Misdrijven
Aanmatiging van ambten, van titels of van een naam :

Het aanmatigen van een ambt wil zeggen dat iemand doet alsof hij een bepaald openbaar ambt vervult. Het klassieke voorbeeld is het zich voordoen als politie-agent. Het misdrijf kan zowel bestaan uit het stellen van handelingen verbonden aan het ambt en/of zichzelf voorstellen als houder van een openbaar ambt.

Bij aanmatiging van (adellijke) titel, gaat het om de aanmatiging van een hoedanigheid die geen openbaar ambt is, maar toch op enige wijze beschermd is. Bijvoorbeeld architect, beroepsjournalist, advocaat, medicus, bedrijfsrevisor, … .

Het dragen van een ereteken, uniform, lint, beroepskledij of andere onderscheidingsteken verbonden aan een titel of ambt, is evenzeer strafbaar. Denk daarbij aan een politie-uniform of toga. Essentieel daarbij is wel dat de drager de intentie had om anderen te doen geloven dat hij of zij houder is van het bijhorende ambt of de titel. Een loutere verkleedpartij voor een toneel of film, of tijdens carnaval, valt daar dus niet onder.

Ten slotte is ook het aanmatigen van een naam strafbaar. Het is enkel het bedrieglijk aannemen van een familienaam dat strafbaar is. Zo is het dus strafbaar om aan de politie een valse achternaam te zeggen, maar niet als men een valse voornaam doorgeeft.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Aanranding van de eerbaarheid :

Aanranding van de eerbaarheid wil zeggen dat u een handeling stelt met een seksueel karakter ten aanzien van een persoon of met behulp van een persoon die daar geen toestemming voor geeft. Dit is bijvoorbeeld het ongewenst aanraken van een persoon of een persoon ongewenst zoenen. Het is hierbij vereist dat de handeling een seksueel aspect bevat. Dit laatste is een feitelijk gegeven. In sommige gevallen zal er weinig discussie zijn, bijvoorbeeld het betasten van iemands borsten of achterwerk zonder toestemming. Andere gevallen moeten beoordeeld worden binnen de context. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het erg dicht tegen elkaar staan tijdens een concert of op een overvolle bus. Indien dit voorvalt zonder dat de ‘dader’ daarbij enige seksuele connotatie heeft, zal dit geen aanranding van de eerbaarheid zijn. Als evenwel iemand bewust dergelijke situaties opzoekt, daarbij bewust een bepaalde persoon uitkiest om dan opzettelijk lichamelijk contact te maken om zo een eigen seksueel verlangen te vervullen, zou dit wel als aanranding van de eerbaarheid kunnen beschouwd worden.

Het is noodzakelijk dat er een fysieke aantasting is. Woorden of bijvoorbeeld voyeurisme zijn geen aanranding van de eerbaarheid, maar kunnen wel onder een ander misdrijf vallen. Er moet niet noodzakelijk een aanraking van het lichaam zijn. Het slachtoffer dwingen zich uit te kleden en zijn geslachtsdeel te tonen, valt ook onder aanranding van de eerbaarheid.

Er is hiervoor strafverzwaring voorzien indien het gepleegd wordt op een minderjarige, bij bloedverwanten en/of als er geweld of bedreiging wordt gebruikt. Voor feiten gepleegd op een minderjarige, kan de rechter bijkomend beslissen dat de veroordeelde gedurende een welbepaalde periode geen beroep of activiteit meer mag uitoefenen waarbij hij of zij in contact komt met minderjarige (leerkracht, scoutsleider, coach van een jeugdsportploeg, …).

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning :

In juridische termen wordt er veelal gesproken van ‘wederrechtelijke vrijheidsbeneming’ en ‘woonstschennis’. De wederrechtelijke vrijheidsbeneming wil zeggen dat iemand tegen zijn wil en zonder dat daar een wettige reden voor is, iemand anders gevangen houdt. Voor een vrijheidsbeneming is altijd een wettelijke basis nodig, zoals aan aanhoudingsbevel of een arrestatiebevel. Woonstschennis – ook wel ‘huisvredebreuk’ genoemd – houdt in dat iemand de woning van een andere betreedt, zonder daartoe gemachtigd te zijn. Dat gaat om een heel specifiek misdrijf waarbij iemand louter de woning van een ander betreedt, zonder toelating of bijvoorbeeld een huiszoekingsbevel.

In de meeste gevallen is de woonstschennis een verzwarende omstandigheid bij een diefstal. Dan spreekt men van diefstal met braak, inklimming of valse sleutels. Het zal dan niet als afzonderlijk misdrijf worden vervolgd.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Bederf van jeugd en/of aanzetten tot ontucht of prostitutie van een minderjarige :

Zowel het aanzetten, vergemakkelijken, als het begunstigen van ontucht of prostitutie is strafbaar. Prostitutie moet niet altijd gaan om een geslachtsbetrekking tussen de twee personen. Het kan ook gaan over een persoon die zich tegen betaling laat aanraken. Ontucht is een ruimer begrip dan prostitutie en bevat alle onzedelijkheden die niet als prostitutie kunnen beschreven worden. Het bederf van jeugd is het gevolg van deze prostitutie of ontucht. Het is niet nodig dat de dader de leeftijd van het minderjarige slachtoffer kende.

Het is vereist dat de dader met het gedrag seksuele driften van iemand anders wou bevredigen. Deze andere persoon kan zowel een derde zijn als de minderjarige zelf. Zo is het bijvoorbeeld strafbaar om een twee minderjarige de gelegenheid te geven tot het stellen van seksuele handelingen met elkaar, zelfs als deze daar zelf de behoefte toe hadden.

Een aantal handelingen die beschouwd worden als bederf van jeugd en prostitutie zijn het bijwonen van ontucht of prostitutie van een minderjarige, het aanzetten tot ontucht en reclame maken voor een aanbod van diensten van seksuele aard.

Onder deze strafbepaling vallen niet de seksuele gedragingen die worden gesteld of uitgelokt om de eigen verlangens te bevredigen. Hiervoor zijn andere strafbepalingen, zoals aanranding en verkrachting.

De leeftijd van het slachtoffer is een strafverzwarende factor. Hoe jonger het slachtoffer, hoe zwaarder de strafmaat.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Belaging :

Belaging wil zeggen dat een persoon wordt lastig gevallen en daardoor overlast ondervindt. De rust van deze persoon wordt verstoord. Wat belangrijk is, is dat de dader moest weten of had moeten weten dat deze gedragingen de rust van de andere persoon zouden verstoren. Een voorbeeld van belaging is het constant opbellen van een persoon, het opwachten van het slachtoffer, heel de tijd bloemen sturen, iemand bestoken met e-mails of sms’en, … . Het gedrag hoeft geen herhaald karakter te hebben, wat wil zeggen dat ook één enkele handeling als belaging kan ervaren worden. Zo kan één brief of tekstbericht met een zorgwekkende inhoud al als belaging worden aanzien.

Bij belaging moet de rust van het slachtoffer worden verstoord. Dit is iets anders dan dat het slachtoffer zich bang of bedreigd moet voelen. Het bedreigen van iemand is een ernstiger misdrijf.

Of iets als belaging wordt ervaren, is subjectief. Wat door de ene als belaging wordt ervaren, kan voor de andere perfect aanvaardbaar zijn. De rechter moet daarbij rekening houden met de feitelijke omstandigheden en de persoonlijkheid en houding van dader en slachtoffer.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Bendevorming en criminele organisatie(s) :

Een criminele organisatie is een vereniging met meer dan twee personen. Hierin gaan de leden onderling overleggen om misdaden of wanbedrijven te plegen die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of meer. De personen die in de vereniging zitten maken hiervoor gebruik van geweld, corruptie of bedreigingen en willen een vermogensvoordeel krijgen.

