WIN WIN VRIENDENAANDEEL
11 maart 2021

VRIENDENAANDEEL

Na de versoepeling van de win-winlening besloot het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet omtrent het "Vriendenaandeel" goed te keuren. Dit is een variant op de win-win lening.

Particulieren zullen kunnen investeren in de toekomst van een bevriende KMO en tegelijkertijd profiteren van een belastingvoordeel. Om te herstellen van de schade aangericht door het coronavirus wil de Vlaamse overheid immers het spaargeld van particulieren activeren en bedrijven in staat stellen om extra kapitaal te verwerven.

Het decreet tot wijziging van de win-winlening werd op 25 november 2020 door het Vlaams Parlement aangenomen. Deze maatregel is middels het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2021 op 11 februari in werking getreden.

 

Wie kan er investeren?

De aandeelhouder en de uitgevende onderneming moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De aandeelhouder dient conform het goedgekeurde ontwerpdecreet aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • hij is een natuurlijke persoon die een Vriendenaandeel buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten onderschrijft;
 • hij is geen werknemer van de emittent;
 • hijzelf, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de Vriendenaandeelhouder zijn benoemd of treden op als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen de emittent;
 • hijzelf, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de Vriendenaandeelhouder zijn rechtstreeks of onrechtstreeks houder van:
  • meer dan 10% van de aandelen of de stemrechten van de emittent;
  • rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van de drempel, vermeld in punt a), tot gevolg heeft.

De onderneming die in aanmerking komt om aandelen te verkopen dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • de emittent heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;
 • de emittent is een kmo;
 • de emittent heeft rechtspersoonlijkheid;
 • de emittent is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap;
 • de emittent is geen van de volgende vennootschappen:
  • een vennootschap met als statutair hoofdvoorwerp of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk voorwerp;
  • een vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen zijn ondergebracht, waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat, hun echtgenoot of hun kinderen, als die personen of hun echtgenoot het wettelijke genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben;
 • de emittent is geen vennootschap die is opgericht om een management- of bestuurdersovereenkomst te sluiten of die haar voornaamste bron van inkomsten uit management- of bestuurdersovereenkomsten haalt;
 • de emittent is een niet-beursgenoteerde vennootschap;
 • de emittent heeft geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorgevoerd 24 maanden vóór de volstorting van het Vriendenaandeel;
 • de emittent houdt geen rechtstreekse deelneming aan in een vennootschap die gevestigd is in een staat die is opgenomen in een van de lijsten, vermeld in artikel 307, §1/2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, of een staat die is opgenomen in de lijst, vermeld in artikel 179 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
 • de emittent doet geen betalingen aan vennootschappen die gevestigd zijn in een van de staten, vermeld in punt 9°, waarvan niet kan worden aangetoond dat ze zijn verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften en die in totaal meer bedragen dan 100.000 euro per belastbaar tijdperk.

De onderneming dient gedurende 60 maanden na de volstorting van de Vriendenaandelen te voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast mag de onderneming geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorvoeren gedurende deze periode.

 

Voorwaarden:

De Vriendenaandeelhouder ontvangt nieuw uitgegeven aandelen op eigen naam in ruil voor een inbreng in geld. Hij mag de in het kader van de win-winlening geleende of ter beschikking gestelde bedragen niet gebruiken voor de volledige betaling van deze aandelen.

De emittent mag de van het vriendenaandeel ontvangen bedragen niet gebruiken voor het uitkeren van dividenden (inclusief de uitkering van kasreserves of de aankoop van aandelen) of voor het verstrekken van leningen.

Net als bij de win-winlening kan de aandeelhouder tot maximaal 75.000 euro investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot 300.000 euro aan kapitaal bijeenbrengen. Deze limiet geldt voor zowel het vriendenaandeel als de win-win lening samen.

Het belastingvoordeel is een belastingkrediet van 2,5% gedurende de periode dat de aandelen in bezit zijn, met een maximum van vijf jaar. Het krediet is noch terugbetaalbaar, noch overdraagbaar.

