Het financieel plan en toereikend aanvangsvermogen als vervanging van het minimumkapitaal in de BV. Een stap voor of achter uit?
12 oktober 2021
Financiel Plan

Het financieel plan en toereikend aanvangsvermogen als vervanging van het minimumkapitaal in de BV. Een stap voor of achter uit?

Met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) heeft de wetgever resoluut de weg gekozen van een modern vennootschapsrecht. Het laat de rigiditeit van het oude Wetboek van Vennootschappen (hierna: W.Venn.) achterwege en vervangt deze door een grote mate van flexibiliteit. De grootste flexibilisering vertaalt zich in de omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: BVBA) naar de besloten vennootschap (hierna: BV) die geen kapitaal meer vereist, maar als vervanging voorziet in een financieel plan en toereikend aanvangsvermogen.

De begrippen financieel plan en toereikend aanvangsvermogen zijn allerminst nieuwe concepten binnen het Belgische vennootschapsrecht. Maar met de invoering van het WVV werd het minimumkapitaalvereiste in de BV verlaten, en kregen het financieel plan en het toereikend aanvangsvermogen een prominentere rol bij de oprichting van een besloten vennootschap. Een radicale koerswijziging aangezien onder het oude W.Venn. het wettelijk minimumkapitaal een zeer belangrijke functie had. Zo bepaalde artikel 214 W.Venn. dat oprichters van een BVBA een maatschappelijk kapitaal van minstens € 18.550 moesten bijeenkrijgen. Het fungeerde als afkoopsom voor de beperkte aansprakelijkheid en als klem op het vermogen.

Maar het kapitaalconcept leek voorbijgestreefd en beantwoordde niet langer aan de economische realiteit. Het bood niet langer de efficiënte schuldeiserbescherming zoals het dat vroeger wel deed. In tegenstelling tot het minimumkapitaal gaat het financieel plan en het toereikend aanvangsvermogen uit van een realistischere benadering waarbij wordt gestreefd naar een gezond evenwicht tussen dwingende derdenbescherming en contractuele vrijheid.[1]

Het financieel plan heeft als hoofddoelstelling een lichtzinnige oprichting te voorkomen. Het zijn dan ook enkel de oprichters van de vennootschap die de verplichting hebben om een financieel plan op te stellen. De WVV tracht oprichters te beschermen door hen concreet te laten nadenken over de voorgenomen bedrijfsactiviteiten en in het kader daarvan de nodige financiële middelen te voorzien over een periode van ten minste twee jaar.[2] Deze bescherming vertaalt zich ook in de situatie dat een rechter a posteriori moet oordelen over een eventuele aansprakelijkheid ingeval de vennootschap failliet zou gaan binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid wegens een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen. De rechter zal het financieel plan als leidraad gebruiken, wat meteen de significantie aantoont van een goed opgesteld financieel plan.[3]

Artikel 5:4, §2 WVV bepaalt de inhoud van het financieel plan. Het financieel plan moet tenminste bestaan uit:

  • een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
  • een overzicht van alle financieringsbronnen bij de oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
  • een openingsbalans, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
  • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
  • een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
  • in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Het financieel plan dient niet openbaar te worden gemaakt. Het WVV bepaalt enkel dat de oprichters vóór de oprichting van de vennootschap een financieel plan moeten overhandigen aan de notaris, die het document op zijn beurt bewaart en onderzoekt op zijn externe wettigheid.

Ook het begrip toereikend aanvangsvermogen kreeg met de invoering van het WVV een cruciale rol binnen de oprichting van een BV. Het bijeenbrengen van een toereikend aanvangsvermogen is nu een positiefrechtelijke verplichting geworden. Of het aanvangsvermogen toereikend is, is aan de oprichters om in te schatten. Zij zullen immers een inschatting moeten maken of en in welke mate en via welke structuur de verzamelde financieringsmiddelen tot een toereikend aanvangsvermogen kunnen leiden. De algemene zorgvuldigheidsnorm dient hierbij als leidraad te worden genomen.[4]

Tot slot bepaalt artikel 5:16, 2° WVV dat oprichters van een vennootschap jegens belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

