dus van wezenlijk belang dat de belastingautoriteiten in die omstandigheden toch informatie kunnen blijven krijgen over belasting gerelateerde constructies die mogelijk verband houden met agressieve fiscale planning. Daarom dient de meldingsplicht in dergelijke gevallen te verschuiven naar de belastingplichtige die van de constructie profiteert zoals geponeerd in punt 4.

Toch valt er in het licht van het beroepsgeheim vragen te stellen omtrent deze regeling. Het melden aan andere intermediairs, niet-cliënten kan immers problematisch zijn. Het loutere feit beroep gedaan te hebben op een advocaat, valt onder de bescherming van het beroepsgeheim. Dit bevestigde het Grondwettelijk Hof in arresten n.a.v. procedures ingeleid door o.m. de overkoepelende advocatenorganisaties in België (OVB, OFBG). Hieromtrent werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie en in afwachting hiervan is deze verplichting geschorst voor advocaten.

Hetzelfde geldt voor de
driemaandelijkse verslaggevingsplicht omtrent marktklare constructies[13] waarvoor volgens de DAC6-wetgeving géén verschoning voor intermediairs met beroepsgeheim mogelijk is.

Het weze dus duidelijk dat de DAC6 richtlijn en haar Mandatory Disclosure Rules zich hier op een spanningsveld begeven, dat mogelijks te verregaand is in het kader van het beroepsgeheim dat voor bepaalde beroepen, en zeker voor de advocatuur, van uiterst hoog belang is.

7.   Besluit

De gehanteerde begrippen zoals ‘constructie’ worden grotendeels niet gedefinieerd en er zijn nog geen richtlijnen gepubliceerd door de overheid die meer duiding geven omtrent de invulling van de begrippen waardoor deze in de meest ruime zin geïnterpreteerd moeten worden. Het is dus best mogelijk dat de Belgische belastingautoriteiten een andere kijk hebben op hoe DAC6 geïnterpreteerd moet worden, wat tot onaangename verassingen zou kunnen leiden. Een case-by-case benadering is op zijn plaats.

Daarnaast is het betreurenswaardig te noemen dat een voorafgaande ruling aanvragen omtrent deze materie géén mogelijkheid is.

De geviseerde belastingen zijn de directe belastingen, registratierechten en erfbelasting. BTW, douanerechten, accijnzen en de belastingen met betrekking tot de sociale zekerheid vallen dan weer niet onder de DAC6 en de Belgische wetgeving.

Bovendien worden niet enkel de Belgische belastingen hiermee geviseerd. Soortgelijke buitenlandse belastingen vallen ook onder de toepassing van DAC6. Toch even opletten!

8.   Media Links & bronnen

“De DAC 6- wetgeving in België: een uitdaging voor de belastingplichtigen en hun adviseurs”, ITAA-zine, nr.3, juni 2020,  p.4-10.

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/beschrijving

https://www.pwc.nl/nl/dienstverlening/tax/tax-transparency/eu-regime-verplichte-informatie-uitwisseling-van-grensoverschrijdende-transacties-dac6.html

https://www.stibbe.com/en/news/2020/july/mandatory-disclosureverplichtingen-voor-grensoverschrijdende-constructies-dac6

https://landing.bdo.be/nl/tothepoint-nl/hoe-vertaalt-belgie-europese-dac6-richtlijn/

https://www.schoups.com/nl/nieuws/44223

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=NL

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden

[1] Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, OJ L 139, 5.6.2018, p. 1–13.

[2] Zie overweging 2 RICHTLIJN (EU) 2018/822 VAN DE RAAD van 25 mei 2018 tot  wijziging van  Richtlijn 2011/16/EU wat  betreft  verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op  belastinggebied met  betrekking tot  meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

[3] Zie overweging 3 RICHTLIJN (EU) 2018/822 VAN DE RAAD van 25 mei 2018 tot  wijziging van  Richtlijn 2011/16/EU wat  betreft  verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op  belastinggebied met  betrekking tot  meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

[4] Zie FAQ: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.10: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

[5] Zie overweging 9 RICHTLIJN (EU) 2018/822 VAN DE RAAD van 25 mei 2018 tot  wijziging van  Richtlijn 2011/16/EU wat  betreft  verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op  belastinggebied met  betrekking tot  meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

[6] Zie FAQ voor o.a. indicaties van belastingvoordeel: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.33-34: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

[7] “De DAC 6- wetgeving in België: een uitdaging voor de belastingplichtigen en hun adviseurs”, ITAA-zine, nr.3, juni 2020,  p. 8.

[8] Zie FAQ: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.38: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581; “De DAC 6- wetgeving in België: een uitdaging voor de belastingplichtigen en hun adviseurs”, ITAA-zine, nr.3, juni 2020,  p.7.

[9] “De DAC 6- wetgeving in België: een uitdaging voor de belastingplichtigen en hun adviseurs”, ITAA-zine, nr.3, juni 2020,  p.9.

[10] Koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot
uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, BS 4 juni 2020.

[11] De administratieve boetes worden toegepast per constructie en nemen progressief toe waardoor een zwaardere sanctie wordt opgelegd wanneer meerdere inbreuken worden gepleegd.

[12] Zie overweging 8 RICHTLIJN (EU) 2018/822 VAN DE RAAD van 25 mei 2018 tot  wijziging van  Richtlijn 2011/16/EU wat  betreft  verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op  belastinggebied met  betrekking tot  meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

[13] Zie FAQ: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.36: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

 

———————————————-

DAC 6 – Directive sur la coopération administrative N°6

Relativement peu connue, la directive DAC 6 a été publiée et transposée en droit belge, ce qui la rend applicable à partir du 28.02.2021. Cette législation comprend des “règles de divulgation obligatoire” (MDR) qui imposent une obligation de divulgation aux intermédiaires (par exemple, les comptables, les conseillers, les avocats, …) pour les constructions (fiscales) transfrontalières. La question de savoir si ces MDR sont applicables est toujours une question de fait. Nous essayons ci-dessous de vous guider à travers les principes de base de la législation DAC 6 et de ses conséquences pour vous au moyen de la structure suivante :

 

Contenu

 1. Terme
 2. Conditions

2.1.    Construction

2.2.    Transfrontalier

2.3.    Caractéristiques (“hallmarks”)

2.4.    The Main Benefit Test

 1. Quand?
 2. Qui?
 3. Pénalités éventuelles
 4. Le secret professionnel
 5. Conclusion
 6. Liens et sources des médias
 1. Terme

Afin d’améliorer la transparence fiscale au niveau européen, l’Union européenne, par le biais de la directive DAC6, cherche à fournir aux autorités fiscales davantage de moyens pour répondre à la planification fiscale agressive avec l’introduction de règles de divulgation obligatoire (ou MDR). Le renforcement de certains aspects spécifiques de la transparence du cadre fiscal actuel reste une question importante pour l’UE, car de plus en plus de structures relèvent de plusieurs juridictions. Cela inclut le transfert des bénéfices imposables vers des régimes fiscaux plus favorables. Il est donc essentiel que les autorités fiscales des États membres reçoivent des informations complètes et pertinentes sur les structures fiscales potentiellement agressives.

Avec la modification de la directive 2011/16/UE relative à l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal concernant les arrangements transfrontaliers à signaler, ou DAC6, les autorités fiscales devraient pouvoir obtenir toutes les informations dont elles ont besoin pour agir rapidement et efficacement lorsqu’elles identifient des pratiques fiscales agressives. Dans l’intervalle, cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 20 décembre 2019 et devra être respectée à partir du 28 février 2021. Les articles 326/1 à 326/10 du CIR 92 ont été introduits.  Le DAC6 a été transposé dans la législation belge en ce qui concerne les impôts directs et dans les décrets/ordonnances régionaux en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de succession. C’est le résultat de la répartition des compétences en Belgique.

Les informations suivantes doivent être signalées:

– l’identification des intermédiaires et des contribuables concernés ;

– les sociétés liées et les personnes d’autres États membres auxquelles la construction est appliquée ;

– la date de la première étape de la mise en œuvre ;

– les détails de la caractéristique essentielle concernée ;

– l’évaluation de l’accord transfrontalier concerné ;

– un résumé de l’arrangement ;

– les détails de la législation fiscale pertinente.

Le rapport doit être rédigé dans l’une des langues nationales et en anglais.

En Belgique, le dossier de déclaration peut être consulté via le lien suivant : https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden.

 1. Conditions

L’administration fiscale doit être informée lorsque quatre conditions sont remplies :

 1. il y a une construction ;
 2. cette construction est transfrontalière ;
 3. certaines caractéristiques essentielles sont réunies ;
 4. le “test de l’avantage principal”, s’il est requis, est rempli.
 1. 1. Construction

Il s’agit d’accords, d’actes, de plans, de projets, de transactions, de structures, etc. qui ont un objectif spécifique. En outre, seuls les actes actifs relèvent de ce terme, sauf s’il s’agit d’une série de constructions, auquel cas les actes passifs peuvent également relever de ce terme. La notion de “construction” doit s’entendre le plus largement possible, car elle n’est pas définie dans la directive européenne ni dans la loi de transposition belge. Il importe peu que la “construction” soit écrite ou orale. En outre, il n’est pas nécessaire que la “construction” soit déjà mise en œuvre. Il suffit que la “construction” soit déjà prête à être mise en œuvre.

 1. 2. Transfrontalier

La législation DAC6 prévoit des con
structions transfrontalières. Les participants à l’arrangement doivent être imposables dans des pays différents. Il peut s’agir d’une construction entre une société établie en Belgique et une société d’un autre pays (UE ou tiers).

L’un des participants doit être établi dans un autre pays ou doit exercer des activités dans un autre pays.

Un participant à une construction est

– Le contribuable concerné (= toujours un participant), ou ;

– Un intermédiaire lorsqu’il participe activement à la construction car il :

o a conseillé sur la construction ;

o a présenté la construction au contribuable concerné ;

o a mis la construction à la disposition du contribuable concerné pour sa mise en œuvre ;

o a mis en œuvre la construction au nom et pour le compte du contribuable concerné.

Ainsi, l’intermédiaire peut être, par exemple, le comptable, le conseiller fiscal, le conseiller, l’avocat, le notaire, etc.

 1. 3. Caractéristiques (“hallmarks”)

Au fil du temps, les stratagèmes de planification fiscale agressive sont devenus de plus en plus complexes et sans cesse renouvelés, en réponse aux contre-mesures défensives prises par les autorités fiscales, l’UE a donc opté pour l’utilisation de poinçons dans le CAD6. Il s’agit de caractéristiques ou d’éléments de transactions qui constituent une forte indication d’évasion ou d’abus fiscal.  Une liste de 19 poinçons est divisée en 5 catégories :

 1. Signes généraux (test de l’avantage principal requis)
 2. il existe une clause ou un accord de confidentialité par lequel il est convenu que les participants ne divulguent pas d’informations aux autorités fiscales ou à d’autres intermédiaires sur la manière dont l’arrangement procure/a procuré un avantage fiscal ;
 3. la rémunération de l’intermédiaire dépend de l’avantage fiscal obtenu (par exemple, par un accord “no cure no pay”)
 4. l’arrangement contient des documents ou des structures standardisés qui sont mis à la disposition de plusieurs personnes (par exemple, un document préétabli indiquant les étapes nécessaires pour obtenir un allégement fiscal).
 1. Caractéristiques essentielles spécifiques (test de la prestation principale requis) :
 2. l’acquisition d’une entreprise déficitaire ;
 3. la conversion du revenu en capital ou en d’autres types de revenus qui sont imposés à un taux inférieur ;
 4. les transactions circulaires (par exemple, les prêts adossés de A=>B=>C=>D=>A).
 1. (1) Caractéristiques essentielles spécifiques qui se rapportent aux transactions transfrontalières et qui requièrent le test de l’avantage principal :

(1) les paiements transfrontaliers entre affiliés lorsque :

 1. les impôts du bénéficiaire sur ceux-ci sont nuls ou très faibles ;
 2. le paiement est totalement exonéré d’impôt dans le pays où le bénéficiaire a sa résidence fiscale

iii. le paiement bénéficie d’un traitement fiscal préférentiel dans le pays du bénéficiaire.

 1. (2) Caractéristiques essentielles spécifiques qui se rapportent à des transactions transfrontalières et pour lesquelles le test de l’avantage principal n’est pas requis (sauf pour le point 1) :

(1) les paiements transfrontaliers entre affiliés lorsque :

 1. le bénéficiaire n’est pas situé dans une “juridiction fiscale” (c’est-à-dire que le bénéficiaire ne peut pas être taxé) ;
 2. l’État où est établi le bénéficiaire figure sur une liste d’États non coopératifs (juridictions “paradis fiscaux”) ;
 3. le double abattement fiscal
 4. l’allègement fiscal pour le même amortissement dans plus d’un État
 5. le transfert d’actifs ayant une valeur matériellement différente dans les deux États.
 1. Caractéristiques essentielles relatives à l’échange automatique de données et aux bénéficiaires finaux :
 2. le contournement des obligations légales de déclaration ;
 3. la structure juridique n’ayant pas d’activité économique substantielle et dont les bénéficiaires finaux ne sont pas identifiables.
 1. Caractéristiques spécifiques essentielles en matière de prix de transfert :
 2. l’utilisation des règles unilatérales de la sphère de sécurité (non applicable en Belgique) ;
 3. le transfert d’actifs incorporels difficiles à évaluer ;
 4. les transferts intra-groupe qui réduisent l’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) annuel estimé de plus de 50 %.
 1. 4. The Main Benefit Test

Le critère du principal avantage est satisfait si l’avantage fiscal est le plus important ou l’un des plus importants avantages que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, une personne/société peut raisonnablement attendre de l’arrangement. L’intention que les participants avaient dans cet arrangement n’est pas pertinente, il s’agit d’un test objectif.

 1. Quand?

Les accords conclus entre le 25 juin 2018 et le 31 décembre 2020 doivent être déclarés à partir du 28 février 2021.

Les constructions débutant le 1er janvier 2021 doivent être déclarées dans les 30 jours suivant la “date de déclenchement”. La “date de déclenchement” est la date à laquelle la construction a été (i) conseillée, (ii) mise à disposition pour la mise en œuvre ou (iii) le premier jour de la mise en œuvre de la construction. Le délai de 30 jours commence à courir au plus tôt à partir de la survenance de l’un des trois éléments déclencheurs susmentionnés.

 1. Qui?

En premier lieu, la déclaration doit être faite par l’intermédiaire (même si ce n’est qu’en deuxième ligne, en tant qu’intermédiaire secondaire qui a “aidé” à la construction), à moins que l’intermédiaire ne soit empêché de le faire pour des raisons de secret professionnel (voir point 6). Dans ce cas, l’intermédiaire doit envoyer une lettre motivée aux autres intermédiaires concernés et au contribuable en question dans laquelle il transfère son obligation de déclaration à ces personnes. Le contribuable peut autoriser l’intermédiaire à faire la déclaration malgré son secret professionnel.

S’il y a plusieurs intermédiaires, ils doivent en principe tous déclarer. Si aucun intermédiaire n’est utilisé, ou si aucun des intermédiaires impliqués dans la construction n’a de lien avec un État membre de l’UE, le contribuable concerné utilisant une construction à déclarer entre en jeu.

 1. Pénalités éventuelles

La directive laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions applicable
s aux violations de l’obligation de déclaration.  Lors de la transposition du DAC6, la Belgique a fait une distinction, via un arrêté royal, entre une déclaration incomplète et une déclaration inexistante ou tardive.

– Déclaration incomplète

o Déclaration incomplète inconsciente : 1 250 € – 12 500 €.

o Rapport délibérément incomplet : 2 500 – 25 000 euros

Absence ou retard de déclaration

o Non-déclaration ou déclaration tardive involontaire : 5 000 – 50 000 euros

o Non-déclaration ou déclaration tardive délibérée : 12 500 € – 100 000 €.

 1. Le secret professionnel

Il ne faut pas non plus oublier que, parfois, l’obligation de signaler à un intermédiaire ne peut pas être appliquée parce qu’il existe un droit légal de refuser de témoigner.  Il est donc essentiel que, dans de telles circonstances, les autorités fiscales puissent toujours obtenir des informations sur les régimes fiscaux qui peuvent être liés à une planification fiscale agressive. Par conséquent, l’obligation de déclaration dans de tels cas devrait être transférée au contribuable qui bénéficie de l’arrangement, comme le suggère le paragraphe 4.

Néanmoins, à la lumière du secret professionnel, cette règle est discutable. Après tout, l’établissement de rapports à l’intention d’autres intermédiaires et de non-clients peut être problématique. Le simple fait d’avoir fait appel à un avocat relève de la protection du secret professionnel. Ceci a été confirmé par la Cour constitutionnelle dans des arrêts relatifs à des procédures engagées, entre autres, par les organisations faîtières d’avocats en Belgique (OVB, OFBG). Une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice et, entre-temps, cette obligation a été suspendue pour les avocats.

Il en va de même pour l’obligation de déclaration trimestrielle concernant les constructions prêtes à être mises sur le marché, pour lesquelles, selon la législation DAC6, aucune dispense de secret professionnel n’est possible pour les intermédiaires.

Il est donc clair que la directive DAC6 et ses règles de divulgation obligatoire s’aventurent ici sur un zone de tension et pourrait avoir des répercussions considérables sur le secret professionnel, ce qui est extrêmement important pour certaines professions, notamment pour la profession d’avocat.

 1. Conclusion

Les concepts utilisés, tels que la “construction”, sont largement indéfinis et aucune directive n’a encore été publiée par le gouvernement pour clarifier l’interprétation de ces concepts au sens large. Il est donc tout à fait possible que les autorités fiscales belges aient un point de vue différent sur la façon dont le DAC6 doit être interprété, ce qui pourrait conduire à des surprises désagréables. Une approche au cas par cas s’impose.

En outre, il est regrettable qu’il ne soit pas possible de demander une décision préalable sur cette question.

Les taxes visées sont les impôts directs, les droits d’enregistrement et les droits de succession. La TVA, les droits de douane, les accises et les taxes liées à la sécurité sociale ne sont pas couverts par la directive DAC6 et la législation belge.

En outre, les impôts belges ne sont pas les seuls à être visés. Les impôts étrangers similaires relèvent également de l’application du DAC6. Alors, faites attention !

 1. Liens et sources des médias

“De DAC 6- wetgeving in België: een uitdaging voor de belastingplichtigen en hun adviseurs”, ITAA-zine, nr.3, juni 2020,  p.4-10.

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/beschrijving

https://www.pwc.nl/nl/dienstverlening/tax/tax-transparency/eu-regime-verplichte-informatie-uitwisseling-van-grensoverschrijdende-transacties-dac6.html

https://www.stibbe.com/en/news/2020/july/mandatory-disclosureverplichtingen-voor-grensoverschrijdende-constructies-dac6

https://landing.bdo.be/nl/tothepoint-nl/hoe-vertaalt-belgie-europese-dac6-richtlijn/

https://www.schoups.com/nl/nieuws/44223

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=NL

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden

———————————————-

DAC 6 – Richtlinie zur Verwaltungszusammenarbeit Nr. 6

 

Relativ unter dem Radar vieler ist die DAC 6-Richtlinie erlassen und in belgisches Recht umgesetzt worden, so dass sie ab dem 28.02.2021 gilt. Diese Gesetzgebung beinhaltet sogenannte “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), die Vermittlern (z.B. Buchhaltern, Beratern, Anwälten, …) eine Offenlegungspflicht für grenzüberschreitende (Steuer-) Konstruktionen auferlegen. Ob diese MDRs anwendbar sind, ist immer eine Frage des Sachverhalts. Im Folgenden versuchen wir, Sie anhand der folgenden Gliederung durch die Grundlagen der DAC 6-Gesetzgebung und deren Konsequenzen für Sie zu führen:

Inhalt

 1. Konzept
 2. Bedingungen.

2.1.    Konstruktion.

2.2.    Grenzüberschreitend.

2.3.    Merkmale (“Hallmarks”)

2.4.    Main Benefit Test

 1. Wann?
 2. Wer?
 3. Mögliche Strafen.
 4. Berufsgeheimnis
 5. Entscheidung.
 6. Medien Links & Quellen.

1.   Konzept

Um die Steuertransparenz auf EU-Ebene zu erhöhen, versucht die Europäische Union durch die DAC6-Richtlinie[1], den Steu
erbehörden durch die Einführung von verpflichtenden Offenlegungsregeln (Mandatory Disclosure Rules, kurz MDR) mehr Möglichkeiten zu geben, auf aggressive Steuerplanung zu reagieren. Die Stärkung bestimmter spezifischer Transparenzaspekte des aktuellen Steuerrahmens bleibt ein wichtiges Thema für die EU, da immer mehr Strukturen mehrere Rechtsordnungen umfassen. Dazu gehört die Verlagerung von steuerpflichtigen Gewinnen in günstigere Steuerregime. Daher ist es wichtig, dass die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten vollständige und relevante Informationen über potenziell aggressive Steuerstrukturen erhalten.[2]

Mit der Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über den automatischen Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung in Bezug auf meldepflichtige grenzüberschreitende Vereinbarungen, oder DAC6 , sollten die Steuerbehörden in der Lage sein, alle Informationen zu erhalten, die sie benötigen, um schnell und effizient zu handeln, wenn sie aggressive Steuerpraktiken feststellen.[3]  In der Zwischenzeit wurde diese Richtlinie durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019 in innerstaatliches Recht umgesetzt und muss ab dem 28. Februar 2021 beachtet werden. Die Artikel 326/1 bis 326/10 des Einkommensteuergesetzbuches 92 wurden eingeführt.[4]  DAC6 wurde in Bezug auf direkte Steuern in die belgische Gesetzgebung und in Bezug auf Registrierungsgebühren und Erbschaftssteuer in regionale Dekrete/Verordnungen umgesetzt. Dies ist das Ergebnis der belgischen Aufteilung der Kompetenzen.

