Maand: maart 2022
PDF

UberX: 2.000 chauffeurs op straat na beslissing Hof van beroep Brussel?

Sinds 26 november 2021 kunnen zo’n 2.000 chauffeurs en nog veel meer passagiers geen gebruik meer maken van de app UberX. Dat heeft het Brussels hof van beroep beslist. Intussen werd een tijdelijke noodordonnantie goedgekeurd met het oog op een latere definitieve Brusselse taxihervorming zodat de Uber-chauffeurs, onder strikte voorwaarden, opnieuw kunnen opereren in de hoofdstad.

23 september 2015. De rechtbank van Koophandel te Brussel[1] legt in haar stakingsbevel een verbod op, op de applicatie UberPop omdat Uber met particulieren zou werken die tegen betaling personen vervoeren. Op die manier zou Uber oneerlijke concurrentie aandoen bij taxibedrijven, aangezien Uber-chauffeurs niet over een taxi-licentie zouden moeten beschikken. Per onrechtmatige rit via UberPop zou het bedrijf € 10.000 boete moeten betalen. Als reactie hierop ontstond UberX, een applicatie waarbij Uber voor haar diensten in de hoofdstad enkel nog maar samenwerkt met chauffeurs die over een zogenaamd VVB-vergunning beschikken, een vergunning om een voertuig met bestuurder te verhuren zoals bij limousinechauffeurs.[2]

Ook in Europa woedde de discussie over de kwalificatie van het platform Uber als vervoersbedrijf. Zoals reeds beschreven in ons vorig artikel: UBER – Vervoersbedrijf[3] besliste het Hof van Justitie in 2017[4] dat de dienstverlening van Uber gekwalificeerd moet worden als een vervoersdienst en niet als een dienst van informatiemaatschappij. Aanleiding was een prejudiciële vraag in een geschil tussen de Uber-chauffeurs en een beroepsvereniging van taxibestuurders van de stad Barcelona, omdat de Uber-chauffeurs reden zonder licentie wat een schending zou uitmaken van de Spaanse concurrentiewetgeving. Uber-chauffeurs moesten zich dan ook houden aan de Spaanse taxiregelgeving opdat zij geen daad van oneerlijke concurrentie zouden begaan.[5]

Terug in eigen land oordeelde de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel op 16 januari 2019 dat het ‘taxibedrijf’ Uber voldeed aan de Brusselse wetgeving rond betaald personenvervoer. Uber zou als bemiddelaar fungeren zonder dat het taxidiensten zou aanbieden. Op basis van het vonnis mocht Uber haar diensten blijven aanbieden in Brussel, tot grote ergernis van Febet, Fédération Belge des Taxis. Deze laatste tekende dan ook beroep aan tegen het vonnis aangezien Uber-chauffeurs misbruik zouden maken van hun VVB-vergunning.[6]

Het is tegen dit beroep dat het Hof van beroep nu heeft beslist de beslissing om te keren en het stakinsgbevel van 2015 uit te breiden naar de applicatie UberX. Vanaf 26 november 2021 mag Uber haar diensten via UberX niet meer aanbieden op straffe van dwangsommen. Enkel de chauffeurs die over een taxivergunning beschikken zouden nog via UberX mogen werken.[7]

Ondertussen heeft de Brusselse regering op 10 december een tijdelijke noodordonnantie[8] goedgekeurd met het oog op een latere definitieve Brusselse taxihervorming. De tijdelijke regeling zal lopen tot de ordonnantie over de hervorming van taxisector in voege treedt dat een volwaardig uniek statuut voor het beroep moet vaststellen. Op die manier zullen de Uber-chauffeurs, onder strikte voorwaarden, opnieuw de baan op kunnen.

Zo mag er alleen worden gereden op basis van een exploitatievergunning die uiterlijk op 15 januari 2021 is aangevraagd en zullen de chauffeurs onder meer moeten bewijzen dat ze gemiddeld meer dan 20 uur per week hun diensten aanbieden. Ook zullen de ritten vooraf via een platform moeten worden besteld, het fysiek ronselen van klanten is verboden. Tot sloten mogen zij niet stationeren op de openbare weg of op de voorbehouden standplaatsen voor taxi’s.[9]

“Mijn regering heeft zeer hard gewerkt en we zijn tevreden dat we vandaag een tijdelijke oplossing kunnen voorstellen, waardoor het voor de chauffeurs die getroffen zijn door de beslissing van Uber mogelijk moet worden gemaakt om snel terug aan de slag te gaan. Dit voorstel respecteert de gerechtelijke uitspraken van de voorbije jaren over dit elektronische platform en effent tegelijk het pad voor de toekomstige ordonnantie die een volwaardig uniek statuut voor het beroep zal vaststellen. Daar ben ik zeer verheugd over,” aldus minister-president Rudi Vervoort.[10]

Maar nog geen drie weken later kiest de Brusselse regering voor een andere interpretatie van de tijdelijke noodordonnantie. Zo zouden chauffeurs met een Waalse of Vlaamse VBB-licentie niet langer mogen werken in de hoofdstad. Minister-president Rudi Vervoort dreigt er zelfs mee om de erkenning van Uber in te trekken als blijkt dat Uber doelbewust Vlaamse en Waalse chauffeurs in Brussel laat rijden. De Uber-saga lijkt daarmee nog niet tot op zijn einde gekomen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected]  of 03 216 70 70.

[1]https://www.ie-forum.be/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/IEFBE/IE-Forum_nl%20Voorz_%20NL%20Rechtbank%20van%20Koophandel%20Brussel%2023%20september%202015,%20IEFbe%201541%20(Uber%20BVBA%20tegen%20Taxi%20Radio%20Bruxellois).pdf

[2] https://www.standaard.be/cnt/dmf20211124_95747626

[3] https://www.studio-legale.be/uber-vervoersbedrijf/?lang=fr

[4] HvJ, Associacion Professioal Elite Taxi tegen UBER SYSTEMS SL, C-343/15, 20 décembre 2017

[5]Persbericht n°136/17 over Arrest C-434/15, beschikbaar op https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf

[6] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97444489

[7]https://www.tijd.be/ondernemen/transport/Geen-Uber-meer-in-Brussel-vanaf-vrijdagavond/10348707

[8]https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/noodordonnantie%20van%2010%20december%202021%20tot%20invoeging%20van%20een%20afwijkende%20overgangsregeling%20in%20de%20ordonnantie%20van%2027%20april%201995%20betreffende%20de%20taxidiensten%20en%20diensten%20voor%20het%20verhuren%20van%20voertuigen%20met%20chauffeur.pdf ; https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/verklarende%20nota.pdf

[9]https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl;https://www.gtl-taxi.be/8_0_0_0_0_NL_Nieuws_33496_1

[10] https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl

———————————————

UberX: 2.000 conducteurs à la rue suite à la décision de la Cour d’appel de Bruxelles?

Depuis le 26 novembre 2021, environ 2 000 chauffeurs et beaucoup plus de passagers ne pourront plus utiliser l’application UberX. Cette question a été tranchée par la Cour d’appel de Bruxelles. Entre-temps, une ordonnance réparatrice temporaire a été approuvée en vue d’une réforme ultérieure et définitive des taxis bruxellois, afin que les chauffeurs Uber, sous des conditions strictes, puissent à nouveau opérer dans la capitale.

