overzicht wetgeving

Inleiding + overzicht wetgeving

Ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang worden gebracht. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit (artikel 1.1.4 VCRO).

Aan de hand van de ruimtelijke planning die de overheid voor ogen heeft, kunnen vergunningen worden aangevraagd en toegestaan. Bij overtredingen op de vergunningsplicht zal er door de overheid, dan wel door het gerecht overgegaan worden tot handhaving.

STUDIO | LEGALE tracht u een eerste duiding en basis te geven over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Het is echter steeds raadzaam om contact op te nemen met ons kantoor, zodat wij u kunnen begeleiden bij uw allerhande vragen en problemen inzake vergunningen.

Hou deze site zeker in het oog voor updates en interessante topics binnen het omgevingsrecht!

Uiteraard start ruimtelijke ordening met wetgeving. Dit was echter niet altijd zo en is eigenlijk vrij recent.

Er was reeds een Gemeentewet van 30 maart 1836 en een Besluitwet van 2 december 1946, maar de eerste eigenlijke wet inzake omgevingsrecht is er sinds 1962: de Wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw van 29 maart 1962.

Sinds de staatshervorming van 1980 is ruimtelijke ordening een gewestbevoegdheid geworden.

Thans is de wetgeving in het omgevingsrecht zeer ruim en uitgebreid. Er zijn tal van wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten in omloop die een invloed hebben op alle aspecten binnen het omgevingsrecht en de ruimtelijke ordening.

Via deze pagina trachten wij u een eerste overzicht te geven van enkele (belangrijke) Decreten en Uitvoeringsbesluiten binnen het omgevingsrecht.

Uiteraard dient u ook rekening te houden met de specifieke wetgeving binnen uw provincie/gemeente (BPA, RUP stedenbouwkundige verordeningen…).

Op dit ogenblik zijn de voornaamste en belangrijkste wetgeving binnen het omgevingsrecht (niet-limitatief):

 • Duinendecreet 14 juli 1993;
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
 • Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de gewestelijke rooilijnen; 
 • Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
 • Decreet van 27 maart 2009 betreffende het gronden- en pandenbeleid;
 • Decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut;
 • Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting;
 • Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid; 
 • Natuurdecreet van 21 oktober 1997;
 • Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013;
 •  Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is; 
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen;
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning;

Let op, de regelgeving verandert voortdurend én de verschillende decreten kennen verschillende uitvoeringsbesluiten. Ziet u de bomen niet meer door het bos? STUDIO | LEGALE helpt u graag verder!

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!