De bijzondere oprichtersaansprakelijkheid uit artikel 5:16, 2° WVV kan dus maar worden ingeroepen als voldaan wordt aan enkele voorwaarden. (i) Zo geldt zij enkel maar voor de oprichters van de vennootschap. (ii) Bovendien is een vordering wegens kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen enkel maar ontvankelijk als het faillissement wordt uitgesproken binnen de drie jaar nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. (iii) Het woordje ‘kennelijk’ in artikel 5:16, 2° WVV verraadt al dat de rechter slechts marginaal kan toetsen of er een toereikend aanvangsvermogen is onderschreven door de oprichters. In de praktijk wordt het criterium van een normale, vooruitziende en gewetensvolle oprichter naar voren geschoven.[5] (iv) Tot slot staat het vorderingsrecht wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal enkel open voor de faillissementscurator ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.[6]

Wanneer men niet aan de voorwaarden voldoet van de bijzondere oprichtersaansprakelijkheid uit artikel 5:16, 2° WVV, kan men nog steeds op basis van artikel 5:3 WVV proberen een oprichter aansprakelijk te stellen wegens een ontoereikend aanvangsvermogen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gemeen aansprakelijkheidsregime steunend op artikel 1382 BW. Het bewijzen van een fout, schade en oorzakelijk verband tussen beide is bijgevolg wel vereist en niet altijd even gemakkelijk aan te tonen.

Bij wijze van algemeen besluit kan gesteld worden dat de vervanging van het minimumkapitaal in de BV door het financieel plan en het toereikend aanvangsvermogen weldegelijk een stap vooruit is. Het minimumkapitaal hield geen rekening met de voorgenomen bedrijvigheid en scheerde elke BVBA over dezelfde kam. Het was voor de wetgever al voldoende om louter € 18.550 bij elkaar te krijgen. Met het financieel plan verplicht de wetgever ondernemers twee keer te laten nadenken of er wel voldoende financieringsmiddelen zijn bijeengebracht voor een realistisch werking van de op te richten vennootschap in de beginjaren. Het leidt enerzijds tot een betere bescherming van de oprichters zelf en anderzijds tot een betere schuldeiserbescherming door de invoering van een bijzonder oprichtersaansprakelijkheidsregime.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.

---------------------------------------------------------------

Le plan financier et le capital initial, suffisant pour remplacer le capital minimum dans la SRL ?  Un pas en avant ou en arrière ?

Avec le nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA), le législateur a résolument choisi la voie du droit moderne des sociétés. Il laisse derrière lui la rigidité de l'ancien Code des sociétés (ci-après : CDS) et la remplace par un grand degré de flexibilité. Cette flexibilité se traduit par la transformation de la SPRL en SRL qui ne nécessite plus de capital, mais prévoit un plan financier et un capital initial suffisant.

Les notions de plan financier et de capital initial suffisant ne sont en aucun cas des notions nouvelles dans le droit belge des sociétés. Cependant, avec l'introduction du CSA, l'exigence de capital minimum dans la SRL a été abandonnée et le plan financier et le capital initial suffisant ont reçu un rôle plus important dans la constitution d'une société privée à responsabilité limitée. Un changement radical, puisque sous l'ancien régime des sociétés, le capital minimum statutaire avait une fonction très importante. Par exemple, l'article 214 du Code des sociétés stipulait que les fondateurs d'une SPRL devaient réunir un capital social minimum de 18 550 €. Cet article faisait office de « rançon » pour la responsabilité limitée et représentait un frein sur les actifs.

Mais le concept de capital semblait dépassé et ne correspondait plus à la réalité économique. Il n'offre plus la protection efficace qu'il offrait auparavant aux créanciers. Contrairement au capital minimum, le plan financier et le capital initial suffisant sont basés sur une approche plus réaliste,

qui recherche un équilibre sain entre la protection obligatoire des tiers et la liberté contractuelle.[1]

L'objectif principal du plan financier est d'empêcher les constitutions frivoles. Par conséquent, seuls les fondateurs de l'entreprise sont tenus d'établir un plan financier. La FMSA (Autorité des services et marchés financiers) tente de protéger les fondateurs en les obligeant à réfléchir concrètement aux activités commerciales envisagées et, dans ce cadre, à fournir les ressources financières nécessaires sur une période d'au moins deux ans.[2]  Cette protection se traduit également par le fait qu'un juge doit se prononcer a posteriori sur une éventuelle responsabilité au cas où la société ferait faillite dans les trois ans suivant l'acquisition de la personnalité juridique pour manque apparent de capital initial. Le juge utilisera le plan financier comme ligne directrice, ce qui démontre immédiatement l'importance d'un plan financier bien rédigé.[3]