23 septembre 2015. Dans son ordonnance de cessation, le Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles[1] imposait une interdiction de l’application UberPop car Uber travaillerait avec des particuliers qui transportent des personnes contre rémunération. Ce faisant, Uber ferait une concurrence déloyale aux compagnies de taxi, puisque les chauffeurs Uber ne seraient pas obligés de détenir une licence de taxi. Pour chaque trajet illégal via UberPop, la société devra payer une amende de 10 000 euros. En réaction à cette situation, Uber a lancé UberX, une application par laquelle Uber ne coopère qu’avec des chauffeurs qui possèdent une license LVC, un permis de louer un véhicule avec chauffeur, comme les chauffeurs de limousine.[2]

En Europe également, la discussion quant à la qualification de la plateforme Uber comme entreprise de transport a fait couler beaucoup d’encre. Comme déjà décrit dans notre article précédent : UBER – Entreprise de transport[3], la Cour de justice a décidé en 2017[4] que le service d’Uber devait être qualifié de service de transport et non de service de  la société de l’information. Cette décision a été motivée par une question préliminaire dans le cadre d’un litige opposant les chauffeurs Uber à une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone, au motif que les chauffeurs Uber conduisaient sans licence, ce qui violerait le droit espagnol de la concurrence. Les chauffeurs Uber devaient donc se conformer à la réglementation espagnole sur les taxis afin de ne pas commettre un acte de concurrence déloyale.[5]

Chez nous, le 16 janvier 2019, le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a jugé que la “société de taxis” Uber respectait la législation bruxelloise sur le transport payant de personnes. Uber agirait en tant qu’intermédiaire sans offrir de services de taxi. Sur la base de ce jugement, Uber a été autorisé à continuer à offrir ses services à Bruxelles, au grand dam de la FeBeT, Fédération Belge des Taxis. Cette dernière a donc fait appel du jugement, car les chauffeurs Uber abuseraient de leur licence LVC.[6]

C’est dans le cadre de cette procédure que la Cour d’appel a maintenant décidé de renverser cette décision et d’étendre l’ordonnance de cessation de 2015 à l’application UberX. Depuis le 26 novembre 2021 vers 18 heures, Uber n’est plus autorisé à proposer ses services par le biais d’UberX sous peine d’amendes. Seuls les chauffeurs titulaires d’une licence de taxi seraient encore autorisés à travailler via UberX.[7]

Entre-temps, le 10 décembre, le gouvernement bruxellois est parvenu à un accord sur une solution temporaire[8] en vue d’une réforme ultérieure et définitive des taxis bruxellois. Ce dispositif temporaire sera d’application jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la réforme du secteur des taxis, qui devrait établir un statut unique pour la profession. Ainsi, les chauffeurs Uber pourront reprendre la route dans des conditions strictes.

Par exemple, ils ne seront autorisés à conduire que sur la base d’un permis d’exploitation demandé au plus tard le 15 janvier 2021, et les conducteurs devront prouver, entre autres, qu’ils offrent leurs services plus de 20 heures par semaine en moyenne. Les trajets devront également être commandés à l’avance via une plateforme ; le démarchage physique des clients est interdit. Enfin, ils ne seront pas autorisés à se poster sur la voie publique ou aux stations de taxis réservées.[9]

“Mon gouvernement a travaillé très dur et nous sommes heureux de pouvoir proposer aujourd’hui une solution temporaire, qui devrait permettre aux chauffeurs affectés par la décision d’Uber de reprendre le travail rapidement. Cette proposition respecte les décisions de justice rendues ces dernières années sur cette plateforme électronique et ouvre en même temps la voie à la future ordonnance qui établira un statut unique propre à cette profession. J’en suis très heureux”, a déclaré le Premier ministre Rudi Vervoort.[10]

Mais moins de trois semaines plus tard, le gouvernement bruxellois a opté pour une interprétation différente de l’ordonnance réparatrice temporaire. Ainsi, les conducteurs possédant une licence LVC wallonne ou flamande ne seraient plus autorisés à travailler dans la capitale. Le ministre-président Rudi Vervoort menace même de retirer la licence d’Uber s’il s’avère qu’Uber autorise délibérément les chauffeurs flamands et wallons à conduire à Bruxelles. La saga Uber ne semble donc pas encore arrivée à son terme.

A suivre, sans aucun doute…

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1]https://www.ie-forum.be/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/IEFBE/IE-Forum_nl%20Voorz_%20NL%20Rechtbank%20van%20Koophandel%20Brussel%2023%20september%202015,%20IEFbe%201541%20(Uber%20BVBA%20tegen%20Taxi%20Radio%20Bruxellois).pdf

[2] https://www.standaard.be/cnt/dmf20211124_95747626

[3] https://www.studio-legale.be/uber-vervoersbedrijf/?lang=fr

[4] HvJ, Associacion Professioal Elite Taxi tegen UBER SYSTEMS SL, C-343/15, 20 décembre 2017

[5] Persbericht n°136/17 over Arrest C-434/15, beschikbaar op https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf

[6] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97444489

[7] https://www.tijd.be/ondernemen/transport/Geen-Uber-meer-in-Brussel-vanaf-vrijdagavond/10348707

[8]https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/noodordonnantie%20van%2010%20december%202021%20tot%20invoeging%20van%20een%20afwijkende%20overgangsregeling%20in%20de%20ordonnantie%20van%2027%20april%201995%20betreffende%20de%20taxidiensten%20en%20diensten%20voor%20het%20verhuren%20van%20voertuigen%20met%20chauffeur.pdf ; https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/verklarende%20nota.pdf

[9]https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl;https://www.gtl-taxi.be/8_0_0_0_0_NL_Nieuws_33496_1

[10] https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl

——————————–

UberX: 2.000 drivers without a job after the decision of the Court of Appeal of Brussels?

Since 26 November 2021, around 2.000 drivers and many more passengers will no longer be able to use the app UberX. This was decided by the Brussels Court of Appeal. In the meantime, a temporary emergency ordinance has been approved in view of a later definitive Brussels taxi reform so that the Uber drivers, under strict conditions, can once again operate in the capital.

 

September 23, 2015. In its order to cease, the Commercial Court of Brussels[1] imposes a ban on the application UberPop because Uber would work with private individuals who transport people for a fee. In doing so, Uber would be unfairly competing with taxi companies, as Uber drivers would not have to hold a taxi license. Per illegal ride via UberPop, the company would have to pay a fine of € 10,000. As a reaction, Uber launched UberX, an application whereby Uber only cooperates with drivers who possess a so-called VVB permit, a permit to rent out a vehicle with driver, like limousine drivers.[2]

Also in Europe, the qualification of the platform Uber as a transport company was subject to discussion. As already described in our previous article: UBER – Transport company[3], the Court of Justice decided in 2017[4] that Uber’s service should be qualified as a transport service and not as an information society service. This was prompted by a preliminary question in a dispute between Uber drivers and a professional association of taxi drivers in the city of Barcelona, on the grounds that Uber drivers were driving without a license, which would violate Spanish competition law. Uber drivers were therefore required to comply with Spanish taxi regulations to avoid committing an act of unfair competition.[5]

Back at home, on January 16, 2019, the French-speaking Commercial Court of Brussels ruled that the ’taxi company’ Uber complied with Brussels legislation on paid passenger transport. Uber would act as an intermediary without offering taxi services. Based on the ruling, Uber was allowed to continue offering its services in Brussels, much to the frustration of Febet, “Fédération Belge des Taxis”. The latter therefore filed an appeal against the judgment, since Uber drivers were said to be abusing their VVB licence.[6]

It is against this appeal that the Court of Appeal has now decided to reverse the decision and extend the 2015 order to cease to the UberX application. As of  November 26, 2021 around 6pm, Uber is no longer allowed to offer its services through UberX under penalty of fines. Only drivers with a taxi license would still be allowed to work via UberX.[7]

In the meantime, on  December 10, the Government of Brussels reached an agreement on a temporary solution[8] with a view to a later, definitive Brussels taxi reform. The temporary arrangement will run until the ordinance on the reform of the taxi sector comes into force, which should establish a fully-fledged unique status for the profession. In this way, the Uber drivers will be able to get back on the road under strict conditions.

