Maand: mei 2022
PDF

Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet?

Via de wet van 8 november 2020 voerde de wetgever in het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) een basisbankdienst in voor ondernemingen. Dit met als doel ervoor te zorgen dat alle bedrijven ten minste zouden beschikken over een bankrekening om op die manier deel te kunnen nemen aan het economische rechtsverkeer.[1]

Sedert 1969 is een onderneming die een zelfstandige activiteit begint, verplicht om bij een financiële instelling een zichtrekening te openen.[2] Maar uit de praktijk blijkt dat in bepaalde sectoren, ondernemingen moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen. Zo bijvoorbeeld in de horeca- en diamantsector, maar ook in het kader van tweede kans- ondernemerschap. Met de wet van 8 november 2020 trachtte de wetgever dit euvel te verhelpen door dergelijke ondernemingen de mogelijkheid te bieden om een rekening met betalingsdiensten te openen, waarmee ze hun beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen.[3] Naar analogie met het Franse recht, tracht België de ondernemer een basisrecht toe te kennen om een bankrekening te openen bij een kredietinstelling.

De nieuwe wet houdt ook rekening met de toepassing van de anti-witwaswet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In de strijd tegen witwassen en financiering van criminele activiteiten is het gebruik van een bankrekening immers het onderzoeksmiddel bij uitstek.[4]

Toepassingsgebied

Elke in België gevestigde onderneming, die ingeschreven is in de KBO of die een inschrijving aanvraagt, en die door ten minste drie kredietinstellingen werd geweigerd, heeft volgens de wet vanaf 1 mei 2021 recht op de basisbankdienst. De reden waarom enkel een in België gevestigde onderneming recht heeft op de basisbankdienst vindt zijn oorsprong in de anti-witwaswet. “Als het recht op de basisbankdienst wordt uitgebreid tot de buitenlandse instellingen, zou de naleving van de in de anti-witwaswet voorziene plichten van de kredietinstellingen zeer moeilijk, zo niet onmogelijk worden”, klinkt het bij de wetgever.[5]

De basisbankdienst voor ondernemingen bestaat minstens uit de volgende betalingsdiensten:[6]

 • diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn, voor zover deze diensten plaatsvinden in een of meerdere lidstaten van de EU;
 • diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn, voor zover deze diensten plaatsvinden in een of meerdere lidstaten van de EU;
 • uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de overmaking van geldmiddelen op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder;
 • uitvoering van domiciliëringen;
 • uitvoering van betalingstransacties via een betaalinstrument;
 • uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten;

De basisbankdienst wordt in euro of, op verzoek van de onderneming, in Amerikaanse dollar aangeboden.

Procedure[7]

De wet van 8 november 2020 voorziet in een procedure tot aanwijzing van een kredietinstelling met het oog op het garanderen van het recht tot een basisbankdienst aan alle ondernemingen. Onverminderd artikel 55 van de anti-witwaswet en tenzij dit in strijd zou zijn met de doelstellingen van nationale veiligheid of openbare orde, zal in het geval een basisbankdienst ten minste drie maal aan een onderneming wordt geweigerd, deze weigering voldoende gemotiveerd moeten worden.

Daarnaast worden uitdrukkelijk de klachten- en buitengerechtelijke beroepsprocedures vermeld die voor de onderneming openstaan ter betwisting van de beslissing, en in het bijzonder de volledige naam, het adres, het telefoonnummer en het elektronisch adres van het bevoegde orgaan, bedoeld in artikel VII.216 en van het bevoegde toezichthoudend bestuur bij de FOD Economie.

Vervolgens kan de onderneming waaraan de betalingsdiensten zijn geweigerd, zich richten tot de “basisbankdienstkamer”. Deze basisbankdienstkamer heeft de wettelijke opdracht om, na een positief advies van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), een kredietinstelling aan te wijzen die een basisbankdienst aan de onderneming moet aanbieden. De kredietinstellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn beperkt tot de in België gevestigde bank- en/of kredietinstelling zoals die voorkomen op de lijst van systeemrelevante instellingen.