Die folgenden Angelegenheiten müssen gemeldet werden:

 • identifizierung der Vermittler und der beteiligten Steuerzahler;
 • verbundenen Unternehmen und Personen in anderen Mitgliedstaaten, auf die die Konstruktion angewendet wird;
 • datum des ersten Implementierungsschritts;
 • details über das wesentliche Merkmal;
 • die Bewertung der betreffenden grenzüberschreitenden Vereinbarung;
 • eine Zusammenfassung der Vereinbarung;
 • details zum relevanten Steuerrecht.

Der Bericht muss in einer der Landessprachen und in Englisch verfasst sein.

In Belgien ist die Berichtsdatei über den folgenden Link zu finden: https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden

2.   Bedingungen

Die Steuerbehörden müssen benachrichtigt werden, wenn vier Bedingungen erfüllt sind:

 1. es gibt eine Konstruktion;
 2. diese Konstruktion hat einen grenzüberschreitenden Charakter;
 3. bestimmte wesentliche Merkmale sind erfüllt;
 4. der sogenannte “Main Benefit Test”, falls erforderlich, ist erfüllt.

2.1.       Konstruktion

Dazu gehören Vereinbarungen, Urkunden, Pläne, Projekte, Transaktionen, Strukturen usw., die einen bestimmten Zweck haben. Außerdem fallen nur aktive Handlungen unter diesen Begriff, es sei denn, es handelt sich um eine Reihe von Konstruktionen, in diesem Fall können auch passive Handlungen unter diesen Begriff fallen. Der Begriff “Konstruktion” sollte so weit wie möglich definiert werden, da er weder in der europäischen Richtlinie noch im belgischen Umsetzungsgesetz definiert ist. Dabei ist es unerheblich, ob die “Konstruktion” schriftlich oder mündlich erfolgt. Außerdem muss die “Konstruktion” nicht bereits implementiert sein. Es ist ausreichend, wenn die “Konstruktion” bereits für die Umsetzung vorbereitet ist.

2.2.       Grenzüberschreitend

Die DAC6-Gesetzgebung sieht grenzüberschreitende Konstruktionen vor. Die Teilnehmer an der Vereinbarung müssen in verschiedenen Ländern steuerpflichtig sein. Dies kann eine Konstruktion zwischen einem Unternehmen mit Sitz in Belgien und einem Unternehmen aus einem anderen (EU- oder Dritt-)Land sein.

Einer der Teilnehmer muss in einem anderen Land ansässig sein oder Aktivitäten in einem anderen Land ausüben.

Ein Teilnehmer an einer Konstruktion ist:

 • der betroffene Steuerzahler (= immer ein Teilnehmer), oder;
 • Ein Vermittler, wenn er aktiv an der Konstruktion beteiligt ist, weil er:
  • bei der Konstruktion beraten hat;
  • die Konstruktion dem betroffenen Steuerzahler vorgestellt hat;
  • die Konstruktion dem betroffenen Steuerzahler zur Ausführung zur Verfügung gestellt hat;
  • die Konstruktion im Namen und auf Rechnung des betroffenen Steuerpflichtigen durchgeführt hat.

So kann der Vermittler z.B. der Buchhalter, Steuerberater, Betreuer, Rechtsanwalt, Notar usw. sein.

2.3.       Merkmale (“Hallmarks”)

Da aggressive Steuerplanungsmodelle im Laufe der Jahre immer komplexer werden und nach defensiven Gegenmaßnahmen der Steuerbehörden ständig modifiziert werden, hat sich die EU im DAC6 für die Verwendung von „Hallmarks“ entschieden. Dies sind Merkmale oder Elemente von Transaktionen, die ein starkes Indiz für Steuervermeidung oder Missbrauch darstellen.[5]  Eine Liste von 19 „Hallmarks“ ist in 5 Kategorien unterteilt:

 1. Allgemeine wesentliche Merkmale (Hauptnutzenprüfung erforderlich)
 2. es gibt eine Vertraulichkeitsklausel oder eine Vereinbarung, dass die Teilnehmer den Steuerbehörden oder anderen Vermittlern keine Informationen darüber offenlegen, wie die Vereinbarung einen Steuervorteil bietet/bieten könnte
 3. die Vergütung des Vermittlers von dem erzielten Steuervorteil abhängig gemacht wird (z. B. durch eine No-cure-No-pay-Vereinbarung)
 4. die Vereinbarung enthält Standarddokumente oder -strukturen, die für mehr als eine Person zur Verfügung gestellt werden (z. B. ein vorgefertigtes Dokument mit den erforderlichen Schritten zur Erlangung von Steuererleichterungen).
 1. Spezifische wesentliche Merkmale (Main Benefit Test erforderlich):
 2. erwerb eines verlustbringenden Unternehmens;
 3. umwandlung von Einkommen in Kapital oder andere Einkommensarten, die mit einem niedrigeren Satz besteuert werden;
 4. zirkuläre Transaktionen (z. B. Back-to-Back-Kredite von A=>B=>C=>D=>A).
 1. (1) Spezifische wesentliche Merkmale, die sich auf grenzüberschreitende Transaktionen beziehen und den Main Benefit Test erfordern:

(1) grenzüberschreitende Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen, wenn:

 1. die Steuern des Empfängers darauf null oder sehr niedrig sind;
 2. die Zahlung in dem Land, in dem der Empfänger steuerlich ansässig ist, vollständig von der Steuer befreit ist;

iii. die Zahlung wird im Land des Empfängers steuerlich bevorzugt behandelt.

 1. (2) Spezifische wesentliche Merkmale, die sich auf grenzüberschreitende Transaktionen beziehen
  und bei denen der Main Benefit Test nicht erforderlich ist (außer bei Punkt 1):

(1) grenzüberschreitende Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen, wenn:

 1. der Empfänger nicht in einem “Steuergebiet” ansässig ist (d. h., der Empfänger kann nicht besteuert werden);
 2. der Staat, in dem der Empfänger ansässig ist, auf einer Liste von nicht kooperierenden Staaten (“Steueroasen”) steht;
 3. doppelte Steuerentlastung
 4. steuererleichterungen für dieselbe Abschreibung in mehr als einem Staat
 5. übertragung von Vermögenswerten mit einem materiell unterschiedlichen Wert in beiden Staaten.
 1. Wesentliche Merkmale in Bezug auf den automatischen Informationsaustausch und die wirtschaftlichen Eigentümer:
 2. umgehung der gesetzlichen Meldepflichten;
 3. rechtliche Struktur, die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit beinhaltet, bei der die Endbegünstigten nicht identifizierbar sind.
 1. Spezifische wesentliche Merkmale im Hinblick auf Verrechnungspreise:
 2. die Anwendung einseitiger Safe-Harbour-Regeln (in Belgien nicht anwendbar);
 3. die Übertragung von immateriellen Vermögenswerten, die schwer zu bewerten sind;
 4. konzerninterne Transfers, die das geschätzte jährliche EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) um mehr als 50 % reduzieren.

2.4.       Main Benefit Test

Der Main Benefit Test ist erfüllt, wenn der Steuervorteil der größte oder einer der größten Vorteile ist, die eine Person/ein Unternehmen unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten und Umstände vernünftigerweise von der Vereinbarung erwarten kann. Die Absicht der Teilnehmer an dieser Vereinbarung ist irrelevant, dies ist ein objektiver Test.[6]

3.   Wann?

Konstruktionen, die zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 31. Dezember 2020 errichtet werden, müssen ab dem 28. Februar 2021 gemeldet werden.

Konstruktionen ab dem 1. Januar 2021 müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem “Triggerdatum” gemeldet werden. Das “Triggerdatum” ist das Datum, an dem die Konstruktion (i) avisiert, (ii) für die Umsetzung zur Verfügung gestellt oder (iii) der erste Tag der Umsetzung der Konstruktion. Die 30-Tage-Frist beginnt frühestens mit dem Eintreten eines der drei vorgenannten „Triggers“.[7]

4.   Wer?

In erster Linie muss die Erklärung vom Vermittler abgegeben werden (wenn auch nur in zweiter Linie, als Nebenvermittler, der bei der Konstruktion “mitgeholfen” hat), es sei denn, der Vermittler ist aus Gründen des Berufsgeheimnisses daran gehindert (siehe Punkt 6). In diesem Fall muss der Intermediär ein begründetes Schreiben an die anderen beteiligten Intermediäre und den betroffenen Steuerpflichtigen senden, in dem er seine Meldepflicht auf diese Personen überträgt. Der Steuerpflichtige kann dem Vermittler erlauben, die Meldung trotz Berufsgeheimnis zu machen.

Wenn es mehrere Vermittler gibt, müssen im Prinzip alle melden. Wird kein Vermittler eingesetzt oder hat keiner der an der Vereinbarung beteiligten Vermittler eine Verbindung zu einem EU-Mitgliedstaat, ist der betreffende Steuerpflichtige, der eine Vereinbarung zur Meldung nutzt, im Fadenkreuz.[8]

5.   Mögliche Strafen

Die Richtlinie überlässt es den Mitgliedstaaten, die Sanktionen für Verstöße gegen die Meldepflicht festzulegen.[9]  Bei der Umsetzung des DAC6 hat Belgien durch einen königlichen Erlass[10] zwischen unvollständiger Berichterstattung und keiner oder verspäteter Berichterstattung unterschieden.[11]

Unvollständige Berichterstattung

o Unbewusste unvollständige Berichterstattung: € 1.250 – € 12.500

o Bewusst unvollständiger Bericht: € 2.500 – 25.000

Nicht- oder verspätete Meldung

o Unwissentliches Nicht- oder zu spätes Melden: € 5.000 – € 50.000

o Bewusstes Nicht- oder zu spätes Melden: € 12.500 – € 100.000

6.   Berufsgeheimnis

Es sollte auch bedacht werden, dass manchmal die Verpflichtung zur Meldung an einen Vermittler aufgrund eines gesetzlichen Privilegs nicht durchgesetzt werden kann.[12]  Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Steuerbehörden unter solchen Umständen immer noch Informationen über steuerlich relevante Regelungen erhalten können, die mit einer aggressiven Steuerplanung verbunden sein können. Daher sollte sich die Meldepflicht in solchen Fällen auf den Steuerpflichtigen verlagern, der von der Regelung profitiert, wie in Absatz 4 vorgeschlagen.

Dennoch ist diese Regel im Hinblick auf das Berufsgeheimnis fragwürdig. Schließlich kann die Berichterstattung an andere Intermediäre und Nicht-Kunden problematisch sein. Die bloße Tatsache, einen Rechtsanwalt aufgesucht zu haben, fällt unter den Schutz des Berufsgeheimnisses. Dies wurde vom Verfassungsgericht in Urteilen bestätigt, die sich auf Verfahren bezogen, die unter anderem von den Dachverbänden der Rechtsanwälte in Belgien (OVB, OFBG) eingeleitet wurden. Dem Gerichtshof wurde eine Vorabfrage vorgelegt, und in der Zwischenzeit ist diese Verpflichtung für Rechtsanwälte ausgesetzt worden.

Gleiches gilt für die vierteljährliche Berichtspflicht über marktreife Konstruktionen[13], für die nach der DAC6 -Gesetzgebung keine Befreiung der Vermittler vom Berufsgeheimnis möglich ist.

Es ist daher klar, dass die DAC6 -Richtlinie und die darin enthaltenen Vorschriften zur Offenlegungspflicht hier ein Spannungsfeld betreten, das im Zusammenhang mit dem Berufsgeheimnis, das für bestimmte Berufe und sicherlich auch für die Anwaltschaft von großer Bedeutung ist, zu weit gehen kann.

7.   Entscheidung

Die verwendeten Begriffe, wie z. B. “Konstruktion”, sind weitgehend undefiniert und es wurden von der Regierung noch keine Richtlinien veröffentlicht, um die Auslegung dieser Begriffe im weitesten Sinne zu klären. Es ist daher durchaus möglich, dass die belgischen Steuerbehörden eine andere Auffassung darüber haben, wie DAC6 zu interpretieren ist, was zu unangenehmen Überraschungen führen könnte. Es ist eine Einzelfallbetrachtung angebracht.

Darüber hinaus ist es bedauerlich, dass die Beantragung einer Vorabentscheidung in dieser Angelegenheit nicht möglich i
st.

Bei den anvisierten Steuern handelt es sich um direkte Steuern, Zulassungsgebühren und Erbschaftssteuern. Mehrwertsteuer, Zölle, Verbrauchssteuern und Steuern im Zusammenhang mit der Sozialversicherung fallen nicht unter das DAC6 und die belgische Gesetzgebung.

Außerdem sind nicht nur belgische Steuern im Visier. Ähnliche ausländische Steuern fallen auch unter die Anwendung von DAC6. Also aufgepasst!

8.   Medien Links & Quellen

“De DAC 6- wetgeving in België: een uitdaging voor de belastingplichtigen en hun adviseurs”, ITAA-zine, nr.3, juni 2020,  p.4-10.

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/beschrijving

https://www.pwc.nl/nl/dienstverlening/tax/tax-transparency/eu-regime-verplichte-informatie-uitwisseling-van-grensoverschrijdende-transacties-dac6.html

https://www.stibbe.com/en/news/2020/july/mandatory-disclosureverplichtingen-voor-grensoverschrijdende-constructies-dac6

https://landing.bdo.be/nl/tothepoint-nl/hoe-vertaalt-belgie-europese-dac6-richtlijn/

https://www.schoups.com/nl/nieuws/44223

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=NL

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden

[1]   Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU im Hinblick auf den automatischen Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung von meldepflichtigen grenzüberschreitenden Strukturen, ABl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1-13.

[2]   Zie overweging 2 RICHTLIJN (EU) 2018/822 VAN DE RAAD van 25 mei 2018 tot  wijziging van  Richtlijn 2011/16/EU wat  betreft  verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op  belastinggebied met  betrekking tot  meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

[3]   Siehe Erwägungsgrund 3 RICHTLINIE (EU) 2018/822 DES RATES vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU im Hinblick auf den automatischen Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung in Bezug auf meldepflichtige grenzüberschreitende Strukturen.

[4] Siehe FAQ: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.10: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581.

[5]   Siehe Erwägungsgrund 9 RICHTLINIE (EU) 2018/822 DES RATES vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU hinsichtlich des automatischen Austauschs von Informationen im Bereich der Besteuerung über anzeigepflichtige grenzüberschreitende Strukturen.

[6] Siehe FAQ für u.a. Hinweise auf Steuervorteile: DAC6 – Reporting of cross-border constructions, S.33-34: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581.

[7]   “Die DAC 6 Gesetzgebung in Belgien: eine Herausforderung für Steuerzahler und ihre Berater”, ITAA-zine, Nr.3, Juni 2020, S. 8.

[8]  Siehe FAQ: DAC6 – Reporting of cross-border structures, S.38: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581; “The DAC 6 legislation in Belgium: a challenge for taxpayers and their advisors”, ITAA-zine, no.3, June 2020, S.7.

[9]  “Die DAC 6 Gesetzgebung in Belgien: eine Herausforderung für Steuerzahler und ihre Berater”, ITAA-zine, Nr.3, Juni 2020, S.9.

[10]   Königlicher Erlass vom 20. Mai 2020 zur Umsetzung der Artikel 18, 31, 33 und 47 des Gesetzes vom 20. Dezember 2019 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU im Hinblick auf den obligatorischen automatischen Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung bei anzeigepflichtigen grenzüberschreitenden Bauvorhaben, BS 4. Juni 2020.

[11]   Die Bußgelder werden pro Bauwerk verhängt und erhöhen sich progressiv, wobei bei mehrfachen Verstößen eine höhere Strafe verhängt wird.

[12]  Siehe Erwägungsgrund 8 RICHTLINIE (EU) 2018/822 DES RATES vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU hinsichtlich des automatischen Austauschs von Informationen im Bereich der Besteuerung über anzeigepflichtige grenzüberschreitende Strukturen.

[13] Siehe FAQ: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.36: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581.

———————————————-

DAC 6 – Directive on Administrative Cooperation N°6

Relatively under the radar of many, the DAC 6 directive has been issued and transposed into Belgian law, making it applicable as of 28.02.2021. This legislation includes so-called “Mandatory Disclosure Rules” (MDR) which impose a disclosure obligation on intermediaries (think about accountants, advisers, lawyers, …) for cross-border (tax) constructions. Whether these MDRs are applicable, is always a matter of fact. Below, we will try to guide yo
u with the basic principles of the DAC 6 legislation and the consequences thereof for you on the basis of the following structure:

Content

 1. Concept
 2. Conditions

2.1.    Construction.

2.2.    Cross-border

2.3.    Characteristics (“hallmarks”)

2.4.    Main Benefit Test

 1. When?
 2. Who?
 3. Possible sanctions
 4. Professional secrecy.
 5. Conclusion.
 6. Media Links & Sources

1.   Concept

In order to increase tax transparency at the EU level, the European Union, through the DAC6 Directive[1], is seeking to provide tax authorities with greater means of responding to aggressive tax planning through the introduction of Mandatory Disclosure Rules (or MDR). Strengthening certain specific transparency aspects of the current tax framework remains an important issue for the EU as more and more structures span multiple jurisdictions. This includes shifting taxable profits to more favourable tax regimes. It is therefore essential that the tax authorities of the Member States receive full and relevant information on potentially aggressive tax structures.[2]

With the amendment of Directive 2011/16/EU on the automatic exchange of information in the field of taxation as regards notifiable offences, the Commission is seeking to ensure that the information is made available to the tax authorities of the Member States.[3]

In the meantime, this directive has been transposed into internal legislation by the Act of 20 December 2019 and will have to be complied with as of 28 February 2021. Articles 326/1 to 326/10 of the Income Tax Code (WIB) 92 were introduced.[4]  DAC6 was transposed into Belgian legislation for direct taxes and into regional decrees/ordinances for registration duties and inheritance tax. This is the result of the Belgian division of competences.

The following matters must be reported:

– identification of the intermediaries and the taxpayers involved;

– related companies and persons in other Member States to whom the construction is applied;

– date of the first step of the implementation;

– details of the essential feature involved;

– the valuation of the cross-border construction involved;

– a summary of the construction;

– details of the relevant tax law.

The report must be made in one of the national languages and in English.

In Belgium the reporting file can be found via the following link:

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden.

2.   Conditions

The tax authorities must be notified when four conditions are met:

 1. there is a construction;
 2. this construction is cross-border;
 3. certain essential characteristics are met;
 4. the so-called ‘Main Benefit Test’, if required, is met.

2.1.       Construction

This includes agreements, deeds, plans, projects, transactions, structures, etc. that have a specific purpose. Moreover, only active actions are included, unless it is a series of constructions, in which case passive actions can also fall under this concept. The notion of construction should be defined as broadly as possible, since it is not defined in the European Directive or in the Belgian transposition law. It is irrelevant whether the “construction” is written or oral. Furthermore, the “construction” does not have to be already implemented. It is sufficient if the construction is already prepared for implementation.

2.2.       Cross-border

The DAC6 legislation envisages cross-border constructions. Participants in the arrangement must be taxable in different countries. This can be a construction between a company established in Belgium and a company from another (EU or third) country.

One of the participants must be established in another country or must carry out activities in another country.

