splitsingsvoorstel

Splitsingsvoorstel

De procedure voor een splitsing vertoont grote analogie met de procedure voor een fusie.

De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen stellen bij authentieke akte of bij onderhandse akte een splitsingsvoorstel op waarin de gegevens vermeld in de artikelen 12:59, lid 2 of 12:75, lid 2 WVV worden opgenomen. Deze gegevens betreffen onder meer:

 • de identiteit van de betrokken vennootschappen;
 • de ruilverhouding en de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt;
 • de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen.

Het splitsingsvoorstel moet door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, uiterlijk zes weken voor het splitsingsbesluit worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het wordt op zijn beurt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetzij via uittreksel, hetzij via een mededeling van het onderwerp van het voorstel en van een hyperlink naar de vennootschapswebsite.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!