handelingen met machtiging

De handelingen van de bewindvoerder die voorafgaande machtiging vereisen

Er zijn een aantal handelingen die de bewindvoerder niet zomaar mag stellen, maar waarvoor hij eerst bijzondere machtiging (lees: toestemming) van de Vrederechter moet verkrijgen.

De bewindvoerder moet vooraleer deze handeling uit te voeren een verzoekschrift overmaken aan de Vrederechter, waarin hij uiteenzet waarom en hoe hij de voorgenomen handeling juist wil uitvoeren. De Vrederechter oordeelt vervolgens of de handeling mag worden gesteld. Eventueel kan hij aan de machtiging bepaalde voorwaarden koppelen.

De machtiging van de Vrederechter is bijzonder wat wil zeggen dat de bewindvoerder moet handelen binnen de toestemming die de Vrederechter gaf.

De handelingen waarvoor machtiging moet worden gevraagd, worden in de wet limitatief opgesomd. Aangezien de machtigingsvereiste is ingevoerd om misbruik te voorkomen, moeten de bepalingen ruim worden geïnterpreteerd. Van de lijst kan bij het instellen van een bewindvoering niet worden afgeweken. De Vrederechter kan bij het aanduiden van de bewindvoerder enkel machtigingsvereiste handelingen toevoegen.

Hieronder een overzicht:

Persoonsrechtelijke handelingen:

 • wijzigen van de verblijfplaats van de beschermde persoon;
 • de beschermde persoon vertegenwoordigen in rechte bij rechtsplegingen en handelingen.

Vermogensrechtelijke handelingen:

 • goederen van de beschermde persoon vervreemden; 
 • een lening aangaan;
 • goederen van de beschermde persoon hypothekeren, in pand geven of toestemming geven tot doorhaling van een hypothecaire inschrijving, van de overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling en van het ontslag van ambtshalve inschrijving; 
 • een pachtcontract, handelshuurovereenkomst of een gewone huurovereenkomst van meer dan 9 jaar aangaan en een handelshuurovereenkomst vernieuwen;
 •  een nalatenschap of algemeen legaat verwerpen of aanvaarden; 
 • een schenking of een legaat onder bijzondere titel aanvaarden; 
 • de beschermde persoon in rechte vertegenwoordigen als eiser bij rechtsplegingen en handelingen; 
 • een overeenkomst van onverdeeldheid sluiten; 
 • een onroerend goed aankopen;
 • een dading aangaan of een overeenkomst tot arbitrage sluiten; 
 • een handelszaak voortzetten;
 • souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen vervreemden; 
 • berusten in een vordering betreffende onroerende rechten; 
 • betalingsdienstaanbieders machtigen op de betaalinstrumenten van de beschermde persoon enig onderscheidingsteken aan te brengen;
 • een erfovereenkomst aangaan.
Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!