Begrippen

Bij wijze van overzicht kan u op deze pagina vaak voorkomende termen uit een M&A proces terugvinden met telkens een woordje uitleg.

A
Aandeel:
Aandeel

de eenheid waarmee de eigendom van een deel van het kapitaal van een onderneming wordt uitgedrukt.

A
Aandelenregister:
Aandelenregister

een (interne) lijst waarop aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen van een onderneming worden ingeschreven. Het vormt een (weerlegbaar) vermoeden dat de opgenomen personen aandeelhouders zijn van de vennootschap.

A
Activa:
Activa

een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een onderneming worden bedoeld.

A
Anti-trust filing:
Anti-trust filing

wanneer een bepaalde overname voldoende groot is, kan het zijn dat men de overname moet melden aan de bevoegde mededingingsautoriteiten. Een mededingingsaanmelding is een vaak voorkomende opschortende voorwaarde in een Share Purchase Agreement (SPA).

A
Arbitragebeding:
Arbitragebeding

een beding waarin partijen overeenkomen om de beslechting van alle geschillen die tussen hen gerezen zijn of mogelijk zullen rijzen met betrekking tot een bepaalde juridische verhouding, aan arbitrage te onderwerpen.

A
Asset deal:
Asset deal

een overeenkomst waarbij niet de aandelen maar wel de activa van een onderneming verkocht worden. Dit kunnen alle activa van de onderneming zijn, een bedrijfstak of bepaalde onderdelen ervan. De kandidaat-overnemer zal enkel de activa van de onderneming verkrijgen die specifiek in de transactie werden aangeduid.

B
Bankgarantie:
Bankgarantie

een overeenkomst waarbij een bank garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Het is een vorm van zekerheidsstelling dat eventuele schade zal worden vergoed door de bank. De afnemer van een bankgarantie zal hiervoor een vergoeding moeten betalen.

B
Basket:
Basket

letterlijk vertaald een mand. Om niet nodeloos en voor het minste te discussiëren, spreken partijen vaak af om pas claims in te dienen vanaf een bepaald minimumbedrag voor de som van de claims. Van zodra een bepaald minimumbedrag (threshold) is bereikt, wordt de schade vergoed vanaf de eerste euro.

B
Break free clausule:
Break free clausule

contractuele vergoeding voor gemaakte kosten wegens (discretionaire) stopzetting van de onderhandelingen.

C
CAP:
CAP

partijen komen overeen dat de totale schadevergoeding die de verkoper aan de koper kan zijn verschuldigd bij onvolledigheden en/of onjuistheden van de verklaringen en waarborgen nooit hoger kan zijn dan het contractueel overeengekomen bedrag. Dergelijke clausules plaatsen een maximum op het bedrag dat de verkoper als schadeherstel zal geven aan de koper voor onvolledigheden en/of onjuistheden van de verklaringen en waarborgen.

C
Carve-out:
Carve-out

contractueel afgesproken verrichtingen tussen signing en closing of na closing waarbij de verkoper activa of deelnemingen die niet mee worden verkocht, isoleert en onder zijn controle houdt/brengt.

C
Change of control clausule:
Change of control clausule

een beding dat stelt dat een bepaalde overeenkomst zal worden ontbonden indien de controle over een onderneming wijzigt. Het is belangrijk om tijdens de due diligence aandachtig te speuren naar change of control clausules, gelet op de waarde die bestaande contracten vertegenwoordigen binnen een onderneming.

C
Closing accounts:
Closing accounts

de Share Purchase Agreement wordt ondertekend op basis van een voorlopige staat van activa en passiva. Op het moment van de closing wordt een nieuwe staat van activa en passiva opgemaakt en daarop wordt de uiteindelijke koopprijs gebaseerd. De eerste prijs in de SPA vormt een voorlopige prijs en de definitieve prijs wordt vastgesteld op het moment van de closing zelf.

C
Closing agreement:
Closing agreement

Met het opstellen van dit document gebeurt de werkelijke eigendomsoverdracht met de daaraan gekoppelde betaling. Het vormt de finale overeenkomst nadat al de CP’s vervuld zijn.