A participant in a construction is:

– the taxpayer concerned (= always a participant), or;

– An intermediary when he is actively involved in the construction because he:

o advised the construction;

o introduced the construction to the taxpayer involved;

o made the construction available for implementation to the taxpayer concerned;

o implemented the construction in the name and on behalf of the taxpayer involved.

Thus, the intermediary may be, for example, the accountant, tax adviser, consultant, lawyer, notary, etc.

2.3.       Characteristics (“hallmarks”)

As aggressive tax planning schemes become more and more complex over the years and are constantly modified following defensive countermeasures by tax authorities, the EU has opted in DAC6 for the use of hallmarks. These are characteristics or elements of transactions that constitute a strong indication of tax avoidance or abuse.[5]  A list of 19 hallmarks is divided into 5 categories:

 1. General essential characteristics (Main Benefit Test required)
 2. there is a confidentiality clause or agreement that the participants do not disclose any information to the tax authorities or other intermediaries about how the arrangement provides/could provide a tax benefit;
 3. the remuneration of the intermediary is made dependent on the tax benefit achieved (e.g. by a no-cure no-pay agreement);
 4. the arrangement contains standard documents or structures that are made available for more than one person (e.g. a pre-prepared document with the necessary steps to obtain tax relief).
 1. Specific essential characteristics (Main Benefit Test required):
 2. taking over a loss-making c
  ompany;
 3. conversion of income into capital or other types of income that are taxed at a lower rate;
 4. circular transactions (E.g. back-to-back loans from A=>B=>C=>D=>A).
 1. (1) Specific essential features that relate to cross-border transactions and for which the Main Benefit Test is required:
 2. cross-border payments between associated companies when:
 3. there is no or very low tax on it for the recipient;
 4. the payment is fully exempt from taxation in the country where the recipient is resident for tax purposes;

iii. the payment enjoys preferential tax treatment in the country of the recipient.

 1. (2) Specific essential characteristics that relate to cross-border transactions and for which the Main Benefit Test is not required (except for point 1):
 1. cross-border payments between associated companies where:
 2. the recipient is not located in a ’tax jurisdiction’ (i.e. the recipient cannot be taxed);
 3. the state where the recipient is established is on a list of non-cooperating states (’tax haven’ jurisdictions);
 4. double tax relief;
 5. tax relief for the same depreciation in more than one state;
 6. transfer of assets with a materially different value in both states.
 1. Essential features relating to the automatic exchange of information and beneficial owners:
 2. circumvention of statutory reporting requirements;
 3. legal structure not involving substantial economic activity where the ultimate beneficiaries are not identifiable.
 1. Specific essential characteristics with regard to transfer pricing:
 2. the use of unilateral safe harbour rules (not applicable in Belgium);
 3. the transfer of intangible assets that are difficult to value;
 4. intra-group transfers that reduce estimated annual EBIT (earnings before interest and taxes) by more than 50%.

2.4.       Main Benefit Test

The Main Benefit Test is met when the tax benefit is the largest or one of the largest benefits that, considering all relevant facts and circumstances, a person/company can reasonably expect from the arrangement. The intention of the participants in this arrangement is irrelevant, this is an objective test.[6]

3.   When?

Arrangements entered into between 25 June 2018 and 31 December 2020 must be declared as from 28 February 2021.

Construction starting on 1 January 2021 must be reported within 30 days after the “trigger date”. The “trigger date” is the date on which the construction was: (i) advised, (ii) made available for implementation or (iii) the first day of implementation of the construction. The 30-day period shall not begin to run until one of the three above triggers occurs, at the earliest.[7]

4.   Who?

In the first place, the declaration must be made by the intermediary (even if only in the second line, as a secondary intermediary having “provided assistance” to the construction), unless the intermediary is not allowed to do so due to his professional secrecy (see point 6). In that case, the intermediary must send a substantiated letter to the other intermediaries involved and to the taxpayer concerned in which he transfers his reporting obligation to these persons. The taxpayer can, however, allow the intermediary to make the report despite its professional secrecy.

If there are several intermediaries, in principle all of them should report. If no intermediary is used or if none of the intermediaries involved in the arrangement has a link to an EU Member State, the relevant taxpayer using an arrangement to be reported comes into the picture.[8]

5.   Possible sanctions

The Directive leaves it to Member States to determine the penalties for breaches of the reporting obligation.  When transposing DAC6, Belgium made a distinction via a Royal Decree[9] between incomplete reporting and no or late reporting.[10]

Incomplete reporting

o Unconscious incomplete reporting: € 1,250 – € 12,500

o Deliberately incomplete report: € 2,500 – 25,000

Non- or late reporting

o Unconsciously non or late reporting: € 5,000 – € 50,000

o Deliberately non or late reporting: € 12,500 – € 100,000

6.   Professional secrecy

It should also not be overlooked that sometimes the obligation to report to an intermediary cannot be enforced because there is a legal right to confidentiality.[11]  It is therefore essential that in such circumstances the tax authorities can still obtain information about tax related constructions that may be linked to aggressive tax planning. Therefore, the duty to report in such cases should shift to the taxpayer benefiting from the arrangement, as suggested in point 4.

Nevertheless, in the light of professional secrecy, this regulation is questionable. After all, reporting to other intermediaries, non-clients, can be problematic. The mere fact of having called on a lawyer falls under the protection of professional secrecy. This was confirmed by the Constitutional Court in judgments following proceedings instituted by, among others, the umbrella lawyers’ organisations in Belgium (OVB, OFBG). A preliminary question was put to the Court of Justice on this subject and, in the meantime, this obligation has been suspended for lawyers.

The same applies to the quarterly reporting obligation on ready-made constructions[12] for which, according to the DAC6 legislation, no dispensation for intermediaries with professional secrecy is possible.

It is therefore clear that the DAC6 Directive and its Mandatory Disclosure Rules are on an area of tension that may be too far-reaching in the context of professional secrecy, which is extremely important for certain professions, and certainly for the legal profession.

7.   Conclusion

The concepts used, such as ‘construction’, are largely undefined and no guidelines have yet been published by the government to clarify how they should be interpreted in the broadest sense. It is therefore quite possible that the Belgian tax authorities have a different view on how DAC6 should be interpreted, which could lead to unpleasant surprises. A case-by-case approach is
in order.

In addition, it is regrettable that applying for a prior ruling on this matter is not a possibility.

The taxes targeted are direct taxes, registration duties and inheritance tax. VAT, customs duties, excise duties and taxes related to social security are not covered by the DAC6 and Belgian legislation.

Moreover, it is not only Belgian taxes that are targeted. Similar foreign taxes also fall under the application of DAC6. So pay attention!

8.   Media Links & Sources

“De DAC 6- wetgeving in België: een uitdaging voor de belastingplichtigen en hun adviseurs”, ITAA-zine, nr.3, juni 2020,  p.4-10.

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/beschrijving

https://www.pwc.nl/nl/dienstverlening/tax/tax-transparency/eu-regime-verplichte-informatie-uitwisseling-van-grensoverschrijdende-transacties-dac6.html

https://www.stibbe.com/en/news/2020/july/mandatory-disclosureverplichtingen-voor-grensoverschrijdende-constructies-dac6

https://landing.bdo.be/nl/tothepoint-nl/hoe-vertaalt-belgie-europese-dac6-richtlijn/

https://www.schoups.com/nl/nieuws/44223

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=NL

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xml-bestanden

[1] Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards automatic exchange of information in the field of taxation on cross-border structures subject to notification, OJ L 139, 5.6.2018, p. 1-13.

[2] See Recital 2 COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards automatic exchange of information in the field of taxation on cross-border arrangements subject to notification.

[3] See Recital 3 COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards automatic exchange of information in the field of taxation on cross-border structures subject to notification

[4]  See FAQ: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.10: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581

[5]  See Recital 9 COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards automatic exchange of information in the field of taxation on cross-border structures subject to notification.

[6] See FAQ for, inter alia, indications of tax benefit: DAC6 – Reporting of cross-border constructions, p.33-34: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581.

[7]  “The DAC 6 legislation in Belgium: a challenge for taxpayers and their advisers”, ITAA-zine, no.3, June 2020, p. 8.

[8] See FAQ: DAC6 – Reporting of cross-border constructions, p.38: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581; “The DAC 6 legislation in Belgium: a challenge for taxpayers and their advisors”, ITAA-zine, no.3, June 2020, p.7.

[9] Royal Decree of 20 May 2020 implementing Articles 18, 31, 33 and 47 of the Act of 20 December 2019 transposing Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards the automatic exchange of information in the field of taxation on cross-border constructions subject to notification, Official Gazette 4 June 2020.

[10] The administrative fines are applied per construction and increase progressively, imposing a heavier penalty when several infringements are committed.

[11] See recital 8 COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards automatic exchange of information in the field of taxation on cross-border structures subject to notification.

[12] See FAQ: DAC6 – Melding van grensoverschrijdende constructies, p.36: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5?_ga=2.203601936.1455556444.1617694087-1405014789.1617271581.

PDF

Brexit: impact op handelscontracten in internationaal privaatrechtelijke context

Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat meer (rechts)vragen en (rechts)problemen met zich zal meebrengen dan voorzien werd. Naast de economische vragen en onzekerheid, groeit ook de juridische onzekerheid bij handelsrelaties, meer bepaald op het vlak van het internationaal privaatrecht. Wij frissen u de dynamiek van de Brexit op en gaan nader in op de handelscontracten in internationaal privaatrechtelijke context.

Korte geschiedenis

Op 01.02.2020 werd de Brexit een feit, het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie. De hieraan aan de basis liggende “Withdrawal Agreement” van 17.10.2019 voorzag echter wel een overgangsperiode die liep tot en met 31.12.2020. Per 01.01.2021 heeft het VK in principe alle rechten en plichten als lidstaat verloren. Ten gevolge hiervan zijn de principes van de EU zoals de vrije markt, vrij verkeer van goederen, diensten en personen niet meer van toepassing op het VK. Ook de voorziene kaders betreffende jurisdictie (bevoegdheid en toepasselijk recht) en de erkenning, uitvoering van beslissingen, denk hierbij aan de Brussel I(bis) en Rome I, II-verordeningen, lijken als sneeuw voor de zon te verdwijnen. De economische impact dat dit heeft op heel wat overeenkomsten valt niet te onderschatten.  Ook de rechtszekerheid betreffende dispuutregeling en erkenning, uitvoering van buitenlandse beslissingen met link VK, krijgt mogelijks een grote deuk.

Op het laatste nippertje werd -na lange onderhandelingen (sinds 02.03.2020) – alsnog een principe handelsovereenkomst afgesloten: de “EU-UK Trade and Cooperation Agreement”. Deze werd provisioneel van kracht verklaard vanaf 01.01.2021 tot 28.02.2021, periode waarin deze ondertekend en goedgekeurd zou moeten worden door het Europees Parlement. Inmiddels bleek dat o.m. omwille van de vertaling in de 24 officiële talen mogelijk te maken, de provisionele werking tot 30.04.2021 werd verlengd. Deze handelsovereenkomst probeert de grootste negatieve gevolgen (zowel voor EU als VK te ondervangen) en te voorkomen dat een geheel dubbele set van regelgevingen van toepassing wordt.

Hoewel deze handelsovereenkomst ambitieus is in het bewerkstelligen van een vrije handelszone die zeer hoge extra heffingen en quote ten gevolge van de opsplitsing van de EU-markt en VK-markt voorkomt, is deze nog steeds niet te vergelijken met het vrij verkeer van goederen en diensten dat in de EU van kracht is.

Het VK heeft per 01.01.2021 immers tevens de Douane-unie verlaten. Onvermijdelijk zullen in beide richtingen douane formaliteiten doorlopen moeten worden om te controleren dat de regelgeving van respectievelijk het VK en EU betreffende import wordt nageleefd. Bepaalde “vertrouwde handelaars” zullen wel kunnen profiteren van een vereenvoudigde procedure hieromtrent. Een volledige vrijstelling wordt niet voorzien. Ongetwijfeld zal dit nog steeds gepaard gaan met administratieve last en kosten.

Tevens zullen de regels van herkomst (“rules of origin”) van toepassing zijn zoals deze tussen EU en vreemde landen bij handelsakkoorden reeds van toepassing waren.

Impact op het internationaal privaatrecht

Op heden is in de EU een verregaand kader voorzien voor judiciële samenwerking tussen EU-lidstaten en tot 31.12.2020 ook met het VK waarbij in verscheidene verordeningen een basis wordt gelegd voor de bevoegdheidsverdeling, toepasselijk recht, erkenning en uitvoerbaarheid in het kader van intra-Europese geschilbeslechting.

Het hoeft weinig betoog dat het wegvallen van dergelijk kader verregaande impact kan hebben op de rechtszekerheid.

Afhankelijk van de tijdspanne waarin het geschil aanhangig werd gemaakt zullen mogelijks andere regelgeving van toepassing zijn.

Overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020

De “Withdrawal Agreement” voorziet zoals reeds vermeld in een overgangsperiode vanaf 1 februari 2020 (datum van uittrede uit EU van VK) tot en met 31.12.2020. In dit akkoord werd voorzien dat de Brussel Ibis Verordening van toepassing blijft voor rechterlijke beslissingen betreffende burgerlijke en handelszaken die voortvloeien uit een rechtsvordering die ingesteld werd voor het einde van de overgangsperiode. Ook voor insolventiebeslissingen blijft de Insolventieverordening van toepassing indien de hoofdinsolventie voor het einde van de overgangsperiode werd geopend. De EET-verordening is hetzelfde lot toebedeeld, deze blijft van toepassing voor rechterlijke beslissingen die voortvloeien uit een procedure gestart voor de overgangsperiode indien het EET-certificaat vóór het einde van deze periode is aangevraagd. De Verordening Geringe vorderingen zal van toepassing blijven betreffende geringe vorderingen waarvoor de aanvraag voor het einde van de overgangsperiode werd ingediend. De Betalingsbevelverordening is van toepassing voor niet-betwiste schuldvorderingen die werden ingesteld vóór het einde van de overgangsperiode. Ook de Rome I en II Verordening bleef van toepassing tijdens deze overgangsperiode. Tijdens de overgangsperiode bleef het VK gebonden door de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot voorgaande Verordeningen.

Door dit Terugtrekkingsakkoord / Withdrawal Agreement werd aldus de overgangsperiode ondervangen en bleven de meest belangrijke Europese verordeningen van toepassing.

Vanaf 01 januari 2021?

Toepasselijk recht

Het VK heeft de Rome I en Rome II- Verordening reeds in haar nationaal recht omgezet. Deze bepalingen blijven (voorlopig althans) van toepassing. Dit betekent echter dat bij toekomstige wijzigingen van de Verordeningen, deze niet automatisch van toepassing worden in het Verenigd Koninkrijk. Het VK kan dus vrij haar nationale regels hieromtrent verder wijzigen. Op korte termijn lijkt een vorm van rechtszekerheid gegarandeerd, op lange termijn kan dit allesbehalve gegarandeerd worden.

Rome I en II zijn overigens van toepassing ongeacht of het door deze verordening aangewezen recht resulteert in de toepasbaarheid van het recht van een Lidstaat of een vreemde staat. Dus ook de rechtbanken van lidstaten zullen nog steeds op dezelfde wijze het recht van het VK moeten toepassen conform deze verordeningen en de rechtskeuze van het recht van het VK blijft op eenzelfde geldige wijze mogelijk.

Bevoegdheid en uitvoering van beslissingen

Hieromtrent zijn de voormelde verordeningen zoals Brussel Ibis, niet van toepassing verklaard in het nationaal recht van het VK. Dit zorgt ervoor dat we ons zullen moeten beroepen op andere bronnen:

Haags Forumkeuzeverdrag

Het Haags forumkeuzeverdrag is inzake wel nog steeds van toepassing in het VK. Bij exclusieve forumbedingen zal ook het VK de bevoegdheid van de gekozen rechtbanken en de uitvoering van buitenlandse vonnissen moeten respecteren en erkennen.

Het belangrijkste en toch wel cruciaal aandachtspunt is dat het verdrag enkel uitwerking heeft bij exclusieve forumkeuze. Indien het geen exclusieve forumkeuze voor de rechtbanken van één contracterende staat betreft, zal het nationaal recht uitwe
rking krijgen. Wat dit betreft is er verder ook onduidelijkheid omtrent de interpretatie van asymmetrische of unilaterale forumkeuzebedingen die vaak voorkomen in financiële overeenkomsten waar bijvoorbeeld een resem van rechtbanken waarvoor de kredietgever een procedure kan inleiden, terwijl de kredietnemer beperkt is tot de rechtbanken van één (lid)staat. Het is niet eenduidig bepaald of deze beschouwd kunnen worden als een exclusieve forumkeuze in de zin van het Forumkeuzeverdrag.

Nationaal recht

Indien geen exclusief forumkeuzebeding aanwezig is, zal enkel het nationaal recht soelaas bieden om de bevoegdheid te bepalen.

Wat betreft de bevoegdheid zou het VK wel meestal de contactuele bedoelingen van de partijen in acht nemen, met inbegrip van de bevoegdheidsclausules. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de mogelijke toepassing van de ‘Forum non conveniens” test, waarbij de rechtbanken van het VK nog wel steeds de bevoegdheid opnemen of afwijzen naargelang welke rechtbank volgens hun oordeel het meest geschikt is om een zaak te behandelen.

Wat betreft de uitvoering van vonnissen, houdt het VK er een minder inschikkelijke houding op na. De uitvoering van vonnissen kan niet rechtstreeks, een nieuwe procedure moet gestart worden om vonnis te bekomen in het VK, vaak wel via kortere procedures (zgn. “summary proceedings”). Bovendien zou een buitenlands vonnis enkel uitvoerbaar zijn indien desbetreffend rechtscollege naar het recht van het VK ook bevoegd was.

Aritrage

 

De bevoegdheid van arbitrage-colleges en de erkenning en uitvoering van arbitrage-beslissingen wordt grotendeels gereguleerd door het Verdrag van New York, waardoor dit door de Brexit niet veranderd wordt.

Een optie om voorgaande bezorgdheden en wijzigingen te ondervangen zou dus kunnen zijn om te opteren voor arbitrageclausules in uw overeenkomsten.

Besluit

U dient bijzondere aandacht besteden bij het opstellen van nieuwe handelsovereenkomsten met inachtname van voorgaande wijzigingen. Het verdient aanbeveling om steeds een concrete keuze van toepasselijk recht en bevoegde rechtbank in uw overeenkomst op te nemen of te opteren voor een arbitragebeding.

Bovendien zal u uw bestaande overeenkomsten waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is grondig moeten screenen. De Brexit kan er mogelijks voor zorgen dat uw overeenkomsten een andere uitwerking zullen krijgen dan dat u voor ogen had bij het afsluiten hiervan. Een proactieve heronderhandeling van de geaffecteerde clausules kan u grotere problemen bij later dispuut besparen.

Aarzel dan ook niet om ons inzake te contacteren voor verdere vragen en/of bijstand. U kan ons steeds bereiken op het telefoonnummer: 03/216.70.70 of per e-mail op het mailadres: [email protected]

Auteurs: Joost Peeters, Ruben Brosens en Simon Geens

PDF

Coronamaatregelen werden onwettelijk bevonden

Een beschikking in kortgeding werd in dit verband uitgesproken op 31 maart 2021. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft in voormelde ordonnantie geoordeeld dat de Belgische staat geen enkele geldige wettelijke basis had voor het uitvaardigen van de ministeriële besluiten  die de coronamaatregelen opleggen aan alle Belgen vanaf 28 oktober 2020. De coronamaatregelen worden dus onwettelijk bevonden!

De Belgische staat heeft 30 dagen, te rekenen vanaf de betekening van de beschikking in kortgeding, om een einde te stellen aan deze onwettelijkheid. Deze beslissing gaat gepaard met een dwangsom van € 5.000,00 per dag vertraging in het geval van het niet-respecteren van de termijn van 30 dagen met een maximum van € 200.000,00.

Sinds het begin van de coronacrisis die ons land heeft getroffen, heeft de Belgische Staat een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Daartoe heeft de Belgische Staat een reeks ministeriële besluiten vastgesteld die geleidelijk de fundamentele vrijheden van de Belgen hebben ingeperkt.

De vereniging zonder winstoogmerk Ligue des Droits Humains had daarom besloten een kort geding in te leiden om een einde te maken aan de schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden door de Belgische Staat, welke zij verdedigt en in stand houdt.