For example, they will only be allowed to drive on the basis of an exploitation license applied for by January 15, 2021 at the latest, and drivers will have to prove, among other things, that they offer their services for more than 20 hours a week on average. Also, the rides will have to be ordered in advance via a platform, physical soliciting of customers is prohibited. Finally, they will not be allowed to station themselves on public roads or at the reserved taxi stands.[9]

“My government has worked very hard and we are pleased that today we can propose a temporary solution, which should make it possible for drivers affected by the Uber’s decision to return to work quickly. This proposal respects the court rulings of recent years on this electronic platform and at the same time paves the way for the future ordinance that will establish a fully-fledged unique status for the profession. I am very pleased about that,” said Minister President Rudi Vervoort.[10]

But less than three weeks later, the Brussels government has opted for a different interpretation of the temporary emergency ordinance. Thus, drivers with a Walloon or Flemish Uber licence would no longer be allowed to work in the capital. Minister-President Rudi Vervoort even threatens to withdraw the licence of Uber if it turns out that Uber deliberately allows Flemish and Walloon drivers to drive in Brussels. The Uber saga thus does not seem to have come to an end yet.

To be continued…

If you still have questions after reading this article, please do not hesitate to contact us by sending a mail to [email protected] or by calling: +32 (0) 3 216 70 70.

[1] https://www.ie-forum.be/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/IEFBE/IE-Forum_nl%20Voorz_%20NL%20Rechtbank%20van%20Koophandel%20Brussel%2023%20september%202015,%20IEFbe%201541%20(Uber%20BVBA%20tegen%20Taxi%20Radio%20Bruxellois).pdf

[2] https://www.standaard.be/cnt/dmf20211124_95747626

[3] https://www.studio-legale.be/uber-vervoersbedrijf/?lang=fr

[4] HvJ, Associacion Professioal Elite Taxi tegen UBER SYSTEMS SL, C-343/15, 20 décembre 2017

[5] Persbericht n°136/17 over Arrest C-434/15, beschikbaar op https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf

[6] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97444489

[7] https://www.tijd.be/ondernemen/transport/Geen-Uber-meer-in-Brussel-vanaf-vrijdagavond/10348707

[8] https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/noodordonnantie%20van%2010%20december%202021%20tot%20invoeging%20van%20een%20afwijkende%20overgangsregeling%20in%20de%20ordonnantie%20van%2027%20april%201995%20betreffende%20de%20taxidiensten%20en%20diensten%20voor%20het%20verhuren%20van%20voertuigen%20met%20chauffeur.pdf ; https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/verklarende%20nota.pdf

[9] https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl;https://www.gtl-taxi.be/8_0_0_0_0_NL_Nieuws_33496_1

[10] https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl

—————————

2.000 Autofahrer auf der Straße nach dem Urteil des Brüsseler Berufungsgerichts?

Ab dem 26. November 2021 werden rund 2.000 Fahrer und viele weitere Fahrgäste die App UberX nicht mehr nutzen können. Dies wurde vom Brüsseler Appellationsgericht entschieden. In der Zwischenzeit wurde eine vorläufige Notverordnung im Hinblick auf eine spätere, endgültige Brüsseler Taxireform verabschiedet, so dass die Uber-Fahrer unter strengen Auflagen wieder in der Hauptstadt tätig sein können.

 1. September 2015. In seinem Streikbeschluss untersagt das Brüsseler Handelsgericht[1] die Anwendung UberPop, weil Uber mit Privatpersonen zusammenarbeiten würde, die Personen gegen eine Gebühr befördern. Damit würde Uber in einen unfairen Wettbewerb mit Taxiunternehmen treten, da die Uber-Fahrer keine Taxilizenz besitzen müssen. Für jede illegale Fahrt über UberPop müsste das Unternehmen ein Bußgeld von 10.000 Euro zahlen. Als Reaktion darauf führte Uber UberX ein, eine Anwendung, bei der Uber nur mit Fahrern zusammenarbeitet, die eine so genannte VVB-Genehmigung besitzen, eine Genehmigung zur Vermietung eines Fahrzeugs mit Fahrer, wie z. B. Limousinenfahrer.[2]

Auch in Europa tobte die Diskussion um die Qualifikation der Plattform Uber als Verkehrsunternehmen. Wie bereits in unserem vorherigen Artikel beschrieben: UBER – Verkehrsunternehmen[3], der Gerichtshof entschied 2017[4], dass der Dienst von Uber als Verkehrsdienst und nicht als Dienst der Informationsgesellschaft einzustufen ist. Anlass war eine Voranfrage in einem Streit zwischen Uber-Fahrern und einer Berufsvereinigung von Taxifahrern in der Stadt Barcelona mit der Begründung, dass Uber-Fahrer ohne Lizenz fahren, was gegen das spanische Wettbewerbsrecht verstoßen würde. Die Uber-Fahrer mussten daher die spanischen Taxivorschriften einhalten, um keinen unlauteren Wettbewerb zu begehen.[5]

Am 16. Januar 2019 entschied das französischsprachige Brüsseler Unternehmensgericht, dass das “Taxi-Unternehmen” Uber die Brüsseler Rechtsvorschriften zur entgeltlichen Personenbeförderung einhält. Uber würde als Vermittler fungieren, ohne Taxidienste anzubieten. Aufgrund des Urteils durfte Uber seine Dienste in Brüssel weiterhin anbieten, sehr zum Leidwesen von Febet, der Fédération Belge des Taxis. Letztere legte daher Berufung gegen das Urteil ein, da die Uber-Fahrer angeblich ihre VVB-Lizenz missbrauchen würden.[6]

Das Berufungsgericht hat nun beschlossen, die Entscheidung rückgängig zu machen und die Streikanordnung von 2015 auf die UberX-Anwendung auszuweiten. Ab dem 26. November 2021 um 18 Uhr darf Uber unter Androhung von Geldstrafen seine Dienste nicht mehr über UberX anbieten. Nur Fahrer mit einer Taxilizenz dürfen weiterhin über UberX arbeiten.[7]

In der Zwischenzeit einigte sich die Brüsseler Regierung am 10. Dezember auf eine Übergangslösung[8] im Hinblick auf eine spätere, endgültige Brüsseler Taxireform. Die Übergangsregelung gilt bis zum Inkrafttreten der Verordnung zur Reform des Taxigewerbes, mit der ein vollwertiges Alleinstellungsmerkmal für den Berufsstand geschaffen werden soll. Auf diese Weise können die Uber-Fahrer unter strengen Auflagen wieder auf die Straße gehen.

