VERSION JANUARY 2022
algemene voorwaarden
1TOEPASSING
1.1

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door een advocaat, lid van de groepering STUDIO | LEGALE Advocaten.

1.2

STUDIO | LEGALE is een groepering van advocaten en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De advocaten treden individueel op voor hun eigen rekening. Op de website van STUDIO | LEGALE www.studio-legale.be kan een lijst worden geraadpleegd van de advocaten die verbonden zijn aan STUDIO | LEGALE alsook het ondernemings-nummer van de advocaat, die mogelijk onder de vorm van een BV zijn beroep uitoefent.

Sommige advocaten van de groepering STUDIO | LEGALE treden soms naar buiten onder een

commerciële benaming zoals o.a. STUDIO | PENALE. De contractuele band met de advocaat wordt afgesloten met de dominus litis van een dossier of desgevallend met diens vennootschap.

1.3

Indien een cliënt beroep doet op een advocaat van STUDIO | LEGALE, wordt deze geacht de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en deze te aanvaarden.

1.4

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. In dat geval zal de nietige of ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling met dezelfde draagwijdte of een draagwijdte die er zo nauw mogelijk bij aanleunt.

2BETALING ERELONEN
2.1

De met STUDIO | LEGALE Advocaten afgesproken tarieven zijn exclusief BTW.

2.2

Erelonen zijn betaalbaar uiterlijk 8 kalenderdagen na verzending van de provisienota of de ereloonstaat.

2.3

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat, dient hij deze binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

2.4

Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag van de cliënt beschikbaar.

2.5

In geval van laattijdige betaling van de provisienota of de ereloonstaat, is van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlinterest verschuldigd aan een intrestvoet van 10% per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van 250 €).

2.6

Indien een betalingstermijn overschreden wordt, is de advocaat van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning gerechtigd om de verdere prestaties op te schorten tot op het ogenblik dat de verschuldigde bedragen integraal betaald zijn.

2.7

Partijen komen overeen dat er tussen hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

3AANSPRAKELIJKHEID
3.1

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van STUDIO | LEGALE is minstens gedekt door de burgerlijke beroeps- aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies.

3.2

De aansprakelijkheidsverzekering van de respectievelijke advocaten kan u terugvinden op de website van STUDIO | LEGALE www.studio-legale.be.

3.3

De cliënt vindt deze verzekering voldoende en aanvaardt dat de aansprakelijkheid van de advocaat nooit meer kan bedragen dan het verzekerde bedrag.

3.4

De aanspraak tot schadevergoeding wegens een fout die aanleiding kan geven tot schadevergoeding vervalt één jaar nadat de prestatie werd geleverd.

4DERDENREKENING
4.1

STUDIO | LEGALE stort alle bedragen die zij ontvangt voor de cliënt binnen de kortst mogelijke termijn door aan de cliënt.

4.2

STUDIO | LEGALE mag nog verschuldigde erelonen en uitgaven afhouden van de bedragen die zij ontvangt voor de cliënt. De cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

4.3

STUDIO | LEGALE stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke termijn door aan deze derden.

5GEGEVENSBESCHERMING EN ARCHIVERING
5.1

STUDIO | LEGALE verwerkt persoonsgegevens van de cliënt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016.

5.2

STUDIO | LEGALE is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking. De advocaat zet zich dan ook dagelijks in om de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt te beschermen en te beheren in alle transparantie.

5.3

STUDIO | LEGALE verwerkt alle gegevens (zoals naam, e-mail, facturatiegegevens, gsmnr, en alle gegevens m.b.t. het juridisch dossier) die zij noodzakelijk acht om de overeenkomst met de cliënt uit te voeren en om het dossier zo zorgvuldig mogelijk te kunnen behandelen.

5.4

Na beëindiging van het dossier bewaart STUDIO | LEGALE het dossier voor een periode van vijf jaar. Hierna worden originele documenten terugbezorgd aan de cliënt en dienen deze door de cliënt zelf gearchiveerd te worden.

6WITWASWETGEVING
6.1

Afhankelijk van de aard van de diensten die de advocaten van STUDIO | LEGALE dienen te verstrekken, zijn zij mogelijks verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering na te leven. In dergelijk geval, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt en is de advocaat verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. De advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van deze identificatieverplichtingen en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen in rekening worden gebracht. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich er toe om de advocaat te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden en zal de door de advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek bezorgen. Indien de cliënt weigert die informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal de advocaat de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal de advocaat zijn verdere tussenkomst beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt betrokken zou zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De advocaat is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

7RECHT EN RECHTBANK
7.1

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. Zo de Vrederechter bevoegd is, zal de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen geadieerd worden.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!