De rechtbank oordeelde dat de maatregelen die de uitvoerende macht sinds maart 2020 heeft genomen, de openbare vrijheden die in de grondwet en de internationale mensenrechteninstrumenten zijn verankerd, beperken door de verplichting om thuis te werken, een uitgaansverbod, een verbod op samenscholingen in openbare en privéruimten, de sluiting van onderwijsinstellingen, de sluiting van culturele plaatsen en zogenaamde niet-essentiële beroepsactiviteiten, en dat deze maatregelen in vele gevallen gepaard gaan met strafrechtelijke sancties.

De rechtsgrond waarop de Belgische Staat zich beroept om deze ministeriële besluiten te nemen is de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid[1] en meer bepaald de artikelen 181, 182 en 187.

Er dient op gewezen te worden dat deze wet van 15 mei 2007 is aangenomen naar aanleiding van de ramp in Gellingen en tot doel heeft de gevolgen van deze ramp voor de organisatie van de hulpdiensten op te vangen, teneinde de hulpverlening aan de burgers vanuit de noodhulp- en brandweerkazernes aanzienlijk te verbeteren door de noodhulpzones en de operationele eenheden op bovenlokaal niveau te reorganiseren via nieuwe juridische entiteiten.[2]

De rechtbank was van oordeel dat deze situatie in verband met de Covid 19-pandemie niet onder de wet van 15 mei 2007 viel. Volgens het Hof “had de hoogdringendheid van de beginfase van de epidemie kunnen verklaren waarom een beroep moest worden gedaan op de wet van 15 mei 2007, maar lijkt het niet langer gerechtvaardigd om zich maanden na het ontstaan van de gezondheidscrisis, waarvan wij de meer dan complexe moeilijkheden voor de Belgische Staat onderkennen, op deze wet te beroepen, zonder dat dit rechtvaardigt dat men zich maandenlang en nu al meer dan een jaar lang onttrekt aan het legaliteitsbeginsel dat vereist is voor elke beperking van de grondrechten (…)” (vrije vertaling uit Frans)

De wet van 15 mei 2007 vormt geen deugdelijke wettelijke basis voor beperkingen van grondwettelijke rechten en vrijheden. Artikel 4 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming[3] en artikel 11 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt[4] betreffende de politiezorg werden door de rechtbank evenmin als toereikende rechtsgrondslagen beschouwd!

Een ander opgeworpen wettigheidsprobleem betrof de stereotiepe motivering over de urgentie om niet te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, zoals dat sinds het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 is overgenomen.

Kortom, de rechtbank is van oordeel dat het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de daaropvolgende besluiten op onrechtmatige wijze inbreuk maken op de fundamentele rechten en vrijheden die in de Grondwet en in internationale instrumenten zijn verankerd. Wegens de kennelijke onwettigheid moet de toepassing van deze besluiten terzijde worden gesteld.

De Belgische Staat beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de betekening van de beschikking om een einde te maken aan de huidige onwettigheid, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00  per dag.

De staat is dus verplicht de genomen maatregelen in een wet vast te leggen. De regering is hier al mee bezig, want een pandemiewet is momenteel in behandeling bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Deze beschikking is zeer interessant voor alle Belgen, maar men mag niet vergeten dat de Belgische Staat nog steeds de mogelijkheid heeft om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij het Hof van Beroep in Brussel.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van een eventueel beroep van de Belgische Staat, of van de naleving van dit bevel door de Belgische Staat. Heden werd duidelijk dat Minister Verlinden aangekondigd heeft dat de Belgische Staat in beroep gaat. Hieronder vindt u nog een aantal verwijzingen naar persartikels hieromtrent.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210331_94032383?_section=61281349&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=breakingnews&adh_i=ca2711cb71635d345b09185cc29a14ea&imai=&M_BT=267225461311

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/31/reacties-op-vonnis-tegen-de-belgische-coronamaatregelen/

https://www.hln.be/binnenland/minister-verlinden-gaat-in-beroep-tegen-vonnis-huidige-coronamaatregelen-blijven-van-toepassing~ab670e61/

 

[1] Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, B.S. 31 juli 2007, 40379, err., B.S. 1 oktober 2007, err., B.S. 27 november 2014, err., .B.S. 9 november 2017.

[2] Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid,  Parl. St. Kamer 2007, 51-2928/001, p. 3.

[3] Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, B.S. 16 januari 1964, 442.

[4] Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. 22 december 1992, 27124.

———————————————————————————–

Les mesures coronavirus considérés comme illégales !

 

Une ordonnance en référé percutante a été rendue ce mercredi 31 mars 2021. Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a considéré dans son ordonnance que l’Etat Belge n’avait aucune base légale valable permettant l’adoption des arrêtés ministériels qui imposent des mesures contre le coronavirus à l’ensemble des belges depuis le 28 octobre 2020. Les mesures covid sont donc considérées comme illégales !  

L’Etat belge a 30 jours, à partir de la signification de l’ordonnance en référé, pour mettre fin à l’illégalité actuelle. Cette décision est assortie d’une astreinte de 5.000,00 € par jours de retard en cas de non-respect du délai de 30 jours, avec un maximum de 200.000,00 €. 

Depuis le début de la crise du coronavirus qui a frappé notre pays, un ensemble de mesures ont été adoptées par l’Etat belge afin de limiter la propagation du virus. L’Etat belge a dès lors adopté un ensemble d’arrêtés ministériels qui ont, au fur et à mesure,  limiter les libertés fondamentales des belges.

L’association sans but lucratif Ligue des Droits Humains a donc décidé d’introduire une action en référé en vue de la cessation des atteintes portées fautivement par l’Etat belge aux libertés et droits fondamentaux dont elle assure la défense et la conservation.

Il a décidé par le tribunal que les mesures prises par le pouvoir exécutif depuis le mois de mars 2020 restreignent bien les libertés publiques consacrées par la Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de l’homme par l’imposition de l’obligation du télétravail, d’un couvre-feu, de l’interdiction de se rassembler dans l’espace public et privé, des fermetures des établissements d’enseignement, des fermeture des lieux culturels et des activités professionnelles dites non essentielles et pour bon nombre d’entre elles, ces mesures sont assorties des sanctions pénales.

La base légale invoquée par l’Etat belge pour adopter ces arrêtés ministériels est la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile[1] et plus spécifique ces articles 181, 182 et 187.

Il convient de rappeler que cette loi du 15 mai 2007 a été adoptée suite à la catastrophe de Ghislenghien et a pour objectif de tirer les conséquences de cette catastrophe au regard de l’organisation des services de secours en vue d’une amélioration significative des secours aux citoyens au départ de poste de secours et d’incendie en réorganisant, à un niveau supra local, les zones de secours et unités opérationnelles par le biais des nouvelles entités juridiques[2].

Le tribunal a considéré que cette situation liée à la pandémie de Covid 19 n’est pas visée par la loi du 15 mai 2007. Selon le tribunal, « si l’urgence des premiers temps de l’épidémie aurait pu expliquer qu’il faille s’appuyer sur la loi du 15 mai 2007, il ne parait plus justifier de s’en prévaloir plusieurs mois après l’émergence de la crise sanitaire dont nous percevons les difficultés plus que complexes qu’elle engendre pour l’Etat belge sans que cela ne justifie qu’il se soustraie durant des mois et maintenant plus d’un an au principe de légalité qu’exige toute restriction des droits fondamentaux(…) » 

 La loi du 15 mai 2007 ne constitue pas une base légale solide aux restrictions aux libertés et droits constitutionnels. L’article 4 de la loi du 31 décembre 1963[3] sur la protection civile et l’article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police[4] n’ont également pas été considérées par le tribunal comme des bases légales suffisantes !

Un autre problème de légalité soulevé concernait également la motivation stéréotypée sur l’urgence à ne pas attendre l’avis de la section législation du Conseil d’Etat, reproduite telle quelle depuis l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020.

En conclusion, le tribunal considère que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et ses arrêtés subséquents portent atteinte de manière fautive aux libertés et droits fondamentaux consacré par la Constitution et les instruments internationaux. En raison de l’illégalité apparente, l’application de ces arrêtés doivent être écartés.

L’Etat belge a 30 jours à partir de la signification de l’ordonnance en référé pour mettre fin à l’illégalité actuelle, sous peine d’une astreinte de 5.000,00 € par jour.

Il est donc bien demandé à l’Etat de baliser les mesures prises dans une loi. Le gouvernement y travaille déjà car une loi pandémie est actuellement débattue devant le Chambre des représentants.

Il est apparu aujourd’hui que le ministre Verlinden a annoncé que l’État belge ferait appel. Vous trouverez ci-dessous des références à des articles de presse sur ce sujet.

A suivre sans aucun doute…

 

https://www.lesoir.be/364002/article/2021-03-31/mesures-covid-illegales-letat-fait-appel

https://www.lesoir.be/364085/article/2021-04-01/mesures-covid-illegales-pour-la-ligue-des-droits-humains-il-ny-de-base-legale

https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/les-mesures-covid-illegales-la-ministre-de-l-interieur-fait-appel-60649fa77b50a605176cca0a

https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/pour-la-justice-les-mesures-covid-de-l-etat-sont-illegales/10294940.html

 

[1] Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, M.B 31.07.2007, p. 40379, Errat., M.B. 1er octobre 2007, Errat., M.B. 27 novembre 2014

[2] Projet de loi relatif à la sécurité civile, Doc., Ch. 2006-2007, 51-2928/001, p. 3.

[3] Loi sur la protection civile du 31 décembre 1963, M.B., 16.01.1964, p. 442.

[4] Loi sur la fonction de police du 5 août 1992, M.B., 22.12.1992, p. 27124.

———————————————————————————–

Corona measures were found to be unlawful!

 

A summary order was issued in this regard on March 31, 2021. The French-speaking court of first instance in Brussels ruled in the aforementioned order that the Belgian state had no valid legal basis for issuing the ministerial decrees imposing the corona measures on all Belgians as of October 28, 2020. The corona measures are thus fo
und to be unlawful!

The Belgian State has 30 days, counting from the service of the summary order, to put an end to this unlawfulness. This order is accompanied by a penalty of € 5,000.00 per day of delay in the event of non-compliance with the 30-day deadline, with a maximum of € 200,000.00.

Since the beginning of the corona crisis that affected our country, the Belgian State has taken a series of measures to limit the spread of the virus. To this end, the Belgian State has adopted a series of ministerial decrees that have gradually curtailed the fundamental freedoms of Belgians.

The non-profit association Ligue des Droits Humains had therefore decided to initiate summary proceedings to stop the violations of fundamental rights and freedoms by the Belgian State, which it defends and maintains.

The court ruled that the measures taken by the executive power since March 2020 restrict the public freedoms enshrined in the Constitution and international human rights instruments through the obligation to work at home, a curfew, a ban on gatherings in public and private places, the closure of educational institutions, the closure of cultural sites and so-called non-essential professional activities, and that in many cases these measures are accompanied by criminal sanctions.

The legal basis on which the Belgian State relies to make these ministerial decisions is the law of May 15, 2007 on civil security[1] and more specifically articles 181, 182 and 187.

It should be noted that this law of 15 May 2007 was adopted in response to the Gellingen disaster and aims to deal with the consequences of this disaster for the organization of emergency services, in order to significantly improve the assistance to citizens from emergency and fire stations by reorganizing emergency zones and operational units at the supra-local level through new legal entities.[2]

The court decided that this situation related to the Covid 19 pandemic was not covered by the May 15, 2007 law. According to the Court, “the urgency of the initial phase of the epidemic could have explained the need to invoke the Law of 15 May 2007, but it no longer seems justified to invoke it months after the emergence of the health crisis, of which we recognize the more than complex difficulties for the Belgian State, without justifying the evasion of the principle of legality required for any restriction of fundamental rights for months and now for more than a year (…)” (free translation from French)

The Law of 15 May 2007 does not constitute a sound legal basis for restrictions on constitutional rights and freedoms. Article 4 of the Law of 31 December 1963 on Civil Protection and Article 11 of the Law of 5 August 1992 on the Police Service regarding police care were also not considered by the court as adequate legal bases!

Another legality issue concerned the stereotypical justification on the urgency of not waiting for the opinion of the Legislation Department of the Council of State (“Raad van State”), as it has been adopted since the Ministerial Decree of October 28, 2020.

In short, the court finds that the Ministerial Decree of October 28, 2020 and the subsequent decrees unlawfully infringe upon the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution and in international instruments. Because of their manifest unlawfulness, the application of these decisions must be set aside.

The Belgian State has a period of 30 days from the notification of the decision to put an end to the current illegality, under penalty of a fine of € 5,000.00 per day.

The State is thus obliged to enshrine the measures taken in a law. The government is already working on this, as a pandemic law is currently before the Chamber of Representatives (“Kamer van Volksvertegenwoordigers”).

This decision is very interesting for all Belgians, but one should not forget that the Belgian State still has the possibility to appeal this decision at the Court of Appeal in Brussels.

We will of course keep you informed of any appeal by the Belgian State, or of its compliance with this order. It became clear today that Minister Verlinden has announced that the Belgian State will appeal. Below you will find a number of references to press articles on this subject.

To be continued…

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210331_94032383?_section=61281349&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=breakingnews&adh_i=ca2711cb71635d345b09185cc29a14ea&imai=&M_BT=267225461311

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/31/reacties-op-vonnis-tegen-de-belgische-coronamaatregelen/

https://www.hln.be/binnenland/minister-verlinden-gaat-in-beroep-tegen-vonnis-huidige-coronamaatregelen-blijven-van-toepassing~ab670e61/

 

[1] Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, B.S. 31 juli 2007, 40379, err., B.S. 1 oktober 2007, err., B.S. 27 november 2014, err., .B.S. 9 november 2017.

[2] Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid,  Parl. St. Kamer 2007, 51-2928/001, p. 3.

———————————————————————————–

Corona-Maßnahmen wurden als rechtswidrig befunden

Am 31. März 2021 wurde diesbezüglich eine Entscheidung in einstweilige Anordnung erlassen. Das französischsprachige Gericht erster Instanz in Brüssel entschied in dem oben genannten Beschluss, dass der belgische Staat keine gültige Rechtsgrundlage für den Ministerialerlasse hatte, die allen Belgiern ab dem 28. Oktober 2020 die Corona-Maßnahmen auferlegten. Die Korona-Maßnahmen werden somit als rechtswidrig eingestuft!

Der belgische Staat hat ab der Zustellung der einstweiligen Verfügung 30 Tage Zeit, diese Rechtswidrigkeit zu beenden. Diese Entscheidung ist mit einer Vertragsstrafe von €5.000,00 pro Verzugstag bei Nichteinhaltung der 30-Tage-Frist verbunden, maximal jedoch €200.000,00.

Seit Beginn der Corona-Krise, die unser Land betroffen hat, hat der belgische Staat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Zu diesem Zweck hat der belgische Staat eine Reihe von Ministerialerlassen etabliert, die die Grundfreiheiten der Belgier nach und nach eingeschränkt haben.

Die gemeinnützige Vereinigung ‘Ligue des Droits Humains‘ hat daher beschlossen, ein einstweilige Anordnung einzuleiten, um den von ihr verteidigten und aufrechterhaltenen Verletzungen der Grundrechte und -freiheiten durch den belgischen Staat ein Ende zu setzen.

Das Gericht
stellte fest, dass die von der Exekutive seit März 2020 ergriffenen Maßnahmen die in der Verfassung und den internationalen Menschenrechtsinstrumenten verankerten öffentlichen Freiheiten einschränken, indem sie eine Verpflichtung zur Heimarbeit, eine Ausgangssperre, ein Verbot von Versammlungen auf öffentlichen und privaten Plätzen, die Schließung von Bildungseinrichtungen, die Schließung von Kulturstätten und sogenannte nicht wesentliche berufliche Tätigkeiten vorschreiben, und dass diese Maßnahmen in vielen Fällen von strafrechtlichen Sanktionen begleitet werden.

Die Rechtsgrundlage, auf die sich der belgische Staat für den Erlass dieser Ministerialerlasse beruft, ist das Gesetz vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, insbesondere dessen Artikel 181, 182 und 187.

Anzumerken ist, dass dieses Gesetz vom 15. Mai 2007 nach der Katastrophe von Gellingen verabschiedet wurde und die Folgen dieser Katastrophe für die Organisation des Rettungsdienstes aufarbeiten soll, mit dem Ziel, die Hilfeleistung für die Bürger von den Rettungsleitstellen und Feuerwachen aus deutlich zu verbessern, indem die Rettungsleitstellen und Einsatzeinheiten auf überörtlicher Ebene durch neue Rechtsträger neu organisiert werden.

Das Gericht entschied, dass diese Situation im Zusammenhang mit der Covid 19-Pandemie nicht durch das Gesetz vom 15. Mai 2007 abgedeckt war. Nach Ansicht des Gerichts “hätte die Dringlichkeit der Anfangsphase der Epidemie die Notwendigkeit erklären können, sich auf das Gesetz vom 15. Mai 2007 zu berufen, aber es erscheint nicht mehr gerechtfertigt, sich Monate nach dem Auftreten der Gesundheitskrise, deren mehr als komplexe Schwierigkeiten für den belgischen Staat wir anerkennen, auf dieses Gesetz zu berufen, ohne dass dies die Umgehung des Legalitätsprinzips, das für jede Einschränkung der Grundrechte erforderlich ist, für Monate und nun für mehr als ein Jahr rechtfertigt …” (freie Übersetzung aus Französisch)

Das Gesetz vom 15. Mai 2007 stellt keine geeignete Rechtsgrundlage für Einschränkungen der verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten dar. Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Dezember 1963 über den Katastrophenschutz und Artikel 11 des Gesetzes vom 5. August 1992 über den Polizeidienst wurden vom Gericht ebenfalls nicht als ausreichende Rechtsgrundlage angesehen!

Ein weiteres aufgeworfenes Rechtmäßigkeitsproblem betraf die stereotype Rechtfertigung bezüglich der Dringlichkeit, die Stellungnahme der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrats nicht abzuwarten, wie sie seit dem Ministerialerlass vom 28. Oktober 2020 angenommen wurde.

Zusammenfassend stellt das Gericht fest, dass der Ministerialerlass vom 28. Oktober 2020 und die nachfolgenden Dekrete die in der Verfassung und in internationalen Instrumenten verankerten Grundrechte und -freiheiten rechtswidrig verletzen. Aufgrund ihrer offensichtlichen Rechtswidrigkeit ist die Anwendung dieser Ministerialerlasse aufzuheben.

Der belgische Staat hat eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung der Entscheidung, um die vorliegende Rechtswidrigkeit zu beenden, unter Androhung einer Strafe von €5.000 pro Tag.

Der Staat ist somit verpflichtet, die getroffenen Maßnahmen in einem Gesetz zu verankern. Die Regierung arbeitet bereits daran, denn ein Pandemiegesetz liegt derzeit der Abgeordnetenkammer vor.

Diese Entscheidung ist für alle Belgier sehr interessant, aber man sollte nicht vergessen, dass der belgische Staat immer noch die Möglichkeit hat, diese Entscheidung beim Berufungsgericht in Brüssel anzufechten.

Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, wenn der belgische Staat in Berufung geht oder wenn er dieser Anordnung nachkommt. Wie heute bekannt wurde, hat Minister Verlinden angekündigt, dass der belgische Staat in Berufung gehen wird. Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Hinweisen auf Presseartikel zu diesem Thema.

Fortsetzung folgt…

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210331_94032383?_section=61281349&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=breakingnews&adh_i=ca2711cb71635d345b09185cc29a14ea&imai=&M_BT=267225461311

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/31/reacties-op-vonnis-tegen-de-belgische-coronamaatregelen/

https://www.hln.be/binnenland/minister-verlinden-gaat-in-beroep-tegen-vonnis-huidige-coronamaatregelen-blijven-van-toepassing~ab670e61/

 

PDF

VRIENDENAANDEEL

Na de versoepeling van de win-winlening besloot het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet omtrent het “Vriendenaandeel” goed te keuren. Dit is een variant op de win-win lening.

Particulieren zullen kunnen investeren in de toekomst van een bevriende KMO en tegelijkertijd profiteren van een belastingvoordeel. Om te herstellen van de schade aangericht door het coronavirus wil de Vlaamse overheid immers het spaargeld van particulieren activeren en bedrijven in staat stellen om extra kapitaal te verwerven.

Het decreet tot wijziging van de win-winlening werd op 25 november 2020 door het Vlaams Parlement aangenomen. Deze maatregel is middels het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2021 op 11 februari in werking getreden.

 

Wie kan er investeren?