So dürfen sie nur noch mit einer bis spätestens 15. Januar 2021 beantragten Betriebserlaubnis fahren und müssen unter anderem nachweisen, dass sie ihre Dienste im Durchschnitt mehr als 20 Stunden pro Woche anbieten. Außerdem müssen die Fahrten im Voraus über eine Plattform bestellt werden, eine physische Ansprache der Kunden ist nicht zulässig. Schließlich dürfen sie sich nicht auf öffentlichen Straßen oder an reservierten Taxiständen aufhalten.[9]

“Meine Regierung hat sehr hart gearbeitet, und wir freuen uns, dass wir heute eine vorübergehende Lösung vorschlagen können, die es den von der Entscheidung von Uber betroffenen Fahrern ermöglichen sollte, schnell zur Arbeit zurückzukehren. Dieser Vorschlag trägt den Gerichtsurteilen der letzten Jahre zu dieser elektronischen Plattform Rechnung und ebnet gleichzeitig den Weg für die künftige Verordnung, mit der ein vollwertiges Alleinstellungsmerkmal für den Berufsstand geschaffen werden soll. Darüber bin ich sehr froh”, sagte Ministerpräsident Rudi Vervoort.[10]

Doch weniger als drei Wochen später hat sich die Brüsseler Regierung für eine andere Auslegung der befristeten Notverordnung entschieden. So dürfen Fahrer mit einem wallonischen oder flämischen VBB-Schein nicht mehr in der Hauptstadt arbeiten. Ministerpräsident Rudi Vervoort droht sogar damit, Uber die Lizenz zu entziehen, wenn sich herausstellt, dass Uber absichtlich flämische und wallonische Fahrer in Brüssel fahren lässt. Die Uber-Saga scheint also noch nicht zu Ende zu sein.

Ohne Zweifel wird es eine Fortsetzung geben…

Wenn Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns über [email protected] oder 03 216 70 70 zu kontaktieren.

[1] https://www.ie-forum.be/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/IEFBE/IE-Forum_nl%20Voorz_%20NL%20Rechtbank%20van%20Koophandel%20Brussel%2023%20september%202015,%20IEFbe%201541%20(Uber%20BVBA%20tegen%20Taxi%20Radio%20Bruxellois).pdf

[2] https://www.standaard.be/cnt/dmf20211124_95747626

[3] https://www.studio-legale.be/uber-vervoersbedrijf/?lang=fr

[4] HvJ, Associacion Professioal Elite Taxi tegen UBER SYSTEMS SL, C-343/15, 20 décembre 2017

[5] Persbericht n°136/17 over Arrest C-434/15, beschikbaar op https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf

[6] https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97444489

[7] https://www.tijd.be/ondernemen/transport/Geen-Uber-meer-in-Brussel-vanaf-vrijdagavond/10348707

[8] https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/noodordonnantie%20van%2010%20december%202021%20tot%20invoeging%20van%20een%20afwijkende%20overgangsregeling%20in%20de%20ordonnantie%20van%2027%20april%201995%20betreffende%20de%20taxidiensten%20en%20diensten%20voor%20het%20verhuren%20van%20voertuigen%20met%20chauffeur.pdf ; https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/verklarende%20nota.pdf

[9] https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl;https://www.gtl-taxi.be/8_0_0_0_0_NL_Nieuws_33496_1

[10] https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl

PDF

NFT’s: de nieuwste hype binnen de virtuele wereld

NFT’s, oftewel non-fungible tokens zijn de nieuwste rage binnen de wereld van de cryptocurrency. Sinds kort circuleren er dan ook dagelijks berichten van hallucinante bedragen die op tafel worden gelegd voor NFT’s. Maar wat is het juist? Wij zochten het voor u uit.

Een NFT is eigenlijk niet meer of niet minder dan een niet-repliceerbaar digitaal certificaat dat het eigenaarschap over een immaterieel voorwerp bewijst. Het is een ondeelbare virtuele munt die wordt gelinkt aan een virtueel goed. De digitale creatie blijft beschikbaar voor het grote publiek, maar door de aankoop van een NFT kan je aan de buitenwereld laten zien dat jij er eigenaar van bent en krijg je een geauthentiseerde replica van een digitaal medium dat uniek is. Je kan het vergelijken met een certificaat van echtheid.[1] Het gaat met andere woorden vaak om prestige, wat meteen verklaart waarom de superrijken grof geld veil hebben om exclusief eigenaar te zijn van een kopie van een digitaal werk. NFT’s zijn op korte tijd echte collector items geworden.[2] De waarde zit niet in het item zelf, maar in de  authenticiteit en uniciteit die het vertegenwoordigd.[3]

Enkele voorbeelden:

 • Zo werd eerder dit jaar op een veiling 2,5 miljoen dollar geboden voor de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey uit 2006.[4]
 • Ook de internetsensatie van 10 jaar geleden, Nyan Cat, een GIF-animatie van een vliegende kat werd verkocht voor een hallucinant bedrag van bijna een half miljoen euro.[5]
 • De recordverkoop staat voorlopig nog op naam van het digitale kunstwerk “Everydays: the First 5000 days”, een compositie van de eerste werken van kunstenaar Mike ‘Beeple’ Winkelmann voor een bedrag van maar liefst 69,3 miljoen dollar.[6]
 • Ook dichter bij huis sijpelt het gebruik van NFT’s geleidelijk aan door. Zo lanceert Club Brugge dit voorjaar met ‘Club Moments’ een marktplaats aan voor NFT’s waarbij de voetbalclub uitzonderlijke items of zelfs doelpunten aanbiedt als non-fungible token.[7]

 

Voordelen

NFT’s zijn het antwoord gebleken op het probleem dat bepaalde creaties op het internet zomaar werden gedeeld en overgenomen waarbij het voor de maker zeer moeilijk was om zijn eigenaarschap te bewijzen. Dit had als gevolg dat makers van digitale creaties vaak niet werden beloond voor hun werk. NFT’s zijn dan ook ontwikkeld als een manier om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke kunstenaars geld kunnen verdienen aan hun werken.[8]

Doordat NFT’s gebruik maken van blockchaintechnologie staat onvoorwaardelijk vast wie eigenaar is van het certificaat, en vooral wie niet. Enkel de koper van een non-fungible token zal beschikken over een digitale sleutel om het eigenaarschap op te eisen en de mogelijkheid hebben om het certificaat te verhandelen. In de NFT is namelijk een cryptografische hashfunctie verwerkt. Op die manier kan de blockchain de code controleren zodat vaststaat wie exclusief eigenaar is van de NFT.[9] NFT’s kunnen op die manier ook ingezet worden in de strijd tegen namaakproducten.

Blockchain is een soort van digitaal logboek waarbij transacties kunnen worden opgeslagen zonder dat deze verwijderd of aangepast kunnen worden. Elk nieuw blokje dat wordt opgeslagen, zal altijd informatie bevatten over het vorige blokje waardoor een transactieketen van data ontstaat.[10] Blockchain fungeert met andere woorden als een soort van digitale notaris zonder dat een derde centrale partij nodig is. Op die manier kan men (digitale) inkomsten genereren zonder tussenpersonen.

Een ander groot voordeel is dat men NFT’s kan maken voor alles waar je een waarde aan wil geven. Denk maar aan digitale afbeeldingen, memes, GIF’s, muziek, tweets, de lijst is eindeloos. Dit biedt ook vele mogelijkheden voor de toekomst. Aangezien NFT’s uniek zijn, zouden ze bijvoorbeeld kunnen worden ingezet voor het opslaan van onder andere geboorteaktes of identiteitsbewijzen. Maar ook de ticketverkoop van concerten of festivals zou binnenkort kunnen plaatsvinden via NFT. Elk ticket is namelijk uniek en zou in principe als NFT verkocht kunnen worden.[11] Zo veilde rockband Kings of Leon eerder dit jaar een aantal golden tickets via NFT waarmee je toegang kreeg tot een VIP-behandeling tijdens een liveconcert.[12]

Nadelen

Gezien het feit dat NFT’s gebruik maken van de blockchain-technologie vraagt dit een enorme rekenkracht van computers. Deze rekenkracht kost gigantisch veel elektriciteit en energie waardoor men de zich de vraag kan stellen of het ecologisch wel verantwoord is om via blockchain waardes toe te kennen aan digitale creaties.