Ten laatste binnen de maand volgend op de maand waarin het aanvraagdossier als volledig kan worden beschouwd, wijst de basisbankdienst-kamer op een gespreide wijze de in aanmerking komende basisbankdienst-aanbieder aan. De Koning richt binnen de FOD Economie de basisbankdienstkamer op, die belast is met het aanwijzen van een basisbankdienst-aanbieder voor ondernemingen. Hij bepaalt de wijze van spreiding van de aanwijzing over de in aanmerking komende basisbankdienstaanbieders en de wijze van controle op de identificatie en de identiteitsverificatieverplichting.

Tot slot verleent de basisbankdienst geen recht op het verkrijgen van krediet. Naar analogie met de basisbankdienst voor consumenten, wordt bepaald dat er in het kader van de basisbankdienst geen krediet kan worden verleend, noch in de vorm van een kredietopening, noch in de vorm van een debettoestand.

 

Aanvraag basisbankdienst[8]

Artikel VII.59/5 WER regelt de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van de basisbankdienst. De aanvraag bij de basisbankdienstkamer tot opening van een basisbankdienst gebeurt schriftelijk, door middel van een formulier dat ter beschikking wordt gesteld door de kredietinstelling. Het aanvraagformulier bevat een verklaring op eer van de onderneming dat ze niet reeds beschikt over een basisbankdienst of een betaalrekening. De onderneming dient tevens te bewijzen dat zij ten minste driemaal een aanvraag tot betalingsdiensten is geweigerd.

De kredietinstelling kan de aanvraag weigeren als blijkt dat de onderneming een andere betaalrekening heeft, tenzij als de onderneming aantoont dat die betaalrekening niet de betalingsdiensten omvat die noodzakelijk zijn voor haar professionele activiteit, en op voorwaarde dat die diensten inbegrepen zijn in de basisbankdienst voor ondernemingen. De kredietinstelling kan de aanvraag eveneens weigeren indien de onderneming haar betaalrekeningen zelf heeft opgezegd met het oogmerk om gebruik te kunnen maken van de basisbankdienst.

Besluit

Met de wet van 8 november 2020 tot invoering van een basisbankdienst voor ondernemingen bouwde de wetgever extra garanties in voor ondernemingen in bepaalde sectoren die moeilijk een bankrekening konden openen. Het is immers noodzakelijk voor ondernemingen om over een bankrekening te beschikken om deel te kunnen nemen aan het economisch rechtsverkeer. Een uitstekend initiatief van de wetgever, maar intussen zijn we in het jaar 2022 aanbeland en heeft de regering tot op de dag van vandaag nagelaten het uitvoeringsbesluit te publiceren waardoor de wet nog steeds niet van kracht is.

Dat is ook de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel niet ontgaan. Op 6 december 2021 werd de Belgische staat veroordeeld tot een schadevergoeding van € 2.500,00 omdat de regering een positieve verplichting heeft om wetgeving in werking te laten treden. Aangezien er een wet is die de basisbankdienst voor ondernemingen voorziet, is het de plicht van de regering die wet in werking te laten treden. Zo staat in het vonnis te lezen dat van een zorgvuldige regering verwacht mag worden dat een wet een jaar na de verschijning in het Belgisch Staatsblad operationeel is.[9] De bal ligt nu in het kamp van de regering om zo snel mogelijk het uitvoeringsbesluit te publiceren, teneinde meer veroordelingen te vermijden en een basisbankdienst aan te bieden waar zo vele ondernemingen al geruime tijd naar snakken.

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected]  of 03 216 70 70.

[1] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[2] Zie artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 56 van 10 november 1967 tot bevordering van het gebruik van giraal geld

[3] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[4] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.4

[5] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf  p.7

[6] Zie artikel I.9 en VII. 59/4 WER

[7] Zie artikel VII. 59/4 WER

[8] Zie artikel VII. 59/5 WER

[9]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; De Juristenkrant, “Rechtbank veroordeelt België voor niet-uitvoeren basisbankdienstenwet”, nr. 441 – 12 januari 2022;  Ook de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen besloot in kort geding dat ING België de bankrekeningen niet mocht blokkeren van een groep vastgoedinvesteerders die kamers verhuren aan sekswerkers in het Schipperskwartier. Volgens ING België zou dat niet stroken met de algemene voorwaarden van de bank. Zie hiervoor: https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

———————————————————–

Un service bancaire de base pour toutes les entreprises. Ou non ?

