NDA (non-disclosure agreement).

Non-disclosure agreement

Wanneer een of meerdere kandidaat-kopers die interesse tonen zich hebben aangemeld, kunnen de onderhandelingen beginnen. Voor er enige overeenkomst zal worden ondertekend, zal de verkoper ervoor willen zorgen dat de informatie die hij aan de kandidaat-koper(s) gaat meedelen, vertrouwelijk blijft. Een manier om dit te realiseren bestaat erin om een nondisclosure agreement of geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. De kandidaat-koper zal zich ertoe verbinden om de verkregen informatie als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan andere partijen of derden mee te delen zonder de expliciete goedkeuring van de verkoper. Deze bevat best een lijst met informatie die als “vertrouwelijk” wordt bestempeld en legt uit op welke wijze informatie zal worden uitgewisseld.

Het zou kunnen dat een NDA vergezeld wordt van een nietconcurrentiebeding en een niet-afwervingsbeding waarbij de kandidaat-koper zich ertoe verbindt geen cliënteel of contracten “af te werven” van de verkoper. Artikel 1625 en 1626 van het Burgerlijk Wetboek die een vrijwaringsplicht opleggen aan de verkoper voor uitwinning zijn integraal van toepassing op de asset deal.

Zo bepaalt artikel 1625 BW: “De vrijwaring, waartoe de verkoper jegens de koper gehouden is, heeft een dubbel voorwerp : zij betreft ten eerste het ongestoord bezit van de verkochte zaak en, ten tweede, de verborgen gebreken van die zaak of de koopvernietigende gebreken.”

Daarnaast stipuleert artikel 1626 BW dat zelfs wanneer bij de koop geen beding omtrent de vrijwaring is gemaakt, de verkoper van rechtswege is verplicht de koper te vrijwaren voor de uitwinning die hij ondergaat op het geheel of op een gedeelte van de verkochte zaak, of voor de lasten die iemand beweert op die zaak te hebben, en die bij de koop niet zijn opgegeven.”

Een non-disclosure agreement, vergezeld met een nietconcurrentie en/of niet-afwervingsbeding zijn nuttige instrumenten om u als partij te beschermen. Daarnaast kan u steeds terug opvallen op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!