NFT’s zijn net zoals andere virtuele munten zoals de Bitcoin nog niet algemeen gereguleerd door een overheid zoals dat bij de klassieke beleggingsproducten wel het geval is. Gezien de volatiele markt waarin cryptomunten circuleren, houdt het investeren in NFT’s steeds een risico in. Net zoals een hype een enorme piek kent, is het ook eigen aan een rage dat na verloop van tijd de interesse van het publiek afneemt. Desondanks gaan er de dag van vandaag veel stemmen op dat crypto en blockchain meer in algemeen wel eens de toekomst zouden kunnen zijn. Om die reden volgen wij de evoluties hierin nauwgezet op.

Eigendom

Een NFT maakt u dus eigenaar van een kopie van een digitaal kunstwerk, en niet van het origineel. Het is slechts een digitaal ontvangstbewijs dat je een ondertekende versie van iets bezit en niet het voorwerp waarop het betrekking heeft.

Belangrijk om steeds in het achterhoofd te houden is dat de maker van het digitale werk dat in NFT wordt getokeniseerd, kopieën kan blijven maken van het werk en deze ‘unieke’ versies kan verkopen. Uit eenzelfde bron kunnen dus meer unieke versies worden gemaakt. Dit zal er wel voor zorgen dat de waarde van de NFT verwatert. Hoe zeldzamer een NFT, hoe meer waarde het bezit. Het is dus niet omdat je een werk tokeniseert met een NFT dat je ook juridisch eigenaar bent van het onderliggende werk. Je zal slechts houder zijn van het digitale certificaat dat je er zelf aan hebt gekoppeld.[13]

Auteursrecht

De vraag of een NFT een intellectueel eigendomsrecht is, dient ontkennend te worden beantwoord. Bij de aankoop van een NFT zal enkel de economische eigendom worden overgedragen en niet het auteursrecht op het werk. Maar onder bepaalde voorwaarden zal een non-fungible token wel een auteursrechtelijke component hebben. Zo kan de koper van een NFT een licentie verkrijgen om het werk te mogen gebruiken of kan je afspreken dat de originele maker bij een doorverkoop van de NFT telkens een royalty krijgt.

Bovendien is het technisch mogelijk om de verkoop van NFT uit te breiden met een auteursrecht, maar dit zal dan expliciet moeten worden geprogrammeerd in een smart contract. Dat is een computerprogramma waarbij de afspraken van partijen worden opgenomen en vanaf het moment dat bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zal het computerprogramma automatisch de overeenkomst uitvoeren en het auteursrecht overdragen.[14]

Besluit:

Een NFT is dus niet meer of niet minder dan een digitaal certificaat in de blockchain dat het eigenaarschap van een kopie van een digitaal kunstwerk bewijst. De maker of koper van een NFT zal zelf niet de eigenaar worden van het digitale werk, maar zal enkel eigenaar worden van het unieke certificaat dat gekoppeld wordt aan het digitale werk.

Kortom biedt de opkomst van NFT’s vele toekomstperspectieven, maar laat het ook nog vele vragen open. Is het ecologisch wel verantwoord om waardes te kleven op digitale creaties via blockchain die een enorme hoeveelheid aan elektriciteit en energie vragen? Moet er niet dringend een juridisch kader voor NFT’s worden uitgewerkt? Het is immers lang niet ondenkbaar dat non-fungibles tokens binnen een x-aantal jaren een normaliteit zijn geworden binnen onze samenleving. Volgens sommige bedrijfsleiders en experten is het de nieuwe industriële revolutie van morgen.[15]

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd…

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of 03 216 70 70.

[1] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[3] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[4] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[5]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[6]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[7]https://www.tijd.be/ondernemen/sport/club-brugge-gaat-doelpunten-verkopen-als-nft-s/10360555.html

[8] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[9] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[10] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[11] VAN MALDEGEM, P. “Digitaal eigendom verkopen? Dit zegt de fiscus”, De Tijd, 11 december 2021.

[12] https://cryptobriefing.com/kings-bag-1-4-million-ethereum-nft-auction/

[13] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[14] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[15]https://www.tijd.be/dossiers/de-vooruitblik/hoe-blockchain-en-het-metaversum-een-nieuwe-economie-laten-groeien/10356199.html ; https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/ook-cryptokunst-is-voor-sotheby-s-kunst-met-grote-k/10368701.html

————————————————————

Les NFT : le dernier hype dans le monde virtuel

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont la dernière folie dans le monde des crypto-monnaies. Récemment, des rapports faisant état de sommes hallucinantes versées pour des NFT ont commencé à circuler. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Nous l’avons découvert pour vous.

Une NFT n’est en fait ni plus ni moins qu’un certificat numérique non réplicable qui prouve la propriété d’un objet immatériel. Il s’agit d’une monnaie virtuelle indivisible qui est liée à un bien virtuel. La création numérique reste accessible au grand public, mais en achetant un NFT, vous pouvez montrer au monde extérieur que vous en êtes le propriétaire et vous obtenez une réplique authentifiée d’un support numérique qui est unique. Vous pouvez le comparer à un certificat d’authenticité.[1]  En d’autres termes, il s’agit souvent d’une question de prestige, ce qui explique immédiatement pourquoi les grandes fortunes sont prêts à payer très cher pour être les propriétaires exclusifs d’une copie d’une œuvre numérique. Les NFT sont rapidement devenus de véritables objets de collection.[2] La valeur ne réside pas dans l’objet lui-même, mais dans l’authenticité et le caractère unique qu’il représente.[3]

Quelques exemples :

 • En début d’année, par exemple, 2,5 millions de dollars ont été proposés aux enchères pour le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, datant de 2006.[4]
 • La sensation internet d’il y a 10 ans, Nyan Cat, une animation GIF d’un chat volant, a également été vendue pour la somme hallucinante de près d’un demi-million d’euros.[5]
 • Le record de vente est encore au nom de l’œuvre d’art numérique “Everydays : the First 5000 days”, une composition des premières œuvres de l’artiste Mike “Beeple” Winkelmann pour la somme faramineuse de 69,3 millions de dollars.[6]
 • Plus près de nous également, l’utilisation des NFT se répand progressivement. Ce printemps, le Club Brugge a lancé “Club Moments”, une place de marché pour les NFT où le club de football offre des objets exceptionnels ou même des buts en tant que jetons non fongibles.[7]

Avantages

Les NFT se sont avérées être la réponse au problème que certaines créations sur Internet étaient partagées et reprises au hasard, ce qui rendait très difficile pour le créateur de prouver sa propriété. En conséquence, les créateurs de créations numériques n’étaient souvent pas récompensés pour leur travail. Les NFT ont donc été développées comme un moyen de garantir que les créateurs originaux puissent gagner de l’argent avec leurs travaux.[8]

Parce que les NFT utilisent la technologie blockchain, il inconditionnellement établi qui est propriétaire du certificat, et surtout qui ne l’est pas. Seul l’acheteur d’un jeton non fongible disposera d’une clé numérique lui permettant de revendiquer la propriété du certificat et de l’échanger. Cela est dû au fait qu’une fonction de hachage cryptographique a été incorporée dans le NFT. De cette façon, la blockchain peut vérifier le code et déterminer qui est le propriétaire exclusif du NFT.[9] De cette manière, les NFT peuvent également être utilisés dans la lutte contre les produits de contrefaçon.