L'article 5:4, §2 du CSA détermine le contenu du plan financier. Le plan financier doit au moins comprendre :

- une description précise de l'activité envisagée ;

- un aperçu de toutes les sources de financement au moment de la constitution, le cas échéant, avec indication des garanties fournies dans ce contexte ;

- un bilan d'ouverture, ainsi que des bilans prévisionnels après douze et vingt-quatre mois ;

- un budget des recettes et des dépenses prévues pour une période d'au moins deux ans à compter de sa création ;

- une description des hypothèses utilisées pour estimer le chiffre d'affaires et la rentabilité attendus ;

- le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a participé à l'élaboration du plan financier.

Le plan financier ne doit pas être rendu public. Le CSA stipule seulement que les fondateurs doivent soumettre un plan financier au notaire avant la constitution de la société, qui à son tour conservera le document et l'examinera pour sa légalité externe.

Avec l'introduction du CSA, le concept de capital initial suffisant a également acquis un rôle crucial dans la constitution d'une SRL. L'accumulation d'un capital initial suffisant est désormais devenue une obligation de droit positif. Il appartient aux fondateurs d'évaluer si le capital initial est suffisant. En effet, ils devront évaluer si, et dans quelle mesure et via quelle structure, les moyens de financement collectés peuvent conduire à un capital initial adéquat. La norme générale de diligence raisonnable doit être considérée comme une ligne directrice à cet égard.[4]

Enfin, l'article 5:16, 2° du CSA stipule que les fondateurs d'une société sont solidairement responsables envers les parties intéressées des obligations de la société en cas de faillite prononcée dans les trois ans suivant l'acquisition de la personnalité juridique, si le capital initial, au moment de la constitution, était manifestement insuffisant pour l'exécution normale des activités prévues pendant au moins deux ans.

La responsabilité spéciale du fondateur prévue à l'article 5:16, 2° du CSA ne peut donc être invoquée que si un certain nombre de conditions sont réunies. (i) Il ne s'applique qu'aux fondateurs de l'entreprise. (ii) En outre, une créance pour insuffisance apparente de l'actif initial n'est recevable que si la faillite est prononcée dans les trois ans suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société. (iii) Le terme "apparent" de l'article 5:16, 2° du CSA indique déjà que le tribunal ne peut vérifier que marginalement si les fondateurs ont souscrit un patrimoine initial suffisant. En pratique, le critère du fondateur normal, clairvoyant et consciencieux est mis en avant.[5]  (iv) Enfin, le droit d'action pour insuffisance apparente du capital initial n'est accessible à l'administrateur de la faillite qu'au profit des créanciers conjoints..[6]

Si l'on ne remplit pas les conditions de la responsabilité spéciale du fondateur de l'article 5:16, 2°du CSA, on peut toujours essayer de tenir un fondateur responsable de l'insuffisance du capital initial sur la base de l'article 5:3 du CSA. Ce faisant, il est fait appel au régime commun de responsabilité fondé sur l'article 1382 du Code civil. Il faut donc prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux, ce qui n'est pas toujours facile.

En guise de conclusion générale, on peut dire que le remplacement du capital minimum dans la SRL par un plan financier et un capital initial suffisant est effectivement un pas en avant. Le capital minimum ne tenait pas compte de l'activité envisagée et mettait toutes les SPRL dans le même panier. Pour le législateur, il suffisait de réunir 18 550 euros. Avec le plan financier, le législateur oblige les entrepreneurs à réfléchir à deux fois pour savoir si des moyens financiers suffisants ont été réunis pour un fonctionnement réaliste de la société à constituer au cours des premières années. Elle conduit, d'une part, à une meilleure protection des fondateurs eux-mêmes et, d'autre part, à une meilleure protection des créanciers par l'introduction d'un régime spécial de responsabilité du fondateur.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.

------------------------------------------------------------------

The financial plan and adequate initial capital to replace the minimum capital in the BV. A step forward or backward?

With the new Companies and Associations Code “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” (hereinafter: WVV), the legislator has resolutely chosen the path of modern company law. It leaves behind the rigidity of the old Companies Code “Wetboek van Vennootschappen” (hereinafter: W.Venn.) and replaces it with a large degree of flexibility. The greatest degree of flexibility translates into the transformation of the BVBA into the BV which no longer requires capital, but instead provides for a financial plan and adequate initial capital.