Avec la loi du 8 novembre 2020, le législateur a introduit un service bancaire de base pour les entreprises dans le Code de droit économique (ci-après CDE : ). L’objectif était de faire en sorte que toutes les entreprises disposent au moins d’un compte bancaire afin de pouvoir participer à des transactions économiques légales.[1]

Depuis 1969, une entreprise qui commence une activité indépendante est obligée d’ouvrir un compte courant auprès d’un établissement financier.[2]  Mais la pratique montre que dans certains secteurs, certaines entreprises éprouvent des difficultés à ouvrir un compte bancaire. Par exemple, dans le secteur de l’Horeca et du diamant, mais aussi dans le cadre de l’entrepreneuriat de seconde chance. Avec la loi du 8 novembre 2020, le législateur a tenté de remédier à cette carence en offrant à ces entreprises la possibilité d’ouvrir un compte de services de paiement, qui leur permet d’exercer leurs activités professionnelles.[3]  Par analogie avec le droit français, la Belgique tente d’accorder à l’entrepreneur un droit fondamental d’ouvrir un compte bancaire auprès d’un établissement de crédit.

La nouvelle loi tient également compte de l’application de la loi contre le blanchiment d’argent du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et pour restreindre l’utilisation d’argent liquide. En effet, dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités criminelles, l’utilisation d’un compte bancaire est l’outil d’investigation par excellence.[4]

Champ d’application

Toute entreprise établie en Belgique, qui est inscrite à la BCE ou demande son inscription, et qui a été refusée par au moins trois établissements de crédit, a droit au service bancaire de base conformément à la loi à partir du 1er mai 2021. La raison pour laquelle seule une société établie en Belgique a droit au service bancaire de base trouve son origine dans la loi anti-blanchiment. “Si le droit au service bancaire de base est étendu aux établissements étrangers, le respect des obligations des établissements de crédit prévues par la loi anti-blanchiment deviendrait très difficile, voire impossible”, explique le législateur.[5]

Le service bancaire de base pour les entreprises comprend au moins les services de paiement suivants:[6]

 • les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement ainsi que toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement, pour autant que ces services aient lieu dans un ou plusieurs États membres ;
 • les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement ainsi que toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement, pour autant que ces services aient lieu dans un ou plusieurs Etats membres
 • l’exécution d’opérations de paiement, y compris le transfert de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement ;
 • l’exécution de domiciliation;
 • l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’un instrument de paiement ;
 • l’exécution de virements, y compris les ordres permanents de paiement;

Le service bancaire de base est offert en euros ou, à la demande de l’entreprise, en dollars américains.

Procédure[7]

La loi du 8 novembre 2020 prévoit une procédure de désignation d’un établissement de crédit en vue de garantir le droit à un service bancaire de base à toutes les entreprises. Sans préjudice de l’article 55 de la loi anti-blanchiment et à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou d’ordre public, en cas de refus d’un service bancaire de base à une entreprise à trois reprises au moins, ce refus devra être dûment justifié.

De plus, les procédures de réclamation et de recours extrajudiciaire dont dispose l’entreprise pour contester la décision sont expressément mentionnées, et notamment le nom complet, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’organe compétent visé à l’article VII.216 et du conseil de surveillance compétent du SPF Économie

Par la suite, l’entreprise à laquelle les services de paiement ont été refusés peut s’adresser à la “chambre du service bancaire de base”. Cette chambre du service bancaire de base a pour mission légale, après avis positif de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), de désigner un établissement de crédit pour offrir des services bancaires de base à l’entreprise. Les établissements de crédit éligibles sont limités aux établissements bancaires et/ou de crédit établis en Belgique tels qu’ils figurent sur la liste des établissements financiers systémiques.