D
Data room:
Data room

een ruimte, veelal elektronisch, die gevuld is met belangrijke documenten van de onderneming, zoals contracten, werknemersinformatie, financiële overzichten, enzoverder. Een (online) dataroom stelt de verkopende onderneming in staat om op een gecontroleerde manier waardevolle informatie te verstrekken en toch een sterke mate van vertrouwelijkheid te behouden. De toegang tot een data room wordt geregeld door data room rules.

D
Data room rules:
Data room rules

de spelregels die de koper (en zijn adviseurs) zullen moeten volgen voor de data room, zoals de duurtijd van de informatie, wanneer er naar gekeken kan worden, wie toegang heeft, en voornamelijk wie niet. Door de dataroom rules kan de verkoper het hele proces voor een deel sturen.

D
De minimis:
De minimis

om niet nodeloos en voor het minste te discussiëren, spreken partijen vaak af om pas claims in te dienen vanaf een bepaald minimumbedrag voor de som van de claims. Bij de minimis legt men een minimum grootte vast voor de individuele claims. Pas als een claim (of een combinatie van claims) een bepaalde grootte heeft, telt hij mee voor de threshold.

D
Deelbaarheidsbeding:
Deelbaarheidsbeding

Deze clausule wordt vaak als laatste artikel in een overeenkomst opgenomen en stelt dat indien één of meerdere artikels van de overeenkomst, nietig zijn of niet uitgevoerd kunnen worden, de overige termen van de overeenkomst overeind blijven en de overeenkomst aldus blijft bestaan. Vaak wordt bijkomend voorzien in een her-negotiatieverplichting waarbij partijen er zich toe verbinden nieuwe onderhandelingen aan te knopen ter aanvulling van de ontstane leemte op een wijze die zo dicht mogelijk bij de rest van de overeenkomst en de oorspronkelijke bedoeling van de partijen staat.

D
Disclosures:
Disclosures

onthullingen. Een reeks van risico’s die een verkoper meedeelt aan de koper teneinde discussies achteraf te vermijden over de vraag of bepaalde gegevens wel of niet tijdens de onderhandelingen meegedeeld zijn. De vraag is of de koper bereid is die risico’s te nemen. Dat zal een kwestie zijn van onderhandelen.

D
Drag along:
Drag along

een verplichting die veelal wordt opgenomen in een shareholder agreement om de aandelen mee te verkopen als de andere partij haar aandelen verkoopt.

D
Due diligence:
Due diligence

boekenonderzoek/zorgvuldigheidsonderzoek. De koper die een overname wenst, zal zich eerst een goed beeld willen vormen van de onderneming die hij wenst te kopen, zowel op het vlak van risico’s als op vlak van opportuniteiten. Dergelijk onderzoek bestaat uit vele facetten die elk een afzonderlijk onderdeel vormen van de due diligence. Het betreft met andere woorden een uitgebreid juridisch, financieel, boekhoudkundig, fiscaal en operationeel onderzoek waarbij de target volledig ontleed wordt.

E
Earn-out:
Earn-out

de overnameprijs wordt voor een deel afhankelijk gemaakt van de toekomstige resultaten van bepaalde objectieven. Een earn-out clausule komt vaak voor wanneer koper en verkoper het niet eens geraken over de overnameprijs door een verschillende visie over de toekomstige cijfers van de onderneming. Bijvoorbeeld wanneer de verkoper nog een tijdje actief blijft in de vennootschap om de transitie naar de koper te vergemakkelijken met een recht voor de verkoper op een bijkomende betaling indien bepaalde objectieven worden gehaald.

E
EBITDA:
EBITDA/Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

een economische maatstaf voor de operationele cash flow van een onderneming. Het betreft de winst vóór interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. De term wordt gebruikt voor de brutowinst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten.

E
Escrow:
Escrow

Wanneer een koper twijfels heeft of de verkoper zijn verplichtingen zal nakomen, kan men ervoor kiezen om een deel van de verkoopprijs op een aparte geblokkeerde bankrekening te zetten voor een zekere bepaalde duur. Op die manier is de koper zeker dat bij eventuele schade deze minstens zal kunnen worden vergoed ten belope van het escrow-bedrag.