De aandeelhouder en de uitgevende onderneming moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De aandeelhouder dient conform het goedgekeurde ontwerpdecreet aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • hij is een natuurlijke persoon die een Vriendenaandeel buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten onderschrijft;
 • hij is geen werknemer van de emittent;
 • hijzelf, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de Vriendenaandeelhouder zijn benoemd of treden op als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen de emittent;
 • hijzelf, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de Vriendenaandeelhouder zijn rechtstreeks of onrechtstreeks houder van:
  • meer dan 10% van de aandelen of de stemrechten van de emittent;
  • rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van de drempel, vermeld in punt a), tot gevolg heeft.

De onderneming die in aanmerking komt om aandelen te verkopen dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • de emittent heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;
 • de emittent is een kmo;
 • de emittent heeft rechtspersoonlijkheid;
 • de emittent is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap;
 • de emittent is geen van de volgende vennootschappen:
  • een vennootschap met als statutair hoofdvoorwerp of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk voorwerp;
  • een vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen zijn ondergebracht, waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat, hun echtgenoot of hun kinderen, als die personen of hun echtgenoot het wettelijke genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben;
 • de emittent is geen vennootschap die is opgericht om een management- of bestuurdersovereenkomst te sluiten of die haar voornaamste bron van inkomsten uit management- of bestuurdersovereenkomsten haalt;
 • de emittent is een niet-beursgenoteerde vennootschap;
 • de emittent heeft geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorgevoerd 24 maanden vóór de volstorting van het Vriendenaandeel;
 • de emittent houdt geen rechtstreekse deelneming aan in een vennootschap die gevestigd is in een staat die is opgenomen in een van de lijsten, vermeld in artikel 307, §1/2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, of een staat die is opgenomen in de lijst, vermeld in artikel 179 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
 • de emittent doet geen betalingen aan vennootschappen die gevestigd zijn in een van de staten, vermeld in punt 9°, waarvan niet kan worden aangetoond dat ze zijn verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften en die in totaal meer bedragen dan 100.000 euro per belastbaar tijdperk.

De onderneming dient gedurende 60 maanden na de volstorting van de Vriendenaandelen te voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast mag de onderneming geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorvoeren gedurende deze periode.

 

Voorwaarden:

De Vriendenaandeelhouder ontvangt nieuw uitgegeven aandelen op eigen naam in ruil voor een inbreng in geld. Hij mag de in het kader van de win-winlening geleende of ter beschikking gestelde bedragen niet gebruiken voor de volledige betaling van deze aandelen.

De emittent mag de van het vriendenaandeel ontvangen bedragen niet gebruiken voor het uitkeren van dividenden (inclusief de uitkering van kasreserves of de aankoop van aandelen) of voor het verstrekken van leningen.

Net als bij de win-winlening kan de aandeelhouder tot maximaal 75.000 euro investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot 300.000 euro aan kapitaal bijeenbrengen. Deze limiet geldt voor zowel het vriendenaandeel als de win-win lening samen.

Het belastingvoordeel is een belastingkrediet van 2,5% gedurende de periode dat de aandelen in bezit zijn, met een maximum van vijf jaar. Het krediet is noch terugbetaalbaar, noch overdraagbaar.

Om de potentiële particuliere aandeelhouder bij een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen, zal een verslag over de uitgifteprijs van de aandelen worden opgesteld in overeenstemming met het vennootschapsrecht. Dit verslag moet een positief advies hebben gekregen van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

De aanvraag van het vriendenaandeel zal, net zoals de winwinlening, via PMV/z moeten verlopen.

Als u twijfelt of het de moeite waard is om in uw specifieke geval een “vriendenaandeel” te nemen, of als u nog vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om een van onze specialisten te raadplegen.

——————————————

Vriendenaandeel (action d’ami)

Après l’assouplissement et l’élargissement en Flandre du prêt win-win, le Parlement flamand a décidé d’approuver le projet de décret sur « vriendenaandeel ». Il s’agit d’une variante du prêt win-win.

Les particuliers pourront investir dans l’avenir d’une PME amie en tant que particulier et bénéficier en même temps d’un avantage fiscal. En effet, suite au coronavirus, le gouvernement flamand a pour objectif d’activer l’épargne des particuliers et permettre aux entreprises d’acquérir des capitaux supplémentaires.

Le décret modificatif du prêt win-win a été adopté au Parlement flamand le 25 novembre 2020. Le décret d’application a été approuvé le 22 janvier 2021 et est entré en vigueur le 11 février 2021.

 Qui peut investir ?

L’actionnaire et la
société émettrice doivent respecter certaines conditions.

Conformément au projet de décret approuvé, l’actionnaire doit remplir les conditions suivantes :

 • Personne physique qui souscrit une action en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles ;
 • Pas un employé de la société émettrice ;
 • ni l’actionnaire, ni le (la) conjoint ( e ) ou le cohabitant légal de l’actionnaire ne sont nommés ou n’agissent en qualité d’administrateur, de dirigeant ou à un titre similaire au sein de la société émettrice ;
 • ni l’actionnaire, ni le (la) conjoint ( e ) ou le cohabitant légal de l’actionnaire ne sont détenteurs, directement ou indirectement, d’actions à :
  • plus de 10 % des actions ou des droits de vote de la société émettrice ;
  • les droits ou titres dont l’exercice, l’échange ou la conversion entraîne un dépassement du seuil visé au point a);

La société qui a le droit de vendre des actions doit remplir les conditions suivantes :

 • a son siège d’exploitation en Région flamande
 • est une PME
 • a la personnalité juridique
 • n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de financement visée à l’article 2, §1, 5°, d) à f) du Code des impôts sur les revenus 1992
 • n’est pas une des sociétés suivantes :
 • une société dont l’objet ou l’activité principale statutaire est la création, l’acquisition, la gestion, la transformation, la vente ou la location de biens immobiliers pour son propre compte ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire ;
 • une société abritant des biens immobiliers ou d’autres droits réels relatifs à ces biens, dont l’usage est réservé aux personnes physiques nommées ou agissant dans la société en qualité de directeur, de gérant ou à un titre similaire, à leur conjoint ou à leurs enfants, si ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants ;
 • la société émettrice  n’est pas une société constituée dans le but de conclure un contrat de gestion ou d’administration ou qui tire sa principale source de revenus de contrats de gestion ou d’administration
 • la société émettrice est une société non cotée ;
 • la société émettrice n’a pas procédé à aucune réduction de capital, rachat d’actions propres ou toute autre réduction ou distribution de capital 24 mois avant le paiement du « vriendenaandeel »  ;
 • La société émettrice ne détient pas de participation directe dans une société établie dans un État figurant dans l’une des listes mentionnées à l’article 307, §1/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou dans un État figurant dans la liste mentionnée à l’article 179 de l’arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
 • La société émettrice n’effectue aucun paiement à des sociétés établies dans l’un des États visés au point 9°, dont il ne peut être démontré qu’il a été effectué dans le cadre d’opérations réelles et sincères répondant à des besoins financiers ou économiques légitimes et dont le montant total est supérieur à 100 000 euros par période imposable.

La société doit respecter les conditions pendant 60 mois après la libération  des « vriendenaandelen » En outre, la société ne peut procéder à aucune réduction de capital, rachat d’actions propres ou toute autre réduction ou distribution de capitaux propres pendant cette période.

 

Conditions :

L’actionnaire ami reçoit des actions nouvellement émises en son nom propre en échange d’une contribution en espèces entièrement libérée. Il ne peut pas utiliser les montants empruntés ou mis à disposition dans le cadre du prêt win-win pour le paiement intégral de ces parts.

La société émettrice ne peut utiliser les montants reçus des « vriendenaandeel » pour payer des dividendes (y compris la distribution de réserves de liquidités ou l’achat d’actions) ou pour accorder des prêts.

Comme pour le prêtwin-win, l’actionnaire peut investir jusqu’à 75 000 euros maximum dans une société flamande et chaque société pourra ainsi lever des capitaux jusqu’à 300 000 euros. Cette limite s’applique à la fois au « vriendenaandeel «  et au prêt win-win ensemble.

L’avantage fiscal est un crédit d’impôt de 2,5 % pendant la période de détention des actions, avec un maximum de cinq ans Le crédit n’est ni remboursable ni transférable.

Afin de protéger l’actionnaire privé potentiel à une augmentation de capital ou à un apport, un rapport sur le prix d’émission des actions sera établi conformément au droit des sociétés. Ce rapport devra avoir reçu un avis positif du commissaire, d’un réviseur d’entreprise ou d’un auditeur externe.

La demande de part amicale devra, tout comme le prêt gagnant-gagnant, passer par PMV/z.

Si vous avez des doutes quant à l’intérêt de prendre un « vriendenaandeel” dans votre cas particulier, ou si vous avez d’autres questions à ce sujet, n’hésitez pas à consulter l’un de nos spécialistes.

———————-

FRIENDS’ SHARE

After the easing of the win-win loan, the Flemish Parliament decided to approve the draft decree on the “Friends’ share”. This is a variant of the win-win loan.

Private individuals will be able to invest in the future of a befriended SME and at the same time benefit from a tax advantage. After all, to recover from the damage caused by the coronavirus, the Flemish government wants to activate the savings of private individuals and enable companies to acquire additional capital.

The decree amending the win-win loan was adopted by the Flemish Parliament on 25 November 2020. This measure entered into force on 11 February by means of the implementing decree of 22 January 2021.

 

Who can invest?

The shareholder and the issuing company must meet certain conditions.

According to the approved draft decree, the shareholder must meet the following conditions:

 • he is a natural person who subscribes to a Friends’ share outside the framework of his commercial or professional activities;
 • he is not an employee of the issuer;
 • neither he nor the spouse or legal cohabitant of the Friends’ shareholder has been appointed or acts as a director, manager or in a similar capacity within the issuer;
 • Neither he himself, nor the spouse or legal cohabitant of the Friends shareholder holds, directly or indirectly
  • more than 10% of the shares or the voting rights of the issuer;
  • rights or securities of which the exercise, conversion or exchange results in the threshold, mentioned in point a), being exceeded.

The company that is eligible to sell shares must meet the following conditions:

 • the issuer has an operating office in the Flemish Region;
 • the issuer is an SME;
 • the issuer has legal personality;
 • the is
  suer is not an investment, treasury or finance company;
 • the issuer is not one of the following companies:
  • a company whose statutory principal object or main activity is the creation, acquisition, management, conversion, sale or rental of real estate for its own account or the holding of participations in companies with a similar object;
  • a company in which immovable property or other rights in rem in respect of such property are vested, of which natural persons who are appointed in the company or act as directors, managers or in a similar capacity, their spouses or their children, if such persons or their spouses have the legal enjoyment of the income of such children, have the use;
 • the issuer is not a company formed for the purpose of concluding a management or directorship agreement or that derives its principal source of income from management or directorship agreements;
 • the issuer is an unlisted company;
 • the issuer has not carried out a capital reduction, repurchase of own shares or any other reduction or distribution of equity 24 months prior to the payment of the Friends’ share;
 • the issuer does not hold a direct participation in a company that is established in a state that is included in one of the lists mentioned in article 307, §1/2 of the Income Tax Code 1992, or a state that is included in the list mentioned in article 179 of the Royal Decree of 27 August 1993 in execution of the Income Tax Code 1992;
 • the issuer does not make payments to companies established in one of the States referred to in point 9°, which cannot be demonstrated to have been made as part of genuine and sincere transactions resulting from legitimate financial or economic needs and which in total exceed EUR 100,000 per taxable period.

The company must comply with the conditions for 60 months after the Friends’ shares have been paid up. In addition, the company may not reduce capital, buy back its own shares or make any other reduction or distribution of equity during this period.

Terms and conditions:

The Friends’ shareholder receives newly issued shares in his own name in exchange for a cash contribution. He may not use the amounts borrowed or made available in the context of the win-win loan for the full payment of these shares.

The issuer may not use the amounts received from the friends’ share for paying dividends (including the distribution of cash reserves or the purchase of shares) or for making loans.

As with the win-win loan, the shareholder can invest up to 75,000 euros in a Flemish company and each company can raise up to 300,000 euros in capital. This limit applies to both the friends’ share and the win-win loan together.

The tax benefit is a tax credit of 2.5% during the period that the shares are held, with a maximum of five years. The credit is neither refundable nor transferable.

In order to protect the potential private shareholder in case of a capital increase or contribution, a report on the issue price of the shares will be prepared in accordance with company law. This report must have received a positive opinion from the auditor, a company auditor or an external accountant.

The application for the friends’ share will, just like the win-win loan, have to go through PMV/z.

If you have doubts whether it is worthwhile to take a “friends’ share” in your specific case, or if you have further questions on this subject, please do not hesitate to consult one of our specialists.

————————————-

FREUNDSCHAFTSAKTIEN

Nach der Lockerung des Win-Win-Darlehens beschloss das flämische Parlament, den Entwurf des Dekrets über den ” Freundschaftsaktien” zu genehmigen. Dies ist eine Variante des Win-Win-Darlehens.

Privatpersonen können in die Zukunft eines befreundeten KMU investieren und gleichzeitig von einem Steuervorteil profitieren. Um sich von den durch das Coronavirus verursachten Schäden zu erholen, will die flämische Regierung die Ersparnisse von Privatpersonen aktivieren und Unternehmen die Möglichkeit geben, zusätzliches Kapital zu erwerben.

Das Dekret zur Änderung des Win-Win-Darlehens wurde am 25. November 2020 vom flämischen Parlament verabschiedet. Diese Maßnahme trat am 11. Februar durch das Durchführungsdekret vom 22. Januar 2021 in Kraft.

 

Wer kann investieren?

Der Aktionär und die emittierende Gesellschaft müssen bestimmte Bedingungen erfüllen.

Nach dem genehmigten Verordnungsentwurf muss der Aktionär die folgenden Bedingungen erfüllen:

 • es sich um eine natürliche Person handelt, die einen Freundschaftsaktie außerhalb ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zeichnet;
 • er kein Mitarbeiter des Emittenten ist;
 • weder er noch der Ehegatte oder der Lebensgefährte des Aktionärs des Freundesaktie als Direktor, Manager oder in einer ähnlichen Funktion innerhalb des Emittenten bestellt oder tätig ist;
 • Weder er selbst noch der Ehepartner oder Lebensgefährte des Friends-Gesellschafters hält direkt oder indirekt
  • mehr als 10 % der Aktien oder Stimmrechte des Emittenten;
  • Rechte oder Wertpapiere, deren Ausübung, Umwandlung oder Umtausch zu einer Überschreitung des in Punkt a) genannten Schwellenwerts führen würde.

Das Unternehmen, das zum Verkauf von Anteilen berechtigt ist, muss die folgenden Bedingungen erfüllen

 • der Emittent muss seinen Geschäftssitz in der Flämischen Region haben;
 • der Emittent ist ein KMU
 • der Emittent hat Rechtspersönlichkeit;
 • der Emittent ist keine Investment-, Treasury- oder Finanzgesellschaft;
 • der Emittent ist nicht eines der folgenden Unternehmen:
  • ein Unternehmen, dessen satzungsmäßiger Hauptzweck oder Haupttätigkeit die Schaffung, der Erwerb, die Verwaltung, die Umwandlung, der Verkauf oder die Vermietung von Immobilien für eigene Rechnung oder das Halten von Beteiligungen an Unternehmen mit einem ähnlichen Zweck ist;
  • eine Gesellschaft, an der unbewegliches Vermögen oder andere dingliche Rechte an solchem Vermögen bestehen, über das natürliche Personen, die in der Gesellschaft bestellt sind oder als Vorstände, Geschäftsführer oder in ähnlicher Eigenschaft handeln, ihre Ehegatten oder ihre Kinder verfügen, wenn diese Personen oder ihre Ehegatten rechtlich über das Einkommen dieser Kinder verfügen;
 • der Emittent ist keine Gesellschaft, die mit dem Ziel gegründet wurde, einen Verwaltungs- oder Geschäftsführungsvertrag abzuschließen, oder die ihre Haupteinnahmequelle aus Verwaltungs- oder Geschäftsführungsvereinbarungen bezieht;
 • der Emittent ein nicht börsennotiertes Unternehmen ist;
 • der Emittent hat während der letzten 24 Monate vor der Auszahlung des Freundeskreisanteils keine Kapitalherabsetzung, keinen Aktienrückkauf oder eine andere Verringerung oder Ausschüttung von Eigenkapital vorgenommen;
 • der Emittent hält keine direkte Beteiligung an einer Gesellschaft, die in einem Staat ansässig ist, der in einer der in Artikel 307, §1/2, des Einkommensteuergesetzes 1992 genannten Listen aufgeführt ist, oder in einem Staat, der in der in Artikel 179 des Königlichen Erlasses vom 27. August 1993 in Ausführung des Einkommensteuergesetzes 1992 genannten Liste aufgeführt ist;
 • der Emittent leistet keine Zahlungen an U
  nternehmen mit Sitz in einem der in Punkt 9° genannten Staaten, die nicht nachweislich im Rahmen von echten und aufrichtigen Transaktionen aufgrund legitimer finanzieller oder wirtschaftlicher Bedürfnisse erfolgt sind und deren Gesamtbetrag 100.000 EUR pro Steuerzeitraum übersteigt.

Die Gesellschaft muss die Bedingungen für 60 Monate nach Einzahlung den Freundschaftsaktien erfüllen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft während dieses Zeitraums keine Kapitalherabsetzung, keinen Aktienrückkauf und keine andere Reduzierung oder Ausschüttung von Eigenkapital vornehmen.

 

Konditionen und Bedingungen:

Der Friends-Aktionär erhält gegen eine Bareinlage neu ausgegebene Aktien im eigenen Namen. Er darf die unter dem Win-Win-Darlehen aufgenommenen oder zur Verfügung gestellten Beträge nicht zur vollständigen Bezahlung dieser Anteile verwenden.

Der Emittent darf die aus der Freundschaftsaktie erhaltenen Beträge nicht zur Ausschüttung von Dividenden (einschließlich der Ausschüttung von Barreserven oder des Kaufs von Aktien) oder zur Aufnahme von Darlehen verwenden.

Wie beim Win-Win-Darlehen kann der Anteilseigner bis zu 75.000 Euro in ein flämisches Unternehmen investieren und jedes Unternehmen kann bis zu 300.000 Euro an Kapital aufnehmen. Diese Grenze gilt sowohl für den Freundesaktien als auch für das Win-Win-Darlehen zusammen.

Der Steuervorteil ist eine Steuergutschrift von 2,5 % während des Zeitraums, in dem die Aktien gehalten werden, mit einem Maximum von fünf Jahren. Die Gutschrift ist weder erstattungsfähig noch übertragbar.

Zum Schutz des potentiellen Privataktionärs bei einer Kapitalerhöhung oder Einlage wird ein gesellschaftsrechtlicher Bericht über den Ausgabepreis der Aktien erstellt. Dieser Bericht muss einen positiven Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers, eines Unternehmensprüfers oder eines externen Wirtschaftsprüfers erhalten haben.

Die Beantragung des Freundschaftsanteils wird, genau wie das Win-Win-Darlehen, über PMV/z laufen müssen.

Wenn Sie Zweifel haben, ob sich in Ihrem konkreten Fall eine “Freundschaftsbeteiligung” lohnt, oder wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie bitte nicht, einen unserer Spezialisten zu konsultieren.

PDF

Elektrische fietsen en steps binnenkort dan toch verplicht verzekerd?

De laatste jaren hebben verschillende alternatieve vormen van mobiliteit hun ingang gevonden in het wegverkeer. De elektrische fietsen, steps en speed pedelecs zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het juridisch landschap diende zich aan deze nieuwe vormen van mobiliteit aan te passen.

De vraag rijst o.a. naar de verzekering van deze ‘nieuwe’ manieren om ons te verplaatsen.

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de zogenaamde WAM-wet.

De WAM-wet bepaalt dat in België enkel motorrijtuigen zijn toegelaten waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekerd is. Een motorrijtuig wordt daarbij gedefinieerd als ‘een rij-of voertuig, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden’.

Een strikte lezing van deze definitie, had ertoe geleid dat elektrische fietsen, rolstoelen, steps etc. ook onder de verzekeringsplicht zouden vallen.

Dit werd verhinderd door een wetgevend ingrijpen in 2019. Een nieuw artikel 2bis werd toen toegevoegd aan de WAM-wet, waardoor motorrijtuigen die door mechanische kracht niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden, niet verplicht verzekerd dienen te zijn.