Au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le dossier de candidature a pu être considéré comme complet, la chambre du service bancaire de base désigne de manière échelonnée le prestataire de services bancaires de base éligible. Le Roi crée la chambre du service bancaire de base au sein du SPF Economie, qui est chargée de désigner un prestataire de services bancaires de base pour les entreprises. Il détermine la manière dont la désignation est répartie entre les prestataires de services bancaires de base éligibles et la manière dont l’obligation d’identification et de vérification de l’identité est contrôlée.

Enfin, le service bancaire de base ne confère aucun droit à l’obtention d’un crédit. Par analogie avec le service bancaire de base pour les consommateurs, il est stipulé qu’aucun crédit ne peut être accordé dans le cadre du service bancaire de base, que ce soit sous la forme d’une ouverture de crédit ou sous la forme d’une position débitrice.

Demande de service bancaire de base[8]

L’article VII.59/5 du CDE réglemente la procédure de demande pour obtenir le service bancaire de base. La demande d’ouverture d’un service bancaire de base auprès de la chambre du service bancaire de base est faite par écrit, au moyen d’un formulaire fourni par l’établissement de crédit. Le formulaire de demande contient une déclaration sur l’honneur de l’entreprise selon laquelle elle ne dispose pas déjà d’un service bancaire de base ou d’un compte de paiement. L’entreprise prouve également qu’elle s’est vu refuser une demande de services de paiement à trois reprises au moins.

L’établissement de crédit peut refuser la demande s’il apparaît que l’entreprise dispose d’un autre compte de paiement, sauf si l’entreprise prouve que ce compte de paiement ne comporte pas les services de paiement nécessaires à son activité professionnelle, et à condition que ces services soient inclus dans le service bancaire de base aux entreprises. L’établissement de crédit peut également refuser la demande si l’entreprise a elle-même clôturé ses comptes de paiement en vue d’utiliser le service bancaire de base.

Conclusion

Avec la loi du 8 novembre 2020 instaurant un service bancaire de base pour les entreprises, le législateur a intégré des garanties supplémentaires pour les entreprises de certains secteurs qui ont des difficultés à ouvrir un compte bancaire. Après tout, il est nécessaire pour les entreprises de disposer d’un compte bancaire afin de pouvoir participer à des transactions économiques légales. Une excellente initiative du législateur, mais entre-temps, nous sommes arrivés en 2022 et le gouvernement n’a toujours pas publié l’arrêté d’exécution, ce qui fait que la loi n’est toujours pas entrée en vigueur.

Cela n’a pas non plus échappé au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Le 6 décembre 2021, l’État belge a été condamné à payer des dommages et intérêts de 2.500,00 € car le gouvernement a une obligation positive de permettre l’entrée en vigueur de la législation. Puisqu’il existe une loi prévoyant le service bancaire de base pour les entreprises, il est du devoir du gouvernement de mettre cette loi en vigueur. Le jugement indique qu’un gouvernement diligent peut s’attendre à ce qu’une loi soit mise en place un an après sa publication au Moniteur belge.[9]  La balle est maintenant dans le camp du gouvernement qui doit publier l’arrêté d’exécution le plus rapidement possible afin d’éviter d’autres condamnations et d’offrir un service bancaire de base tant attendu par de nombreuses entreprises.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

[1] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[2] Voir l’article 1 du décret royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l’usage de la monnaie scripturale.

[3] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[4] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.4

[5] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.7

[6] Voir l’article I.9 en VII. 59/4 CDE

[7] Voir l’article VII. 59/4 CDE

[8] Voir l’article VII. 59/4 CDE

[9]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; Le tribunal de l’Entreprise d’Anvers a également décidé en référé qu’ING Belgique n’était pas autorisée à bloquer les comptes bancaires d’un groupe d’investisseurs immobiliers qui louent des chambres à des travailleurs du sexe dans le Schipperskwartier. Selon ING Belgique, cela ne serait pas conforme aux conditions générales de la banque. Voir ci-dessus: https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

————————————————-

A basic banking service for all businesses. Or is it?