The concepts of a financial plan and adequate initial capital are by no means new concepts in Belgian company law. However, with the introduction of the WVV, the minimum capital requirement in the BV was abandoned and the financial plan and the adequate initial capital were given a more prominent role in the incorporation of a private limited company. This is a radical change, since under the old W.Venn. the statutory minimum capital had a very important function. For example, article 214 of the W.Venn. stipulated that founders of a BVBA had to raise a minimum share capital of €18,550. It functioned as a ransom for the benefit of limited liability and as a clamp on the assets.

But the capital concept seemed outdated and no longer corresponded to the economic reality. It no longer offered the efficient creditor protection that it once did. In contrast to the minimum capital, the financial plan and the adequate initial capital are based on a more realistic approach that seeks a healthy balance between mandatory third-party protection and contractual freedom.[1]

The main purpose of the financial plan is to prevent frivolous and reckless establishments of companies. Therefore, only the company founders are obliged to prepare a financial plan. The FMSA tries to protect founders by making them think in concrete terms about the intended business activities and, as part of this, to provide the necessary financial resources over a period of at least two years.[2]  This protection is also reflected in the situation that a judge has to rule a posteriori on a possible liability in case the company would go bankrupt within three years after the acquisition of legal personality due to an apparent lack of initial capital. The judge will use the financial plan as a guideline, which immediately demonstrates the importance of a well-drafted financial plan.[3]

Article 5:4, §2 WVV determines the content of the financial plan. The financial plan must at least consist of:

- an accurate description of the intended activity;

- an overview of all sources of financing at the time of incorporation, if any, with an indication of the securities provided in that context;

- an opening balance sheet, as well as projected balance sheets after twelve and twenty-four months;

- a budget of projected incomes and expenses for a period of at least two years from its creation;

- a description of the assumptions used in estimating the expected turnover and profitability;

- if applicable, the name of the external expert who assisted in preparing the financial plan.

The financial plan does not have to be made public. The WVV only stipulates that the founders must submit a financial plan to the notary prior to the incorporation of the company, who in turn will preserve the document and examine it for its external legality.

With the introduction of the WVV, the concept of adequate initial capital also acquired a crucial role in the incorporation of a BV. The collection of adequate initial capital has now become a positive law obligation. It is up to the incorporators to assess whether the initial capital is adequate. After all, they will have to assess whether, and to what extent and via what structure, the collected means of financing can lead to adequate initial capital. The general standard of due care should be used as a guideline in this respect.[4]

Finally, Article 5:16, 2° WVV stipulates that founders of a company are jointly and severally liable towards interested parties/stakeholders for the obligations of the company in case of bankruptcy pronounced within three years after the acquisition of legal personality, if the initial capital at the time of incorporation was clearly insufficient for the normal performance of the planned activities over at least two years.

The special founder's liability from article 5:16, 2° WVV can therefore only be invoked if a number of conditions are met. (i) It only applies to the founders of the company. (ii) Moreover, a claim for apparent inadequate initial capital is only admissible if the bankruptcy is pronounced within three years after the company acquired legal personality. (iii) The word 'apparent' in article 5:16, 2° WVV already betrays that the court can only marginally check whether the founders have subscribed to adequate initial capital. In practice, the criterion of a normal, cautious and conscientious founder is put forward.[5]  (iv) Finally, the claim for apparent inadequate initial capital is only available to the bankruptcy administrator for the benefit of the joint creditors.[6]

If one does not meet the conditions of the special founder's liability from article 5:16, 2° WVV, one can still try to hold a founder liable for inadequate initial capital on the basis of article 5:3 WVV. The common liability regime based on Section 1382 of the Civil Code is used here. Proving fault, damage and causal connection between the two is therefore required and not always easy.

By way of general conclusion, it can be said that the replacement of the minimum capital in the BV by the financial plan and adequate initial capital is indeed a step forward. The minimum capital did not take into account the intended activity and generalized every BVBA. For the legislator, it was sufficient to merely raise € 18.550. With the financial plan, the legislator obliges entrepreneurs to think twice about whether sufficient financial means have been gathered for a realistic operation of the company to be incorporated in the initial years. It leads, on the one hand, to better protection for the founders themselves and, on the other hand, to better creditor protection through the introduction of a special founder's liability regime.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.

