Herstructurering

Herstructurering

Naast de keuze voor een asset deal of share deal kan een onderneming overwegen om via één van de wettelijk bepaalde herstructureringen uit boek 12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV)een vorm van overname te realiseren.

Met de term ‘herstructurering’ uit het WVV wordt elke duurzame en belangrijke wijziging aan de structuur van een onderneming bedoeld. Meer bepaald viseert de wetgever met het begrip ‘herstructurering’ de volgende rechtshandelingen:

 • de fusie;
 • de splitsing;
 • de met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting;
 • de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
 • de overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak.

Fusies en splitsingen zijn binnen de Europese Unie juridisch strikt gedefinieerde verrichtingen. Dat is absoluut niet zo in de Angelsaksische praktijk waaruit M&A is gegroeid. Daar heeft het woord “merger” een economische betekenis. Het betreft elke vorm waarbij ondernemingen nauwer met elkaar gaan aan elkaar samenwerken, ongeacht hoe men die samenwerking juridisch vorm geeft.

 

Eén van de kenmerken van fusie of splitsing is dat het per definitie aandelentransacties zijn. Het zijn verrichtingen die een vennootschap raken in haar bestaan. Vennootschappen verdwijnen en vennootschappen ontstaan. Als een vennootschap verdwijnt, gaan ook inherent haar aandelen teniet. Men zal de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap compenseren door nieuwe aandelen te geven.

De beslissing tot fusie of splitsing is er een die steeds genomen dient te worden door de buitengewone algemene vergadering van alle bij de operatie betrokken vennootschappen. Het WVV vereist hiervoor een meerderheid van 75% van de stemmen met een aanwezigheid van minstens 50% van de aandeelhouders. Dat betekent dus dat zelfs diegene die tegen de fusie stemmen, dat kan tot 25% van de aandeelhouders zijn, dat zij verplicht worden de fusie te ondergaan. Het grote voordeel van zo’n vaste en sterk gereguleerde operatie is dat per definitie alle aandeelhouders binnen elke vennootschap gelijk behandeld worden.

 

Het aan elkaar is een proces dat zeer weinig speelruimte laat voor een ongelijke behandeling van aandeelhouders en dus een zeer democratische operatie vormt, eens de meerderheid heeft beslist.

Daarnaast zijn fusies en/of splitsingen relatief complexe procedures. U moet rekenen dat een standaardfusie minstens zes weken nodig heeft aangezien deze (wacht) termijn wettelijk voorzien is in het WVV tussen de neerlegging van het fusievoorstel bij de ondernemingsrechtbank en het effectieve besluit tot fusie door de algemene vergadering van aandeelhouders .

Bij een fusie (waarbij u vennootschappen gaat samenbrengen), of bij een splitsing (waar u vennootschappen uit elkaar zal halen), zal de overgenomen vennootschap worden ontbonden. Met ontbinden bedoelen we dat de vennootschap zal ophouden te bestaan als juridische rechtspersoon.

Normaal gezien volgt er bij een ontbinding steeds een vereffening waarbij de overgebleven activa ten gelde worden gemaakt (door een vereffenaar) om op die manier de schulden te betalen. Al wat overblijft gaat naar de aandeelhouders. Dat is bij een fusie of splitsing niet het geval. De overgenomen vennootschap zal zich ontbinden maar er volgt geen vereffening. De activa en passiva die nog aanwezig zijn in de vennootschap zullen als een geheel, in de toestand waarin ze zich bevinden, worden overgedragen aan één of meerdere andere vennootschappen.

 

De overgang van activa en passiva gebeurt onder algemene titel. Hierdoor zullen alle vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap in handen van de verkrijgende of nieuw opgerichte vennootschappen overgaan zonder dat de vervulling van de door het gemeen recht gestelde formaliteiten van tegenwerpelijkheid nodig zijn. Dat betekent onder andere dat geen toestemming vereist is van schuldeisers van de overgenomen vennootschap. Deze schuldeisers zullen de fusie moeten ondergaan en door het enkele feit van publicatie van de fusie moeten aanvaarden dat zij voortaan schuldeiser zijn van een andere vennootschap. Er is dus een volledige continuïteit tussen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap. De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden automatisch aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

Eens de fusie is beslist, is het niet gemakkelijk om ze terug te draaien. Normaal gezien zijn beslissingen van de algemene vergadering aanvechtbaar op grond van een aantal nietigheidsgronden. Deze worden in het kader van fusies en splitsingen beperkt. Eens een fusie is uitgevoerd, kan men deze maar zelden terugdraaien. Het WVV voorziet andere remedies dan de nietigheid.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!