voorbereidende verslagen.

Voorbereidende verslagen

De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen stellen een verslag op. Dit verslag bevat onder meer de volgende elementen:

 • de stand van het vermogen van de te splitsen vennootschappen;
 • de gevolgen;
 • eventuele moeilijkheden die zich hebben voorgedaan.

Zoals bij de fusie, wordt ook bij de splitsing verduidelijkt dat de verslagplicht bij een inbreng in natura niet van toepassing is wanneer zowel het bestuursverslag als het commissarisverslag werden opgesteld.

In elke vennootschap wordt ook een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgemaakt, hetzij door de commissarisrevisor, hetzij, wanneer geen commissaris-revisor is benoemd, door een bedrijfsrevisor of externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan.

 

De aangewezen deskundige moet in het bijzonder verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is en moet tevens aangeven volgens welke methodes de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, of deze methodes in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt.

Het verslag moet ook een oordeel bevatten over het betrekkelijk gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methode is gehecht en een aanduiding van de bijzondere moeilijkheden bij de waardering. De deskundige kan alle documenten ter inzage nemen en kan steeds ophelderingen vragen.

Van die verplichting kan afstand worden gedaan door alle houders van stemrechtverlenende effecten van elke bij de splitsing betrokken vennootschap.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!