E
Exclusiviteit:
Exclusiviteit

een overeenkomst waarbij partijen afspreken dat zij enkel met elkaar zaken zullen doen zolang de exclusiviteit loopt. Een exclusiviteit wordt steeds gelimiteerd in tijd. Het is belangrijk goede afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de onderhandelingen mogen worden afgebroken en de eventuele gevolgen daarvan.

F
Fairness opinion:
Fairness opinion

extra oordeel van een onafhankelijke expert over de waarde van een onderneming of de gehanteerde uitgangspunten waarop de waarde is gebaseerd. Een deskundige kan beoordelen of de transactievoorwaarden, voornamelijk de prijs, overeenkomt met de onderliggende waarde van de onderneming en schrijft hierover een verslag.

F
Forumkeuzebeding:
Forumkeuzebeding

een clausule waarbij partijen bepalen welke rechter bevoegdheid toekomt om zich over eventuele geschillen uit te spreken. Hiermee anticiperen partijen op de vraag naar de bevoegde rechter, die in geval van geschil kan rijzen. Ze kunnen ook de bevoegdheid van bepaalde rechtbanken uitsluiten.

F
Franchise:
Franchise

om niet nodeloos en voor het minste te discussiëren, spreken partijen vaak af om pas claims in te dienen vanaf een bepaald minimumbedrag voor de som van de claims. Van zodra het minimumbedrag (threshold) is bereikt, wordt de schade vergoed vanaf de eerste euro die de threshold overstijgt.

F
FSMA:
FSMA/Financial Services and Markets Authority

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De FSMA is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuratiewezen, en staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen in België.

G
Garanties:
Garanties

wanneer een koper twijfels heeft of de verkoper zijn verplichtingen zal nakomen, kan de verkoper bepaalde financiële garantie stellen. Een zekerheidsstelling komt vaak voor indien er een claim wordt ingediend onder de representations en warranties of onder de indemnities. Zo vormen de escrow en bankgarantie vaakst voorkomende garantievormen.

G
Goodwill:
Goodwill

kort gezegd de meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen. Andere elementen, naast makkelijk aan te duiden activa, die mee de marktwaarde van een onderneming opdrijven en bepalen, maar die niet meteen zo concreet aan te tonen zijn noemen we ‘goodwill’. Het is eigenlijk het verschil tussen de prijs die men betaalt voor de aandelen en de boekwaarde van het eigen vermogen van de vennootschap.

H
Hedge funds:
Hedge funds

fondsen die in tegenstelling tot Private Equity funds ook in andere activa dan aandelen investeren.

I
Indemnities:
Indemnities

Schadevergoedingen die naast de representations & warranties worden bedongen waarbij partijen een op voorhand gekend risico bij één van de partijen wensen te leggen. Bijvoorbeeld de schade die de koper lijdt omdat de toestand van de onderliggende onderneming niet helemaal is wat de verkoper had verklaard, waarbij de verkoper de koper een schadevergoeding dient te betalen.

I
Informatie Memorandum:
Informatie Memorandum

eens de verkopende onderneming een selectie heeft gemaakt van mogelijke geïnteresseerden is het mogelijk dat de target hen een informatie memorandum uitstuurt. Dat is een omstandig, commercieel document waarbij de potentiële kandidaat kopers meer informatie krijgen over de target, zoals de historiek van de onderneming, financiële informatie, marktpositie, enzoverder.

I
Insider trading:
Insider trading

verboden handel met voorkennis. Het handelen in aandelen of andere effecten zoals bedrijfsobligaties of aandelenopties op basis van belangrijke niet-openbare informatie over het bedrijf.

J
Juridische continuïteit:
Juridische continuïteit

Met continuïteit wordt bedoeld dat de bestaande overeenkomsten van de verkopende onderneming met onder andere klanten, personeel, distributeurs, enz blijven doorlopen na de overname voor de kopende onderneming. Op vlak van juridische continuïteit bestaat er een groot verschil tussen de share deal en de asset deal. Zo zal bij een share deal enkel de identiteit van de aandeelhouders wijzigen waardoor de bestaande overeenkomsten, behoudens change of control clausules, blijven doorlopen. Bij een asset deal is de situatie omgekeerd en zal er in principe geen juridische continuïteit zijn waarbij over alle overeenkomsten opnieuw onderhandeld zal moeten worden. Nuance: In België schrijft artikel 32bis CAO een verplichte overdracht voor van het arbeidscontract.