Om de potentiële particuliere aandeelhouder bij een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen, zal een verslag over de uitgifteprijs van de aandelen worden opgesteld in overeenstemming met het vennootschapsrecht. Dit verslag moet een positief advies hebben gekregen van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

De aanvraag van het vriendenaandeel zal, net zoals de winwinlening, via PMV/z moeten verlopen.

Als u twijfelt of het de moeite waard is om in uw specifieke geval een "vriendenaandeel" te nemen, of als u nog vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om een van onze specialisten te raadplegen.

------------------------------------------

Vriendenaandeel (action d’ami)

Après l’assouplissement et l’élargissement en Flandre du prêt win-win, le Parlement flamand a décidé d’approuver le projet de décret sur « vriendenaandeel ». Il s’agit d’une variante du prêt win-win.

Les particuliers pourront investir dans l’avenir d’une PME amie en tant que particulier et bénéficier en même temps d’un avantage fiscal. En effet, suite au coronavirus, le gouvernement flamand a pour objectif d’activer l’épargne des particuliers et permettre aux entreprises d’acquérir des capitaux supplémentaires.

Le décret modificatif du prêt win-win a été adopté au Parlement flamand le 25 novembre 2020. Le décret d'application a été approuvé le 22 janvier 2021 et est entré en vigueur le 11 février 2021.

 Qui peut investir ?

L’actionnaire et la société émettrice doivent respecter certaines conditions.

Conformément au projet de décret approuvé, l'actionnaire doit remplir les conditions suivantes :

 • Personne physique qui souscrit une action en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles ;
 • Pas un employé de la société émettrice ;
 • ni l’actionnaire, ni le (la) conjoint ( e ) ou le cohabitant légal de l'actionnaire ne sont nommés ou n'agissent en qualité d'administrateur, de dirigeant ou à un titre similaire au sein de la société émettrice ;
 • ni l’actionnaire, ni le (la) conjoint ( e ) ou le cohabitant légal de l'actionnaire ne sont détenteurs, directement ou indirectement, d'actions à :
  • plus de 10 % des actions ou des droits de vote de la société émettrice ;
  • les droits ou titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraîne un dépassement du seuil visé au point a);

La société qui a le droit de vendre des actions doit remplir les conditions suivantes :

 • a son siège d’exploitation en Région flamande
 • est une PME
 • a la personnalité juridique
 • n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement visée à l'article 2, §1, 5°, d) à f) du Code des impôts sur les revenus 1992
 • n'est pas une des sociétés suivantes :
 • une société dont l'objet ou l'activité principale statutaire est la création, l'acquisition, la gestion, la transformation, la vente ou la location de biens immobiliers pour son propre compte ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire ;
 • une société abritant des biens immobiliers ou d'autres droits réels relatifs à ces biens, dont l'usage est réservé aux personnes physiques nommées ou agissant dans la société en qualité de directeur, de gérant ou à un titre similaire, à leur conjoint ou à leurs enfants, si ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants ;
 • la société émettrice  n'est pas une société constituée dans le but de conclure un contrat de gestion ou d'administration ou qui tire sa principale source de revenus de contrats de gestion ou d'administration
 • la société émettrice est une société non cotée ;
 • la société émettrice n'a pas procédé à aucune réduction de capital, rachat d'actions propres ou toute autre réduction ou distribution de capital 24 mois avant le paiement du « vriendenaandeel »  ;
 • La société émettrice ne détient pas de participation directe dans une société établie dans un État figurant dans l'une des listes mentionnées à l'article 307, §1/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou dans un État figurant dans la liste mentionnée à l'article 179 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
 • La société émettrice n'effectue aucun paiement à des sociétés établies dans l'un des États visés au point 9°, dont il ne peut être démontré qu'il a été effectué dans le cadre d'opérations réelles et sincères répondant à des besoins financiers ou économiques légitimes et dont le montant total est supérieur à 100 000 euros par période imposable.

La société doit respecter les conditions pendant 60 mois après la libération  des « vriendenaandelen » En outre, la société ne peut procéder à aucune réduction de capital, rachat d'actions propres ou toute autre réduction ou distribution de capitaux propres pendant cette période.