---------------------------------------------------------

Der Finanzplan und ein ausreichendes Anfangskapital, um das Mindestkapital in der BV zu ersetzen. Ein Schritt vorwärts oder rückwärts?

Mit dem neuen Gesellschafts- und Vereinsrecht (im Folgenden: WVV) hat der Gesetzgeber konsequent den Weg des modernen Gesellschaftsrechts eingeschlagen. Er lässt die Starrheit des alten Gesellschaftsrechts (im Folgenden: W.Venn.) hinter sich und ersetzt sie durch ein hohes Maß an Flexibilität. Das höchste Maß an Flexibilität ergibt sich aus der Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (im Folgenden: BVBA) in die Privatgesellschaft (im Folgenden: BV), die kein Kapital mehr benötigt, sondern einen Finanzplan und ein ausreichendes Anfangskapital vorsieht.

Die Konzepte eines Finanzplans und eines ausreichenden Anfangskapitals sind im belgischen Gesellschaftsrecht keineswegs neu. Mit der Einführung der WVV wurde jedoch das Mindestkapitalerfordernis in der BV aufgegeben und dem Finanzplan und dem ausreichenden Anfangskapital eine größere Rolle bei der Gründung einer BV eingeräumt. Eine radikale Änderung, denn nach dem alten Gesellschaftsgesetz hatte das gesetzliche Mindestkapital eine sehr wichtige Funktion. So sah Artikel 214 des Gesellschaftsgesetzes vor, dass die Gründer einer BVBA ein Mindeststammkapital von 18.550 € aufbringen mussten. Sie fungierte als Lösegeld für die beschränkte Haftung und als Klammer für das Vermögen.

Das Kapitalkonzept schien jedoch überholt und entsprach nicht mehr der wirtschaftlichen Realität. Sie bot nicht mehr den effizienten Gläubigerschutz, den sie einst bot. Im Gegensatz zum Mindestkapital beruhen der Finanzplan und das ausreichende Anfangskapital auf einem realistischeren Ansatz, der ein gesundes Gleichgewicht zwischen obligatorischem Drittschutz und Vertragsfreiheit anstrebt.[1]

Der Hauptzweck des Finanzplans besteht darin, eine leichtfertige Gründung zu verhindern. Daher sind nur die Unternehmensgründer verpflichtet, einen Finanzplan zu erstellen. Die FMSA versucht, Gründerinnen und Gründer zu schützen, indem sie sie zwingt, sich konkrete Gedanken über die beabsichtigte Geschäftstätigkeit zu machen und in diesem Rahmen die notwendigen finanziellen Mittel über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren bereitzustellen.[2]  Dieser Schutz spiegelt sich auch darin wider, dass ein Richter im Nachhinein über eine mögliche Haftung entscheiden muss, wenn das Unternehmen innerhalb von drei Jahren nach dem Erwerb der Rechtspersönlichkeit aufgrund eines offensichtlichen Mangels an Anfangskapital in Konkurs gehen würde. Der Richter wird den Finanzplan als Richtschnur heranziehen, was die Bedeutung eines gut ausgearbeiteten Finanzplans sofort deutlich macht.[3]

Artikel 5:4, §2 WVV bestimmt den Inhalt des Finanzplans. Der Finanzplan muss mindestens Folgendes enthalten

- eine genaue Beschreibung der geplanten Tätigkeit;

- eine Übersicht über alle Finanzierungsquellen zum Zeitpunkt der Gründung, gegebenenfalls mit Angabe der in diesem Zusammenhang geleisteten Sicherheiten;

- eine Eröffnungsbilanz sowie eine voraussichtliche Bilanz nach zwölf und vierundzwanzig Monaten;

- einen Haushaltsplan mit den voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach seiner Aufstellung;

- eine Beschreibung der Annahmen, die bei der Schätzung des erwarteten Umsatzes und der Rentabilität zugrunde gelegt wurden;

- gegebenenfalls den Namen des externen Sachverständigen, der bei der Erstellung des Finanzplans mitgewirkt hat.

Der Finanzplan muss nicht veröffentlicht werden. Die WVV schreibt lediglich vor, dass die Gründer vor der Gründung der Gesellschaft dem Notar einen Finanzplan vorlegen müssen, der wiederum das Dokument aufbewahrt und auf seine äußere Rechtmäßigkeit prüft.