Essentieel bij een criminele organisatie is het georganiseerde karakter. Het gaat om een organisatie waarbij een hiërarchie bestaat en elkeen een eigen taak of functie heeft binnen deze organisatie.

Iedere persoon die hierbij betrokken is, is strafbaar als lid van de criminele organisatie, ook al is de geboden hulp op zich niet meteen strafbaar. Denk bijvoorbeeld aan de cafébaas die zijn ruimte ter beschikking stelt voor de vergaderingen van de criminele organisatie, wetende dat deze criminele feiten plegen. De cafébaas kan dan eventueel gestraft worden als lid van een criminele organisatie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de leden en de leidinggevenden binnen de criminele organisatie, waarbij de leidinggevenden zwaardere straffen kunnen opgelegd krijgen.

Bendevorming is de mildere vorm van de criminele organisatie. Hiermee wordt elke vereniging met als doel aanslagen te plegen op personen of eigendommen bedoeld. Ook het deel uitmaken van deze verenigingen is strafbaar. Om als lid beschouwd te worden moet het bewezen zijn dat de persoon wist van de criminele activiteiten en dat hij een daad heeft gesteld om aan deze activiteiten bij te dragen. Anders dan bij de criminele organisatie is het louter lidmaatschap, zonder zelf rechtstreeks hulp geboden te hebben, niet voldoende om veroordeeld te worden. Bij bendevorming is het bovendien niet noodzakelijk dat er een georganiseerd karakter is.

Bendevorming zal in de meeste gevallen een verzwarende omstandigheid zijn bij een ander misdrijf.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Binnendringen in haventerrein :

Het zonder machtiging of toelating betreden van een havenfaciliteit is strafbaar.

Strafverzwaring is voorzien indien het meermaals plaatsvindt, bij nacht, met meerdere personen, met de bedoeling om schade toe te brengen of bij gebruik van geweld of bedreiging.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Brandstichting :

Brandstichting wil niet enkel zeggen dat iemand iets letterlijk in brand steekt (opzettelijke brandstichting), maar ook wanneer iemand bewust een handeling stelt waarvan hij of zij weet dat het een brand of ontploffing kan teweegbrengen (onopzettelijke brandstichting).  Zo is het ook strafbaar dat een brand wordt veroorzaakt door het stichten van een vuur op minder dan 100 meter van een goed dat vatbaar is voor brand of het afsteken van vuurwerk zonder de gepaste voorzorgen.

De straffen variëren al naargelang wat er in brand wordt gestoken (onroerend goed, voertuigen, roerende goederen, velden en bossen). De zwaarste straffen zijn voorzien voor het in brand steken van een gebouw of voertuig waarbij men kon vermoeden dat er personen in het pand of voertuig aanwezig waren. Andere strafverzwaringen zijn er wanneer de brandstichting bij nacht gebeurt, met een discriminerend of racistisch motief en indien er gekwetsten of doden uit volgen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat,

Cyberlokking :

Cyberkinderlokkerij of kinderlokkerij op het internet is strafbaar. Dit wordt soms ook wel grooming genoemd.

Het gaat om de gevallen waarbij een meerderjarige op het internet met een minderjarige – of zelfs personen waarvan hij of zij denkt dat ze minderjarig zijn – contact zoekt met het idee een misdrijf te plegen of te vergemakkelijken ten aanzien van deze minderjarige. Veelal zal dit in de seksuele sfeer zijn, maar de strafbepaling legt geen voorwaarde van een seksuele bedoeling op.

Het is daarbij vereist dat deze meerderjarige liegt over zijn identiteit en/of leeftijd (of deze bewust verzwijgt), het kind onder druk zet om de gesprekken geheim te houden, het kind een geschenk aanbiedt of belooft en/of een andere list gebruikt. Het is niet nodig dat alle voorwaarden vervuld worden om strafbaar te zijn, slechts 1 van de vereisten is voldoende om strafbaar te zijn.

Het is niet nodig dat de online gesprekken leiden tot een ontmoeting om strafbaar te zijn.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Diefstal en afpersing :

Diefstal is het bedrieglijk wegnemen van een zaak van iemand anders, tegen de wil van de eigenaar in. Ook het wegnemen van een zaak van iemand anders om even te gebruiken is diefstal, zelfs bij teruggave van de zaak.

Diefstal tussen echtgenoten en tussen (groot)ouders en hun (klein)kinderen, kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Tenzij diegene die de zaak wegneemt misbruik maakt van een kwetsbaarheid van het slachtoffer, zoals de hoge leeftijd, een ziekte of een geestelijk gebrek.

Een bijzondere vorm van diefstal is de huisdiefstal of  loondiefstal, waarbij een werknemer steelt of zaken achterhoudt in het kader van zijn werkzaamheden.

Men spreekt van afpersing als de dader niet zelf iets steelt, maar iemand met geweld of bedreiging dwingt om hem of haar iets te overhandigen of iets te ondertekenen.

De verzwarende omstandigheden bij diefstal zijn het gebruik van geweld, bedreiging, braak, een vluchtvoertuig, een wapen, gifstoffen om iemand weerloos te maken en/of als de diefstal bij nacht wordt gepleegd, met meerdere daders tegelijk, door een openbaar ambtenaar of door zich voor te doen als openbaar ambtenaar. Eveneens verzwarend is wanneer het slachtoffer ernstig en/of blijvend gekwetst is, overlijdt of gefolterd werd.

Wanneer iemand gedood wordt, met als bedoeling om iets van hem of haar te stelen of om te verbergen dat er iets werd gestolen, spreekt men van roofmoord.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Dierenmishandeling :

Volgens de wet op de bescherming en het welzijn van dieren, is het verboden om handelingen te stellen bij dieren waarbij deze nodeloos sterven, gekwetst worden, letsel oplopen of pijn lijden. Deze handelingen kunnen enkel bij overmacht of wanneer toegelaten door de wet (bijvoorbeeld: slachten voor consumptie).

Daarnaast mogen enkel dieren gehouden worden die voorkomen op de lijst van toegelaten huisdieren en/of consumptiedieren. Het is dus verboden om exotische dieren, zoals tijgers, leeuwen en panters te houden, behalve voor dierentuinen of dieren (en hun rechtstreekse nakomelingen ) die al in bezit waren voor het opstellen van de lijst. Voor particulieren kan een uitzondering gemaakt worden, mits schriftelijke toelating van de overheid. Er geldt ook een verbod voor circussen of rondtrekkende tentoonstellingen om dieren te houden, behalve mits expliciete toestemming van de overheid en voor welbepaalde dieren. Specifiek in het Brusselse gewest is het verboden om paarden en pony’s te hanteren. In het Vlaamse gewest is het verboden om voor commerciële doeleinden pelsdieren te houden, of methoden van dwangvoeding te gebruiken (voor vb foie gras).

Daarnaast is de verkoop en de tentoonstelling van dieren met oog op verkoop streng gereguleerd. Hetzelfde geldt voor het kweken en vervoeren van dieren, alsook het uitvoeren van dierproeven. Ook het doden van dieren moet volgens voorgeschreven regels, waarbij er een verplichte voorafgaande verdoving noodzakelijk is en op de minst pijnlijke en snelste manier. Uitzonderingen zijn de visvangst en de jacht.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Doodslag :

Onopzettelijke doodslag :

Als iemand door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van een andere persoon wordt gedood, pleegt deze persoon een misdrijf. Bij dit misdrijf is er geen intentie om de andere te doden.

Voorbeelden van dit misdrijf zijn het in slaap vallen achter het stuur en zo een dodelijk ongeval veroorzaken, een chirurg die bij een operatie een instrument achterlaat in het lichaam, het niet naleven van wettelijke en veiligheidsvoorschriften met een dodelijk ongeval tot gevolg, … .