With the law of 8 November 2020, the legislator introduced a basic banking service for companies in the Economic Code (“Wetboek Economisch Recht”; hereinafter: WER). The aim was to ensure that all companies would at least have a bank account in order to be able to participate in economic legal transactions.[1]

Since 1969, a company that starts an independent activity is obliged to open a current account with a financial institution.[2]  But practice shows that in certain sectors, some companies find it difficult to open a bank account. For example, in the catering- and diamond sector, but also in the context of second chance entrepreneurship. With the law of 8 November 2020, the legislator tried to remedy this shortcoming by offering such companies the possibility to open a payment services account, which allows them to carry out their professional activities.[3]  By analogy with French law, Belgium is trying to grant the entrepreneur a basic right to open a bank account with a credit institution.

The new law also takes into account the application of the Anti-Money Laundering Act of 18 September 2017 to prevent money laundering and the financing of terrorism and to restrict the use of cash. In the fight against money laundering and the financing of criminal activities, the use of a bank account is the investigative tool of preference.[4]

Scope

Any company established in Belgium, which is registered in the CBE or applies for registration, and which has been refused by at least three credit institutions, is entitled to the basic banking service as of 1 May 2021 according to the law. The reason why only a company established in Belgium is entitled to the basic banking service has its origin in the anti-money laundering law. “If the right to the basic banking service is extended to foreign institutions, the fulfilment of the obligations of credit institutions provided for in the anti-money laundering law would become very difficult, if not impossible,” according to the legislator.[5]

The basic banking service for companies consists of at least the following payment services:[6]

 • services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account, provided that these services are carried out in one or more Member States of the EU;
 • services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account, in so far as those services take place in one or more Member States of the EU;
 • execution of payment transactions, including transfer of funds on a payment account with the user’s payment service provider or with another payment service provider
 • execution of direct debits;
 • execution of payment transactions through a payment instrument;
 • execution of credit transfers, including standing debit orders;

The basic banking service is offered in euro or, at the request of the company, in US dollars.

Procedure[7]

The Act of 8 November 2020 provides for a procedure for the designation of a credit institution with a view to guaranteeing the right to a basic banking service to all enterprises. Without prejudice to Article 55 of the Anti-Money Laundering Act and unless this would be contrary to the objectives of national security or public order, in the event that a basic banking service is refused to an enterprise at least three times, this refusal will have to be duly motivated and justified.

In addition, the complaint and out-of-court appeal procedures available to the comapny to contest the decision shall be expressly mentioned, and in particular the full name, address, telephone number and electronic address of the competent body referred to in Article VII.216 and of the competent supervisory board at the FPS Economy (“FOD Economie”)

Subsequently, the enterprise to which the payment services have been refused may apply to the “basic banking chamber”. This chamber of basic banking services has the legal task, following a positive opinion from the Financial Information Processing Unit (CFI), to designate a credit institution to offer basic banking services to the company. The credit institutions that qualify for this are limited to banking and/or credit institutions established in Belgium as they appear on the list of systemic important institutions.

At the latest within the month following the month in which the application file can be considered complete, the chamber of basic banking services appoints the eligible basic banking service provider in a well-spread manner. The King shall set up the basic banking chamber within the FPS Economy, which is responsible for designating a basic banking service provider for companies. He determines the way in which the designation is distributed among the eligible basic banking service providers and the way in which the identification and the identity verification obligation is monitored.

Finally, the basic banking service does not confer any right to obtain credit. By analogy with the basic banking service for consumers, it is stipulated that no credit can be granted within the framework of the basic banking service, either in the form of a credit opening or in the form of a debit position.

Application for a basic banking service[8]

Article VII.59/5 WER regulates the application procedure for obtaining the basic banking service. The application to the chamber of basic banking services for the opening of a basic banking service shall be made in writing, using a form provided by the credit institution. The application form shall contain a declaration in honour of the enterprise that it does not already have a basic banking service or a payment account. The entreprise shall also prove that it has been refused an application for payment services on at least three occasions.

