wat en wanneer

De omgevingsvergunning: wat en wanneer?

De overheid heeft een bepaalde visie op ruimtelijke ordening en hanteert onder andere een vergunningsbeleid om deze visie uit te werken. Voor bepaalde bouwkundige handelingen, bestemmingswijzigingen, exploitatieverrichtingen… is dan ook een omgevingsvergunning vereist. Door een vergunning al dan niet toe te kennen, bepaalt de overheid hoe onze omgeving eruit ziet.

Nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet is geen sinecure.

U heeft steeds een omgevingsvergunning nodig voor:

 • de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2);
 • het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond);
 • het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in artikel 4.2.1 een basislijst van welke bouwkundige handelingen u enkel mag uitvoeren na het verkrijgen van een omgevingsvergunning:

de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:

a) het optrekken of plaatsen van een constructie,

b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,

c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;

met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van 13 juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet;

bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen;

het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt;

een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval,

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies;

de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;

een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad;

een publiciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen.”

De basislijst zelf voorziet reeds in een uitzondering op de vergunningsplicht voor onderhoudswerken. Hieronder verstaat men werken, andere dan stabiliteitswerken, die een constructie naar de toekomst toe ongewijzigd veilig stelt.

Daarnaast moet de basislijst worden gelezen met het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 om na te gaan of u effectief een vergunning nodig heeft. In het besluit worden een hele reeks handelingen doorheen verschillende sectoren (woning, industrie, groen,…) opgesomd die 1) ofwel vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht of 2) die men enkel moet melden aan de overheid.

Zo zijn bijvoorbeeld in de sector ‘wonen’ vrijgesteld van de vergunningsplicht: het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak tot maximum 1 meter boven de dakrand, het plaatsen van een toegangspoort of een open afsluiting tot maximum 2 meter in de voortuin, verbouwingswerken binnen die geen stabiliteitswerken zijn, het installeren van een elektrische laadpaal, het plaatsen van kleine tuinconstructies zoals een brievenbus, barbecue, tuinornament etc. Via deze link kan u de volledige lijst van vrijstellingen terugvinden.

Bijvoorbeeld volgende zaken dienen enkel te gemeld te worden via het Omgevingsloket: zorgwonen (zijnde het oprichten van één ondergeschikte wooneenheid aan een woning met het oog op verlenen van zorg), stabiliteitswerken binnen of aan zijgevels, achtergevels en daken, het oprichten van een bijgebouw aan een woning (onder bepaalde voorwaarden),… De volledige lijst kan u raadplegen via deze link.

Ten slotte dient u ook telkens de lokale wetgeving goed na te kijken, nu het mogelijk is dat de provincie of de gemeente heeft beslist om:

 • De vergunningsplichtige handelingen aan te vullen;
 • De meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig te maken;
 • De vrijgestelde handelingen meldingsplichtig te maken.

Het weze duidelijk dat het niet eenvoudig is om doorheen het kluwen van wetgeving na te gaan of u al dan niet een vergunning nodig heeft voor uw bouwproject. U kan steeds contact opnemen met STUDIO | LEGALE advocaten voor advies en bijstand.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!