L
Leverage:
Leverage

de mate van schuldfinanciering op een overname.

L
Locked box:
Locked box

een systeem waarbij men het economisch risico vastklikt op een bepaald moment in de tijd voor hetwelk men over alle economische gegevens beschikt om de prijs en het risico te kunnen vastklikken, maar de juridische eigendom zal pas op een later moment overgaan. Partijen zullen proberen een akkoord te maken over alle risicoverschuivingen die zich kunnen voordoen tussen het moment waarop de prijs wordt vastgelegd, het economisch risico wordt overgedragen en het juridisch risico wordt overgedragen en men spreekt hierbij af wat de verkoper nog mag (permitted leakages), en wat de verkoper niet meer mag (leakages), tenzij hij de goedkeuring krijgt van de koper of tenzij dat van tevoren zo is vastgeklikt.

L
LOI:
LOI/Letter of intent

intentieverklaring (eenzijdig) of intentieovereenkomst (wederkerig). In deze overeenkomst worden de eerste bedoelingen van partijen weergegeven. In de context van M&A vormt dit document niet meer of niet minder dan een intentie tot verder onderhandelen. In hoeverre een LOI bindend is voor partijen hangt sterk af van hoe streng de LOI werd opgesteld, maar algemeen genomen zal een LOI nog niet bindend zijn. Worden er echter in dit stadium exclusiviteits- of geheimhoudingsclausules bedongen, dan zullen deze wel bindend zijn voor partijen.

M
MAC:
MAC/ Material Adverse Change

een gebeurtenis die ertoe leidt dat de waarde van een onderneming of van de activa in belangrijke mate wijzigt/vermindert. Het is een bescherming van de koper tegen interne/externe ongewone gebeurtenissen met een zeer grote impact, waarbij de koper het recht zal hebben om onder de deal uit te komen. De grootte van de aantasting wordt veelal overgelaten aan de inschatting van partijen en leidt vaak tot discussie.

M
MBI:
MBI/Management Buy-in

de overname van de gehele of gedeeltelijke onderneming door één of meer overnamekandidaten die buiten de onderneming actief zijn.

M
MBO:
MBO/Management Buy-out

de overname van een (deel van een) onderneming door (een deel van) het management daarvan en eventueel ander personeel.

M
MOU:
MOU/Memorandum of Understanding

een vorm van intentieovereenkomst die op zichzelf wederkerig is. Twee of meer partijen leggen hun gezamenlijke voornemens vast. Dit document wordt meestal gebruikt omdat partijen (nog) geen bindende overeenkomst kunnen of willen aangaan. In de praktijk gebruikt men de termen MOU, LOI en Heads of Agreement vaak door elkaar.

N
NDA:
NDA/ Non-Disclosure Agreement

een geheimhoudingsovereenkomst dat partijen de mogelijkheid biedt vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Een zeer frequent gebruikte techniek binnen een overname waarbij partijen verklaren bepaalde op voorhand aangeduide vertrouwelijke informatie niet zullen misbruiken.

N
Niet-concurrentie/niet-afwervingsbeding:
Niet-concurrentie/niet-afwervingsbeding

Contractuele verplichting van de verkoper om geen concurrentie aan te doen en  geen  cliënteel/personeel  af  te  werven. Volgens  de  rechtspraak  moet  een  verbod van concurrentie en afwerving redelijk en proportioneel zijn. Drie criteria worden hiervoor in aanmerking genomen: (i) een duur van drie tot maximaal vijf jaar, (ii) het  territorium  moet  hetzelfde  zijn  als  het  territorium  waarin  de  vennootschap  haar  activiteiten  heeft  op  het  moment  van  de  overname, en (iii) de activiteit moet identiek zijn aan de activiteit die dat de vennootschap heeft op het moment dat ze wordt overgedragen.

N
Non – Binding:
Non – Binding

het bindende karakter van clausules of van de gehele overeenkomst is bijzonder belangrijk. Het is zaak om bij het startpunt van de overname te kiezen voor nog niet al te bindende verklaringen, die naarmate de onderhandelingen vorderen, kunnen worden omgezet in meer bindende verklaringen.