Indien men enkel voor ogen had om een ander te kwetsen, maar bvb in een ruzie of gevecht het slachtoffer uiteindelijk sterft, spreekt men van opzettelijke slagen of verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie tot doden. Ook dit is onopzettelijke doodslag

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Opzettelijke doodslag :

Om van een ’opzettelijke’ doodslag te kunnen spreken, moet het slachtoffer gedood zijn en moet er gehandeld zijn met de intentie om deze dood te veroorzaken. Het is de intentie tot doden die het verschil zal uitmaken tussen een onopzettelijke en opzettelijke doodslag.

Indien een opzettelijke gewelddaad leidt tot iemands dood, zonder dat de dader deze dood heeft gewild, spreekt met van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg (zie verder in lijst).

Het verschil tussen doodslag en moord zit hem in de voorbedachtheid. Een moord wordt vooraf gepland – ‘met voorbedachten rade’ – terwijl een doodslag een opwelling is. Doodslag gepleegd mét een vooraf geplande intentie tot doden (‘voorbedachtheid’) wordt dus gekwalificeerd als moord (zie verder in lijst).

De intentie tot doden is een feitelijk element dat moet blijken uit de omstandigheden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mate van het geweld, op welk deel van het lichaam het geweld gericht is (vb het hoofd of andere vitale delen), de eventuele uitspraken tijdens of nadien (“sterf!”), de duurtijd van het geweld, eventuele gebruikte voorwerpen of wapens, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Drugs – verdovende middelen :

In België geldt nog steeds een absoluut verbod op het bezit, gebruik, handel en in- en uitvoer van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik niet strafbaar zou zijn. Wel is het zo dat er een gedoogbeleid geldt in België, waarbij er in bepaalde omstandigheden niet vervolgd wordt. Volgens de huidige richtlijnen wordt er niet vervolgd bij een bezit van maximaal 3 gram cannabis of 1 plant, voor zover er geen verzwarende elementen en/of de verstoring van de openbare orde bij komt kijken. In de praktijk zal de politie enkel een proces-verbaal opstellen van de vaststelling, de drugs in beslag nemen en in sommige gevallen kan een onmiddellijke inning (= geldboete) uitgeschreven worden.

Dit gedoogbeleid geldt niet voor andere drugs dan cannabis, zoals cocaïne, XTC, MDMA en andere synthetische drugs. Dus het bezit, zelfs voor eigen gebruik en in kleine hoeveelheden, zal niet automatisch ‘gedoogd’ worden.  Sinds het Koninklijk Besluit van 26 september 2017 heeft de wetgever ervoor gekozen om synthetische drugs strafbaar te stellen op stofniveau. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar welke moleculaire samenstelling een drug bevat om te oordelen of iets strafbaar is. Dit werd ingevoerd, aangezien er voordien gekeken werd naar chemische samenstelling. Hierop werd creatief ingespeeld door steeds de chemische samenstelling van de zogenaamde ‘designerdrugs’ aan te passen, om te ontsnappen aan een strafbaarstelling. De wetgever liep steeds achter de feiten aan, maar met dit nieuwe KB is hieraan tegemoetgekomen. Eenvoudigweg de chemische samenstelling van synthetische drugs aanpassen is niet langer  voldoende om niet meer als ‘illegale drug’ beschouwd te worden.

Zodra er minderjarigen aan te pas komen of indien het zou gaan om de handel of verkoop van drugs, zal er steeds vervolgd worden. Dan geldt er geen gedoogbeleid, ook niet voor cannabis. Het is daarbij belangrijk om weten dat handel een erg ruim begrip is en niet beperkt is tot ‘verkoop’. Ook het geven van drugs aan een andere persoon, zonder daar enige tegenprestatie of betaling voor te krijgen, wordt als handel aanzien. Zelfs het mee laten gebruiken van een andere persoon van de eigen drugs, wordt aanzien als handel. Dus als je een joint rookt en je laat iemand anders er eens van trekken, zal dit strikt juridisch als handel in verdovende middelen kunnen beschouwd worden.

De drugswet voorziet gunstigere bestraffingsmogelijkheden voor het bezit of vervaardigen van drugs voor eigen gebruik en/of voor de verkoop van drugs voor de loutere financiering van het eigen gebruik, tenzij dit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden zoals het betrekken van minderjarigen of de verkoop in vereniging.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Exploitatie van bedelarij :

Exploitatie van bedelarij wil zeggen dat een persoon wordt aangezet tot bedelen of een persoon ter beschikking wordt gesteld van een bedelaar om medelijden te wekken.

Bedelen zelf is niet strafbaar, enkel het aanzetten of gebruiken/misbruiken van anderen met oog op bedelarij.

Strafverzwaring is er voorzien voor het gebruik van minderjarigen, het misbruik maken van een kwetsbare toestand en het gebruik van geweld, bedreiging of misleiding om iemand te dwingen tot bedelarij.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Familieverlating :

Verlating van de familie wil zeggen dat de financiële onderhoudsgelden niet meer betaald worden aan de begunstigde(n). Denk daarbij aan het klassieke onderhoudsgeld (alimentatie) voor de ex-partner en/of kinderen, maar ook bijvoorbeeld de bijdrageplicht van de ouders aan de schoolgelden van hun kinderen valt hieronder.

Er kan pas sprake zijn van familieverlating zodra er een achterstand is van meer dan twee maanden nadat de rechter beslist heeft dat dit onderhoudsgeld moet betaald worden. Bovendien moet de schuldenaar vrijwillig in gebreke blijven, dus opzettelijk en bewust. De termijn van twee maanden geldt niet als er tegen de beslissing van de rechter nog beroep lopende is of gewoon zelfs beroep mogelijk is.

De onderhoudsplicht tegenover deze personen moet voortkomen uit de wet of uit een rechterlijke beslissing. Als iemand bijvoorbeeld vrijwillig onderhoudsgeld betaalt en daarover een overeenkomst heeft, kan men niet spreken van familieverlating als deze stopt met dit onderhoudsgeld te betalen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling :

De misdrijven van de onterende behandeling, onmenselijke behandeling en onterende behandeling zijn 3 misdrijven die in elkaars verlengde liggen. Het verschil ligt hem vooral in de ernst van de feiten en de intentie erachter.

De onterende behandeling – of mensonwaardige behandeling – is elke ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid.

De onmenselijke behandeling is het opzettelijk toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk leed, met als doel informatie te krijgen, bekentenissen af te dwingen, druk uit te oefenen of iemand te intimideren.

Foltering is hetzelfde als onmenselijke behandeling, met dat verschil dat de behandeling een hevige pijn of vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt. Het is dus een gradatie hoger dan de onmenselijke behandeling.

Op foltering en onmenselijke behandeling staan erg zware straffen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Gijzeling :

Iemand gijzelen wil zeggen dat het slachtoffer tegen zijn wil ontvoerd en/of gevangen wordt gehouden. Het doel van de gijzeling is om andere personen te dwingen iets te doen of net niet te doen, zoals het vergemakkelijken van een misdrijf of losgeld te laten betalen. Als er geen dreigement of bevel tegenover staat, spreken we niet van gijzeling, maar van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Als de gegijzelde vrijwillig binnen de vijf dagen na de aanhouding, gevangenneming of ontvoering terug wordt vrijgelaten, zonder dat er aan het dreigement is voldaan, wordt er automatisch strafvermindering voorzien.  Strafverzwaring zal er zijn als de gegijzelde minderjarig is of als de gegijzelde er ernstige en/of langdurige medische gevolgen aan overhoudt of als er gebruik wordt gemaakt van foltering.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Heling en witwas :

Heling betekent dat iemand goederen die gestolen zijn of die voortkomen uit een misdrijf in zijn bezit heeft, terwijl hij weet dat deze goederen afkomstig zijn uit een misdrijf.