La blockchain est une sorte de journal numérique dans lequel les transactions peuvent être stockées sans être supprimées ou modifiées. Chaque nouveau bloc stocké contiendra toujours des informations sur le bloc précédent, créant ainsi une chaîne de transactions de données.[10]  En d’autres termes, Blockchain agit comme une sorte de notaire numérique sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une troisième partie centrale. De cette manière, on peut générer des revenus (numériques) sans intermédiaire.

Un autre grand avantage est que l’on peut créer des NFT pour tout ce à quoi on veut donner une valeur. Pensez aux images numériques, aux mèmes, aux GIFs, à la musique, aux tweets, la liste est infinie. Cela offre également de nombreuses possibilités pour l’avenir. Les NFT étant uniques, ils pourraient, par exemple, être utilisés pour stocker des certificats de naissance ou des cartes d’identité. Mais la vente de billets pour des concerts ou des festivals pourrait aussi bientôt se faire via NFT. Chaque billet est unique et pourrait en principe être vendu comme NFT.[11]  Par exemple, au début de l’année, le groupe de rock Kings of Leon a mis aux enchères, via NFT, un certain nombre de billets en or donnant accès à un traitement VIP lors d’un concert en live.[12]

Inconvénients

Étant donné que les NFT utilisent la technologie blockchain, cela nécessite une énorme puissance de traitement des ordinateurs. Cette puissance de traitement consomme une énorme quantité d’électricité et d’énergie, ce qui soulève la question de savoir s’il est écologiquement responsable d’attribuer des valeurs aux créations numériques en utilisant la blockchain.

Les NFT, comme d’autres monnaies virtuelles telles que le bitcoin, ne sont pas encore généralement réglementées par un gouvernement comme le sont les produits d’investissement traditionnels. Compte tenu de la volatilité du marché dans lequel circulent les crypto-monnaies, investir dans les NFT comporte toujours un risque. Tout comme un engouement connaît un pic énorme, il est également caractéristique d’un engouement qu’après un certain temps, l’intérêt du public décline. Néanmoins, de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour dire que la crypto et la blockchain en général, pourraient être l’avenir. C’est pourquoi nous suivons de près les développements dans ce domaine.

Propriété

Une NFT fait donc de vous le propriétaire d’une copie d’une œuvre d’art numérique, et non de l’original. Il s’agit simplement d’un reçu numérique indiquant que vous possédez une version signée de quelque chose, et non l’objet auquel il se rapporte.

Il est important de toujours garder à l’esprit que le créateur de l’œuvre numérique qui fait l’objet de la NFT peut continuer à faire des copies de l’œuvre et à vendre ces versions “uniques”. Ainsi, plusieurs versions uniques peuvent être réalisées à partir de la même source. Cela entraînera une diminution de la valeur de la NFT. Plus un NFT est rare, plus il a de la valeur. Ainsi, ce n’est pas parce que vous convertissez une œuvre en jeton avec un NFT que vous êtes également le propriétaire légal de l’œuvre sous-jacente. Vous ne serez que le détenteur du certificat numérique que vous y avez associé.[13]

Droit d’auteur

La question de savoir si une NFT est un droit de propriété intellectuelle doit recevoir une réponse négative. Lors de l’achat d’une NFT, seule la propriété économique sera transférée et non les droits d’auteur de l’œuvre. Cependant, sous certaines conditions, un jeton non fongible aura un composant de droit d’auteur. Par exemple, l’acheteur d’un NFT peut obtenir une licence pour utiliser l’œuvre ou vous pouvez convenir que le créateur original recevra une redevance chaque fois que le NFT sera vendue.

En outre, il est techniquement possible d’étendre la vente de NFT avec un droit d’auteur, mais cela devra être explicitement programmé dans un contrat intelligent. Il s’agit d’un programme informatique où les accords des parties sont enregistrés et à partir du moment où certaines conditions sont remplies, le programme informatique exécutera automatiquement l’accord et transférera le droit d’auteur.[14]

Conclusion:

Un NFT n’est donc ni plus ni moins qu’un certificat numérique dans la blockchain qui prouve la propriété d’une copie d’une œuvre d’art numérique. Le créateur ou l’acheteur d’une NFT ne deviendra pas lui-même propriétaire de l’œuvre numérique, mais seulement du certificat unique lié à l’œuvre numérique.

En résumé, l’émergence des NFT offre de nombreuses perspectives d’avenir, mais laisse également de nombreuses questions sans réponse. Est-il écologiquement sain d’attacher des valeurs à des créations numériques via la blockchain qui nécessitent une énorme quantité d’électricité et d’énergie ? Ne faudrait-il pas élaborer d’urgence un cadre juridique pour les NFT ? Après tout, il est loin d’être inconcevable que les jetons non fongibles soient devenus une normalité dans notre société d’ici quelques années. Selon certains chefs d’entreprise et experts, il s’agit de la nouvelle révolution industrielle de demain.[15]

A suivre, sans doute…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

[1] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[3] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[4] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[5]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[6]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[7]https://www.tijd.be/ondernemen/sport/club-brugge-gaat-doelpunten-verkopen-als-nft-s/10360555.html

[8] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[9] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[10] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[11] VAN MALDEGEM, P. “Digitaal eigendom verkopen? Dit zegt de fiscus”, De Tijd, 11 december 2021.

[12] https://cryptobriefing.com/kings-bag-1-4-million-ethereum-nft-auction/

[13] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[14] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[15]https://www.tijd.be/dossiers/de-vooruitblik/hoe-blockchain-en-het-metaversum-een-nieuwe-economie-laten-groeien/10356199.html ; https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/ook-cryptokunst-is-voor-sotheby-s-kunst-met-grote-k/10368701.html

———————————————

NFTs: the latest hype in the virtual world

NFTs, or non-fungible tokens, are the latest trend in the world of cryptocurrencies. Recently, reports of hallucinatory prices being paid for NFTs have begun to circulate. But what is it exactly? We found out for you.

An NFT is actually no more or no less than a non-replicable digital certificate that proves ownership of an intangible object. It is an indivisible virtual currency that is linked to a virtual good. The digital creation remains available to the general public, but by purchasing an NFT you can show to the outside world that you are the owner and you get an authenticated replica of a digital medium that is unique. You can compare it to a certificate of authenticity.[1]  In other words, it is often a matter of prestige, which immediately explains why the super-rich are willing to pay big money to be the exclusive owners of a copy of a digital work. NFTs have quickly become real collector’s items.[2] The value is not in the item itself, but in the authenticity and uniqueness it represents.[3]

A few examples:

 • Earlier this year, $2.5 million was offered at an auction for Twitter founder Jack Dorsey’s first tweet from 2006.[4]
 • Also the internet sensation of 10 years ago, Nyan Cat, a GIF animation of a flying cat was sold for a hallucinatory sum of almost half a million euros.[5]
 • The record sale is still in the name of the digital artwork “Everydays: the First 5000 days”, a composition of the first works of artist Mike ‘Beeple’ Winkelmann for a whopping $69.3 million.[6]
 • The use of NFTs is also gradually gaining ground closer to home. This spring, Club Brugge will launch ‘Club Moments’, a marketplace for NFTs where the football club offers exceptional items or even goals as non-fungible tokens.[7]

Pros

NFTs have proved to be the answer to the problem that certain creations on the internet were just shared and copied, making it very difficult for the creator to prove ownership. As a result, creators of digital creations were often not rewarded for their work. NFTs were therefore developed as a way of ensuring that the original artists could make money from their works.[8]

Because NFTs use blockchain technology, it is unquestionably clear who owns the certificate, and especially who does not. Only the buyer of a non-fungible token will have a digital key to claim ownership and the ability to trade the certificate. This is because a cryptographic hash function has been incorporated into the NFT. In this way, the blockchain can check the code and determine who is the exclusive owner of the NFT.[9] In this manner, NFTs can also be used in the fight against counterfeit products.