 

Conditions :

L'actionnaire ami reçoit des actions nouvellement émises en son nom propre en échange d'une contribution en espèces entièrement libérée. Il ne peut pas utiliser les montants empruntés ou mis à disposition dans le cadre du prêt win-win pour le paiement intégral de ces parts.

La société émettrice ne peut utiliser les montants reçus des « vriendenaandeel » pour payer des dividendes (y compris la distribution de réserves de liquidités ou l'achat d'actions) ou pour accorder des prêts.

Comme pour le prêtwin-win, l’actionnaire peut investir jusqu'à 75 000 euros maximum dans une société flamande et chaque société pourra ainsi lever des capitaux jusqu'à 300 000 euros. Cette limite s'applique à la fois au « vriendenaandeel «  et au prêt win-win ensemble.

L'avantage fiscal est un crédit d'impôt de 2,5 % pendant la période de détention des actions, avec un maximum de cinq ans Le crédit n'est ni remboursable ni transférable.

Afin de protéger l’actionnaire privé potentiel à une augmentation de capital ou à un apport, un rapport sur le prix d'émission des actions sera établi conformément au droit des sociétés. Ce rapport devra avoir reçu un avis positif du commissaire, d'un réviseur d'entreprise ou d'un auditeur externe.

La demande de part amicale devra, tout comme le prêt gagnant-gagnant, passer par PMV/z.

Si vous avez des doutes quant à l'intérêt de prendre un « vriendenaandeel" dans votre cas particulier, ou si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à consulter l'un de nos spécialistes.

----------------------

FRIENDS' SHARE

After the easing of the win-win loan, the Flemish Parliament decided to approve the draft decree on the "Friends' share". This is a variant of the win-win loan.

Private individuals will be able to invest in the future of a befriended SME and at the same time benefit from a tax advantage. After all, to recover from the damage caused by the coronavirus, the Flemish government wants to activate the savings of private individuals and enable companies to acquire additional capital.

The decree amending the win-win loan was adopted by the Flemish Parliament on 25 November 2020. This measure entered into force on 11 February by means of the implementing decree of 22 January 2021.

 

Who can invest?

The shareholder and the issuing company must meet certain conditions.

According to the approved draft decree, the shareholder must meet the following conditions:

 • he is a natural person who subscribes to a Friends' share outside the framework of his commercial or professional activities;
 • he is not an employee of the issuer;
 • neither he nor the spouse or legal cohabitant of the Friends' shareholder has been appointed or acts as a director, manager or in a similar capacity within the issuer;
 • Neither he himself, nor the spouse or legal cohabitant of the Friends shareholder holds, directly or indirectly
  • more than 10% of the shares or the voting rights of the issuer;
  • rights or securities of which the exercise, conversion or exchange results in the threshold, mentioned in point a), being exceeded.

The company that is eligible to sell shares must meet the following conditions:

 • the issuer has an operating office in the Flemish Region;
 • the issuer is an SME;
 • the issuer has legal personality;
 • the is suer is not an investment, treasury or finance company;
 • the issuer is not one of the following companies:
  • a company whose statutory principal object or main activity is the creation, acquisition, management, conversion, sale or rental of real estate for its own account or the holding of participations in companies with a similar object;
  • a company in which immovable property or other rights in rem in respect of such property are vested, of which natural persons who are appointed in the company or act as directors, managers or in a similar capacity, their spouses or their children, if such persons or their spouses have the legal enjoyment of the income of such children, have the use;
 • the issuer is not a company formed for the purpose of concluding a management or directorship agreement or that derives its principal source of income from management or directorship agreements;
 • the issuer is an unlisted company;
 • the issuer has not carried out a capital reduction, repurchase of own shares or any other reduction or distribution of equity 24 months prior to the payment of the Friends' share;
 • the issuer does not hold a direct participation in a company that is established in a state that is included in one of the lists mentioned in article 307, §1/2 of the Income Tax Code 1992, or a state that is included in the list mentioned in article 179 of the Royal Decree of 27 August 1993 in execution of the Income Tax Code 1992;
 • the issuer does not make payments to companies established in one of the States referred to in point 9°, which cannot be demonstrated to have been made as part of genuine and sincere transactions resulting from legitimate financial or economic needs and which in total exceed EUR 100,000 per taxable period.