Witwassen wil zeggen dat illegale zaken of illegaal vermogen wordt omgezet, om zo de illegale herkomst ervan te verbergen. Het is daarbij niet vereist dat de rechter het precieze misdrijf waaruit het illegaal vermogen werd bekomen kan bepalen, enkel dat elke rechtmatige of legale oorsprong is uitgesloten.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Huisjesmelkerij :

Een huisjesmelker wordt ervan verdacht misbruik te maken van de kwetsbare toestand van een persoon door een woning te verkopen, verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die strijdig zouden zijn met de menselijke waardigheid. Meestal wordt er tegen een veel te hoge prijs een woning beschikbaar gesteld aan mensen die niet in staat zijn hun rechten te doen gelden, zoals illegalen of andere kwetsbare personen. Of er sprake is van huisjesmelkerij is steeds een feitenkwestie. Er wordt gekeken naar de woonkwaliteitsnormen en of die gegarandeerd worden. Veelal gaat het om woningen met geen of slechte verwarmingsinstallaties, problemen met water-, elektriciteit- en gasvoorzieningen, brand- of elektrocutiegevaar (vb blootliggende elektriciteitskabels), verouderde en/of verkrotte woningen, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Informaticabedrog :

Bij informaticabedrog worden gegevens binnen een informaticasysteem ingevoerd, gewijzigd of gewist met als bedoeling er een onrechtmatig economisch voordeel uit te halen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Kinderporno :

Het bezit, verspreiden, ter beschikking stellen en/of maken van kinderporno is een specifieke vorm van openbare zedenschennis, waarvoor de strafwet extra zware straffen voorziet. Ook het bewust en intentioneel bekijken van kinderporno via internet is strafbaar.

Volgens de strafwet is er sprake van kinderporno in volgende gevallen:

 • Elke visualisatie (foto, film, …) van een minderjarige die deelneemt aan een echte of gesimuleerde expliciete seksuele handeling
 • Elke visualisatie van de geslachtsdelen van een minderjarige voor seksuele doeleinden
 • Elke realistische afbeelding van een niet-bestaande minderjarige die deelneemt aan een echte of gesimuleerde expliciete seksuele handeling en/of de weergave geeft van de geslachtsdelen voor seksuele doeleinden.

Niet enkel de tentoonstelling van een minderjarige is strafbaar, ook de expliciete weergave van een persoon die wordt voorgesteld als een minderjarige. Zelfs als deze in realiteit meerderjarig is.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Laster en eerroof – lasterlijke aangifte :

Wat is laster en eerroof precies?

Om te spreken van laster of eerroof vereist de strafwet dat er aan verschillende voorwaarden is voldaan:

 • Diegene die de onjuiste informatie verspreidt, moet weten dat deze informatie onjuist is. Het moet dus een kwaad opzet zijn en diegene die de informatie verspreidt moet de intentie hebben om de andere partij te schaden.
 • Het moet gaan over een betichting van een welbepaald feit en dus geen algemene belediging
 • De onjuiste informatie moet daarbij het slachtoffer schade toebrengen. Deze schade kan ruim geïnterpreteerd worden. Alles wat iemand zijn goede naam zou kunnen schenden komt daarvoor in aanmerking.
 • Het moet in het openbaar gebeuren. Dus als niemand anders de onjuiste aantijging heeft gehoord of gelezen, kan er geen sprake zijn van laster of eerroof

Laster en eerroof kunnen zowel tegen een natuurlijke persoon als tegen rechtspersonen.

Laster en eerroof kunnen zowel mondeling, als schriftelijk. Wanneer het schriftelijk gebeurt – bijvoorbeeld via sociale media (Facebook, Twitter, YouTube, …) – gaat het in feite om een drukpersmisdrijf. Drukpersmisdrijven vallen volgens de Belgische Grondwet onder de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Assisen, waardoor aanranding van de eer of goede naam via geschriften of het internet in de praktijk niet strafrechtelijk vervolgd wordt. De assisenprocedure is immers een loodzware procedure die wordt voorbehouden voor de zwaarste misdaden (in de praktijk nog enkel moord). Het is wel mogelijk om in dat geval een schadevergoeding via de burgerlijke rechtbanken te trachten bekomen.

Tot slot is er een onderscheid tussen laster en eerroof, maar deze is vooral juridisch-technisch en in de praktijk niet zo belangrijk. Volgens de strafwet spreken we van laster wanneer het gaat om valse aantijgingen van feiten waarvan de wet het bewijs toelaat. We spreken van eerroof als het gaat om valse aantijgingen van feiten waarvan de wet het bewijs niet toelaat. Dit onderscheid is puur juridisch en heeft geen impact op de straffen.

Een specifiek geval van laster is de lasterlijke aangifte. Daarbij gaat iemand spontaan een kwaadwillige aangifte doen van valse feiten vermeend begaan door een ander. Dit slachtoffer moet van deze aangifte een nadeel kunnen ondervinden. Een aangifte kan pas lasterlijk zijn, als bewezen is dat de feiten vals waren of als de beweerde feiten onmogelijk te bewijzen vallen.

De strafmaat voor dit misdrijf varieert naargelang het mondeling of schriftelijk is en tegen wie (bijvoorbeeld tegen een drager van het openbaar gezag).

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Mensenhandel :

Mensenhandel is de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting en de opvang van een persoon om deze persoon uit te buiten, aan het werk te zetten in omstandigheden strijdig met de menselijke waardigheid, organen of weefsels te laten wegnemen of tegen zijn wil een misdrijf te doen plegen. De wet vermeldt expliciet de uitbuiting in het kader van bedelarij, prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting als drijfveren voor de mensenhandel. Zelfs als de personen die uitgebuit worden hun toestemming verlenen, blijft het mensenhandel en dus strafbaar.

Het misdrijf is erg ruim omschreven, zodat in de praktijk elke persoon die enige medewerking heeft verleend aan het uitbuiten van andere mensen binnen de strafbaarstelling valt.

Er is strafverzwaring voorzien als het gaat om minderjarigen en/of kwetsbare personen, als er geweld of bedreiging wordt gebruikt, als het slachtoffer in ernstig gevaar wordt gebracht of ernstige verwondingen oploopt, als het de dood van het slachtoffer veroorzaakt en als de handel onderdeel uitmaakt van een criminele organisatie.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Misbruik van vertrouwen :

Misbruik van vertrouwen wil zeggen dat iemand bepaalde goederen of gelden die aan hem of haar werden overhandigd met een specifiek doel of om later terug te geven, deze goederen of gelden bedrieglijk niet teruggeeft. Er wordt dus misbruik gemaakt van datgene wat hen gegeven werd.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Moord :

Moord is doodslag met voorbedachten rade (voorbedachtheid). Het verschil met doodslag is dat er een planning aan voorafgaat en het geen opwelling is.

Er moet dus sprake zijn van een handeling die tot de dood leidt, waarbij er ook een intentie tot doden was én deze intentie tot doden moet vooraf gepland zijn. Zowel de intentie, als de voorbedachtheid zijn feitelijke gegevens.

De intentie tot doden is een feitelijk element dat moet blijken uit de omstandigheden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mate van het geweld, op welk deel van het lichaam het geweld gericht is (vb. het hoofd of andere vitale delen), de eventuele uitspraken tijdens of nadien (“sterf!”), de duurtijd van het geweld, eventuele gebruikte voorwerpen of wapens, … .

De voorbedachtheid zal afgeleid kunnen worden uit feitelijkheden zoals voorafgaande uitingen, het meebrengen van een wapen, het lokken van het slachtoffer, het voorbereiden van de locatie, … .

Moord is de zwaarste misdaad uit ons strafwetboek en kent enkele varianten. Elkeen kan bestraft worden met een levenslange opsluiting.