Blockchain is kind of a digital journal where transactions can be stored without being deleted or modified. Each new block that is stored will always contain information about the previous block, creating a transaction chain of data.[10] In other words, Blockchain acts as a kind of digital notary without the need for a third central party. In this way, one can generate (digital) income without intermediaries.

Another big advantage is that one can create NFTs for anything you want to give a value to. Think of digital images, memes, GIFs, music, tweets, the list is endless. This also offers many possibilities for the future. Since NFTs are unique, they could, for example, be used to store birth certificates or identity cards. But also ticket sales of concerts or festivals could soon take place via NFT. Each ticket is unique and could in principle be sold as NFT.[11] For example, earlier this year rock band Kings of Leon auctioned a number of golden tickets via NFT which gave you access to VIP treatment at a live concert.[12]

Cons

Given the fact that NFTs use blockchain technology, this requires a huge amount of computing power from computers. This processing power consumes a huge amount of electricity and energy, which raises the question of whether it is ecologically justified to assign values to digital creations using blockchain.

NFTs, like other virtual currencies such as Bitcoin, are not yet universally regulated by a government in the way that traditional investment products are. Given the volatile market in which crypto currencies circulate, investing in NFTs always involves risk. Just as a hype has a huge peak, it is also characteristic of a fad that the interest of the public declines over time. Nevertheless, today there are many voices saying that crypto and blockchain in general could be the future. For this reason, we are keeping a close eye on the evolution of these products.

Ownership

An NFT makes you the owner of a copy of a digital artwork, not the original. It is merely a digital receipt that you own a signed version of something, not the object to which it relates.

It is important to always keep in mind that the creator of the digital work that is tokenised in NFT can continue to make copies of the work and can sell these ‘unique’ versions. So more unique versions can be made from the same source. This will cause the value of the NFT to be diluted. The rarer an NFT is, the more value it has. So just because you tokenise a work with an NFT, does not mean you are also the legal owner of the underlying work. You will only be the holder of the digital certificate that you have attached to it.[13]

Copyright

The question of whether an NFT is an intellectual property right must be answered negatively. When purchasing an NFT, only the economic ownership will be transferred and not the copyright of the work. However, under certain conditions, a non-fungible token will have a copyright component. For example, the buyer of an NFT can obtain a licence to use the work or you can agree that the original creator will receive a royalty each time the NFT is sold on.

Furthermore, it is technically possible to complement the sale of NFT’s with a copyright, but this will have to be explicitly programmed in a smart contract. That is a computer program where the parties’ agreements are recorded and from the moment certain conditions are met, the computer program will automatically execute the agreement and transfer the copyright.[14]

Conclusion:

An NFT is therefore no more or no less than a digital certificate in the blockchain that proves the ownership of a copy of a digital artwork. The creator or buyer of an NFT will not become the owner of the digital work himself, but will only become the owner of the unique certificate that is linked to the digital work.

In a nutshell, the rise of NFTs offers many future perspectives, but also leaves many questions unanswered. Is it ecologically justified to attach values to digital creations via blockchain that require an enormous amount of electricity and energy? What about a legal framework for NFT’s? After all, it is likely that non-fungibles tokens will become a normality in our society within a few years. According to some business leaders and experts, it is the new industrial revolution of tomorrow.[15]

To be continued…

If you have any questions after reading this article, please do not hesitate to contact us at [email protected] or 03 216 70 70.

[1] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[3] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[4] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[5]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[6]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[7]https://www.tijd.be/ondernemen/sport/club-brugge-gaat-doelpunten-verkopen-als-nft-s/10360555.html

[8] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[9] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[10] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[11] VAN MALDEGEM, P. “Digitaal eigendom verkopen? Dit zegt de fiscus”, De Tijd, 11 december 2021.

[12] https://cryptobriefing.com/kings-bag-1-4-million-ethereum-nft-auction/

[13] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[14] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[15] https://www.tijd.be/dossiers/de-vooruitblik/hoe-blockchain-en-het-metaversum-een-nieuwe-economie-laten-groeien/10356199.html ; https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/ook-cryptokunst-is-voor-sotheby-s-kunst-met-grote-k/10368701.html

——————————————–

NFTs: der neueste Hype in der virtuellen Welt

NFTs, oder non-fungible Tokens, sind der neueste Schrei in der Welt der Kryptowährungen. In letzter Zeit kursieren Berichte über halluzinatorische Summen, die für NFTs gezahlt werden. Aber was ist das genau? Wir haben es für Sie herausgefunden.

Eine NFT ist ein nicht replizierbares digitales Zertifikat, das das Eigentum an einem immateriellen Gegenstand nachweist. Es handelt sich um eine unteilbare virtuelle Währung, die mit einem virtuellen Gut verbunden ist. Die digitale Schöpfung bleibt für die Allgemeinheit zugänglich, aber durch den Kauf eines NFT können Sie der Außenwelt zeigen, dass Sie der Besitzer sind, und Sie erhalten eine authentifizierte Replik eines digitalen Mediums, die einzigartig ist. Sie können es mit einem Echtheitszertifikat vergleichen.[1]  Mit anderen Worten: Es geht oft um Prestige, was sofort erklärt, warum die Superreichen bereit sind, viel Geld zu zahlen, um die exklusive Kopie eines digitalen Werks zu besitzen. NFTs sind schnell zu echten Sammlerstücken geworden.[2] Der Wert liegt nicht in dem Gegenstand selbst, sondern in der Authentizität und Einzigartigkeit, die er darstellt.[3]

Hier ein paar Beispiele:

 • Anfang dieses Jahres wurden beispielsweise 2,5 Millionen Dollar für den ersten Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey aus dem Jahr 2006 versteigert.[4]
 • Die Internet-Sensation von vor 10 Jahren, Nyan Cat, eine GIF-Animation einer fliegenden Katze, wurde ebenfalls für eine halluzinatorische Summe von fast einer halben Million Euro verkauft.[5]
 • Der Rekordumsatz steht immer noch im Namen des digitalen Kunstwerks “Everydays: the First 5000 days”, einer Komposition der ersten Werke des Künstlers Mike ‘Beeple’ Winkelmann für satte 69,3 Millionen Dollar.[6]
 • Auch in der näheren Umgebung setzt sich der Einsatz von NFTs allmählich durch. In diesem Frühjahr hat Club Brugge ‘Club Moments’ ins Leben gerufen, einen Marktplatz für NFTs, auf dem der Fußballverein außergewöhnliche Gegenstände oder sogar Tore als non-fungible Token anbietet.[7]

Vorteile

NFTs haben sich als Antwort auf das Problem erwiesen, dass bestimmte Kreationen im Internet wahllos geteilt und übernommen wurden, wodurch es für den Urheber sehr schwierig war, sein Eigentum nachzuweisen. Infolgedessen wurden die Schöpfer digitaler Kreationen oft nicht für ihre Arbeit belohnt. Die NFTs wurden daher entwickelt, um sicherzustellen, dass die ursprünglichen Künstler mit ihren Werken Geld verdienen können.[8]

Da NFTs die Blockchain-Technologie nutzen, ist bedingungslos klar, wem das Zertifikat gehört, und vor allem, wem nicht. Nur der Käufer eines non- fungible Tokens verfügt über einen digitalen Schlüssel, mit dem er sein Eigentum geltend machen und das Zertifikat handeln kann. Das liegt daran, dass in die NFT eine kryptografische Hash-Funktion eingebaut wurde. Auf diese Weise kann die Blockchain den Code überprüfen und feststellen, wer der alleinige Eigentümer der NFT ist.[9] Auf diese Weise können NFTs auch im Kampf gegen Produktfälschungen eingesetzt werden.