The company must comply with the conditions for 60 months after the Friends' shares have been paid up. In addition, the company may not reduce capital, buy back its own shares or make any other reduction or distribution of equity during this period.

Terms and conditions:

The Friends' shareholder receives newly issued shares in his own name in exchange for a cash contribution. He may not use the amounts borrowed or made available in the context of the win-win loan for the full payment of these shares.

The issuer may not use the amounts received from the friends’ share for paying dividends (including the distribution of cash reserves or the purchase of shares) or for making loans.

As with the win-win loan, the shareholder can invest up to 75,000 euros in a Flemish company and each company can raise up to 300,000 euros in capital. This limit applies to both the friends’ share and the win-win loan together.

The tax benefit is a tax credit of 2.5% during the period that the shares are held, with a maximum of five years. The credit is neither refundable nor transferable.

In order to protect the potential private shareholder in case of a capital increase or contribution, a report on the issue price of the shares will be prepared in accordance with company law. This report must have received a positive opinion from the auditor, a company auditor or an external accountant.

The application for the friends' share will, just like the win-win loan, have to go through PMV/z.

If you have doubts whether it is worthwhile to take a "friends' share" in your specific case, or if you have further questions on this subject, please do not hesitate to consult one of our specialists.

-------------------------------------

FREUNDSCHAFTSAKTIEN

Nach der Lockerung des Win-Win-Darlehens beschloss das flämische Parlament, den Entwurf des Dekrets über den " Freundschaftsaktien" zu genehmigen. Dies ist eine Variante des Win-Win-Darlehens.

Privatpersonen können in die Zukunft eines befreundeten KMU investieren und gleichzeitig von einem Steuervorteil profitieren. Um sich von den durch das Coronavirus verursachten Schäden zu erholen, will die flämische Regierung die Ersparnisse von Privatpersonen aktivieren und Unternehmen die Möglichkeit geben, zusätzliches Kapital zu erwerben.

Das Dekret zur Änderung des Win-Win-Darlehens wurde am 25. November 2020 vom flämischen Parlament verabschiedet. Diese Maßnahme trat am 11. Februar durch das Durchführungsdekret vom 22. Januar 2021 in Kraft.

 

Wer kann investieren?

Der Aktionär und die emittierende Gesellschaft müssen bestimmte Bedingungen erfüllen.

Nach dem genehmigten Verordnungsentwurf muss der Aktionär die folgenden Bedingungen erfüllen:

 • es sich um eine natürliche Person handelt, die einen Freundschaftsaktie außerhalb ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zeichnet;
 • er kein Mitarbeiter des Emittenten ist;
 • weder er noch der Ehegatte oder der Lebensgefährte des Aktionärs des Freundesaktie als Direktor, Manager oder in einer ähnlichen Funktion innerhalb des Emittenten bestellt oder tätig ist;
 • Weder er selbst noch der Ehepartner oder Lebensgefährte des Friends-Gesellschafters hält direkt oder indirekt
  • mehr als 10 % der Aktien oder Stimmrechte des Emittenten;
  • Rechte oder Wertpapiere, deren Ausübung, Umwandlung oder Umtausch zu einer Überschreitung des in Punkt a) genannten Schwellenwerts führen würde.

Das Unternehmen, das zum Verkauf von Anteilen berechtigt ist, muss die folgenden Bedingungen erfüllen