Oudermoord: het vermoorden van een (groot)ouder door het (klein)kind

Kindermoord: het vermoorden van een kind tijdens of net na de geboorte

Vergiftiging: iemand doden door toediening van gif

Moord met racistisch of discriminerend motief: dit is het vermoorden van iemand, met als drijfveer zijn origine, geaardheid, afkomst, huidskleur, nationaliteit, geslacht, politieke overtuiging, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Niet-afgeven van kinderen :

Deze strafbepaling gaat specifiek over een (groot)ouder die het omgangsrecht van de andere ouder niet respecteert.  Het gaat dus om het niet respecteren van een rechterlijke beslissing van de familierechter. Ook het aanzetten van het kind om het omgangsrecht niet te respecteren of het op geen enkele wijze proberen het kind te overtuigen om het omgangsrecht te respecteren, kan strafbaar zijn. Elk geval moet concreet beoordeeld worden.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat,

Omkoping van openbare ambtenaren – corruptie – misbruik van gezag :

Publieke omkoping wil zeggen dat een ambtenaar dingen doet of net niet doet in ruil voor een tegenprestatie of een belofte daartoe. Bij omkoping moet een onderscheid gemaakt worden tussen de omkoper en de omgekochte ambtenaar. De omkoper en de omgekochte ambtenaar plegen allebei een ander misdrijf.

De persoon die wordt omgekocht, pleegt passieve corruptie  Enkel een persoon die en een openbaar ambt uitoefent, kan worden verdacht van passieve omkoping. Dit is elke persoon die belast is met een openbare dienst.

De persoon die iemand omkoopt, pleegt actieve corruptie. Dit is dus het doen van een aanbod, een belofte of een voordeel aan een ambtenaar, in ruil voor een tegenprestatie verbonden aan zijn ambt.

Corruptie vindt plaats wanneer een ambtenaar in uitoefening van zijn ambt bepaalde strafbare feiten pleegt. Dit is ruimer dan enkel de omkoping, dit kan ook het zichzelf toekennen van voordelen zijn, gelden verduisteren, … .

Misbruik van gezag is wanneer een ambtenaar zijn bevoegdheden misbruikt. Bijvoorbeeld een politieagent die zijn bevoegdheden misbruikt om ergens binnen te raken.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Ongeoorloofde toegang tot informaticasysteem – hacking :

Dit wil zeggen dat een buitenstaander een informaticasysteem binnendringt terwijl deze daar geen bevoegdheid toe heeft. Dit misdrijf is beter bekend als hacking. Het overtreden van een toegangsbevoegdheid door een insider wordt eveneens aanzien als hacking.

Het louter betreden van een informaticasysteem zonder machtiging is al strafbaar, zelfs als de inbreker enkel wil testen of hij toegang kan krijgen. Ook het inbreken om veiligheidstekorten bloot te leggen is strafbaar, tenzij daar voorafgaand toestemming werd verkregen van de eigenaar van het informaticasysteem (‘ethisch hacken’).

Zodra er ook effectief gegevens worden bewerkt, verwijderd, toegevoegd, gekopieerd of beschadigd, zal er een zwaardere straf opgelegd worden. Deze verzwaring geldt zelfs als de beschadiging van gegevens onopzettelijk is.

De poging tot het inbreken in een informaticasysteem wordt even zwaar bestraft als het effectief toegang verkrijgen. Ook diegene die opdracht geeft tot hacking en/of elkeen die gebruik maakt van data waarvan hij of zij weet dat ze verkregen is via hacking, is strafbaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Onopzettelijke doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen :

Als iemand door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van een andere persoon wordt gedood of verwond, pleegt deze persoon een misdrijf. Bij dit misdrijf is er geen intentie om de andere te doden of te verwonden. Belangrijk is dat er sprake is van een onvoorzichtigheid.

Voorbeelden van dit misdrijf zijn het in slaap vallen achter het stuur en zo een ongeval met gekwetsten veroorzaken, een chirurg die bij een operatie een instrument achterlaat in het lichaam, het niet naleven van wettelijke en veiligheidsvoorschriften met een ongeval als gevolg, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Ontvluchting van gevangenen :

De ontvluchting van de gevangene is een misdrijf waarbij een persoon een gevangene helpt ontvluchten. Het ontvluchten of ontsnappen zelf is als gevangene niet strafbaar, maar de hulp die iemand anders daar aan verleent wel.

De straffen zijn zwaarder voor personen die instaan voor de bewaking van de gevangene, zoals politieagenten en cipiers. Ook is er strafverzwaring indien de hulp tot het ontvluchten gepaard gaat met geweld, bedreigingen of braak. Zelfs als het vluchten niet effectief lukt, blijft de hulp strafbaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Ontvoering en verberging van minderjarigen :

Met ontvoering wordt het illegaal gedwongen meenemen van het kind bedoeld. Voor kinderen onder de twaalf jaar stelt de wet dat zelfs wanneer het kind vrijwillig meegaat met zijn ontvoerder, dit ontvoering is en dus strafbaar.

Verberging wil zeggen dat men een minderjarige, waarvan men weet dat hij ontvoerd is, achterhoudt.

Er wordt strafvermindering voorzien indien de minderjarige vrijwillig en binnen de 5 dagen wordt teruggebracht. De strafverzwaring is van toepassing indien er geweld of bedreiging gebruikt wordt. Als de ontvoering of verberging tot een ernstig (blijvend) letsel of de dood van het kind leidt, worden de zwaarste straffen uit het strafwetboek voorzien.

Het misdrijf van ontvoering en/of verberging (artikelen 428-430 Sw)  van minderjarigen is niet van toepassing op de ouders van het kind. Indien één van de ouders het eigen kind, zonder toestemming van de andere ouder, meeneemt naar het buitenland of een omgangsregeling niet respecteert, valt dit onder andere strafbepalingen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Openbare zedenschennis :

Officieel heet het misdrijf openbare schennis van de goede zeden, doch is in de volksmond bekend als de openbare zedenschennis.

Het gaat er om dat “de goede zeden” worden geschonden. Dit kan door middel van liedjes, teksten, afbeeldingen, films en foto’s, maar ook door middel van handelingen.

Het begrip ‘goede zeden’ is voor interpretatie vatbaar. Het zal de rechter zijn die moet oordelen of iets aanvaardbaar is in de huidige samenleving. Belangrijk daarbij is dat het Hof van Cassatie al geruime tijd heeft erkend dat dit een evolutief begrip is. Iets wat 10 jaar geleden onzedelijk zou zijn, is dat vandaag de dag niet noodzakelijk meer. Er moet gekeken worden naar wat op dat moment aanvaardbaar is binnen de maatschappij. Dat sommige liedjes of cartoons door een groep mensen als onzedelijk wordt ervaren, wil daarom nog niet zeggen dat dit niet maatschappelijk aanvaardbaar is. Bovendien moet er steeds een afwezig worden gemaakt met de fundamentele mensenrechten zoals het recht op vrije meningsuiting en zelfexpressie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de topless-demonstraties van bepaalde belangenverenigingen.

Het is niet noodzakelijk dat er naaktheid aan te pas komt, om de openbare zeden te schenden. Ook niet bij het stellen van handelingen. Het klassieke voorbeeld van het tonen van de geslachtsdelen zal in de meeste gevallen een openbare zedenschennis uitmaken, maar ook het maken van obscene (seksuele) gebaren kan de goede zeden schenden. Het grootste verschil tussen openbare zedenschennis en aanranding van de eerbaarheid is dat de aanranding een fysiek contact vereist.

Het is niet vereist dat het doelwit van de handelingen klacht neerlegt om strafbaar te zijn.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Oplichting en bedriegerij :

Oplichting en bedriegerij willen zeggen dat men een zaak wil verkrijgen die aan een ander toebehoort door bedrieglijke middelen te gebruiken of iemand zijn of haar vertrouwen of goedgelovigheid te misbruiken. Dit kan bijvoorbeeld door een valse naam te gebruiken, zichzelf als iemand anders voor te stellen, te doen alsof men een bepaalde functie of beroep heeft, valse documenten te gebruiken, … . Een leugen gebruiken om iets overhandigd te krijgen is niet voldoende om als oplichting te gelden, er moet ook een bijkomende handeling gesteld worden die deze leugen geloofwaardig maakt en/of kracht bijzet.

