de procedure

De omgevingsvergunning: procedureel

Hieronder leest u in vogelvlucht de procedure met betrekking tot het aanvragen en aanvechten van een omgevingsvergunning. De wetgeving omtrent omgevingsvergunningen is complex en gedetailleerd. Het is dus raadzaam om steeds gespecialiseerd advies in te winnen. U kan hiervoor terecht bij onze specialisten.

De vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg

 • De aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt digitaal op het omgevingsloket ingediend. Via deze link kan u het aanvraagformulier terugvinden en nagaan welke gegevens en documenten nodig zijn. Wanneer uw project door een architect wordt opgevolgd, kan u doorgaans beroep doen op uw architect om de aanvraag in te dienen.

Afhankelijk van het type project, moet de aanvraag bij een bepaalde overheid worden ingediend:

 • Vlaamse projecten of projecten over meer dan één provincie: de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar; 
 • Provinciale projecten of projecten over meer dan één gemeente: de deputatie;
 •  Gemeentelijke projecten en alle andere projecten waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie niet bevoegd is: het college van burgemeester en schepenen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 bepaalt wat een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk project is.

 • De procedure

De bevoegde overheid zal in eerste instantie nagaan of de aanvraag ontvankelijk en volledig is en zal beslissen of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. In bepaalde gevallen wordt het advies van de omgevingsvergunningscommissie ingewonnen. Daarnaast wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit is het eerste ogenblik waarop belanghebbenden hun opmerkingen op de aanvraag kunnen indienen.

Na het openbaar onderzoek kan de aanvrager verzoeken om zijn aanvraag te wijzigen. Desgevallend wordt er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd en worden er nieuwe adviezen ingewonnen.

Ook wanneer de bevoegde overheid vaststelt dat tijdens de procedure een onregelmatigheid werd begaan die tot de vernietiging van haar beslissing zou kunnen leiden, dan kan de onregelmatigheid worden hersteld. Dit noemt men de administratieve lus. Eventueel wordt er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd en worden er nieuwe adviezen ingewonnen.

Naast de gewone procedure volstaat er in bepaalde gevallen een vereenvoudigde procedure te doorlopen. Het voornaamste verschil is dat er in de vereenvoudigde procedure geen openbaar onderzoek wordt georganiseerd.

 • De beslissing

De bevoegde overheid zal binnen de 105 dagen een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag.

Wanneer het advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist was tijdens de procedure, beschikt de bevoegde overheid over een termijn van 120 dagen om een beslissing te nemen.

De termijn van 105 of 120 dagen wordt verlengd met 60 dagen wanneer er een nieuw openbaar onderzoek werd georganiseerd naar aanleiding van een wijziging in de aanvraag of wanneer de administratieve lus werd toegepast.

In de vereenvoudigde procedure zal de beslissing binnen de 60 dagen worden genomen.

De beslissing kan desgevallend een aantal voorwaarden of een bepaalde geldigheidsduur bevatten.

Wordt er door de bevoegde overheid binnen de voorziene termijn geen beslissing genomen, dan spreekt men van een stilzwijgende weigering.

De vergunningsprocedure in tweede administratieve aanleg

 • Wat en bij wie

Bent u het niet eens met een beslissing van een overheid die een bepaalde vergunning heeft toegekend, dan kan u deze beslissing aanvechten door een beroepsschrift met bewijsstukken over te maken aan de overheid in hogere hiërarchie dan de overheid die de beslissing nam.

Dit geeft volgend overzicht:

 • Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen aanvechten bij de deputatie. 
 • Beslissingen van de deputatie aanvechten bij de Vlaamse regering (departement omgeving).

Beslissingen van de Vlaamse regering kunnen enkel worden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (zie jurisdictioneel beroep).

Het beroep schorst de vergunningsbeslissing. Dit wil zeggen dat er tijdens de beroepsprocedure eigenlijk geen geldige vergunningsbeslissing is. De beslissing is geschorst tot na de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

Diegenen die beroep kunnen aantekenen zijn:

 • De vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 • Het betrokken publiek; 
 • De leidend ambtenaren van verschillende adviesinstanties en departementen;
 • Het college van burgemeester en schepenen (niet tegen hun eigen beslissingen).

De beroepsinstantie zal het beroep eerst onderzoeken op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. Vervolgens worden de nodige adviezen verzameld. Tijdens de beroepsprocedure kan de vergunningsaanvrager of de beroepsindiener, indien gewenst, worden gehoord voor de omgevingsvergunningscommissie. Ook in graad van beroep kan de vergunningsaanvraag nog gewijzigd worden, hetgeen desgevallend een nieuw openbaar onderzoek met zich meebrengt.

De beroepsinstantie zal een beslissing nemen binnen de 120 dagen bij een gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg en binnen de 60 dagen bij een vereenvoudigde procedure in eerste administratieve aanleg. Deze termijn gaat in als volgt:

 • de dag na de datum van de betekening van de beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • op de dag nadat het laatste beroep ontvankelijk en volledig werd verklaard;
 • op de dag nadat het laatste beroep is ingediend of nadat het dossier volledig werd gemaakt.

 • Termijn

Het beroep dient te worden ingesteld binnen de 30 dagen. Deze termijn begint te lopen als volgt:

 • de dag na de datum van de betekening van de beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 •  de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.

Jurisdictioneel beroep (artikel 105 Omgevingsvergunningsdecreet)

 • Wat en bij wie

wie Vergunningsbeslissingen die in laatste administratieve aanleg werden genomen, kunnen worden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vergunningsbeslissingen in eerste administratieve aanleg genomen door de Vlaamse regering kunnen ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden aangevochten.

Diegenen die de beslissing kunnen aanvechten zijn (artikel 105 Omgevingsvergunningsdecreet):

 • De vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 • Het betrokken publiek;
 • De leidend ambtenaren van verschillende adviesinstanties en departementen;
 • Het college van burgemeester en schepenen.

(Indien de aanvraag is behandeld volgens de procedureregels van de VCRO: zie artikel 4.8.2 VCRO.)

Het jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen verschilt van het beroep in tweede administratieve aanleg, nu de Raad niet kijkt naar de feiten maar enkel naar de toepassing van de wet. Het beroep is gericht op het nietig doen verklaren van de vergunningsbeslissing omdat die beslissing een wet schendt. Het betreft een juridisch-technische aangelegenheid, waarvoor u zich best laat bijstaan.

 • Termijn

Het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dient te worden ingesteld binnen de 45 dagen na de beslissing in laatste administratieve aanleg.

Deze termijn begint te lopen als volgt:

 • de dag na de datum van de betekening van de beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.

Dit beroep schorst de beslissing niet. Indien u wil dat deze beslissing alsnog wordt geschorst, moet u eveneens een schorsingsberoep indienen.

Bovenstaande uiteenzetting is een fel vereenvoudigde weergave van de procedure. De procedureregels in het omgevingsrecht zijn complex en gedetailleerd. Het is raadzaam om u steeds en van in het begin te laten bijstaan door een specialist. Het team van STUDIO | LEGALE kan u hierbij van dienst zijn.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!