 • der Emittent muss seinen Geschäftssitz in der Flämischen Region haben;
 • der Emittent ist ein KMU
 • der Emittent hat Rechtspersönlichkeit;
 • der Emittent ist keine Investment-, Treasury- oder Finanzgesellschaft;
 • der Emittent ist nicht eines der folgenden Unternehmen:
  • ein Unternehmen, dessen satzungsmäßiger Hauptzweck oder Haupttätigkeit die Schaffung, der Erwerb, die Verwaltung, die Umwandlung, der Verkauf oder die Vermietung von Immobilien für eigene Rechnung oder das Halten von Beteiligungen an Unternehmen mit einem ähnlichen Zweck ist;
  • eine Gesellschaft, an der unbewegliches Vermögen oder andere dingliche Rechte an solchem Vermögen bestehen, über das natürliche Personen, die in der Gesellschaft bestellt sind oder als Vorstände, Geschäftsführer oder in ähnlicher Eigenschaft handeln, ihre Ehegatten oder ihre Kinder verfügen, wenn diese Personen oder ihre Ehegatten rechtlich über das Einkommen dieser Kinder verfügen;
 • der Emittent ist keine Gesellschaft, die mit dem Ziel gegründet wurde, einen Verwaltungs- oder Geschäftsführungsvertrag abzuschließen, oder die ihre Haupteinnahmequelle aus Verwaltungs- oder Geschäftsführungsvereinbarungen bezieht;
 • der Emittent ein nicht börsennotiertes Unternehmen ist;
 • der Emittent hat während der letzten 24 Monate vor der Auszahlung des Freundeskreisanteils keine Kapitalherabsetzung, keinen Aktienrückkauf oder eine andere Verringerung oder Ausschüttung von Eigenkapital vorgenommen;
 • der Emittent hält keine direkte Beteiligung an einer Gesellschaft, die in einem Staat ansässig ist, der in einer der in Artikel 307, §1/2, des Einkommensteuergesetzes 1992 genannten Listen aufgeführt ist, oder in einem Staat, der in der in Artikel 179 des Königlichen Erlasses vom 27. August 1993 in Ausführung des Einkommensteuergesetzes 1992 genannten Liste aufgeführt ist;
 • der Emittent leistet keine Zahlungen an U nternehmen mit Sitz in einem der in Punkt 9° genannten Staaten, die nicht nachweislich im Rahmen von echten und aufrichtigen Transaktionen aufgrund legitimer finanzieller oder wirtschaftlicher Bedürfnisse erfolgt sind und deren Gesamtbetrag 100.000 EUR pro Steuerzeitraum übersteigt.

Die Gesellschaft muss die Bedingungen für 60 Monate nach Einzahlung den Freundschaftsaktien erfüllen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft während dieses Zeitraums keine Kapitalherabsetzung, keinen Aktienrückkauf und keine andere Reduzierung oder Ausschüttung von Eigenkapital vornehmen.

 

Konditionen und Bedingungen:

Der Friends-Aktionär erhält gegen eine Bareinlage neu ausgegebene Aktien im eigenen Namen. Er darf die unter dem Win-Win-Darlehen aufgenommenen oder zur Verfügung gestellten Beträge nicht zur vollständigen Bezahlung dieser Anteile verwenden.

Der Emittent darf die aus der Freundschaftsaktie erhaltenen Beträge nicht zur Ausschüttung von Dividenden (einschließlich der Ausschüttung von Barreserven oder des Kaufs von Aktien) oder zur Aufnahme von Darlehen verwenden.

Wie beim Win-Win-Darlehen kann der Anteilseigner bis zu 75.000 Euro in ein flämisches Unternehmen investieren und jedes Unternehmen kann bis zu 300.000 Euro an Kapital aufnehmen. Diese Grenze gilt sowohl für den Freundesaktien als auch für das Win-Win-Darlehen zusammen.

Der Steuervorteil ist eine Steuergutschrift von 2,5 % während des Zeitraums, in dem die Aktien gehalten werden, mit einem Maximum von fünf Jahren. Die Gutschrift ist weder erstattungsfähig noch übertragbar.

Zum Schutz des potentiellen Privataktionärs bei einer Kapitalerhöhung oder Einlage wird ein gesellschaftsrechtlicher Bericht über den Ausgabepreis der Aktien erstellt. Dieser Bericht muss einen positiven Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers, eines Unternehmensprüfers oder eines externen Wirtschaftsprüfers erhalten haben.

Die Beantragung des Freundschaftsanteils wird, genau wie das Win-Win-Darlehen, über PMV/z laufen müssen.

Wenn Sie Zweifel haben, ob sich in Ihrem konkreten Fall eine "Freundschaftsbeteiligung" lohnt, oder wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie bitte nicht, einen unserer Spezialisten zu konsultieren.