Een wet zou echter een wet niet zijn, waren er geen uitzonderingen. Een bromfiets klasse A, die ook maximaal 25 km/u kan rijden, dient immers wél verplicht verzekerd te zijn. Men achtte een bromfiets namelijk gevaarlijker door de combinatie van zijn snelheid en massa.

Een zeer recente wetswijziging bracht nog een bijkomende uitzondering met zich mee.[1] Het criterium van de snelheid maakte dat toestellen zoals kraanwagens, heftrucks etc. niet verplicht verzekerd zouden moeten zijn. Dit ging echter in tegen de doelstelling van de wetgever. Art. 2bis werd vorige week dan ook nogmaals aangepast in die zin dat ‘motorrijtuigen die voor andere doeleinden bestemd zijn dan het zich enkel verplaatsen’ ook verplicht verzekerd dienen te zijn.

De regel was dus lange tijd: kan een voertuig zichzelf voortbewegen en kan het sneller dan 25 km/u rijden, dan moet de eigenaar van het voertuig verplicht een BA verzekering afsluiten. Uitzondering hierop was lange tijd: de bromfiets klasse A en sinds kort ook de ‘werktuigen’.

In eveneens een zeer recent arrest van 28 januari 2021 heeft het Grondwettelijk Hof het onderscheidend criterium van 25 km/u voor de verzekeringsplicht onderuit gehaald. Het Hof stelt dat het niet redelijk verantwoord is dat alle andere voertuigen dan bromfietsen klasse A worden vrijgesteld van de verzekeringsplicht, ongeacht hun massa, louter op basis van hun snelheid. Het Hof vindt het dus verkeerd dat bijvoorbeeld een elektrische fiets, die in massa vaak niet veel verschilt van een bromfiets klasse A, louter omwille van zijn snelheid niet verzekerd hoeft te zijn.

Het is mogelijk dat door dit arrest allerlei voortbewegingstoestellen die autonoom rijden, ook al kunnen ze niet sneller dan 25 km/u, toch verplicht verzekerd zullen moeten worden.

Dit zou ook impliceren dat de bestuurders van deze motorrijtuigen niet langer als ‘zwakke weggebruiker’ worden aanzien en bijgevolg niet langer kunnen genieten van de automatische wettelijke vergoedingsregeling die de WAM-wet daarvoor voorziet. Dit was echter één van de hoofdredenen in 2019 om te opteren voor een uitsluiting van de verzekeringsplicht…

Het valt dus af te wachten hoe de wetgever hierop zal reageren.

De nieuwe vormen van mobiliteit vallen uiteraard toe te juichen, maar wij zijn van mening dat dit evenzeer geldt voor een adequate verzekering ervan. Elektrische fietsen of steps halen immers behoorlijke snelheden, waardoor ongevallen niet uit den boze zijn.

Wanneer men vervolgens slachtoffer wordt van een ongeval met bijvoorbeeld een elektrische fietser, kan het zijn dat men met lege handen achterblijft indien er geen verzekeraar tussenkomt of de aansprakelijke insolvabel of onbekend is.

Ook het Gemeenschappelijk Waarborgfonds zal in dergelijk geval geen soelaas kunnen bieden, daar deze enkel tussenkomen bij ongevallen met een verzekerd motorrijtuig in de zin van de WAM-wet.

Wij raden u dan ook aan om u voor alles in zowel BA als rechtsbijstand te verzekeren!

Wij volgen dit vraagstuk voor u verder op en zijn uiteraard steeds beschikbaar voor bijkomende informatie of vragen.

Auteurs: Joost Peeters en Jolien Appels

Vertaling : Pauline Vanhorenbeke, Simon Geens en Ruben Brosens

[1] Deze wetswijziging is nog niet van kracht.

———————————————-

Les vélos et scooters électriques devront-ils bientôt être obligatoirement assurés?

Ces dernières années, diverses formes alternatives de mobilité ont fait leur apparition dans la circulation routière. Les vélos électriques, les trottinettes et les speed pedelecs font désormais partie intégrante du paysage urbain. Le paysage juridique a dû s’adapter à ces nouvelles formes de mobilité.

La question se pose de l’assurance de ces ‘nouvelles’ manières de se déplacer.

La réponse à cette question se trouve dans la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteurs, dite loi RC auto.

La loi RC auto dispose que seuls les véhicules automoteurs assurés en responsabilité civile sont autorisés en Belgique. Un véhicule automoteur est défini comme ‘un véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée’.

Une lecture stricte de cette définition, aurait signifié que les vélos électriques, les fauteuils roulants, les trottinettes etc. seraient également soumis à l’obligation d’assurance.

Une intervention législative en 2019 a empêché cela. Un nouvel article 2bis a ensuite été ajouté à la loi RC auto, ce qui signifie que les véhicules automoteurs qui par la force mécanique ne dépassent pas 25km/h, ne doivent pas être obligatoirement assurés.

Cependant, une loi ne serait pas une loi s’il n’y avait pas d’exceptions. Un cyclomoteur de classe A, qui peut également rouler à une vitesse maximale de 25 km/h, doit être obligatoirement assuré. Un cyclomoteur est considéré comme plus dangereux en raison de la combinaison de sa vitesse et de sa masse.

Une modification très récente de la loi a entraîné une exception supplémentaire[1].  Le critère de la vitesse signifiait que les appareils tels que les camions-grues, les chariots élévateurs etc. ne devaient pas obligatoirement être assurés. Cependant, cela allait à l’encontre de l’objectif du législateur. La semaine dernière, l’article 2bis a donc été à nouveau modifié en
ce sens que ‘les véhicules automoteurs qui sont destinés à d’autres finalités que le simple déplacement’ doivent également être obligatoirement assurés.

La règle a donc longtemps été la suivante: si un véhicule peut se propulser et aller plus vite que 25 km/h, son propriétaire est alors obligé de souscrire une assurance RC. L’exception à cette règle a longtemps été: le cyclomoteur de classe A et depuis peu les ‘machines’.

Dans un autre très récent arrêt daté du 28 janvier 2021, la Cour Constitutionnelle a rejeté le critère distinctif de 25 km/h pour l’obligation d’assurance. La Cour déclare qu’il n’est pas raisonnable que tous les véhicules autres que les cyclomoteurs de la classe A soient exemptés de l’obligation d’assurance, quelle que soit leur masse, sur la seule base de leur vitesse. La Cour estime donc erroné que, par exemple, un vélo électrique, qui souvent ne diffère pas beaucoup en masse d’un cyclomoteur de classe A, ne doive pas être assuré, uniquement en raison de sa vitesse.

Il est possible qu’à la suite de cet arrêt, toutes sortes de véhicules propulsés qui roulent de manière autonome, même s’ils ne peuvent pas dépasser une vitesse de 25 km/h, devront être obligatoirement être assurés.

Cela impliquerait également que les conducteurs de ces véhicules à moteur ne seront plus considérés comme des ‘usagers faible de la route’ et ne pourront donc plus bénéficier du régime d’indemnisation légale automatique prévu par la loi RC auto. Cependant, il s’agit de l’une des principales raisons qui a incité le législateur en 2019 à opter pour une exclusion de l’obligation d’assurance…

Il reste donc à voir comment le législateur va réagir à cela.

Les nouvelles formes de mobilité sont bien sûr à saluer, mais nous pensons qu’il en va de même pour une assurance adéquate. Après tout, les vélos électriques ou les trottinettes se déplacent à des vitesses considérables, de sorte que les accidents ne sont pas exclus.

Si vous êtes victime d’un accident avec par exemple un vélo électrique, vous pouvez vous retrouver les mains vides si aucun assureur n’intervient ou si la partie responsable est insolvable ou inconnue.

Le Fonds commun de garantie ne pourra pas non plus apporter son aide dans un tel cas, car ce fonds n’intervient que dans les accidents avec un véhicule automoteur assuré, au sens de la loi RC auto.

Nous vous conseillons donc de vous assurer pour tout ce qui concerne la responsabilité civile et la protection juridique !

Nous assurerons le suivi de cette question pour vous et nous sommes bien sûr toujours disponibles pour toute information ou question supplémentaire.

[1] Cette modification de la loi n’est pas encore entrée en vigueur

——————————————–

Sind Elektrofahrräder und E-Scooter bald doch pflichtversichert?

In den letzten Jahren haben verschiedene alternative Mobilitätsformen ihren Weg in den Straßenverkehr gefunden. Elektrofahrräder, Elektroscooter und Speed-Pedelecs sind aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Die Rechtslandschaft musste sich an diese neuen Formen der Mobilität anpassen.

Es stellt sich die Frage nach der Versicherung dieser “neuen” Fortbewegungsarten.

Die Antwort auf diese Frage findet sich im Gesetz über die obligatorische Haftpflichtversicherung für Motorfahrzeuge, dem sogenannten WAM-Gesetz.

Das WAM-Gesetz schreibt vor, dass in Belgien nur Kraftfahrzeuge zugelassen sind, für die eine Haftpflichtversicherung besteht. Ein Kraftfahrzeug ist definiert als “ein auf dem Boden fahrendes Fahrzeug, das durch eine mechanische Kraft angetrieben werden kann, ohne an Schienen befestigt zu sein”.

Eine strenge Lesart dieser Definition hätte bedeutet, dass auch Elektrofahrräder, Rollstühle, Scooter etc. unter die Versicherungspflicht fallen würden.

Dies wurde durch einen gesetzgeberischen Eingriff im Jahr 2019 verhindert. Daraufhin wurde ein neuer Artikel 2bis in das WAM-Gesetz eingefügt, durch den Kraftfahrzeuge, die aufgrund mechanischer Gewalt nicht schneller als 25 km/h fahren können, nicht pflichtversichert werden müssen.

Ein Gesetz wäre jedoch kein Gesetz, wenn es keine Ausnahmen gäbe. Ein Moped der Klasse A, das ebenfalls mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h fahren darf, sollte pflichtversichert sein. Ein Moped gilt aufgrund der Kombination aus Geschwindigkeit und Masse als gefährlicher.

Eine sehr aktuelle Gesetzesänderung brachte eine zusätzliche Ausnahme.  Das Kriterium der Geschwindigkeit führte dazu, dass Fahrzeuge wie Kräne, Gabelstapler usw. nicht pflichtversichert waren. Dies widersprach jedoch der Zielsetzung des Gesetzgebers. Letzte Woche wurde daher Art. 2bis nochmals in dem Sinne geändert, dass auch “Kraftfahrzeuge, die zu anderen Zwecken als der bloßen Fortbewegung bestimmt sind”, pflichtversichert sein müssen.

Lange Zeit galt die Regel: Wenn ein Fahrzeug sich selbst fortbewegen kann und schneller als 25 km/h fährt, dann ist der Halter des Fahrzeugs verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Ausnahme von dieser Regel war lange Zeit: die Mopedklasse A und seit kurzem auch die “Werkzeuge”.

In einem sehr aktuellen Urteil vom 28. Januar 2021 hat das Bundesverfassungsgericht auch das Unterscheidungskriterium von 25 km/h für die Versicherungspflicht gekippt. Der Gerichtshof stellt fest, dass es nicht zumutbar ist, dass alle anderen Fahrzeuge als Mopeds der Klasse A unabhängig von ihrer Masse allein aufgrund ihrer Geschwindigkeit von der Versicherungspflicht ausgenommen werden. Das Bundesverfassungsgericht hält es daher für falsch, dass z.B. ein Elektrofahrrad, das sich in seiner Masse oft nicht wesentlich von einem Moped der Klasse A unterscheidet, allein wegen seiner Geschwindigkeit nicht versichert werden muss.

Es ist möglich, dass als Folge dieses Urteils alle Arten von selbstfahrenden Geräten, auch wenn sie eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschreiten können, versichert werden müssen.

Dies würde auch bedeuten, dass die Fahrer dieser Kraftfahrzeuge nicht mehr als “gefährdete Verkehrsteilnehmer” angesehen werden und daher nicht mehr von der automatischen gesetzlichen Entschädigungsregelung profitieren können, die das WAM-Gesetz für sie vorsieht. Dies war jedoch einer der Hauptgründe im Jahr 2019, sich für einen Ausschluss von der Versicherungspflicht zu entscheiden…

Es bleibt also abzuwarten, wie der Gesetzgeber darauf reagieren wird.

Die neuen Formen der Mobilität sind natürlich zu begrüßen, aber wir sind der Meinung, dass dies auch für deren adäquate Versicherung gilt. Immerhin fahren Elektrofahrräder oder -roller mit beachtlichen Geschwindigkeiten, so dass Unfälle nicht ausgeschlossen werden können.

Wenn Sie dann Opfer eines Unfalls werden, an dem z. B. ein Pedelec beteiligt ist, stehen Sie möglicherweise mit leeren Händen da, wenn kein Versicherer einspringt oder der Verursacher insolvent oder unbekannt ist.

Auch der Gemeinschaftsgarantiefonds wird in einem solchen Fall nicht helfen, da er nur
bei Unfällen mit einem versicherten Kraftfahrzeug im Sinne des WAM-Gesetzes eingreift.

Wir raten Ihnen daher, sich für alles zu versichern, sowohl in Bezug auf die Haftpflicht als auch auf die Prozesskostenhilfe!

Wir werden diese Angelegenheit für Sie weiterverfolgen und stehen natürlich jederzeit für weitere Informationen oder Fragen zur Verfügung.

——————————————-

Will electric bicycles and scooters soon be subject of compulsory insurance after all?

In recent years, various alternative forms of mobility have been introduced to road traffic. Electric bicycles, scooters and speed pedelecs have become part of the everyday public scene. The legal framework has had to be adapted to these new forms of mobility.

The question arises about the insurance of these ‘new’ ways of moving around.

The answer to this question can be found in the law on compulsory liability insurance for motor vehicles.

This law stipulates that only motor vehicles whose civil liability is insured, are allowed in Belgium. A motor vehicle is defined as ‘a ride or vehicle, intended to move on the ground and which can be driven by a mechanical force, without being attached to rails’.

A strict reading of this definition would have meant that electric bicycles, wheelchairs, scooters etc. would also fall under the insurance obligation.

This was prevented by a legislative interference in 2019. A new article 2bis was added to the law, as a result of which motor vehicles that cannot travel faster than 25 km/h due to mechanical force do not have to be compulsorily insured.

However, a law would hardly be a law if there weren’t any exceptions to it. A class A moped, which can also travel at a maximum speed of 25 km/h, must be insured. A moped is considered more dangerous due to the combination of its speed and its mass.

A very recent change in the law brought about an additional exception. The criterion of speed meant that vehicles such as cranes, forklift trucks etc. were not compulsorily insured. However, this went against the legislator’s objective. Last week, article 2bis was therefore once again amended in the sense that ‘motor vehicles that are intended for purposes other than mere travel’ also have to be compulsorily insured.

So for a long time the general rule was: if a vehicle can propel itself and if it can travel faster than 25 km/h, then the owner of the vehicle is obliged to take out third-party insurance. The exception to this rule was for a long time: the moped class A and recently also the ‘machinery vehicles’.

In a very recent judgment of the 28th of January 2021, the Constitutional Court overturned the distinguishing criterion of 25 km/h for the insurance obligation. The Court states that it is not reasonable for all vehicles other than class A mopeds to be exempt from the insurance obligation, regardless of their mass, purely on the basis of their speed. The court therefore considers it wrong that for example an electric bicycle, which often does not differ much in mass from a class A moped, does not have to be insured solely because of its speed.

It is possible that as a result of this judgment all kinds of self-propelled vehicles, even if they cannot exceed a speed of 25 km/h, will have to be compulsorily insured after all.

This would also imply that the drivers of these motor vehicles would no longer be regarded as ‘vulnerable road users’ and would therefore no longer be able to benefit from the automatic legal compensation scheme provided for by the law. However, this was one of the main reasons in 2019 to opt for an exclusion from the insurance obligation…

So it remains to be seen how the legislator will respond to this legal matter.

The new forms of mobility are of course to be welcomed, but we believe that an adequate insurance is equally important. After all, electric bicycles or scooters can reach considerable speeds, so accidents are not out of the question.

If one then becomes the victim of an accident with, for example, an electric bicycle, one may be left empty-handed if no insurer intervenes or if the liable party is insolvent or rests unknown.

The Joint Guarantee Fund will also not be able to help in such a case, as it only intervenes in accidents involving an insured motor vehicle within the meaning of the law.

We therefore recommend that you insure yourself for everything, both in terms of civil liability and legal aid!

We will follow up on this legal matter for you and are, of course, always available for additional information or questions.

————————————–

PDF

UPDATE CASHBETALINGEN

 

In België worden cashbetalingen meer en meer beperkt door de wet. Terwijl de trend zich voortzet naar een “cashless society”, blijft een cashsysteem voorlopig toch nog onmisbaar. 

Al sinds de preventieve witwaswet van 11 januari 1993[1] werden in België beperkingen van cashbetalingen opgelegd. Deze wet werd bij opeenvolgende wetswijzigingen ingrijpend gewijzigd.

De huidige wet van 18 december 2017[2] bepaalt de tarieven voor de betalingen in contanten. Deze wet is van toepassing op personen die handelen in goederen wanneer zij betalingen in contanten verrichten of ontvangen, alsook op de betaling van dienstprestaties die geleverd worden door een dienstverstrekker.[3] Een professional in de zin van deze wet is “elke persoon die geen consument is, met name de ondernemingen en de rechtspersonen, met inbegrip van vzw’s”.

Deze wet legt een algemene cash-drempel van € 3.000,00 vast.[4] Deze beperking geldt voor álle betalingen en schenkingen in het kader van een verrichting of een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.[5] Met de woorden “verrichtingen waartussen een verband bestaat” bedoelt de wetgever dat het toegelaten maximum geldt voor het geheel van de schuld wanneer een schuld in meerdere keren betaald wordt en wanneer er tussen meerdere schulden een verband bestaat.

 

Voorbeelden:

– Wanneer het contract tussen een consument en een bouwonderneming bepaalt dat het totaalbedrag wordt betaald in 4 schijven, mag de consument maximaal € 3.000,00 contant betalen.

– Wanneer een kleinhandelaar elke dag goederen bij zijn groothandelaar aankoopt, mag de klant € 3.000,00 contant betalen 

 Deze algemene drempel is niet van toepassing op de verkoop van onroerende goederen (vastgoedsector), op consumenten onderling en op bepaalde financiële instellingen zoals banken.[6]

Wat betreft de vastgoedsector, is het betalen in cash steeds verboden.[7] Betalingen mogen slechts gebeuren per storting of per cheque.[8] Het gaat hier uitsluitend over de verkoop van een onroerend goed.[9] Dit verbod geldt dus niet wanneer u uw woning gaat bouwen of verbouwen.

Wat betreft de verkoop of dienstverlening tussen consumenten onderling en met bepaalde financiële instellingen geldt er geen beperking op de cashbetalingen, behalve bij de verkoop van een onroerend goed (geen betaling in contanten) en bij de openbare verkoop van roerende goederen (€ 3.000,00).

Er geldt een bijzondere regeling in het kader van edele metalen (goud, platina, zilver en palladium), oudere metalen en koperen kabels:[10]

– In geval van een openbare verkoop geldt nog steeds de drempel van € 3.000,00.

– In geval van een onderhandse verkoop mag de verkoper geen cash geld mag ontvangen van de koper die geen consument is (b2b verhouding).

– In geval van een onderhandse verkoop mag de consument slechts € 500,00 cash geld ontvangen van de koper (c2b verhouding).

– In geval van een onderhandse verkoop mag de verkoper € 3.000,00 ontvangen van de koper die een consument is (b2c verhouding).

– In geval van een onderhandse verkoop tussen consumenten geldt er geen beperking in cashbetalingen.

Overtredingen op deze regels moeten aangeven bij de cel voor financiële informatieverwerking of CFI.[11] In geval van overtreding kan een boete worden opgelegd aan de partijen met een absoluut maximum van € 1.800.000. De boete mag nooit meer bedragen dan 10% van de betaling of de schenking.[12] De Algemene Directie Controle & Bemiddeling van de FOD Economie ziet toe op de naleving van bovenstaande regels.[13] Zij voeren hiertoe regelmatig controles uit. Ter vervulling van hun opdracht mogen de controleurs alle boekhoudkundige en commerciële documenten van handelaren of dienstverleners inkijken.

De betaling van het loon in cash geld wordt ook beperkt.[14] Artikel 5 van de Loonsbeschermingswet[15] zoals gewijzigd bij wet van 23 augustus 2015[16], regelt de betalingswijze van het loon. Vanaf 1 oktober 2016 moet het loon in giraal geld (postassignatie, circulaire cheque of overschrijving op een bank- of postrekening[17]) worden betaald. De werknemer heeft het recht te kiezen welke betalingswijze wordt gehanteerd.

