rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen tegen een vonnis van de politierechtbank

In strafzaken

Eerste aanleg

U wordt gedagvaard door het Openbaar Ministerie voor een verkeersovertreding.

De politierechtbank doet uitspraak in eerste aanleg.

Hoger beroep

Tegen een uitspraak van de politierechtbank kan hoger beroep worden aangetekend tot en met 30 dagen na de uitspraak. De termijn begint te lopen de dag na de uitspraak. Let op: de politierechtbank doet doorgaans meteen op de zitting uitspraak, waardoor de beroepstermijn dus al begint te lopen de dag na de zitting!

Hoger beroep wordt aangetekend door op de griffie van de politierechtbank een verklaring van hoger beroep te ondertekenen en een grievenformulier in te vullen en te ondertekenen.

Het dossier wordt opnieuw beoordeeld door de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in correctionele zaken.

Verzet

Was u niet aanwezig of vertegenwoordigd op de zitting en werd u bij verstek veroordeeld, dan kan er in sommige gevallen verzet worden aangetekend.

Verzet kan worden aangetekend:

 • binnen de 15 dagen na de betekening van het vonnis aan u in persoon;
 • binnen de 15 dagen nadat u van de betekening van het vonnis (die niet aan u in persoon gebeurde) kennis kreeg.

Om verzet aan te tekenen, moet u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Het dossier wordt opnieuw behandeld door de politierechtbank.

Het verzet is niet ontvankelijk wanneer:

– het verzet buiten termijn werd aangetekend;
– het oorspronkelijk vonnis niet bij verstek werd geveld;
– er reeds een ontvankelijk hoger beroep werd aangetekend. 

Het verzet wordt ongedaan gemaakt wanneer:

– de rechter vaststelt dat u kennis had van de dagvaarding om op de oorspronkelijke zitting te verschijnen en u geen bewijs levert van overmacht of een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van uw afwezigheid op de oorspronkelijke zitting;
– u op de nieuwe zitting nogmaals verstek laat.

Tegen een vonnis dat het verzet ongedaan verklaart, kan opnieuw hoger beroep worden aangetekend binnen de 30 dagen na de uitspraak.

Cassatie

Cassatie is een buitengewoon rechtsmiddel. Het kan worden aangetekend wanneer u meent dat een eindbeslissing van de strafrechter een wet schendt. Het Hof van Cassatie kijkt niet naar de feiten van een zaak, maar enkel naar de toegepaste juridische gronden. Cassatie kan dus niet worden aangetekend om de zaak voor een derde keer voor de strafrechter te krijgen.

Cassatieberoep moet worden aangetekend binnen de 15 dagen na de uitspraak. De termijn begint te lopen de dag na de uitspraak. Wanneer de uitspraak bij verstek werd geveld, begint de termijn van 15 dagen pas te lopen nadat de verzetstermijn van 15 dagen is verstreken.

Cassatieberoep wordt aangetekend door een verklaring neer te leggen op de griffie van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft geveld. Het cassatieberoep kan enkel worden aangetekend door een advocaat die houder is van het getuigschrift opleiding in cassatie. Het cassatieberoep moet vervolgens ook worden betekend aan de persoon waartegen het wordt ingesteld.

De procedure voor het Hof van Cassatie verloopt schriftelijk.

Het Hof van Cassatie kan het cassatieberoep verwerpen of de bestreden uitspraak (gedeeltelijk) vernietigen. In dat laatste geval wordt de zaak opnieuw naar de strafrechtbank doorverwezen.

Bij STUDIO | LEGALE zitten maar liefst 6 advocaten die houder zijn van het getuigschrift cassatie in strafzaken!

In burgerlijke zaken

Eerste aanleg

U wordt gedagvaard door (of verschijnt vrijwillig met) de tegenpartij, zijnde de persoon waarmee u in discussie bent over wie aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

De politierechtbank doet uitspraak in eerste aanleg.

Hoger beroep

Tegen het vonnis van de politierechtbank kan hoger beroep worden aangetekend binnen één maand na de betekening van het vonnis. De termijn begint te lopen de dag na de betekening.

Tegen uitspraken van de politierechtbank over een vordering lager dan 2.000,00 Euro kan geen hoger beroep worden aangetekend.

Hoger beroep wordt aangetekend door een verzoekschrift hoger beroep neer te leggen op de griffie van de politierechtbank.

Het dossier wordt opnieuw behandeld door de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke zaken.

Verzet

Was u niet aanwezig of vertegenwoordigd op de zitting en werd u bij verstek veroordeeld, dan kan er in sommige gevallen verzet worden aangetekend.

Verzet kan enkel worden aangetekend tegen een vonnis dat in laatste aanleg is gewezen. Dit wil zeggen dat wanneer tegen een verstekvonnis nog hoger beroep kan worden aangetekend, er geen verzet, maar enkel hoger beroep kan worden aangetekend.

De termijn om verzet aan te tekenen is één maand na de betekening van het verstekvonnis.

Om verzet aan te tekenen, moet u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Het dossier wordt opnieuw behandeld door de politierechtbank.

Cassatie

Cassatie is een buitengewoon rechtsmiddel. Het kan worden aangetekend wanneer u meent dat een eindbeslissing van de rechtbank een wet schendt. Het Hof van Cassatie kijkt niet naar de feiten van een zaak, maar enkel naar de toegepaste juridische gronden. Cassatie kan dus niet worden aangetekend om de zaak voor een derde keer voor de rechter te krijgen.

Cassatieberoep moet worden aangetekend binnen de 3 maanden na de betekening van het vonnis.

Het beroep wordt aangetekend door een verzoekschrift neer te leggen op de griffie van het Hof van Cassatie. Het verzoekschrift moet worden ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie. Het cassatieberoep moet vervolgens ook worden betekend aan de persoon waartegen het wordt ingesteld.

De procedure voor het Hof van Cassatie verloopt schriftelijk. Het Hof van Cassatie kan het cassatieberoep verwerpen of de bestreden uitspraak (gedeeltelijk) vernietigen. In dat laatste geval wordt de zaak opnieuw naar de rechtbank doorverwezen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!