Mit der Einführung der WVV erlangte auch das Konzept des ausreichenden Anfangskapitals eine entscheidende Rolle bei der Gründung einer BV. Die Bildung eines ausreichenden Anfangskapitals ist nun zu einer positiven gesetzlichen Verpflichtung geworden. Es obliegt den Gründern zu beurteilen, ob das Anfangskapital ausreichend ist. Schließlich müssen sie beurteilen, ob, in welchem Umfang und über welche Struktur die gesammelten Finanzierungsmittel zu einem angemessenen Anfangskapital führen können. Der allgemeine Sorgfaltsmaßstab sollte in dieser Hinsicht als Richtschnur dienen.[4]

Schließlich sieht Artikel 5:16, 2° WVV vor, dass die Gründer einer Gesellschaft im Falle eines Konkurses, der innerhalb von drei Jahren nach dem Erwerb der Rechtspersönlichkeit erklärt wird, gegenüber den Beteiligten gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften, wenn das Anfangskapital zum Zeitpunkt der Gründung für die normale Ausübung der geplanten Tätigkeiten während mindestens zwei Jahren eindeutig unzureichend war.

Die besondere Gründerhaftung aus Artikel 5:16, 2° WVV kann daher nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt sind. (i) Sie gilt nur für die Gründer des Unternehmens. (ii) Außerdem ist eine Forderung wegen offensichtlich unzureichendem Anfangsvermögen nur zulässig, wenn der Konkurs innerhalb von drei Jahren nach Erwerb der Rechtspersönlichkeit des Unternehmens eröffnet wird. (iii) Das Wort "offensichtlich" in Artikel 5:16, 2° WVV verrät bereits, dass das Gericht nur am Rande prüfen kann, ob die Gründer ein ausreichendes Anfangsvermögen gezeichnet haben. In der Praxis wird das Kriterium eines normalen, weitsichtigen und gewissenhaften Stifters herangezogen.[5]  (iv) Schließlich steht das Klagerecht bei offensichtlicher Unzulänglichkeit des Anfangskapitals nur dem Konkursverwalter zugunsten der gemeinsamen Gläubiger zu.[6]

Wenn man die Bedingungen der besonderen Gründerhaftung aus Artikel 5:16, 2° WVV nicht erfüllt, kann man immer noch versuchen, einen Gründer auf der Grundlage von Artikel 5:3 WVV für unzureichendes Anfangskapital haftbar zu machen. Dabei wird auf die gemeinsame Haftungsregelung nach Artikel 1382 des Zivilgesetzbuches zurückgegriffen. Der Nachweis des Verschuldens, des Schadens und des Kausalzusammenhangs zwischen beiden ist daher erforderlich und nicht immer einfach.

Als allgemeine Schlussfolgerung lässt sich sagen, dass die Ersetzung des Mindestkapitals in der BV durch den Finanzplan und ein ausreichendes Anfangskapital in der Tat ein Fortschritt ist. Das Mindestkapital berücksichtigte nicht die beabsichtigte Tätigkeit und warf alle BVBA in einen Topf. Für den Gesetzgeber war es ausreichend, lediglich 18.550 € aufzubringen. Mit dem Finanzplan verpflichtet der Gesetzgeber die Unternehmer, sich Gedanken darüber zu machen, ob die finanziellen Mittel für einen realistischen Betrieb des zu gründenden Unternehmens in den ersten Jahren ausreichen. Sie führt zum einen zu einem besseren Schutz der Gründer selbst und zum anderen zu einem besseren Gläubigerschutz durch die Einführung einer speziellen Gründerhaftungsregelung.

[1] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 12.

[2] MvT, Parl.St. Kamer 2017-18, nr.3119/001, 129.

[3] Kh. Gent (afd. Brugge) 2 januari 2017, TIBR 2019/1, RS, noot L. DE MEULEMEESTER.

[4] M.WYCKAERT en B. VAN BAELEN, “Wie is er bang van de kapitaalloze BV? In M. WYCKAERT (ed.), Themis 105 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2018, (33) 41.

[5] C. VERSTAPPEN, “Het financieel plan als (enig) instrument bij de beoordeling van oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal” (noot onder Antwerpen 16 april 2015), RAGB 2016, (448) 451; Bergen 17 mei 1994, TBH 1996, 202; Luik 5 mei 1995, JLMB 1997,626.

[6] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 551; G. BLOMMAERT, Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV, DAOR.2021/2 – N°138 22.