Bedriegerij of bedrog is er wanneer iemand iets verkoopt, maar bedrieglijk een ander product levert en/of oneerlijk is over het product. Ook het meer uren aanrekenen dan werkelijk gepresteerd in het kader van een overeenkomst wordt aanzien als bedrog.

Specifieke vormen van bedrog zijn de zogenaamde flessentrekkerij, wat inhoudt dat iemand iets nuttigt in een drank- of eetgelegenheid of overnacht in een hotel, om vervolgens zonder te betalen vertrekt. Soortgelijk is het tanken zonder nadien te betalen, wat eveneens wordt gekwalificeerd als bedrog en niet als diefstal.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Opzettelijke slagen of verwondingen – intra-familiaal geweld – partnergeweld – genitale verminking – onopzettelijke doodslag :

Dit wil zeggen dat er opzettelijk slagen of verwondingen worden toegebracht aan een andere levende persoon. Er wordt doorgaans gebruik gemaakt van de term ‘slagen en verwondingen’, maar het is niet noodzakelijk dat de slagen een verwonding veroorzaken of dat de opgelopen verwonding het resultaat is van een slag. Hoewel de strafwet spreekt van ‘slagen’, vallen daar uiteraard ook stampen, kopstoten, kniestoten, …  onder. Een fysieke verwonding is ook niet nodig, het is voldoende dat er een gewelddadig fysiek contact is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het slaan met een telefoonboek, waarbij doorgaans geen uiterlijke verwondingen vast te stellen zijn.

Bovendien is 1 slag of 1 verwonding voldoende om strafbaar te zijn, ook al spreekt de wet over ‘slagen of verwondingen’ in het meervoud.

Er zijn strafverzwaringen indien er een (langdurige) ongeschiktheid van het slachtoffer uit volgt, als er voorbedachtheid is, als er zeer ernstige verwondingen worden toegebracht, als het geweld ten aanzien van een minderjarige of andere kwetsbare persoon wordt gepleegd, als er een racistisch of discriminerend motief is of als het tegen onderwijspersoneel, een scheidsrechter, overheids­personeel, zorgverstrekkers en hulpverleners wordt gepleegd.

Wordt het geweld gepleegd door een ouder, dan kwalificeert men het als intra-familiaal geweld (IFG). Als het geweld wordt gepleegd tegen een partner waarmee iemand een bijzonder affectieve en seksuele relatie heeft, spreekt men ook van intra-familiaal geweld of heel specifiek van partnergeweld.

Een specifieke vorm van opzettelijke slagen en verwondingen is de genitale verminking. De wetgever voorziet enkel een afzonderlijke strafbaarstelling voor de verminking van de genitaliën van een vrouw. Zelfs als de vrouw in kwestie haar toestemming geeft, blijft de uitvoering ervan strafbaar. Het gaat hier in het bijzonder over de (religieuze) vrouwenbesnijdenis, die absoluut verboden is in België.

Indien het slachtoffer uiteindelijk sterft, spreekt met van opzettelijke slagen of verwondingen, met de dood tot gevolg, zonder de intentie tot doden. Kortweg de onopzettelijke doodslag.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Opzettelijk toedienen van stoffen :

Dit wil zeggen dat er stoffen (medicijnen, vloeistoffen, producten, …) die de dood kunnen veroorzaken of de gezondheid zwaar kunnen schaden, worden toegediend aan een persoon zonder het doel om die persoon hiermee te doden. Dit lijkt heel erg op vergiftiging, maar bij vergiftiging is er het oogmerk om te doden. Vergiftiging wordt daarom gelijkgesteld met moord.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Schending van het beroepsgeheim :

Schending van het beroepsgeheim wil zeggen dat een persoon zaken bekendmaakt die vallen onder het beroepsgeheim waardoor hij of zij gebonden is. Dit beroepsgeheim geldt onder andere voor dokters, verplegers, apothekers, vroedvrouwen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, politie, boekhouders, OCMW-leden, personeel van de griffies en parketten, … . . De bekendmaking van een beroepsgeheim kan enkel binnen de getuigenis in een bepaalde rechtszaak of onderzoekscommissie of wanneer de wet dit uitdrukkelijk toelaat.

In sommige gevallen kan het beroepsgeheim wel doorbroken worden, bijvoorbeeld bij kennisname van een ernstig misdrijf of wanneer er een ernstig en reëel gevaar is voor iemand zijn leven of gezondheid.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Schuldig verzuim :

Schuldig verzuim is het nalaten om iemand te helpen, waarvan men weet dat die in groot gevaar verkeert. Het is daarbij noodzakelijk dat men de persoon in gevaar effectief kon helpen en dit zonder een gevaar voor zichzelf of voor anderen te zijn. Het verschaffen van een onjuiste, ontoereikende of onhandige hulp is geen schuldig verzuim. Het gaat immers over de intentie, die volgens het Hof van Cassatie omschreven wordt als een bewuste en opzettelijke onverschilligheid en/of de egoïstische weigering om hulp te bieden. Ook het niet bellen van de hulpdiensten voor iemand in nood, kan schuldig verzuim uitmaken.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Smaad en geweld tegen ministers, leden van wetgevende kamers, dragers van openbaar gezag of openbare macht :

Smaad wil zeggen dat de dader iemand zwart maakt door hem of haar te beschuldigen van bepaalde feiten. Dit kan door daden, woorden, gebaren of bedreigingen. Een belangrijk element is dat de dader het opzet moet hebben om oneerbiedig te zijn tegenover een persoon. Smaad kan enkel aan ministers, leden van wetgevende kamers, dragers van openbaar gezag of openbare macht. Privépersonen beledigen is geen smaad, maar kan wel een ander misdrijf uitmaken.

Geweld is het toebrengen van slagen aan de beschermde personen. Deze beschermde personen zijn de ministers, leden van wetgevende kamers, dragers van openbaar gezag of openbare macht. Voor het plegen van dit misdrijf is het noodzakelijk dat er slagen zijn toegebracht. Kwaadwillig opzet is niet nodig.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Terrorisme :

Het Belgische strafwetboek omschrijft terrorisme als daad die een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met de bedoeling om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Terrorisme kan zich uitten in verschillende misdrijven, zoals doodslag, slagen en verwonding, ontvoering, wapenhandel, … . Het is niet zozeer het misdrijf dat er voor zorgt dat iets als terrorisme wordt gekwalificeerd, maar wel de bedoeling (“het motief”) achter het misdrijf.

De Belgische strafwet, in navolging van de Europese richtlijnen, voorziet een erg ruim bestraffingsgebied voor terrorisme. Zo is het ook strafbaar om lid te zijn van een terroristische organisatie, materiële,  logistieke of financiële hulp te bieden aan een terroristische organisatie, het promoten en/of aanzetten tot terrorisme, het werven van leden voor een terroristische organisatie, opleiding geven aan leden van een terroristische organisatie, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Valse getuigenis of verklaring :

Bij een valse getuigenis werd er een valse verklaring onder ede afgelegd, dit op bedrieglijke wijze en met het doel om schade te veroorzaken. Het is essentieel voor dit misdrijf dat de getuige onder ede moest staan, dus dat de getuigenis werd voorafgegaan door het afleggen van de eed. Dit is het geval bij bijvoorbeeld getuigen voor het Hof van Assisen. Je kan nooit onder eed verklaringen over jezelf afleggen als verdachte, aangezien je het recht hebt om over jezelf te liegen zonder dat dit bestraft mag worden.