The credit institution may refuse the application if it appears that the company has another payment account, unless the company proves that that payment account does not include the payment services necessary for its professional activity, and provided that those services are included in the basic corporate banking service. The credit institution may also refuse the application if the company has itself closed its payment accounts for the purpose of using the basic banking service.

Conclusion

With the Act of 8 November 2020 introducing a basic banking service for companies, the legislator built in additional guarantees for companies in certain sectors that have difficulties opening a bank account. After all, it is necessary for companies to have a bank account in order to be able to participate in economic legal transactions. An excellent initiative by the legislator, but in the meantime we have reached the year 2022 and the government has failed to publish the implementing decree to this day, as a result of which the law has still not come into force.

This has not escaped the attention of the Dutch-speaking court of first instance of Brussels either. On 6 December 2021, the Belgian State was condemned to pay damages of  €2,500 because the government has a positive obligation to bring legislation into force. Since there is a law that provides for the basic banking service for companies, it is the government’s duty to bring that law into force. The judgment states that a prudent government can be expected to have a law in place one year after its publication in the Belgian Official Gazette.[9]  The ball is now in the government’s court to publish the implementing decree as soon as possible, in order to avoid more convictions and to offer a basic banking service that so many companies have been craving for.

If you have any questions after reading this article, please do not hesitate to contact us at [email protected] or 03 216 70 70.

[1] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[2] See Article 1 of Royal Decree No. 56 of 10 November 1967 promoting the use of scriptural money

[3] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[4] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.4

[5] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.7

[6] See Article I.9 and VII. 59/4 WER

[7] See Article VII. 59/4 WER

[8] See Article VII. 59/5 WER

[9]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; De Juristenkrant, “Court condemns Belgium for non-implementation of basic banking law”, no. 441 – 12 January 2022; Also the Commercial Court of Antwerp decided in summary proceedings that ING Belgium could not block the bank accounts of a group of real estate investors who rent out rooms to sex workers in the Schipperskwartier. According to ING Belgium, this would not be in accordance with the general conditions of the bank. See above: https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

————————————————–

Eine grundlegende Bankdienstleistung für alle Unternehmen. Oder doch nicht?

Mit dem Gesetz vom 8. November 2020 hat der Gesetzgeber eine grundlegende Bankdienstleistung für Unternehmen in das Wirtschaftsgesetzbuch (im Folgenden: WGB) aufgenommen. Damit sollte sichergestellt werden, dass alle Unternehmen zumindest über ein Bankkonto verfügen, um am wirtschaftlichen Rechtsverkehr teilnehmen zu können.[1]

Seit 1969 ist ein Unternehmen, das eine selbständige Tätigkeit aufnimmt, verpflichtet, ein Girokonto bei einem Finanzinstitut zu eröffnen.[2]  Die Praxis zeigt jedoch, dass einige Unternehmen in bestimmten Branchen Schwierigkeiten haben, ein Bankkonto zu eröffnen. Zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe und im Diamantensektor, aber auch im Zusammenhang mit dem Unternehmertum der zweiten Chance. Mit dem Gesetz vom 8. November 2020 hat der Gesetzgeber versucht, dieses Manko zu beheben, indem er diesen Unternehmen die Möglichkeit bietet, ein Zahlungsdienstkonto zu eröffnen, das ihnen die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit ermöglicht.[3]  In Anlehnung an das französische Recht versucht Belgien, dem Unternehmer ein Grundrecht auf die Eröffnung eines Bankkontos bei einem Kreditinstitut zu gewähren.

Das neue Gesetz berücksichtigt auch die Anwendung des Geldwäschegesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Verwendung von Bargeld. Bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung krimineller Aktivitäten ist die Verwendung eines Bankkontos das Ermittlungsinstrument schlechthin.[4]

