ontbinding en vereffening.

Ontbinding en vereffening

Het kan zijn dat een klant zelf besluit om de economische activiteiten van de vennootschap stop te zetten. Hier spreekt men van een vrijwillige vereffening van de vennootschap.

Maar ook de rechtbank kan besluiten dat een vennootschap moet worden ontbonden. Dit kan op verzoek van een aandeelhouder of vennoot, van het openbaar ministerie, de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden of een andere belanghebbende. Hier spreekt men dan van een gerechtelijke vereffening.

Zowel bij een vrijwillige als bij een gerechtelijke vereffening zal er een vereffenaar worden aangesteld.

De aangestelde vereffenaar zal de lopende verplichtingen van de vennootschap afhandelen, de activa verzilveren, de passiva aanzuiveren en het vereffeningssaldo uitkeren.

Bij de invereffeningstelling ontstaat er een situatie van samenloop tussen de schuldeisers. Dit houdt in dat meerdere schuldeisers gelijktijdig aanspraak maken op hetzelfde vermogen van de schuldenaar.

(!) De bijzonder bevoorrechte schuldeisers ontsnappen aan de samenloop.

Zij kunnen in principe onafhankelijk van de vereffening handelen en staan als dusdanig boven de samenloop.

(!) Enkel schulden die ontstaan zijn voor de invereffeningstelling zijn aan de samenloop onderworpen. Schulden die hierna zijn ontstaan zullen dus voorrang krijgen.

Zodra de vereffenaar de activa heeft gerealiseerd, zal de vereffenaar een plan voor verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers opstellen en voorleggen aan de rechtbank. De rechtbank zal dit plan beoordelen en controleren, waarna zij het plan al dan niet zal goedkeuren.

Indien de schulden werden aangezuiverd en er nog een saldo blijft, dan zal dit worden toebedeeld aan de aandeelhouders.

Wanneer niet alle schuldeisers volledig betaald kunnen worden, is er sprake van een deficitaire vereffening en zal er een evenredige verdeling tussen de schuldeisers plaatsvinden. Een deficitaire vereffening is enkel mogelijk indien de schuldeisers hier uitdrukkelijk mee instemmen.

Het gebeurt ook soms dat er bepaalde activa of passiva niet mee in de vereffeningsprocedure werden opgenomen en dat deze pas na afsluiting van de vereffening worden opgemerkt.

Bij de vereffening bestaat er namelijk geen wettelijke regeling voor het indienen van een schuldvordering (dit in tegenstelling tot art. XX.155 e.v. WER die dergelijke regeling wel voorziet voor faillissementen).

Wanneer u opmerkt dat u nog een schuldvordering heeft lastens een vennootschap en vereffening reeds werd gesloten, kan STUDIO | LEGALE u bijstaan om alsnog te trachten deze openstaande vordering te innen en u desgevallend begeleiden bij het instellen van een vordering lastens de aandeelhouders.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!