Het is belangrijk om te weten dat een valse getuigenis enkel strafbaar is als deze valse getuigenis schade kan doen ontstaan. Deze schade is dat de valse getuigenis invloed kan hebben op de beslissing van de rechter, zoals bijvoorbeeld ten onrechte iemand vals beschuldigen of een alibi verschaffen. U heeft als getuige het recht om te weigeren op een vraag te antwoorden, dit geldt niet als een valse getuigenis. De valse getuigenis is niet enkel strafbaar in strafzaken, maar ook in burgerlijke zaken.

Een valse getuigenis kan nog worden ingetrokken tot aan het sluiten van de debatten voor de rechtbank waar de getuigenis werd afgelegd. Indien dit gebeurt, kan het niet meer bestraft worden.

Een valse verklaring is iets anders dan een getuigenis. Als iemand werd opgeroepen om enkel inlichtingen te geven, legt deze een verklaring af. Deze getuige moet geen eed afleggen. Omdat het niet onder eed is, liggen de straffen lager dan bij een valse getuigenis.

Valse verklaringen zijn enkel strafbaar als deze zijn afgelegd in criminele zaken (zwaarste misdrijven, strafbaar met een opsluiting van meer dan 5 jaar). Valse verklaringen in correctionele zaken of in politiezaken zijn dus niet strafbaar. De valse verklaring is niet strafbaar indien afgelegd door een minderjarige jonger dan 16 jaar of door bloed- en aanverwanten die een valse verklaring ten voordelen van een familielid afleggen.

Ook het aanzetten tot het afleggen van een valse getuigenis of verklaring is strafbaar. Dit heet officieel het verleiden van getuigen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Valsheid in geschriften :

Om te besluiten dat het zou gaan om valsheid in geschriften, is het noodzakelijk dat het misdrijf werd gepleegd met een bedrieglijk opzet en met het doel om schade toe te brengen. Dit aan de hand van een geschrift, dus niet mondeling, dat verkeerde informatie bevat. Die valse informatie kan materieel of intellectueel zijn. Materieel wil zeggen dat een document werd nagemaakt of aangepast. Intellectueel wil zeggen dat de informatie die wordt weergegeven op het document bewust onjuist is. Een voorbeeld hiervan is een factuur waarop allerlei prestaties werden opgenomen die in werkelijkheid nooit werden geleverd, met als bedoeling de tegenpartij meer te laten betalen.

Het strafwetboek voorziet valsheden in authentieke akten, private documenten, bankdocumenten, handtekeningen, … . Er kan strafverzwaring zijn naar gelang wie het document vervalst, zoals bijvoorbeeld een ambtenaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Valsheid in informatica :

Valsheid in informatica is het equivalent van valsheid in geschriften, met dit verschil dat het digitaal gebeurt. Aangezien de valsheid in geschriften een ‘geschrift’ vereist, was het vóór de invoering van dit misdrijf niet mogelijk om valsheid in digitale gegevens te bestraffen.

Ook voor de valsheid in informatica moet er een aantal elementen aanwezig zijn. Het moet gaan over de vervalsing van de waarheid via datamanipulatie. Deze datamanipulatie gebeurt door gegevens in te voeren, te wijzigen of te wissen uit een informaticasysteem. Valsheid in informatica moet gebeuren met bedrieglijk opzet of met het doel om schade te veroorzaken. De schade moet daarvoor nog niet noodzakelijk al geleden zijn, het is voldoende dat er redelijkerwijs schade mogelijk was. Ook het gebruiken van gegevens waarvan men weet dat ze vals zijn, zonder dat de gebruiker ze zelf vervalst heeft, is strafbaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Valsmunterij en valsheid in bankbiljetten (en andere financiële akten) :

Het namaken of vervalsen van geldstukken of bankbiljetten is uiteraard strafbaar. Dit geldt zowel voor de Belgische munten en biljetten, maar ook voor de buitenlandse. Het is in België dus even strafbaar om euro’s na te maken, als dollars.

Niet alleen het namaken, maar ook het (proberen) aanschaffen, uitgeven, invoeren en uitvoeren zijn strafbaar.

Hetzelfde geldt in grote lijnen ook voor andere officiële financiële betaalmiddelen zoals aandelen, schuldbrieven, waardebonnen, overschrijvingen, cheques, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Verberging van gezochte persoon of een lichaam :

Verberging wil zeggen dat u een persoon verbergt of helpt verbergen van wie u weet dat deze vervolgd wordt of veroordeeld is voor een misdaad. Het is dus vereist dat de diegene die verborgen wordt gezocht wordt wegens een misdaad, wat de zwaarste categorie van misdrijven uitmaakt. Om een misdaad te zijn, moet het misdrijf strafbaar gesteld zijn met een minimumstraf van 5 jaar opsluiting.

De verberging is niet strafbaar indien dit gepleegd wordt door een ouder, een kind, een broer of zus, aanverwanten of de echtgenoot.

Niet enkel het verbergen van een persoon die een misdaad gepleegd heeft of daarvan verdacht wordt, is strafbaar. Ook het verbergen van een lijk van iemand die gedood is of gestorven is door geweldpleging, is strafbaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Verboden wapenbezit – bezit verboden wapen :

De Belgische wapenwet maakt onderscheid tussen verschillende situaties met betrekking tot wapenbezit.

Volgens de wet zijn er enkele absoluut verboden wapens, waarvan elk bezit, handel, aankoop en/of vervoer verboden is. Volgende wapens zijn altijd verboden: mijnen, brandwapens, militaire wapens, springmessen, vlindermessen, vouwmessen, boksbeugels, knotsen, wapenstokken (matrak), stroomwapens (tasers), werpmessen, nunchaku’s, automatische geweren, geweren met geluidsdempers.

Voor alle vuurwapens, die niet verboden zijn, is steeds een vergunning vereist. Uitzondering zijn de wapens met folkloristische, historische of decoratieve waarde. Alle andere vuurwapens zijn enkel toegestaan zonder vergunning voor zover zij onbruikbaar zijn gemaakt.

Het is niet omdat een wapen niet verboden is, dat je het steeds mag op zak hebben. Iedereen die een vrij verkrijgbaar wapen op zak heeft, moet daarvoor een geldige reden hebben. Zo is een vissersmes niet verboden, maar mag je het enkel op zak hebben als je gaat vissen. Op café gaan met een vissersmes, hoewel geen verboden wapen, is wel verboden wapenbezit. Het is dus verboden om zonder enige geldige reden rond te wandelen met messen, baseballknuppels en/of werktuigen die als wapens kunnen gebruikt worden (hamer, bijl, …).

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Verkrachting :

Verkrachting onderscheidt zich van aanranding van de eerbaarheid, doordat er een penetratie aan te pas komt. Het gaat om vaginale, anale of orale penetratie met een lichaamsdeel of voorwerp. Zowel een vrouw als een man kunnen dus slachtoffer en/of dader zijn.

De wet stelt dat er sprake moet zijn van penetratie van het slachtoffer. Indien dus een slachtoffer gedwongen wordt om de dader te penetreren – bijvoorbeeld een man die gedwongen wordt om zich oraal te laten bevredigen – is dit volgens de wet geen verkrachting. Niet alle rechters zijn het daar evenwel mee eens. Bovendien is het niet zo dat het daarom niet strafbaar zou zijn. Er zal dan een andere kwalificatie gebruikt worden (mensonterende behandeling of aanranding bijvoorbeeld).

Er moet bij elke seksuele handeling nagegaan worden of daarvoor toestemming was. Het is bijvoorbeeld niet omdat iemand instemt met orale seks, dat daaruit mag afgeleid worden dat hij of zij ook instemt met vaginale seks. De Belgische rechtbanken oordeelden bovendien ook dat het zogenaamde ‘stealthing’, waarbij stiekem en zonder instemming van de tegenpartij de condoom tijdens de geslachtsgemeenschap wordt afgedaan, eveneens verkrachting uitmaakt.