Umfang

Jedes in Belgien niedergelassene Unternehmen, das bei der CBE eingetragen ist oder einen Antrag auf Eintragung stellt und von mindestens drei Kreditinstituten abgelehnt wurde, hat laut Gesetz ab dem 1. Mai 2021 Anspruch auf die grundlegende Bankdienstleistung. Der Grund, warum nur ein in Belgien niedergelassenes Unternehmen Anspruch auf die grundlegende Bankdienstleistung hat, liegt im Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche begründet. “Wenn das Recht auf die Grundversorgung mit Bankdienstleistungen auf ausländische Institute ausgedehnt wird, würde die Erfüllung der im Geldwäschegesetz vorgesehenen Pflichten der Kreditinstitute sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich werden”, so der Gesetzgeber.[5]

Der Basis-Bankdienst für Unternehmen umfasst mindestens die folgenden Zahlungsdienste:[6]

 • Dienste, mit denen Bargeld auf ein Zahlungskonto eingezahlt werden kann, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge, sofern diese Dienste in einem oder mehreren Mitgliedstaaten erbracht werden;
 • Dienste, die Bargeldabhebungen von einem Zahlungskonto ermöglichen, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge, sofern diese Dienste in einem oder mehreren Mitgliedstaaten erbracht werden;
 • Ausführung von Zahlungsvorgängen, einschließlich der Überweisung von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister;
 • Ausführung von Lastschriften;
 • Ausführung von Zahlungsvorgängen über ein Zahlungsinstrument;
 • Ausführung von Überweisungen, einschließlich Dauerabbuchungsaufträgen;

Der Basis-Bankdienst wird in Euro oder auf Wunsch des Unternehmens in US-Dollar angeboten.

 

Verfahren[7]

Das Gesetz vom 8. November 2020 sieht ein Verfahren zur Benennung eines Kreditinstituts vor, um allen Unternehmen das Recht auf eine grundlegende Bankdienstleistung zu garantieren. Unbeschadet des Artikels 55 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und sofern dies nicht den Zielen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung zuwiderläuft, muss eine mindestens dreimalige Verweigerung einer grundlegenden Bankdienstleistung gegenüber einem Unternehmen ordnungsgemäß begründet werden.

Darüber hinaus sind die Beschwerde- und außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren, die dem Unternehmen zur Anfechtung der Entscheidung zur Verfügung stehen, ausdrücklich zu nennen, insbesondere der vollständige Name, die Anschrift, die Telefonnummer und die elektronische Adresse der in Artikel VII.216 genannten zuständigen Stelle und des zuständigen Aufsichtsorgans beim FÖD Wirtschaft.

In der Folge kann sich das Unternehmen, dem die Zahlungsdienste verweigert wurden, an die “Basiskammer” wenden. Diese Kammer für grundlegende Bankdienstleistungen hat die rechtliche Aufgabe, nach einer positiven Stellungnahme der Finanzinformationsverarbeitungsstelle ein Kreditinstitut zu benennen, das dem Unternehmen grundlegende Bankdienstleistungen anbietet. Die Kreditinstitute, die in Frage kommen, sind auf die in Belgien niedergelassenen Bank- und/oder Kreditinstitute beschränkt, die in der Liste der systemrelevanten Institute aufgeführt sind.

Spätestens in dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem das Antragsdossier als vollständig angesehen werden kann, ernennt die Kammer für Grundsatzfragen des Bankwesens die in Frage kommenden Anbieter von Grundsatzfragen des Bankwesens in gestaffelter Weise. Der König richtet innerhalb des FÖD Wirtschaft eine Abteilung für grundlegende Bankdienstleistungen ein, die für die Benennung eines Anbieters von grundlegenden Bankdienstleistungen für Unternehmen zuständig ist. Er bestimmt die Art und Weise, wie die Benennung unter den in Frage kommenden Anbietern von grundlegenden Bankdienstleistungen verteilt wird, und die Art und Weise, wie die Identifizierung und die Verpflichtung zur Identitätsüberprüfung überprüft werden.

Schließlich verleiht die grundlegende Bankdienstleistung kein Recht auf Kreditaufnahme. In Analogie zur Basis-Bankdienstleistung für Verbraucher wird festgelegt, dass im Rahmen der Basis-Bankdienstleistung kein Kredit gewährt werden kann, weder in Form einer Krediteröffnung noch in Form einer Sollstellung.

