vrijwillig overnamebod

Vrijwillig overnamebod

In de Overnamerichtlijn wordt een vrijwillig bod gedefinieerd als een bod dat strekt tot het verkrijgen van zeggenschap over de doelvennootschap. In de Overnamewet wordt het vrijwillig bod niet nader omschreven.

Het overnamebesluit verduidelijkt dat het vrijwillig openbaar overnamebod aan de volgende criteria moet voldoen:

 1. het bod slaat op alle effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht, uitgegeven door de doelvennootschap, die nog niet in bezit zijn van de bieder of met de bieder verbonden personen;
 2. in geval van een openbaar bod tot aankoop zijn de voor de verwezenlijking van het bod noodzakelijke middelen beschikbaar, hetzij op een rekening bij een kredietinstelling, hetzij in de vorm van een onherroepelijk en onvoorwaardelijk krediet dat een kredietinstelling voor de bieder heeft geopend; deze middelen worden geblokkeerd om de betaling te waarborgen van de prijs voor het aankopen van de effecten die in het kader van het bod zijn verworven of worden uitsluitend daartoe aangewend;
 3. bij een openbaar bod tot ruil beschikt de bieder hetzij over de als tegenprestatie aan te bieden effecten, hetzij over de bevoegdheid om ze uit te geven of te verwerven in voldoende aantal en binnen de voor de betaling voorgeschreven termijn en, zo hij niet bevoegd is om ze uit te geven, is hij in rechte of in feite bij machte om ervoor te zorgen dat de betrokken rechtspersoon de effecten uitgeeft;
 4. het bod, evenals de voorwaarden en regels ervan, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de wet en dit besluit; bovendien stellen de voorwaarden van het bod, inzonderheid wat de prijs betreft, de bieder normaal in staat om het beoogde resultaat te behalen;
 5. indien het bod slaat op effecten van verschillende categorieën, mogen de voor elk van die categorieën geboden prijzen geen andere verschillen bevatten dan de verschillen die voortvloeien uit de respectieve kenmerken van elke categorie;
 6. de bieder verbindt er zich toe om, wat hem betreft, het bod tot het einde door te zetten;
 7. een kredietinstelling of een beursvennootschap zorgt voor de ontvangst van de acceptaties en de betaling van de prijs.

Wat betreft de voorbereiding en aankondiging van het bod voert de Overnamewet een bijkomende “put up or shut up”-regeling in. Deze is gericht om de FSMA meer slagkracht te geven om bij marktgeruchten omtrent nakende openbare biedingen op te treden. Deze regeling houdt in dat indien een persoon verklaringen heeft afgelegd die bij het publiek vragen oproepen over zijn voornemen om een bod uit te brengen terwijl die persoon nog geen formele kennisgeving van een openbaar bod heeft gedaan, de FSMA deze persoon voortaan zal kunnen verzoeken om een mededeling te publiceren waarin hij zijn voornemens omtrent het uitbrengen van een bod verduidelijkt.

De FSMA kan aan de betrokkene een termijn van 10 werkdagen toekennen om dergelijke mededeling te doen. Indien de betrokken persoon echter zijn voornemen om binnen een redelijke termijn een bod uit te brengen niet binnen de door de FSMA opgelegde termijn bevestigt, of indien hij bevestigt geen bod te zullen uitbrengen, dan zal deze persoon geen bod kunnen uitbrengen op de effecten van de betrokken doelvennootschap gedurende een periode van 6 maanden vanaf de publicatie van de mededeling of het verstrijken van de door de CBFA opgelegde termijn.

Wie zich voorneemt een openbaar bod uit te brengen, dient voorafgaandelijk de FSMA daarvan in kennis te stellen. Bij de kennisgeving wordt een dossier opgemaakt dat naast het ontwerp van het prospectus, ook het bewijs bevat dat aan de ontvankelijkheidsvoorschriften van het bod werd voldaan. De FSMA maakt de kennisgeving van het bod uiterlijk de werkdag na ontvangst openbaar.

In tegenstelling tot wat het geval is bij een verplicht bod is de bepaling van de prijs voor een vrijwillig openbaar bod een bevoegdheid van de bieder zelf. De prijszetting wordt in principe aan de werking van de markt overgelaten, op voorwaarde dat daarbij de gelijke behandeling van de effectenhouders gevrijwaard blijft.

De FSMA heeft niet de bevoegdheid om een prijsverhoging op te leggen of de goedkeuring van een prospectus te weigeren op grond van een te lage prijs. De prospectus dient daarbij alle informatie te bevatten die nodig is om de effectenhouders van de doelvennootschap in staat te stellen zich een gegrond oordeel te vormen over de verrichting, nu het prospectusschema een omstandig becijferde waarderingsgrondslag voorschrijft.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!