N
Non-reliance clause:
Non-reliance clause

clausule die bepaalt dat enkel de elementen die uitdrukkelijk in de overnameovereenkomst zijn hernomen, de basis hebben gevormd voor de wilsuiting. Impliciet beoogt men op deze manier te bedingen dat de koper zich niet kan beroepen op een tekortkoming aan de precontractuele informatieplicht die op de verkoper rust.

O
Ondeelbaarheids -beding:
Ondeelbaarheidsbeding

clausule waarbij partijen bepalen dat de vernietiging van een clausule van de overeenkomst de vernietiging van de gehele overeenkomst zal teweegbrengen. (vorm van een nietigheidsclausule).

O
Opschortende voorwaarde:
Opschortende voorwaarde

dit zijn voorwaarden tot het afsluiten van een overeenkomst.

O
Optie:
Optie

het recht om een bepaald effect te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

O
Ordinary course of business/ bedrijfsvoering:
Ordinary course of business/bedrijfsvoering

een  clausule  waarbij  de  verkoper  enkel  de  gebruikelijke  zaken  mag  doen  om  de  onderneming  in  stand  te  houden.  Zo  kan  bij een modelclausule  overeengekomen  worden  dat  de  verkoper  tussen  de  signing  en  closing  geen  grote  kredieten  zal  aangaan zonder voorafgaande toestemming van de koper.

P
Preambule:
Preambule

het gedeelte van de overeenkomst dat voorafgaat aan het bindende gedeelte van de overeenkomst, en waarin de contractpartijen een aantal nuttig geachte verklaringen opnemen, die in beginsel louter op zichzelf niet bindend zijn, maar bijdragen tot de interpretatie van de bepalingen die in het bindende gedeelte van de overeenkomst zijn opgenomen.

P
Private Equity fund:
Private Equity fund

een investeringsfonds actief in mature cash flow genererende bedrijven die voor de overnames ook schuldfinanciering aantrekken en die het management actief betrekken in de overname.

P
Process letter:
Process letter

een document dat de verkopende onderneming in staat stelt het verkoopsproces te sturen, waarbij ze omstandig uitlegt aan de potentiële kopers hoe de verkoop (praktisch) zal worden georganiseerd. Zij zal met andere woorden de diverse stappen van het verkoops- en onderhandelingsproces oplijsten, en hierbij de timing aangeven waarbinnen zulke stappen dienen te worden voltooid.

R
Rechtskeuzebeding:
Rechtskeuzebeding

een clausule waarbij partijen bepalen welk recht van toepassing is op hun relatie. Een dergelijk beding is in het bijzonder van belang indien het contract een grensoverschrijdende dimensie vertoont.

R
Rekening courant:
Rekening courant

de vordering of schuld die een vennoot heeft tegenover zijn vennootschap, buiten de inbreng van het kapitaalsaandeel.

R
Release/reliance (t.a.v. financiers):
Release/reliance (t.a.v. financiers)

due diligence rapporten opgemaakt door adviseurs worden niet alleen door de kopende onderneming gebruikt maar ook door partijen die betrokken zijn bij de financiering van de overname. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat financierende banken inzage krijgen in de rapporten na uitwisseling van een brief waarin de verantwoordelijkheden worden vastgelegd. In grote lijnen bestaan er twee types inzage: de eenvoudige release, waarbij de

R
Representations:
Representations

verklaringen die meteen zijn gewaarborgd. De verkoper zal een aantal verklaringen aan de kant van zijn onderneming doen en die verklaring is meteen ook een waarborg. Als de verklaring niet met de werkelijkheid overeenstemt dan heeft de verkoper zijn waarborg geschonden en dan moet hij aan de koper de vergoeding van de schade terugbetalen.

S
Share deal:
Share deal

Bij een share deal of ‘overdracht van de aandelen’ verkopen de individuele aandeelhouders hun aandelen in de onderliggende vennootschap. Het is een overnametechniek waarbij enkel de identiteit van de aandeelhouders verandert.

S
Shareholder Agreement:
Shareholder Agreement

aandeelhoudersovereenkomst. Dit is een overeenkomst gesloten tussen aandeelhouders over de manier waarop een vennootschap wordt georganiseerd en over de relaties tussen de aandeelhouders.  Zo worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de stemrechten op de algemene vergadering.