Hierop geldt een uitzondering. Het loon kan evenwel van hand tot hand of cash worden uitbetaald, voor zover deze modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.[18]

Het KB-besluit van 26 december 2015[19] bepaalt hoe een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik over de uitbetaling van hand tot hand wordt vastgesteld en bekendgemaakt.

Wanneer een betaling van hand tot hand is toegelaten, moet de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling ter ondertekening voorleggen aan de werknemer.

Op grond van artikel 47bis Loonbeschermingswet wordt het loon beschouwd als niet uitbetaald wanneer de werkgever de verplichting van de girale betaling overtreedt.

(https://www.jubel.be/sinds-oktober-verbod-uitbetaling-loon-cash/ ; https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-risico/)

De mogelijkheid voor de ondernemingen en vrije beroepers van de afronding van het kasticket is ook een beperking op cashbetalingen, meer specifiek het gebruik van 1 en 2 eurocent te verminderen.[20] Ondernemingen en vrije beroepers mogen vanaf 1 oktober 2014[21] het totaalbedrag dat de consument hen moet betalen, afronden tot op 5 eurocent. De afronding geldt enkel voor betalingen in cash, niet voor elektronische betalingen. Wanneer handelaars die afrondingsregels toepassen, moeten zij dit duidelijk aangeven door middel van een pictogram.[22]

 

In de praktijk:

(a) Het totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent? Het bedrag zal worden afgerond naar het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 5 cent: € 56,32 moet worden afgerond naar € 56,30.

(b) Het totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent? Het bedrag zal worden afgerond naar het dichtstbijzijnde hogere veelvoud van 5 cent: € 56,33 moet worden afgerond naar € 56,35.

(https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/dossier/uw-rechten-in-de-supermarkt-1/met-cash-betalen ; https://www.hln.be/geld/consument/cashbetalingen-afronden-tot-op-5-cent-wordt-verplicht~a3a0240b/)

In principe zijn cash, bankbiljetten en munten een wettig betaalmiddel. Stilaan maakt de trend zich om cash geld te weigeren (in de horeca, apothekers enzovoort). Eén van de redenen is de veiligheid (bv. overvallen vermijden). Hierover bestaat discussie. Er wordt een afweging gemaakt tussen het recht van een handelaar om cashbetalingen te weigeren en het keuzerecht van de consument tussen contant of digitaal betalen. (https://www.bruzz.be/samenleving/no-cash-doet-intrede-brusselse-horeca-2019-05-10 ; https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/omdat-cash-nergens-meer-aanvaard-wordt-komen-daklozen-in-de-problemen~a316373f/ ; https://www.hln.be/nieuws/binnenland/cd-v-wil-handelaars-verplichten-om-overal-elektronisch-betaalmiddel-te-aanvaarden~a56687d7/)

 Het valt niet te ontkennen dat cashbetalingen geleidelijk aan minder en minder evident worden. In principe is de toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten vastgelegd op € 3.000,00 en moet het loon in giraal geld worden betaald. Hierop gelden bovenvermelde uitzonderingen.

Er zijn geen wetsbepalingen die de handelaar het recht geven cashbetalingen te weigeren of de handelaar verplichten om een elektronisch betaalmiddel te aanvaarden. Er moet een goed evenwicht gevonden en gezocht worden tussen de belangen van de handelaar (deze kan bijvoorbeeld niet geneigd zijn om cash aan te nemen wegens veiligheidsoverwegingen) en anderzijds moet er ingegaan worden op de wens van de consument om al dan niet met cash te betalen.

Besluit:

Het valt te verwachten dat ook  België verder evolueert naar “een cashless society”.

Auteurs: Joost Peeters, Lieselotte Vrints en Roxanne Sleeckx

 

[1] Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

[2] De wet van 18 december 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017. (hierna: ‘antiwitwaswet’)

[3] Art. 5 antiwitwaswet 2017.

[4] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017.

[5] Art. 67, § 2, eerste lid antiwitwaswet 2017.

[6] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Wat betreft de laatste uitzondering gaat het over de entiteiten bedoeld in artikel 5, §1, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° en 16° antiwitwaswet 2017.

[7] Art. 66, § 1 antiwitwaswet 2017.

[8] Art. 66, § 2 antiwitwaswet 2017.

[9] Art. 66 antiwitwaswet 2017.

[10] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Zie definitie van consument in art. 67, § 1, 1° antiwitwaswet 2017; J. DE SMEDT, “Grondwettelijk Hof nr. 141/2019, 17 oktober 2019 (vzw Federatie van de Belgische recuperatie van Ferro- en Non-Ferro Metalen e.a.)” NJW 2020, nr. 427, 631.

[11] Art. 47 antiwitwaswet.

[12] Art. 137 antiwitwaswet.

[13] Art. 109 antiwitwaswet.

[14] X, “Loon”, NJW 2016, nr. 336, 104-105; N. MERTENS, “In welke sectoren mag men het loon nog cash betalen?”, SOCWEG 2017, alf. 13, 14-15.

[15] Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965.

[16] Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015.

[17] Art. 1 KB van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postchequerekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven, BS 21 maart 1986.

[18] Art. 5 Loonbeschermingswet.

[19] Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, BS 19 januari 2016.

[20] X., “Kasticket afronden”, Juristenkrant 2014, afl. 295, 2; X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, afl. 309, 734.

[21] Koninklijk Besluit van 22 september 2014 houdende de de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, BS 25 september 2014.

[22] X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, nr. 309, 734.

—————————————-

LES PAIEMENTS EN ESPÈCES

En Belgique, les paiements en espèces sont de plus en plus limités par la loi. Si la tendance à une “société sans cash” se poursuit, un système avec cash reste indispensable. 

Des restrictions sur les paiements en espèces ont été imposées en Belgique depuis la loi préventive sur le blanchiment d’argent du 11 janvier 1993[1]. Cette loi a été substantiellement modifiée par des amendements législatifs successifs.

La loi actuelle du 18 décembre 2017[2] fixe les taux pour les paiements en espèces. Cette loi s’applique aux personnes qui font du commerce de marchandises lorsqu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces, ainsi qu’au paiement de services fournis par un prestataire de services.[3] Un professionnel au sens de la présente loi est “toute personne qui n’est pas un consommateur, notamment les entreprises et les personnes morales, y compris les organisations sans but lucratif”.

Cette loi fixe un seuil général de 3 000,00 euros en espèces.[4] Cette limite s’applique à tous les paiements et dons effectués dans le cadre d’une transaction ou d’un ensemble de transactions entre lesquelles il semble y avoir un lien.[5] Par les mots “transactions entre lesquelles il existe un lien”, le législateur veut dire que la limite maximale autorisée s’applique à l’ensemble de la dette lorsqu’une dette est payée en plusieurs versements et lorsqu’il existe un lien entre plusieurs dettes.

Exemples :

– Lorsque le contrat entre un consommateur et une entreprise de construction stipule que le montant total est payé en 4 versements, le consommateur peut payer un maximum de 3 000,00 € en espèces.

– Si un détaillant achète des marchandises à son grossiste tous les jours, le client peut payer 3 000,00 € en espèces. 

Ce seuil général ne s’applique pas à la vente de biens immobiliers (secteur immobilier), aux consommateurs entre eux et à certains établissements financiers tels que les banques.[6] 

En ce qui concerne le secteur immobilier, le paiement en espèces est toujours interdit.[7] Les paiements ne peuvent être effectués que par dépôt ou par chèque.[8] Cela ne concerne que la vente de biens immobiliers.[9] Cette interdiction ne s’applique donc pas lorsque vous allez construire ou rénover votre maison.

En ce qui concerne la vente ou la prestation de services entre consommateurs et avec certaines institutions financières, il n’y a pas de restriction sur les paiements en espèces, sauf pour la vente de biens immobiliers (pas de paiement en espèces) et la vente publique de biens mobiliers (3 000,00 €).

Il existe une règle spéciale pour les métaux précieux (or, platine, argent et palladium), les métaux plus anciens et les câbles en cuivre:[10]

– Dans le cas d’une vente publique, le seuil de 3 000,00 € s’applique toujours.

– Dans le cas d’une vente privée, le vendeur ne peut pas recevoir d’argent liquide de l’acheteur qui n’est pas un consommateur (b2b).

– Dans le cas d’une vente privée, le consommateur ne peut recevoir de l’acheteur que 500,00 € en espèces (c2b).

– Dans le cas d’une vente privée, le vendeur peut recevoir 3 000,00 € en espèces de l’acheteur qui est un consommateur (b2c).

– Dans le cas d’une vente privée entre consommateurs, il n’y a pas de limitation des paiements en espèces.

Toute violation de ces règles doivent être signalées à la cellule de traitement des informations financières ou à la CTIF.[11]  En cas d’infraction, une amende peut être imposée aux parties avec un maximum absolu de 1.800.000 €. L’amende ne peut jamais dépasser 10 % du paiement ou du don.[12]  La Direction générale Contrôle & Médiation du Service public fédéral Economie veille au respect des règles ci-dessus.[13]  À cette fin, Elle procède à des contrôles réguliers. Afin de remplir leur mission, les commissaires aux comptes peuvent consulter tous les documents comptables et commerciaux des commerçants ou des prestataires de services.

Le paiement des salaires en espèces est également limité.[14] L’article 5 de la loi sur la protection[15] des salaires, telle que modifiée par la loi du 23 août 2015[16], réglemente le mode de paiement des salaires. À partir du 1er octobre 2016, les salaires doivent être payés en monnaie scripturale (virement postal, chèque circulaire ou transfert sur un compte bancaire ou postal[17]). L’employé a le droit de choisir le mode de paiement utilisé.

Il y a une exception à cette règle. Les salaires et traitements peuvent toutefois être payés manuellement ou en espèces, à condition que cette modalité soit déterminée par une convention collective conclue par un organisme paritaire, ou par un accord implicite ou une pratique du secteur.[18]

L’arrêté royal du 26 décembre 2015[19] détermine comment un accord implicite sectoriel ou une pratique sectorielle sur le paiement de main à main est déterminé et publié.

Lorsqu’un paiement de main à main est autorisé, l’employeur doit présenter un reçu de ce paiement à l’employé pour signature.

En vertu de l’article 47bis de la loi sur la protection des salaires, le salaire est réputé ne pas avoir été versé si l’employeur viole l’obligation de payer à la main. (https://www.jubel.be/sinds-oktober-verbod-uitbetaling-loon-cash/ ; https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-risico/)

La possibilité pour les entreprises et les professionnels d’arrondir le ticket de caisse est également une restriction aux paiements en espèces, plus précisément pour réduire l’utilisation de 1 et 2 centimes d’euro.[20]  À partir du 1er octobre 2014[21], les entreprises et les professionnels peuvent arrondir le montant total que les consommateurs doivent leur verser jusqu’à 5 centimes d’euro. L’arrondissement ne s’applique qu’aux paiements en espèces, et non aux paiements électroniques. Lorsque les opérateurs appliquent les règles de l’arrondi, ils doivent l’indiquer clairement au moyen d’un pictogramme.[22] 

En pratique :

(a) Le montant total se termine à 1, 2, 6 ou 7 centimes ? Le montant sera arrondi au multiple inférieur de 5 cents le plus proche : 56,32 euros doivent êt
re arrondis à 56,30 euros.

(b) Le montant total se termine à 3, 4, 8 ou 9 centimes ? Le montant sera arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche : 56,33 euros doivent être arrondis à 56,35 euros.

(https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/dossier/uw-rechten-in-de-supermarkt-1/met-cash-betalen ; https://www.hln.be/geld/consument/cashbetalingen-afronden-tot-op-5-cent-wordt-verplicht~a3a0240b/)  

 

En principe, les espèces, les billets de banque et les pièces sont des moyens de paiement légaux. Progressivement, la tendance est de refuser l’argent liquide (dans l’hôtellerie, les pharmacies, etc.). L’une des raisons est la sécurité (par exemple, éviter les vols). Il y a des discussions à ce sujet. Un équilibre est trouvé entre le droit du commerçant de refuser les paiements en espèces et le droit du consommateur de choisir entre un paiement en espèces ou un paiement numérique. (https://www.bruzz.be/samenleving/no-cash-doet-intrede-brusselse-horeca-2019-05-10 ; https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/omdat-cash-nergens-meer-aanvaard-wordt-komen-daklozen-in-de-problemen~a316373f/ ; https://www.hln.be/nieuws/binnenland/cd-v-wil-handelaars-verplichten-om-overal-elektronisch-betaalmiddel-te-aanvaarden~a56687d7/)

 

Il est indéniable que les paiements en espèces deviennent progressivement de moins en moins évidents. En principe, la limite maximale autorisée pour les paiements en espèces est fixée à 3 000,00 € et les salaires doivent être payés en monnaie scripturale. Les exceptions ci-dessus s’appliquent.

Il n’existe pas de dispositions légales autorisant le commerçant à refuser les paiements en espèces ou l’obligeant à accepter un moyen de paiement électronique. Il faut trouver et rechercher un équilibre adéquat entre les intérêts du commerçant (par exemple, il peut être réticent à accepter des espèces pour des raisons de sécurité) et le désir du consommateur de payer ou de ne pas payer en espèces.

Conclusion :

Il faut s’attendre à ce que la Belgique évolue encore vers une “société sans cash”.

Auteurs : Joost Peeters, Lieselotte Vrints et Roxanne Sleeckx

[1] Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

[2] De wet van 18 december 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017. (hierna: ‘antiwitwaswet’)

[3] Art. 5 antiwitwaswet 2017.

[4] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017.

[5] Art. 67, § 2, eerste lid antiwitwaswet 2017.

[6] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Wat betreft de laatste uitzondering gaat het over de entiteiten bedoeld in artikel 5, §1, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° en 16° antiwitwaswet 2017.

[7] Art. 66, § 1 antiwitwaswet 2017.

[8] Art. 66, § 2 antiwitwaswet 2017.

[9] Art. 66 antiwitwaswet 2017.

[10] Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Zie definitie van consument in art. 67, § 1, 1° antiwitwaswet 2017; J. DE SMEDT, “Grondwettelijk Hof nr. 141/2019, 17 oktober 2019 (vzw Federatie van de Belgische recuperatie van Ferro- en Non-Ferro Metalen e.a.)” NJW 2020, nr. 427, 631.

[11] Art. 47 antiwitwaswet.

[12] Art. 137 antiwitwaswet.

[13] Art. 109 antiwitwaswet.

[14] X, “Loon”, NJW 2016, nr. 336, 104-105; N. MERTENS, “In welke sectoren mag men het loon nog cash betalen?”, SOCWEG 2017, alf. 13, 14-15.

[15] Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965.

[16] Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015.

[17] Art. 1 KB van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postchequerekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven, BS 21 maart 1986.

[18] Art. 5 Loonbeschermingswet.

[19] Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, BS 19 januari 2016.

[20] X., “Kasticket afronden”, Juristenkrant 2014, afl. 295, 2; X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, afl. 309, 734.

[21] Koninklijk Besluit van 22 september 2014 houdende de de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, BS 25 september 2014.

[22] X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, nr. 309, 734.

————————————-

UPDATE: BARZAHLUNGEN

In Belgien werden Barzahlungen zunehmend per Gesetz eingeschränkt. Während der Trend zur “bargeldlosen Gesellschaft” anhält, bleibt ein Bargeldsystem unverzichtbar. 

Seit dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche vom 11. Januar 1993 gibt es in Belgien Beschränkungen für Barzahlungen. Dieses Gesetz wurde durch aufeinanderfolgende Gesetzes
änderungen grundlegend geändert.

Das aktuelle Gesetz vom 18. Dezember 2017 legt die Höhe der zulässigen Barzahlungen fest. Dieses Gesetz gilt für Personen, die mit Waren handeln, wenn sie Barzahlungen leisten oder empfangen, sowie für die Bezahlung von Dienstleistungen, die von einem Dienstleister erbracht werden.  Unternehmer im Sinne dieses Gesetzes ist “jede Person, die nicht Konsument ist, insbesondere Unternehmen und juristische Personen, einschließlich Non-Profit-Organisationen”.

Dieses Gesetz legt eine allgemeine Bargeldgrenze von 3.000 EUR fest.  Dieses Limit gilt für alle Zahlungen und Spenden im Rahmen einer Transaktion oder einer Reihe von Transaktionen, die miteinander verbunden scheinen.  Mit den Worten “Transaktionen, zwischen denen eine Verbindung besteht” meint der Gesetzgeber, dass die zulässige Höchstgrenze für die gesamte Schuld gilt, wenn eine Schuld in mehreren Raten gezahlt wird und wenn eine Verbindung zwischen mehreren Schulden besteht.

Beispiele:

– Wenn der Vertrag zwischen einem Konsument und einem Bauunternehmen vorsieht, dass der Gesamtbetrag in 4 Raten gezahlt wird, kann der Verbraucher maximal 3.000,00 EUR in bar bezahlen.

– Wenn ein Einzelhändler jeden Tag Waren bei seinem Großhändler kauft, darf der Kunde 3.000 EUR in bar bezahlen. 

Dieser allgemeine Grenzwert gilt nicht für den Verkauf von Grundstücken (Immobiliensektor), an Konsumenten untereinander und an bestimmte Finanzinstitute wie Banken. 

Im Immobilienbereich ist die Zahlung in bar grundsätzlich verboten.  Zahlungen können nur durch Einzahlung oder Scheck erfolgen.  Dies gilt nur für den Verkauf einer Immobilie.  Dieses Verbot gilt nicht, wenn Sie Ihr Haus bauen oder renovieren.

Bei Verkäufen oder Dienstleistungen zwischen Konsumenten und mit bestimmten Finanzinstituten gibt es keine Beschränkung für Barzahlungen, außer beim Verkauf einer Immobilie (keine Barzahlung) und beim öffentlichen Verkauf von beweglichen Gütern (3.000,00 EUR).

Eine Sonderregelung gilt im Rahmen von Edelmetallen (Gold, Platin, Silber und Palladium), Altmetallen und Kupferkabeln:

– Im Falle eines öffentlichen Verkaufs gilt weiterhin der Grenzwert von 3.000,00 EUR.

– Bei einem Privatverkauf darf der Verkäufer vom Käufer, der kein Konsument ist, kein Bargeld erhalten (B2B-Verhältnis).

– Im Falle eines Privatverkaufs darf der Konsument vom Käufer nur 500,00 EUR in bar erhalten (c2b-Verhältnis).

– Im Falle eines Privatverkaufs kann der Verkäufer vom Käufer, der ein Konsument ist, 3.000 EUR erhalten (b2c-Beziehung).

– Im Falle eines Privatverkaufs zwischen Konsumenten gibt es keine Beschränkung für Barzahlungen.

Verstöße gegen diese Regeln müssen an dem CTIF-CFI gemeldet werden.  Im Falle eines Verstoßes kann gegen die Parteien ein Bußgeld mit einem absoluten Höchstbetrag von 1.800.000 EUR verhängt werden. Die Geldbuße darf niemals 10 % der Zahlung oder Spende übersteigen.  Die Generaldirektion für Kontrolle & Vermittlung des FÖD Wirtschaft sorgt für die Einhaltung der oben genannten Regeln.  Zu diesem Zweck führen sie regelmäßige Inspektionen durch. Um ihre Aufgabe zu erfüllen, können die Inspektoren alle Buchhaltungs- und Geschäftsunterlagen der Händler oder Dienstleister einsehen.

Auch die Auszahlung von Löhnen in bar ist eingeschränkt.  Artikel 5 des Lohnschutzgesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 23. August 2015, regelt die Art und Weise der Lohnauszahlung. Ab dem 1. Oktober 2016 müssen Löhne in Buchgeld (Postversand, Rundschreiben oder Überweisung auf ein Bank- oder Postkonto ) bezahlt werden. Der Mitarbeiter hat das Recht, die Art der Bezahlung zu wählen.

Es gibt eine Ausnahme von dieser Regel. Das Gehalt kann jedoch in bar oder per Hand ausgezahlt werden, sofern diese Methode in einem von einem gemeinsamen Gremium abgeschlossenen Tarifvertrag oder durch eine stillschweigende Vereinbarung oder einen Brauch in der Branche vorgesehen ist.

Der Königliche Erlass vom 26. Dezember 2015 legt fest, wie eine sektorale stillschweigende Vereinbarung oder ein sektoraler Brauch bezüglich der Bezahlung von Hand zu Hand festgelegt und bekannt gegeben wird.

Wenn eine Zahlung von Hand zu Hand erlaubt ist, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Quittung über diese Zahlung zur Unterschrift vorlegen.

