de vertrouwens- persoon

De vertrouwenspersoon

Wat

De beschermde persoon kan ervoor kiezen om een vertrouwenspersoon aan te duiden. Deze vormt enerzijds de schakel tussen de beschermde persoon en de Vrederechter, aangezien hij de beschermde persoon zal ondersteunen bij het uitdrukken van zijn wensen. Anderzijds vormt de vertrouwenspersoon een brug tussen de beschermde persoon en de voorlopige bewindvoerder in geval van een externe, professionele bewindvoerder.

De vertrouwenspersoon wordt als het ware beschouwd als de “vertaler” en ”verdediger” van de vragen, bekommernissen en bezwaren van de beschermde persoon.

Wie

Iedereen die een persoonlijke band heeft met de beschermde persoon komt in aanmerking als vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan dus eigenlijk eender wie zijn. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon dicht bij de beschermde persoon staat zodat er tussen hen, zoals het woord het zelf zegt, voldoende vertrouwen en affiniteit is.

De wet sluit wel een aantal personen uit van de functie van vertrouwenspersoon:

 • de voorlopig bewindvoerder; 
 • personen ten aanzien van wie een rechterlijke of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel werd genomen en die dus zelf beschermde persoon zijn;
 •  rechtspersonen;
 • personen die overeenkomstig artikel 32 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, volledig ontzet zijn uit het ouderlijk gezag;
 • in geval het bewind wordt uitgeoefend door de ouders, een bloedverwant van de beschermde persoon tot en met de tweede graad.

In tegenstelling tot wie kan worden aangesteld als bewindvoerder, kan een vertrouwenspersoon dus ook iemand zijn uit de verplegende instelling waar de beschermde persoon verblijft.

Aanstelling

De beschermde persoon kan ten alle tijden zelf een vertrouwenspersoon voorstellen. Hij legt hiervoor een verklaring af aan de Vrederechter. De Vrederechter zal altijd voorrang geven aan de persoon die door de beschermde persoon zelf werd aangeduid. De vertrouwenspersoon moet deze taak wel aanvaarden. Het is dus een vrijwillige opdracht.

Als de aangeduide vertrouwenspersoon zijn taak aanvaardt, zal de Vrederechter de aanwijzing vastleggen in een beschikking.

De Vrederechter mag enkel afwijken van de keuze van de beschermde persoon, wanneer er ernstige redenen zijn die het belang van de beschermde persoon raken of omwille van het strafregister van de aangeduide persoon.

Wanneer de beschermde persoon een vertrouwenspersoon wil, maar zelf geen voorstel doet, zal de Vrederechter ambtshalve een vertrouwenspersoon aanwijzen.

Taken

De vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taken het sociaal contact verzorgen met de beschermde persoon, regelmatig overleg plegen met de bewindvoerder en alle nuttige informatie ontvangen en inwinnen bij de bewindvoerder. Hij vormt de brug tussen de beschermde persoon en de bewindvoerder en staat in voor het communiceren van de wil en wensen van de beschermde persoon.

De vertrouwenspersoon heeft zelf geen beheersbevoegdheid, maar houdt toezicht op de manier waarop de bewindvoerder zijn beheer uitoefent. De vertrouwenspersoon krijgt hiertoe inzage in het volledige dossier en kan gehoord worden door de Vrederechter.

Op die manier kan en moet hij problemen tussen de beschermde persoon en bewindvoerder of kennelijke tekortkomingen van de bewindvoerder signaleren bij de Vrederechter.

Einde van het statuut

In het belang van de beschermde persoon kan de Vrederechter ten allen tijden beslissen dat de vertrouwenspersoon zijn taak niet meer mag uitoefenen. Dit kan de Vrederechter ambtshalve doen dan wel op verzoek van de beschermde persoon, een bewindvoerder of de procureur des Konings.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!