Antrag auf eine grundlegende Bankdienstleistung[8]

Artikel VII.59/5 WER regelt das Antragsverfahren für die Inanspruchnahme der grundlegenden Bankdienstleistungen. Der Antrag auf Eröffnung einer Basisdienstleistung bei der Kammer für das Kreditwesen ist schriftlich unter Verwendung eines vom Kreditinstitut bereitgestellten Formulars zu stellen. Das Antragsformular muss eine ehrenwörtliche Erklärung des Unternehmens enthalten, dass es nicht bereits über eine grundlegende Bankdienstleistung oder ein Zahlungskonto verfügt. Das Unternehmen muss außerdem nachweisen, dass ihm mindestens dreimal ein Antrag auf Zahlungsdienste verweigert wurde.

Das Kreditinstitut kann den Antrag ablehnen, wenn sich herausstellt, dass das Unternehmen über ein anderes Zahlungskonto verfügt, es sei denn, das Unternehmen weist nach, dass dieses Zahlungskonto nicht die für seine gewerbliche Tätigkeit erforderlichen Zahlungsdienste umfasst, und sofern diese Dienste in der grundlegenden Geschäftsbankdienstleistung enthalten sind. Das Kreditinstitut kann den Antrag auch dann ablehnen, wenn das Unternehmen selbst seine Zahlungskonten im Hinblick auf die Inanspruchnahme des Basis-Bankdienstes geschlossen hat.

Erlass

Mit dem Gesetz vom 8. November 2020 zur Einführung einer grundlegenden Bankdienstleistung für Unternehmen hat der Gesetzgeber zusätzliche Garantien für Unternehmen in bestimmten Sektoren eingebaut, die Schwierigkeiten bei der Eröffnung eines Bankkontos haben. Schließlich ist es für Unternehmen notwendig, ein Bankkonto zu haben, um am wirtschaftlichen Rechtsverkehr teilnehmen zu können. Eine hervorragende Initiative des Gesetzgebers, aber inzwischen sind wir im Jahr 2022 angekommen und die Regierung hat es bis heute versäumt, die Durchführungsverordnung zu veröffentlichen, so dass das Gesetz noch immer nicht in Kraft getreten ist.

Dies ist auch dem niederländischsprachigen Gericht erster Instanz in Brüssel nicht entgangen. Am 6. Dezember 2021 wurde der belgische Staat verurteilt, weil es die Aufgabe der Regierung ist, Gesetze in Kraft zu setzen. Da es ein Gesetz gibt, das eine grundlegende Bankdienstleistung für Unternehmen vorsieht, ist es die Pflicht der Regierung, dieses Gesetz in Kraft zu setzen. In dem Urteil heißt es, dass von einer sorgfältigen Regierung erwartet werden kann, dass ein Gesetz ein Jahr nach seiner Veröffentlichung im belgischen Staatsanzeiger in Kraft ist.[9]  Jetzt ist die Regierung am Zug, die Durchführungsverordnung so schnell wie möglich zu veröffentlichen, um weitere Verurteilungen zu vermeiden und eine grundlegende Bankdienstleistung anzubieten, auf die so viele Unternehmen sehnsüchtig gewartet haben.

Wenn Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter [email protected] oder 03 216 70 70 zu kontaktieren.

[1] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[2] Siehe Artikel 1 des Königlichen Erlasses Nr. 56 vom 10. November 1967 zur Förderung der Verwendung von Buchgeld

[3] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

[4] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.4

[5] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.7

[6] Siehe Artikel I.9 und VII. 59/4 WGB

[7] Siehe Artikel VII. 59/4 WGB

[8] Siehe Artikel VII. 59/5 WGB

[9]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; Das Handelsgericht AntWGBpen entschied außerdem in einem Eilverfahren, dass ING Belgien die Bankkonten einer Gruppe von Immobilieninvestoren, die Zimmer an Sexarbeiterinnen im ‘Schipperskwartier‘ vermieten, nicht sperren darf. Nach Ansicht von ING Belgien stünde dies nicht im Einklang mit den allgemeinen Bedingungen der Bank. Siehe oben: https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!