algemene vergadering en besluitvorming splitsing

Algemene vergadering en besluitvorming

De beslissing over de deelneming aan de splitsing hoort toe aan de algemene vergadering van aandeelhouders van elke bij de splitsing betrokken vennootschap waarin de aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. In het geval van een kapitaalloze vennootschap wordt de splitsing besloten door de aanwezige aandeelhouders die minstens de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Wordt dit aantal niet bereikt, dan dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan besluiten zonder quorumvereiste. Volgens artikel 12:67 WVV vereist een splitsing een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

In elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, worden de notulen van de algemene vergadering waarin tot de splitsing wordt besloten, op straffe van nietigheid opgesteld bij authentieke akte. De conclusie van het deskundigenverslag van de commissaris-revisor (bedrijfsrevisor, IDAC-accountant) wordt in de akte opgenomen. Op de notaris rust de plicht om, na onderzoek, de interne en de externe wettigheid te bevestigen van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

Onmiddellijk na het besluit tot deelneming aan de splitsing stelt de algemene vergadering van een verkrijgende vennootschap

de eventuele wijzigingen van haar statuten, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vast volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door het WVV vereist. Bij gebrek daaraan blijft het besluit tot splitsing zonder gevolg. De splitsing is voltrokken zodra alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!