Blockchain ist eine Art digitales Protokoll, in dem Transaktionen gespeichert werden können, ohne dass sie gelöscht oder verändert werden. Jeder neue Block, der gespeichert wird, enthält immer Informationen über den vorherigen Block, wodurch eine Transaktionskette von Daten entsteht.[10] Mit anderen Worten: Die Blockchain fungiert als eine Art digitaler Notar, ohne dass eine dritte, zentrale Partei erforderlich ist. Auf diese Weise kann man ohne Zwischenhändler (digitales) Einkommen erzielen.

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man NFTs für alles erstellen kann, dem man einen Wert zuweisen möchte. Denken Sie an digitale Bilder, Memes, GIFs, Musik, Tweets – die Liste ist endlos. Dies bietet auch viele Möglichkeiten für die Zukunft. Da NFTs einmalig sind, könnten sie z. B. zur Speicherung von Geburtsurkunden oder Personalausweisen verwendet werden. Aber auch der Kartenverkauf für Konzerte oder Festivals könnte bald über NFT erfolgen. Jedes Ticket ist einzigartig und könnte im Prinzip als NFT verkauft werden.[11]  So versteigerte die Rockband Kings of Leon Anfang des Jahres über NFT eine Reihe von goldenen Tickets, mit denen man bei einem Live-Konzert als VIP behandelt wurde.[12]

Benachteiligungen

Da die NFTs die Blockchain-Technologie nutzen, erfordert dies eine enorme Rechenleistung von Computern. Diese Verarbeitungsleistung verbraucht eine enorme Menge an Strom und Energie, was die Frage aufwirft, ob es ökologisch vertretbar ist, digitalen Schöpfungen mithilfe der Blockchain Werte zuzuweisen.

NFTs, wie auch andere virtuelle Währungen wie Bitcoin, werden noch nicht generell von einer Regierung reguliert, wie dies bei traditionellen Investitionsprodukten der Fall ist. Angesichts des volatilen Marktes, in dem Kryptowährungen zirkulieren, sind Investitionen in NFTs immer mit Risiken verbunden. So wie ein Hype einen großen Höhepunkt hat, ist es auch für ein Hype charakteristisch, dass das Interesse der Öffentlichkeit nach einer gewissen Zeit abnimmt. Dennoch gibt es heute viele Stimmen, die sagen, dass Krypto und Blockchain im Allgemeinen die Zukunft sein könnten. Aus diesem Grund werden wir die Entwicklungen in diesem Bereich genau verfolgen.

Eigentümerschaft

Eine NFT macht Sie also zum Eigentümer einer Kopie eines digitalen Kunstwerks, nicht des Originals. Es handelt sich lediglich um eine digitale Bestätigung, dass Sie eine signierte Version von etwas besitzen, nicht aber um das Objekt, auf das sie sich bezieht.

Es ist wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass der Urheber des digitalen Werks, das in NFT mit Token versehen ist, weiterhin Kopien des Werks erstellen und diese “einzigartigen” Versionen verkaufen kann. So können mehrere einzigartige Versionen aus derselben Quelle hergestellt werden. Dies führt dazu, dass der Wert des NFT verwässert wird. Je seltener eine NFT ist, desto mehr Wert hat sie. Nur weil Sie ein Werk mit einer NFT tokenisieren, sind Sie also nicht auch rechtmäßiger Eigentümer des zugrunde liegenden Werks. Sie sind nur der Inhaber des digitalen Zertifikats, das Sie damit verbunden haben.[13]

Urheberrecht

Die Frage, ob eine NFT ein Recht des geistigen Eigentums ist, muss verneint werden. Beim Kauf eines NFT wird nur das wirtschaftliche Eigentum, nicht aber das Urheberrecht an dem Werk übertragen. Unter bestimmten Bedingungen hat ein nicht fälschbarer Token jedoch eine urheberrechtliche Komponente. Der Käufer einer NFT kann beispielsweise eine Lizenz zur Nutzung des Werks erwerben, oder Sie können vereinbaren, dass der ursprüngliche Schöpfer bei jedem Weiterverkauf der NFT eine Lizenzgebühr erhält.

Darüber hinaus ist es technisch möglich, den Verkauf von NFT um ein Urheberrecht zu erweitern, doch muss dies ausdrücklich in einem intelligenten Vertrag programmiert werden. Dabei handelt es sich um ein Computerprogramm, in dem die Vereinbarungen der Parteien aufgezeichnet werden. Sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind, führt das Computerprogramm die Vereinbarung automatisch aus und überträgt das Urheberrecht.[14]

Schlussfolgerung:

Eine NFT ist also ein digitales Zertifikat in der Blockchain, das den Besitz einer Kopie eines digitalen Kunstwerks belegt. Der Urheber oder Käufer einer NFT wird nicht selbst zum Eigentümer des digitalen Werks, sondern nur zum Eigentümer des eindeutigen Zertifikats, das mit dem digitalen Werk verbunden ist.

Kurz gesagt, das Aufkommen der NFTs bietet viele Zukunftsperspektiven, lässt aber auch viele Fragen offen. Ist es ökologisch vertretbar, digitalen Schöpfungen über die Blockchain einen Wert beizumessen, der eine enorme Menge an Strom und Energie erfordert? Sollte nicht dringend ein rechtlicher Rahmen für NFTs entwickelt werden? Schließlich ist es nicht undenkbar, dass non-fungible Tokens in einigen Jahren zur Normalität in unserer Gesellschaft geworden sind. Einigen Wirtschaftsführern und Experten zufolge ist dies die neue industrielle Revolution von morgen.[15]

Zweifellos eine Fortsetzung…

Wenn Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter [email protected] oder 03 216 70 70 zu kontaktieren.

[1] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[3] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[4] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/

[5]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[6]https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-veel-geld-op.html

[7]https://www.tijd.be/ondernemen/sport/club-brugge-gaat-doelpunten-verkopen-als-nft-s/10360555.html

[8] https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/

[9] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[10] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[11] VAN MALDEGEM, P. “Digitaal eigendom verkopen? Dit zegt de fiscus”, De Tijd, 11 december 2021.

[12] https://cryptobriefing.com/kings-bag-1-4-million-ethereum-nft-auction/

[13] https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/

[14] https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht

[15]https://www.tijd.be/dossiers/de-vooruitblik/hoe-blockchain-en-het-metaversum-een-nieuwe-economie-laten-groeien/10356199.html ; https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/ook-cryptokunst-is-voor-sotheby-s-kunst-met-grote-k/10368701.html

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!