Tot slot moet er een seksueel aspect aan verbonden zijn, de dader moet er een seksuele bedoeling bij hebben. Het penetreren van een slachtoffer om hem te kleineren, mishandelen of bepaalde zaken te doen vertellen, worden daarom niet beschouwd als verkrachting. Het gaat hier dan om andere misdrijven, zoals slagen en verwondingen, onmenselijke behandeling of foltering.

De verzwarende omstandigheden bij verkrachting zijn de minderjarigheid of de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de dood van het slachtoffer, het gebruik van bedreigingen met een wapen, de vrijheidsberoving en/of het (familiaal) gezag over het slachtoffer.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Vernielingen en vandalisme :

Het opzettelijk vernielen en/of beschadigen van goederen is strafbaar. De wet maakt daarbij onderscheid tussen onroerende en roerende goederen, maar ook tussen publiek en privaat bezit. Een specifieke vorm van vandalisme is het aanbrengen van graffiti, wat zonder toestemming steeds strafbaar is. Zo kan er geen discussie zijn over het gegeven of graffiti per definitie een beschadiging is en/of een eigendom aantast.

Daarnaast heeft de wetgever ook oog voor de fauna en flora, door de opzettelijke beschadiging of vernieling van bomen en planten strafbaar te stellen, maar ook de vergiftiging van waterwegen.

Bij de vernielingen en beschadigingen zijn er enkele verzwarende omstandigheden, zoals het gebruik van geweld of bedreiging, met gekwetsten of doden als gevolg en een discriminerend of racistisch motief.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Voyeurisme :

Voyeurisme is een relatief nieuw misdrijf, dat er is gekomen om de beperkingen van de aanranding van de eerbaarheid op te vangen. Bij aanranding van de eerbaarheid is het immers vereist dat er een fysieke aantasting is van het slachtoffer. Dit is niet noodzakelijk het geval wanneer iemand ongewenst begluurd wordt.

Voyeurisme is het stiekem begluren van personen op een plek waar hun privacy beschermd zou moeten zijn en waar deze personen zich ongestoord geheel of gedeeltelijk kunnen ontbloten of seksuele handelingen stellen. Dit observeren kan rechtstreeks of door middel van een hulpmiddel (camera, gsm, bandopnemer, …). Het moet niet noodzakelijk om een visuele vaststelling gaan, een stiekeme geluidsopname van personen die een seksuele daad verrichten, vallen evenzeer onder voyeurisme.

Belangrijk is dat het slachtoffer in kwestie geen toestemming en geen weet heeft van het observeren. Het naakt aanschouwen van een persoon in een publieke sauna zal zodus geen voyeurisme uitmaken. Anders is het wanneer iemand stiekem begint te filmen in een publieke sauna, aangezien hiervoor geen toestemming kan vermoed worden.

Tot slot is er nog een bijzondere vorm van voyeurisme, met name de zogenaamde ‘wraakporno’. Het is mogelijk dat iemand met toestemming een andere persoon filmt terwijl deze ontbloot is en/of seksuele handelingen stelt. Dit wil niet zeggen dat deze beelden of geluiden nadien zomaar mogen worden beschikbaar gesteld of verspreid. Ook daarvoor is opnieuw expliciete toestemming nodig. De wetgever doelde hier vooral op de situaties waarbij iemand in volle bewustzijn een andere persoon een expliciete foto toestuurde en waarbij deze foto nadien wordt doorgestuurd aan derde. Of de situaties van partners die in onderlinge toestemming beelden maken van hun liefdesspel en waarbij deze nadien door 1 van de partners zonder goedkeuring en/of medeweten van de andere worden gedeeld met andere. Toestemming om iemand te filmen of het ontvangen van een expliciete foto van iemand, wil dus niet zeggen dat dit zonder meer verder mag verspreid worden. Daarvoor is opnieuw toestemming nodig, anders is dit strafbaar gedrag.

Bij voyeurisme wordt een zwaardere straf mogelijk, indien het slachtoffer minderjarig is.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Vruchtafdrijving – Zwangerschapsafbreking – Abortus (buiten de wet om) :

Voor vruchtafdrijving moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2 situaties:

 • Beëindiging van de zwangerschap zonder toestemming van de zwangere vrouw
 • Beëindiging van de zwangerschap met toestemming van de zwangere vrouw

Zonder toestemming

De beëindiging van de zwangerschap zonder toestemming van de zwangere vrouw is uiteraard een ernstig misdrijf. De strafmaat verhoogt naarmate de wijze en het gevolg, bijvoorbeeld wanneer er geweld aan te pas komt of wanneer de zwangerschapsbeëindiging leidt tot de dood van de zwangere vrouw.

Het is niet noodzakelijk dat de beëindiging effectief lukt om strafbaar te zijn. Ook de poging daartoe blijft strafbaar. Ook het gebruik van geweld ten aanzien van een zwangere vrouw dat leidt tot een vruchtafdrijving, zonder dat de dader de bedoeling had dit te veroorzaken, wordt gelijkgesteld met een beëindiging zonder toestemming. Het is daarbij vereist dat de dader wist, of had moeten weten, dat de vrouw in kwestie zwanger was. Als de dader niet wist dat de vrouw zwanger was, zal dit onder een ander misdrijf gekwalificeerd worden.

Met toestemming

Een andere situatie is wanneer de zwangere vrouw instemt met de ‘vruchtafdrijving’, de zogenaamde vrijwillige abortus. Indien deze abortus verloopt binnen de voorwaarden van de abortuswet van 15 oktober 2018, is dit niet strafbaar. Deze wet heeft enkele strikte voorwaarden, zoals de tijdslimiet van 12 weken na bevruchting, de omstandige inlichtingen die verstrekt moeten worden en de verplichte bedenktijd die moet verstrijken tussen eerste raadpleging en uiteindelijke abortus. Van de tijdslimiet van 12 weken kan overigens afgeweken worden indien de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien het kind zal geboren worden met een uiterst kwade en ongeneeslijke kwaal.

Indien de abortus, met instemming van de vrouw, niet verloopt volgens de voorwaarden opgelegd in de abortuswet, blijft het strafbaar gedrag. Het is wel steeds zo dat het strafbaar is voor diegene die de abortus uitvoert en niet voor de vrouw die de abortus ondergaat. De wetgever heeft het ondergaan van een clandestiene abortus niet expliciet strafbaar gesteld.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Weerspannigheid :

Weerspannigheid is elke aanval of verzet met geweld of bedreiging tegen een ministeriële ambtenaar, veld- of boswachter, agenten, personen die taksen moeten innen, brengers van dwangbevelen en mensen van de douane. Dit enkel wanneer zij handelen in uitvoering van hun ambt, dus niet ‘buiten de werkuren’. Het klassieke voorbeeld is het tegenstribbelen bij een arrestatie van de politie.

De verzwarende omstandigheden zijn het gebruik van wapens, de voorbedachtheid of indien het met meerdere personen wordt gepleegd.

Vluchten, zonder geweld of bedreigingen te gebruiken, is geen weerspannigheid. Volgens de Belgische strafwet is het niet strafbaar om te gaan lopen bij een arrestatie of wanneer iemand gevangen zit.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Zegelverbreking :

Bij zegelverbreking wordt een officiële verzegeling door een onbevoegd persoon verbroken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een door de politie of rechter verzegelde woning. Zowel diegene die de zegel verbreekt, als diegene die de zegel moest ‘bewaren’ kan gestraft worden.

Het loutere verbreken of verwijderen van een verzegeling is voldoende om strafbaar te zijn, het is niet noodzakelijk dat daarna het verzegelde pand werd betreden of enige andere handeling werd gesteld.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via [email protected]

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!