HEEFT UW BEDRIJF TUSSEN DE 50 EN 249 WERKNEMERS? DAN IS OP 17 DECEMBER DE KLOKKENLUIDERSREGELING VAN TOEPASSING!
14 december 2023
#DEADLINE 17 DECEMBER 2023 #FIRM #KLOKKENLUIDER #MELDINGSKANAAL #SANCTIE

In onze vorige bijdrage[1] kon u reeds lezen dat een bedrijf met meer dan 250 werknemers sinds 25 februari 2023 moest beschikken over een functioneel meldingskanaal waarbij men op vertrouwelijke wijze eventuele vermeende inbreuken op de werkvloer kan aankaarten. Bedrijven met 50 tot 249 werknemers kregen nog (even) respijt tot 17 december om echt een klokkenluidersysteem te implementeren.

Op 17 december 2023 verloopt de deadline voor bedrijven die tussen de 50 en 249 werknemers tewerkstellen om een intern meldingskanaal op te zetten. Een werknemer zal vanaf dan de mogelijkheid moeten worden geboden om bij een onpartijdige en onafhankelijke persoon of afdeling binnen zijn organisatie op vertrouwelijke wijze vermeende inbreuken te kunnen aankaarten. Het gaat dus om een onpartijdige persoon of afdeling die niet belast is met de leiding over de organisatie, noch deel uitmaakt van bijvoorbeeld Human Ressources.

Het intern meldingskanaal moet steeds waarborgen dat de identiteit van de melder wordt beschermd. Zo mogen niet-gemachtigde personeelsleden geen toegang hebben tot het intern meldingskanaal om zo de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid te garanderen. Het intern meldingskanaal moet 24/7 toegankelijk zijn voor de werknemers.

U zal als bedrijf uw werknemers dienen te informeren en sensibiliseren over het gebruik van het intern meldingskanaal. Hiertoe kan een policy worden uitgewerkt waarin onder andere kan worden opgenomen hoe een melding kan worden gedaan, hoe deze melding zal worden opgevolgd en wie belast is met het verdere vervolg van de procedure.

Beschikt u als bedrijf[2] op 17 december 2023 niet over een operationeel intern meldingskanaal, dan riskeert u een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en of een geldboete van € 600,00 tot € 6.000,00.

Indien u wenst kan u steeds een beroep doen op onze diensten om uw bedrijf in regel te stellen.

Bovendien werd Studio Legale Advocaten door het FIRM[3] gescreend en opgenomen op de lijst van advocatenkantoren die juridische steun mogen verlenen aan erkende klokkenluiders die een beroep doen op het FIRM.

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of 03 216 70 70.

Juridische bronnen:

  • Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden;

  • 28 NOVEMBER 2022. - Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector;

  • 8 DECEMBER 2022. - Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie;

  • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

  • Decreet tot wijziging van het Provincie decreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuurs decreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders;

[1] https://studio-legale.com/bent-u-in-regel-vanaf-heden-is-de-klokkenluidersregeling-van-kracht/

[2] Lees: een bedrijf tussen 50 en 249 werknemers.

[3] Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens; https://federaalinstituutmensenrechten.be/nl/de-klokkenluidersregeling-en-ondersteuning-van-klokkenluiders