planologisch attest

Planologisch attest

Als zonevreemd bedrijf is het mogelijk om aan de overheid te vragen een planwijziging te overwegen, zodat het mogelijk wordt om gewenste ontwikkelings- en/of uitbreidingsplannen te realiseren.

Dit kan men aanvragen via een planologisch attest.

Het planologisch attest wordt thans (sinds 1 augustus 2013) geregeld in de artikelen 4.4.24 t.e.m. 4.4.29 VCRO en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest.

De aanvraag voor een planologisch attest wordt ingediend bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het bedrijf gelegen is, tenzij (in uitzonderlijke gevallen) de Vlaamse Regering of de Provincieraad over de aanvraag uitspraak moet doen.

Naast enkele formalistische voorwaarden – de aanvraag dient bijvoorbeeld opgemaakt te worden door een ruimtelijk planner – zijn er enkele bijkomende voorwaarden opdat een planologisch attest kan aangevraagd en bekomen worden. Hieronder worden enkele voorwaarden opgesomd en verduidelijkt:

 • De aanvraag moet gebeuren door een bestaand bedrijf op een bestaande locatie. Zo is bijvoorbeeld de aanvraag van een bedrijf die betrekking heeft op een plek waar het bedrijf enkel zijn maatschappelijke zetel heeft (en niet zijn werkelijke uitbatingszetel) niet ontvankelijk. 
 • Het bedrijf moet hoofdzakelijk vergund zijn. Bedrijven en hun constructies zijn slechts hoofdzakelijk vergund wanneer de noodzakelijke constructies voor de normale bedrijfsvoering (= afhankelijk van de aard van de hoofdactiviteit) vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft. Dit wordt beoordeeld in het licht van de actuele bedrijfstoestand.
 • Het bedrijf mag niet verkrot zijn.
 • Het bedrijf dat de aanvraag doet, moet milieuvergunnings- of meldingsplichtig zijn of een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf zijn. Of het daadwerkelijk een milieuvergunning heeft, is in tegenstelling tot een stedenbouwkundige vergunning minder relevant. 
 • Er is een planwijziging nodig. 

Er is geen lopend of recent afgerond planningsproces met betrekking tot de bedrijfssite. Het planologisch attest geeft aan of het bedrijf al dan niet behouden kan blijven op de plaats waar het gevestigd is. Indien het behouden kan blijven, vermeldt het attest de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn.

Aan de hand van dit attest kan de aanvrager binnen één jaar na afgifte van het attest een anticipatieve omgevingsvergunning aanvragen.

De overheid die het attest aflevert, moet binnen het jaar een procedure starten voor de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het planologisch attest is geldig tot de vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan, maar vervalt in volgende gevallen:

 • Er is geen vergunning aangevraagd binnen 1 jaar na de afgifte van het attest; 
 • De vergunning is vervallen;
 • Het bedrijf wordt stopgezet;
 • Er worden zakelijke rechten op het bedrijf of de individuele bedrijfsgebouwen overgedragen;
 • 5 jaar na afgifte attest.

Een positief planologisch attest kan door de aanvrager niet worden aangevochten voor de Raad van State. Een negatief planologisch attest wel.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een planologisch attest, kan u steeds contact opnemen met STUDIO | LEGALE advocaten.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!