ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening

Indien u de activiteiten van uw vennootschap wenst te beëindigen, moet uw vennootschap eerst worden ontbonden om vervolgens te worden vereffend.

Onder bepaalde voorwaarden kan de ontbinding en vereffening van uw vennootschap in één akte gebeuren doch doorgaans vallen de ontbinding en de vereffening niet samen.

Ontbinding van de vennootschap houdt in dat de vennoten beslissen om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die de vereffening van de vennootschap op zich neemt. De vennootschap verliest haar rechtspersoonlijkheid en bestaat enkel nog om te worden vereffend.

Onder vereffening verstaan we het ten gelde maken van alle activa en bezittingen van de vennootschap. De openstaande schulden van de vennootschap worden door de vereffenaar aangezuiverd met de opbrengst van de verkoop van de activa. Indien er na de aanzuivering nog gelden zouden overblijven, worden deze verdeeld onder de vennoten van de vennootschap.

Vooraleer er kan worden overgegaan tot de ontbinding en vereffening van uw vennootschap dienen volgende stappen te worden doorlopen:

1. Uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

2. Stopzetting doorgeven aan uw BTW-kantoor;

3. Sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds op de hoogte brengen van stopzetting.

De wet voorziet ook een mogelijkheid voor de ontbinding en vereffening van uw vennootschap in één en dezelfde akte, de zogenaamde ‘de turboliquidatie’.

Bij een turboliquidatie dient er aan vier cumulatieve voorwaarden te worden voldaan:

1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2. Alle schulden aan derden werden terugbetaald of op een speciale rekening geblokkeerd ofwel is er een schriftelijke bevestiging van de betrokken schuldeisers dat de schuldvordering niet meer voldaan dient te worden;

3. Alle aandeelhouders of vennoten gaan akkoord met de stopzetting;

4. De terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouders of vennoten zelf.

Naast bovenstaande voorwaarden moeten ook volgende verslagen aanwezig zijn:

 • Een verslag van het bestuursorgaan waarin zij de ontbinding en de gevolgen daarvan motiveren; 
 • Een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering afgesloten is;
 • Een controleverslag van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die verslag uitbrengt over deze staat van activa en passiva en onder meer vermeldt of de staat een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap.

STUDIO | LEGALE kan u bijstaan indien u wenst over te gaan tot een vrijwillige ontbinding en vereffening alsook tot een turboliquidatie. Samen met u overlopen wij alle formaliteiten en zorgen ervoor dat de procedure feilloos verloopt.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!