S
Signing & closing:
Signing & closing

in een overnametraject zal doorgaans enige tijd verstrijken tussen de ondertekening van het overnamecontract (‘signing’), en de daadwerkelijke juridische overdracht van de onderneming (‘closing’). Hiervoor kunnen diverse redenen aan de basis liggen zoals bijvoorbeeld de goedkeuring van de transactie door een mededingingsautoriteit.

S
SPA:
SPA/ Share Purchase Agreement

de finale overeenkomst tussen koper en verkoper met als voorwerp de koop-verkoop van de aandelen van een targetvennootschap. Vaak onder voorbehoud van een aantal opschortende voorwaarden. Dit zijn voorwaarden tot het afsluiten van de overeenkomst. Zo vormt het verkrijgen van een goedkeuring door de mededingingsautoriteiten van de overname een typisch opschortende voorwaarde.

T
Tag along:
Tag along

een recht (geen verplichting) dat veelal wordt opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst om de aandelen mee te verkopen als de andere partij haar aandelen verkoopt.

T
Target:
Target

doelvennootschap. De vennootschap waarvan de aandelen worden overgenomen.

T
Teaser:
Teaser

een sterk commercieel verkoopsdocument waarbij de target zo mooi mogelijk wordt voorgesteld om de aandacht/interesse te wekken van potentiële kopers. Gaat in de praktijk vaak gepaard met een disclaimer waarbij voor de informatie geen juridische aansprakelijkheid wordt opgenomen. De identiteit van de onderneming blijft onbekend.[1]

[1] Het opmaken van een teaser is vaak een moeilijke evenwichtsoefening tussen anonimiteit bewaren en voldoende informatie beschikbaar stellen.

T
Threshold:
Threshold

om niet nodeloos en voor het minste te discussiëren, spreken partijen vaak af om pas claims in te dienen vanaf een bepaald minimumbedrag voor de som van de claims. Verschillende vormen kunnen worden onderscheiden, maar de belangrijkste zijn de basket en franchise.

V
VDD:
VDD/Vendor Due diligence

een boekenonderzoek uitgevoerd door een verkoper. Vaak voorkomende VDD’s worden uitgevoerd door audit- of advocatenkantoren waarbij de initiële opdrachtgever de verkoper is en, na closing van de transactie, de uitvoerder van de due diligence verantwoording aflegt aan de koper. Zeer gebruikelijk wanneer de verkoper op voorhand zijn zwakke plekken wil identificeren met het oog op een eventuele verkoop.

V
Vendor Loan:
Vendor Loan

een lening die wordt verstrekt door de verkoper(s) aan de koper.

V
Venture Capital:
Venture Capital

deze benaming wordt gebruikt voor alle investeringsfondsen. Om echter een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds investeringsfondsen actief in opstartende of technologisch onzekere bedrijven, en anderzijds investeringsfondsen actief in mature cash flow genererende bedrijven, wordt de term venture capital meer en meer gebruikt om het eerste type investeringsfonds aan te geven. Buy-out funds of Private Equity hebben dan betrekking op het tweede type.

V
Vierhoekenbeding:
Vierhoekenbeding

Deze clausule strekt ertoe de verbintenissen van de partijen bij de overnameovereenkomst te beperken tot die verbintenissen die in de overnameovereenkomst zelf vervat liggen, en bijgevolg de aan de overnameovereenkomst externe elementen (zoals de LOI, de Heads of Agreement, briefwisseling tussen partijen etc.) uit het contractuele veld uit te sluiten.

V
Vulture funds/Special situation funds:
Vulture funds/Special situation funds

fondsen die zich gespecialiseerd hebben in het overnemen van bedrijven in moeilijkheden.

W
Warranties:
Warranties

(algemene) waarborgen. Wanneer de verkoper verklaringen geeft, zal hij deze onmiddellijk ook waarborgen dat deze juist zijn. Als de verklaring niet met de werkelijkheid overeenstemt dan heeft de verkoper zijn waarborg geschonden en dan moet hij aan de koper de vergoeding van de schade terugbetalen.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!