Gemäß Art. 47bis des Lohnschutzgesetzes gilt der Lohn als nicht gezahlt, wenn der Arbeitgeber gegen die Verpflichtung zur bargeldlose Zahlung verstößt.

Die Möglichkeit für Unternehmen und Gewerbetreibende, den Kassenbon aufzurunden, ist auch eine Einschränkung für Barzahlungen, genauer gesagt für die Verwendung von 1 und 2 Eurocent.  Ab dem 1. Oktober 2014 dürfen Unternehmer und Angehörige freier Berufe den Gesamtbetrag, den Verbraucher an sie zu zahlen haben, auf die nächsten 5 Eurocent aufrunden. Die Rundung gilt nur für Barzahlungen, nicht für elektronische Zahlungen. Wenn Händler diese Rundungsregeln anwenden, müssen sie dies deutlich durch ein Piktogramm anzeigen. 

In der Praxis:

(a) Der Gesamtbetrag endet mit 1, 2, 6 oder 7 Cent? Der Betrag wird auf das nächstkleinere Vielfache von 5 Cent gerundet: 56,32 EUR sollten auf 56,30 EUR gerundet werden.

(b) Der Gesamtbetrag endet mit 3, 4, 8 oder 9 Cent? Der Betrag wird auf das nächsthöhere Vielfache von 5 Cent gerundet: 56,33 EUR sollten auf 56,35 EUR gerundet werden.

Grundsätzlich sind Bargeld, Banknoten und Münzen gesetzliches Zahlungsmittel. Es gibt einen zunehmenden Trend, kein Bargeld mehr anzunehmen (in der Gastronomie, in Apotheken, etc.). Einer der Gründe ist die Sicherheit (z. B. um Diebstähle zu vermeiden). Dies ist der Gegenstand einiger Diskussionen. Es gibt eine Abwägung zwischen dem Recht eines Händlers, Barzahlungen zu verweigern, und dem Recht des Verbrauchers, zwischen Barzahlung und digitaler Zahlung zu wählen.

Es ist nicht zu leugnen, dass Barzahlungen immer seltener werden. Grundsätzlich ist die Höchstgrenze für Barzahlungen auf 3.000,00 EUR festgelegt und das Gehalt muss Buchgeld ausgezahlt werden. Es gelten die oben genannten Ausnahmen.

Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen, die den Händler berechtigen, Barzahlungen zu verweigern oder den Händler verpflichten, ein elektronisches Zahlungsinstrument zu akzeptieren. Es muss ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Interessen des Händlers (der z. B. aus Sicherheitsgründen nur ungern Bargeld annimmt) und dem Wunsch des Verbrauchers, mit Bargeld zu bezahlen oder nicht, gefunden und angestrebt werden.

Fazit:

Es ist zu erwarten, dass sich auch Belgien weiter in Richtung einer “bargeldlosen Gesellschaft” entwickeln wird.

—————————————-

UPDATE CASH PAYMENTS

In Belgium, cash payments are increasingly restricted by law. While the trend continues towards a “cashless society”, a cash system remains indispensable. 

Restrictions on cash payments have been imposed in Belgium since the Preventive Money Laundering Act of 11 January 19
93[1]. This law has been substantially amended by successive legislative amendments.

The current law of 18 December 2017[2] sets the rates for cash payments. This law applies to persons trading in goods when making or receiving payments in cash as well as to the payment of services provided by a service provider.[3] A professional within the meaning of this law is “any person who is not a consumer, in particular undertakings and legal persons, including non-profit organisations”.

This law sets a general cash threshold of €3,000.00.[4] This limit applies to all payments and donations made within the framework of a transaction or a set of transactions that appear to be linked.[5] With the words “transactions between which there is a link”, the legislator means that the maximum permitted limit applies to the whole of the debt when a debt is paid in several instalments and when there is a link between several debts.

For example:

– Where the contract between a consumer and a construction company stipulates that the total amount is to be paid in 4 instalments, the consumer may pay a maximum of €3,000.00 in cash.

– If a retailer purchases goods every day from his wholesaler, the customer may pay €3,000.00 in cash. 

 

This general threshold does not apply to the sale of immovable property (real estate sector), to consumers among themselves and to certain financial institutions such as banks.[6] 

As far as the real estate sector is concerned, payment in cash is always prohibited.[7] Payments may only be made by deposit or cheque.[8] This concerns only the sale of a property.[9] This prohibition therefore does not apply when you are going to build or renovate your property.

With regard to the sale or provision of services between consumers and with certain financial institutions, there is no restriction on cash payments, except for the sale of a property (no payment in cash) and the public sale of movable property (€ 3,000.00).

Special arrangements apply to precious metals (gold, platinum, silver and palladium), older metals and copper cables:[10]

– In the case of a public sale, the threshold of € 3,000.00 still applies.

– In the case of a private sale, the seller may not receive cash money from the buyer who is not a consumer (b2b ratio).

– In the case of a private sale, the consumer may only receive € 500.00 in cash from the buyer (c2b ratio).

– In the case of a private sale, the seller may receive € 3,000.00 cash from the buyer who is a consumer (b2c ratio).

– In case of a private sale between consumers, there is no limitation in cash payments.

 

Violations of these rules must be reported to the financial information processing cell or CTIF.[11]  In case of violation, a fine can be imposed on the parties with an absolute maximum of € 1,800,000. The fine may never exceed 10% of the payment or the donation.[12] The General Direction of Control & Mediation of the FPS Economy ensures compliance with the above rules.[13] To this end, they carry out regular checks. In order to fulfil their mission, the auditors may inspect all accounting and commercial documents of traders or service providers.

The payment of wages in cash is also restricted.[14] Article 5 of the Wage Protection Act[15], as amended by the Act of 23 August 2015[16], regulates the method of payment of the wage. As from 1 October 2016, wages must be paid in book-money (postal transfer, circular cheque or transfer to a bank or postal account[17]). The employee has the right to choose which payment method is used.

There is an exception to this. However, the wage can be paid out manually or in cash, insofar as this modality is determined by a collective labour agreement concluded in a joint body, or by an implicit agreement or a practice in the sector.[18]

The Royal Decree of 26 December 2015[19] determines how an implicit sectoral agreement or a sectoral custom on payment from hand to hand is determined and published.

When a hand to hand payment is allowed, the employer must submit a receipt of this payment to the employee for signature.

Pursuant to Section 47bis of the Wages and Salaries Protection Act, the wage is deemed not to have been paid if the employer violates the obligation to pay by giro.

(https://www.jubel.be/sinds-oktober-verbod-uitbetaling-loon-cash/ ; https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-risico/)

The possibility for companies and professionals of rounding off the cash ticket is also a restriction on cash payments, more specifically to reduce the use of 1 and 2 euro cents.[20]  From 1 October 2014[21], businesses and professionals will be able to round off the total amount that consumers have to pay them up to 5 euro cents. Rounding will only apply to cash payments, not to electronic payments. Where traders apply rounding rules, they must clearly indicate this by means of a pictogram.[22] 

In practice:

(a) The total amount ends at 1, 2, 6 or 7 cents? The amount will be rounded to the nearest lower multiple of 5 cents: € 56.32 should be rounded to € 56.30.

(b) The total amount ends at 3, 4, 8 or 9 cents? The amount will be rounded up to the nearest higher multiple of 5 cents: € 56.33 should be rounded up to € 56.35. (https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/dossier/uw-rechten-in-de-supermarkt-1/met-cash-betalen ; https://www.hln.be/geld/consument/cashbetalingen-afronden-tot-op-5-cent-wordt-verplicht~a3a0240b/)

In principle, cash, bank notes and coins are legal tender. Gradually, the trend is to refuse cash money (in the hospitality industry, pharmacists, etc.). One of the reasons is security (e.g. avoid
ing robberies). There is discussion about this. There is a trade-off between a trader’s right to refuse cash payments and the consumer’s right to choose between paying in cash or digitally. (https://www.bruzz.be/samenleving/no-cash-doet-intrede-brusselse-horeca-2019-05-10 ; https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/omdat-cash-nergens-meer-aanvaard-wordt-komen-daklozen-in-de-problemen~a316373f/ ; https://www.hln.be/nieuws/binnenland/cd-v-wil-handelaars-verplichten-om-overal-elektronisch-betaalmiddel-te-aanvaarden~a56687d7/)

It is undeniable that cash payments are gradually becoming less and less evident. In principle, the maximum permitted limit for cash payments is set at € 3,000.00 and wages must be paid in book-money. The above exceptions apply.

There are no legal provisions entitling the trader to refuse cash payments or obliging the trader to accept an electronic means of payment. A proper balance must be found and sought between the merchant’s interests (e.g. he may be reluctant to accept cash for security reasons) and the consumer’s desire to pay or not pay in cash.

Conclusion:

It is to be expected that Belgium, too, will evolve further towards “a cashless society”.

Authors: Joost Peeters, Lieselotte Vrints and Roxanne Sleeckx

[1] Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

[2] De wet van 18 december 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017. (hereafter: ‘anti-money laundering law’)

[3] Art. 5 anti-money laundering law 2017.

[4] Art. 67, § 2 anti-money laundering law 2017.

[5] Art. 67, § 2, eerste lid anti-money laundering law 2017.

[6] Art. 67, § 2 anti-money laundering law 2017. With regard to the last exception, it concerns the entities referred to in Article 5, §1, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° en 16° anti-money laundering law 2017.

[7] Art. 66, § 1 anti-money laundering law 2017.

[8] Art. 66, § 2 anti-money laundering law 2017.

[9] Art. 66 anti-money laundering law 2017.

[10] Art. 67, § 2 anti-money laundering law 2017. See definition of consumer in art. 67, § 1, 1° anti-money laundering law 2017; J. DE SMEDT, “Grondwettelijk Hof nr. 141/2019, 17 oktober 2019 (vzw Federatie van de Belgische recuperatie van Ferro- en Non-Ferro Metalen e.a.)” NJW 2020, nr. 427, 631.

[11] Art. 47 anti-money laundering law 2017.

[12] Art. 137 anti-money laundering law 2017.

[13] Art. 109 anti-money laundering law 2017.

[14] X, “Loon”, NJW 2016, nr. 336, 104-105; N. MERTENS, “In welke sectoren mag men het loon nog cash betalen?”, SOCWEG 2017, alf. 13, 14-15.

[15] Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965. (hereafter: ‘Wage Protection Act).

[16] Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015.

[17] Art. 1 KB van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postchequerekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven, BS 21 maart 1986.

[18] Art. 5 Wage Protection Act.

[19] Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, BS 19 januari 2016.

[20] X., “Kasticket afronden”, Juristenkrant 2014, afl. 295, 2; X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, afl. 309, 734.

[21] Koninklijk Besluit van 22 september 2014 houdende de de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, BS 25 september 2014.

[22] X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, nr. 309, 734.

 

PDF

GEEN BESCHERMING MEER TEGEN UITVOERENDE MAATREGELEN EN MORATORIUM OP FAILLISSEMENTEN NIET LANGER VERLENGD

 Moratorium niet verlengd

Door de coronacrisis zagen veel bedrijven hun inkomsten aanzienlijk dalen maar bleven de vaste kosten nog doorlopen. Toch lag het aantal uitgesproken faillissementen in het afgelopen jaar lager dan ooit, in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit was het gevolg van het moratorium als federale steunmaatregel en een onuitgesproken gentleman’s agreement dat ervoor zorgde dat o.a. de fiscus, het parket, de RSZ, … geen dagvaardingen in het faillissement uitbrachten.[1]

Het moratorium op faillissementen liep af op 31 januari 2021 en de maatregel zal voorlopig niet worden verlengd.[2] Bedrijven zijn dus niet langer automatisch beschermd tegen het faillissement. Nu deze bescherming wegvalt, wordt het ergste gevreesd.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelt in een interview met ‘De Tijd’ dat er alternatieve maatregelen zullen volgen. Deze maatregelen zullen wellicht pas worden doorgevoerd in maart 2021. Hieronder volgt alvast een overzicht van de mogelijkheden die de minister van Justitie vermoedelijk in zijn herlanceringsplan zal opnemen.[3]

Gerechtelijke bescherming

Op 31 januari 2021 viel het doek over het moratorium op faillissementen. Dit terwijl de nieuwe regelgeving omtrent de procedure voor gerechtelijke bescherming nog moet worden goedgekeurd.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne verkiest een andere methode dan een moratorium in zijn nieuwe strategie, namelijk: de gerechtelijke bescherming. Gerechtelijke bescherming dient om ondernemingen in financiële moeilijkheden een adempauze te geven. De rechter kan een periode van maximaal twaalf maanden opleggen waarin de onderneming niet gedwongen kan worden om haar schulden af te betalen, en waarin geen uitvoerend beslag kan worden gelegd.[4] Om misbruik te voorkomen, zijn de voorwaarden voor de procedure voor gerechtelijke bescherming de afgelopen jaren enorm streng geworden.

Normaliter dient een onderneming die gerechtelijke bescherming aanvraagt, een lijst aan gegevens over te maken aan de rechtbank om te bewijzen dat de onderneming nog te redden is. Indien één document op deze lijst ontbreekt, is de vraag om bescherming meteen onontvankelijk.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft al aangegeven dat de rechter de mogelijkheid gegeven zal worden om toleranter te zijn. Zo zal bijvoorbeeld regularisatie mogelijk zijn. De rechter geeft aan welk document er ontbreekt in het dossier. De onderneming zal de kans krijgen om het document binnen korte termijn aan het dossier toe te voegen. Hiermee wordt vermeden dat een nieuwe procedure moet worden opgestart.

Omdat we ons in een crisisperiode bevinden, zullen de voorwaarden voor gerechtelijke bescherming vermoedelijk worden versoepeld zodat bedrijven meer kans op overleven hebben. Hoe deze voorwaarden inhoudelijk zullen worden aangepast, is nog niet bekend.

(!) Een versoepelde procedure van gerechtelijke bescherming kan een risico inhouden voor bestuurder. Indien namelijk bij aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie vaststaat dat de onderneming technisch failliet is, kan een bestuurder nadien verantwoordelijk worden gehouden voor alle schulden bij een faillissement.

Voorbereidend akkoord

Daarnaast komt er allicht een nieuwe procedure van voorbereidend akkoord buiten de rechtbank. Een bedrijf in moeilijkheden kan samen met de meerderheid van haar schuldeisers een afbetalingsakkoord sluiten. Het bedrijf kan dit reeds doen voordat de gerechtelijke reorganisatieprocedure aanhangig wordt gemaakt. Hiermee vermijdt de schuldenaar het scepticisme van haar schuldeisers bij de publicatie van haar situatie in het Belgisch Staatsblad.

Gentleman’s agreement

Ten slotte deelt Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne mee dat de overheid als schuldenaar “de zaken niet op de spits zal drijven”. Hij doelt hiermee op schulden die ondernemingen hebben ten aanzien van de overheid, waarvoor de overheid thans niet al te overhaast zal dagvaarden.

Geen bescherming meer tegen uitvoerende maatregelen

Artikel van 71 van de wet van 20 december 2021 bepaalde dat ondernemingen die door de coronacrisis verplicht hun deuren dienen te sluiten kunnen genieten van een opschorting ten aanzien van uitvoerende maatregelen.

Beslag en andere uitvoerende maatregelen zijn namelijk niet verenigbaar met de verstrengde veiligheidsmaatregelen en waren om die reden tijdelijk onmogelijk.

Deze bescherming liep evenwel af op 31 januari 2021 en zal voorlopig niet worden verlengd.[5]

Ook de bescherming voor uitvoerende maatregelen t.a.v. particulieren liep af op 31 januari 2021.

Tot 31 maart 2021 is er nog wel een verhoogde inbeslagnemingsdrempel. [6]

Bedenking: Beslag en andere uitvoerende maatregelen zijn weer opnieuw mogelijk, net zoals dagvaarding in faillissement.

Momenteel is een onderneming en schuldenaar in moeilijkheden dus “vogelvrij”.

Of de administratie de suggestie van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zal opvolgen en de zaken “niet op de spits zal drijven” is maar de vraag.

Indien U of Uw onderneming financiële moeilijkheden ondervindt of verdere vragen heeft omtrent huidig artikel, kan u ons altijd contacteren op: [email protected] of telefonisch via 03 216 70 70.

Medialinks:

:

[1] www.studio-legale.be/moratorium-faillissementen-en-geen-beslag-op-loon-wagen-en-gezinswoning/?lang=nl

[2] Wet 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 24 december 2020.

[3] D’hoore, J. en Dujardin, D. 2021, 29 januari. Regering maakt komaf met faillissementenstop. Geraadpleegd van www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/regering-maakt-komaf-met -faillissementenstop/10280668.html.

[4] Artt. XX.41 e.v. WER.

[5] Artikel 6 en 7 Wet 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 24 december 2020.

[6] Artikel 71 Wet 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 24 december 2020.

PDF

Vacature: insolventie en burgerlijk recht

WIJ ZIJN-

Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende rechtstakken :

-Faillissements- en insolventierecht;
-Bouwrecht,
-Verzekeringsrecht.

-WIJ ZOEKEN-

Een zeer gemotiveerde en enthousiaste werkkracht, die klaar is voor de uitdagingen waar de moderne advocatuur momenteel voorstaat. Wij verwachten van u een zelfstandige en initiatiefrijke werkhouding, met een goede juridische kennis, pragmatisch denkvermogen en oog voor detail. We hechten veel belang aan talenkennis (Engels en Frans).

-WIJ BIEDEN-

Een zeer dynamische werkplek waar collegialiteit en teamspirit hoog in het vaandel worden gedragen. U mag een correcte vergoeding en een degelijke opleiding verwachten, waarbij ruimte wordt gelaten om uw eigen dossiers te behandelen.

Download hier de vacature.

————————————————————–

Vacature: burgerlijk en administratief recht

-WIJ ZIJN-

Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende rechtstakken :

• Bouwrecht;
• Verzekeringsrecht,
• Administratief recht.

-WIJ ZOEKEN-

Een zeer gemotiveerde en enthousiaste werkkracht, die klaar is voor de uitdagingen waar de moderne advocatuur momenteel voorstaat. Wij verwachten van u een zelfstandige en initiatiefrijke werkhouding, met een goede juridische kennis, pragmatisch denkvermogen en oog voor detail. We hechten veel belang aan talenkennis (Engels en Frans).

-WIJ BIEDEN-

Een zeer dynamische werkplek waar collegialiteit en teamspirit hoog in het vaandel worden gedragen. U mag een correcte vergoeding en een degelijke opleiding verwachten, waarbij ruimte wordt gelaten om uw eigen dossiers te behandelen.

Download hier de vacature.

————————————————————–

Vacature: advocaat MA

-WIJ ZIJN-

Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende rechtstakken :

• M&A;
• GDPR,
• Contracten.

-WIJ ZOEKEN-

Een zeer gemotiveerde en enthousiaste werkkracht, die klaar is voor de uitdagingen waar de moderne advocatuur momenteel voorstaat. Wij verwachten van u een zelfstandige en initiatiefrijke werkhouding, met een goede juridische kennis, pragmatisch denkvermogen en oog voor detail. We hechten veel belang aan talenkennis (Engels en Frans).

-WIJ BIEDEN-

Een zeer dynamische werkplek waar collegialiteit en teamspirit hoog in het vaandel worden gedragen. U mag een correcte vergoeding en een degelijke opleiding verwachten, waarbij ruimte wordt gelaten om uw eigen dossiers te behandelen.

Download hier de vacature.

————————————————

NOUS SOMMES

Pas un cabinet de niche, mais offrons une spécialisation approfondie dans différentes matières juridiques.Vous serez en grande partie chargé de gérer des dossiers de droit commercial et de droit civil au sens large, sous la direction de Me Joost Peeters. Nous offrons une vaste formation avec un accent sur les disciplines juridiques suivantes:

• droit des assurances;

• droit de la responsabilité;

• incasso;

• droit civil.

 

NOUS CHERCHONS

Un avocat-stagiaire hautement motivé et enthousiaste, avec le français comme langue maternelle, et prêt à relever les défis auxquels l’avocature moderne est confrontée.Nous attendons de vous une attitude de travail indépendante et orientée vers l’initiative, avec de bonnes connaissances juridiques, une capacité de réflexion pragmatique et une attention aux détails.

NOUS OFFRONS

Une opportunité de travail dynamique où la collégialité et l’esprit d’équipe sont très appréciés.Vous bénéficiez d’une rémunération correcte et d’une formation de qualité, laissant de la place pour gérer vos propres dossiers.

Téléchargez le poste ici.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!