Europees aanrijdings formulier

Het Europees aanrijdingsformulier

Hoewel het niet altijd eenvoudig is om het hoofd koel te houden na een aanrijding, is het van groot belang om het Europees aanrijdingsformulier samen met de andere betrokken bestuurder(s) volledig en correct in te vullen.

Het Europees aanrijdingsformulier is immers hét uitgangspunt voor de beoordeling van de aansprakelijkheid bij een aanrijding. Dit zowel bij de minnelijke fase wanneer de schade geregeld wordt tussen de betrokken verzekeraars, als bij een eventuele gerechtelijke procedure.

Eén voordeel is dat het aanrijdingsformulier in ieder Europees land hetzelfde is. De doelstelling was immers de betrokken bestuurders, zelfs indien ze elkaars taal niet begrijpen, in de mogelijkheid te stellen samen een aangifteformulier op te stellen.

Gelet op het belang van het aanrijdingsformulier, geven wij u graag enkele aandachtspunten mee.

Er zal ten eerste een schets moeten worden gemaakt van het ongeval. Hierbij dienen de betrokken voertuigen te worden getekend op het moment van de aanrijding. Het is raadzaam om ook externe elementen op de schets te vermelden (obstakels op de weg, verkeersborden, …). Indien mogelijk, kan u foto’s nemen van de omgeving na het ongeval ter ondersteuning van de schets.

 

Ten tweede moet u uit een lijst met omstandigheden, manoeuvres etc. aanduiden welke op u van toepassing waren op het moment van de aanrijding. U dient elk vakje dat van toepassing kan zijn, aan te duiden en onderaan de lijst aan te duiden hoeveel vakjes u hebt aangekruist. Hierbij is het van belang dat u geen tegenstrijdigheden noteert. U kan bv. niet tegelijkertijd stilstaan en rechtsaf draaien. U kan onderaan bij opmerkingen verduidelijking geven indien nodig.

Ten slotte is het uiteraard ook vereist om al uw persoonlijke gegevens, die van uw verzekeraar en die van uw voertuig weer te geven. Het kan steeds nuttig zijn om een aanrijdingsformulier in uw voertuig te bewaren waarop deze basisgegevens reeds zijn ingevuld.

Indien de aanrijding werd waargenomen door een getuige, dienen de contactgegevens van deze getuige eveneens te worden vermeld. Inzittenden in uw voertuig worden niet als getuige beschouwd, deze dient u dus niet te vermelden. Indien er zich na het invullen van het aanrijdingsformulier nog een getuige zou melden, zal het moeilijker zijn – maar niet onmogelijk – om de getuigenverklaring voor een rechtbank te gebruiken. De getuige zou dan eventueel als niet objectief en onafhankelijk kunnen worden beschouwd. De rechtspraak is hierover verdeeld en dit zal zoals steeds afhangen van de concrete omstandigheden.

 

Van het aanrijdingsformulier zal er steeds één origineel zijn en de andere bestuurder kan de kopie meenemen. Dit betreft het niet gekleurde blaadje achter het origineel. Het aanrijdingsformulier dient binnen de acht dagen na het ongeval te worden afgegeven aan de verzekeraar.

Belangrijk is dat er na het invullen van het Europees Aanrijdingsformulier geen wijzigingen meer kunnen worden doorgevoerd. Latere eenzijdige schetsen of verklaringen zullen buiten beschouwing worden gelaten, indien deze niet overeenkomen met het initieel tegensprekelijk ingevuld aanrijdingsformulier. De rechter zal enkel rekening houden met de gegevens die ‘in tempore non suspecto’ (lees: voordat er sprake was van betwisting) op het aanrijdingsformulier werden ingevuld.

Het weze duidelijk dat de tegensprekelijke ongevalsaangifte, zoals ingevuld op het moment van de aanrijding, van cruciaal belang is om later de aansprakelijkheid te beoordelen. Uiteraard kan ook de politie ter plaatse worden geroepen om de nodige vaststellingen te doen wanneer men bijvoorbeeld in de onmogelijkheid is om het formulier in te vullen of bij blijvende discussie met de andere partij.

 

Voor verdere vragen en/of advies omtrent het Europees aanrijdingsformulier, kan u ons steeds contacteren op [email protected].

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!