Maand: juni 2021
PDF

De rechtsplegingsvergoeding

Ten behoeve van een betwisting voor de hoven en rechtbanken, heeft de in het gelijk gestelde partij – die wordt bijgestaan door een advocaat – overeenkomstig artikel 1022 Ger.W. recht op een rechtsplegingsvergoeding.

Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat ten laste van de partij die de zaak verloor. In voorkomend geval hebben personen die zich niet door een advocaat hebben laten bijstaan, geen recht op een rechtsplegingsvergoeding.

De rechtsplegingsvergoeding zal gelijkwaardig zijn aan de bijzonderheden van het geschil/de betwisting. In zijn beoordeling zal de rechter deze vergoeding vaststellen rekening houdend met deze 4 elementen:

 • de financiële draagkracht van de verliezende partij (om het bedrag van de vergoeding eventueel te verminderen);
 • de complexiteit van de zaak;
 • de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij, en;
 • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

 

De basis-, minimum- en maximumbedragen worden vastgesteld in het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 en zij worden herzien overeenkomstig de index van de consumptieprijzen[1]. Dit besluit maakt een onderscheid tussen rechtsvorderingen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen (bv. : Onbetaalde facturen vorderen) en rechtsvorderingen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen (bv. : opzegging van een contract).

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 27 januari 2017 dat de in het gelijk gestelde partij die in haar dagvaarding zowel een in geld waardeerbare vordering, als een niet in geld waardeerbare vordering instelde, aanspraak kan maken op de hoogste rechtsplegingsvergoeding[2].

 

In een arrest van 25 januari 2021 heeft het Hof van Cassatie de bewoordingen van artikel 1021 van het Gerechtelijk Wetboek nogmaals bevestigd[3]. In het bestreden arrest, stelde de appelrechter vast dat de eiser geen recht had op een rechtsplegingsvergoeding op grond dat: “er nooit eerder opgave is gedaan van enige rechtsplegingsvergoeding en zelfs nooit aanspraak op is gemaakt”. Het artikel 1021 Ger. W. kan niet worden gebruikt als een “een verkapt rechtsmiddel om eerder niet gevaagde gedingkosten alsnog te gaan vragen”. Volgens het Hof van Cassatie worden de kosten en in het bijzonder de rechtsplegingsvergoeding geacht te zijn aangehouden, zelfs als de partij dit niet vermeldt in haar syntheseconclusie!  

Hieronder staan de tarieven die vanaf 1 juni 2021 van kracht zijn: 

Rechtsplegingsvergoeding in het algemeen :

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

Van 250,01 tot 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

Van 750,01 tot 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

Van 2.500,01 tot 5.000,00 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

Van 5.000,01 tot 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

Van 10.000,01 tot 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

Van 20.000,01 tot 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

Van 40.000,01 tot 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

Van 60.000,01 tot 100.000, 00 €

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

Van 100.000, 01 tot 250.000, 00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

Van 250.000,01 tot 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

Van 500.000,01 tot 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Boven 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

Niet in geld waardeerbaar

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Alleen in geval van procedures op grond van de artikelen 579 en 1017, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de onderstaande bedragen van toepassing. Er zij op gewezen dat de procesvergoeding voor bepaalde aangelegenheden van sociaal recht aanzienlijk lager is dan die van de algemene regeling.

Voorzitter Arbeidsrechtbank

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 2.500,00 € en

Niet in geld waardeerbaar

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Boven 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

Arbeidsrechtbank

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Van 250,00 € tot 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

Van 620,00 € tot 2.500,00 € en

Niet in geld waardeerbaar

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Boven 2.500,00 €

284,23 €< /p>

245,23 €

323,23 €

 

Arbeidshof

 

Basisbedragen

 

Minimum bedragen

Maximum bedragen

Tot 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

Van 250,00 € tot 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

Van 620,00 € tot 2.500,00 € en

Niet in geld waardeerbaar

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Boven 2.500,00 €

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

 

 

[1] Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, B.S. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 januari, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 januari 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

————————————————————————

L’indemnité de procédure

Aux fins d’un litige devant les cours et tribunaux, la partie gagnante ayant eu recours aux services d’un avocat, a droit à une indemnité de procédure conformément à l’article 1022 du Code Judiciaire

Il s’agit d’une compensation forfaitaire englobant les frais et honoraires de l’avocat à charge de la partie qui a perdu le procès. En l’occurrence, les personnes qui n’ont pas fait appel à l’assistance d’un avocat ne pourront faire droit à une indemnité de procédure.

Les indemnités de procédure seront évaluées en fonction des particularités du litige. Dans son appréciation, le juge fixera cette indemnité en tenant compte de 4 éléments :

 • la capacité financière de la partie succombante pour diminuer l’indemnité ;
 • la complexité de l’affaire ;
 • les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
 • le caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Les montants de base, minima et maxima sont établis par l’Arrêté royal du 26 octobre 2007  et sont revus en fonction de l’indice des prix à la consommation [1]. Cet arrêté  opère une distinction entre les demandes évaluables en argent (ex : réclamation de factures impayées) et les demande non évaluables en argent (ex : dissolution d’un contrat).

Dans son arrêt du 27 janvier 2017[2], la Cour de cassation a décidé que la partie qui a obtenu gain de cause et qui, dans sa citation, a fait valoir à la fois une demande évaluable en argent et une demande non-évaluable en argent, a droit à l’indemnité de procédure la plus élevée.

Dans un arrêt du 25 janvier 2021, la Cour de cassation est venu confirmer le libellé de l’article 1021 du Code Judiciaire[3]. Dans l’arrêt en cause, le juge d’appel avait déclaré que la partie demanderesse ne pouvait prétendre à une indemnité de procédure sous prétexte « qu’ aucune indemnité de procédure n’avait jamais été déclarée ni réclamée auparavant », l’article 1021 C.J ne pouvant servir de « recours pour obtenir des frais de litige non réclamés antérieurement ». Selon la Cour de cassation, les dépens respectifs, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réputés avoir été réservés, quand bien même la partie n’en parlerait pas dans ses conclusions de synthèse !

Vous trouverez ci-dessous les taux en vigueur depuis le 1 juin 2021 :  

Indemnité de procédure en général

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusqu’à 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

De 250,01 a 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

De 750,01 a 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

De 2.500,01 a 5.000,00 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

De 5.000,01 a 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

De 10.000,01 a 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

De 20.000,01 a 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

De 40.000,01 a 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

De 60.000,01 a 100.000,00 €

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

De 100.000, 01 a 250.000,00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

De 250.000,01 a 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

De 500.000,01 a 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Au-delà de 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

Litiges non évaluables en argent< /p>

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Dans les seuls cas de procédure des articles 579 et 1017, al. 2 Code Judiciaire, les montants ci-dessous sont applicables. On constatera que l’indemnité de procédure de certaines matières de droit social sont significativement moins élevées que celles du régime général.

Président du Tribunal du Travail

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusqu’à 2.500,00 € et

Litiges non évaluables en argent

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Au-­delà de 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

Tribunal du Travail

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusque 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

De 250,00 € à 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

De 620,00 € à 2.500,00 € et

Litiges non évaluables en argent

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Au-delà de 2.500,00 €

284,23 €

245,23 €

323,23 €

 

Cour du Travail

 

Montant de

base

 

Montant

minimal

 

Montant

maximal

 

Jusque 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

De 250,00 € à 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

De 620,00 € à 2.500,00 € et

Litiges non évaluables en argent

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Au-delà de 2.500,00€

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

[1] Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, M.B. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 janvier, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 janvier 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

————————————————————————

Procedural indemnity

A the end of a trial, the successful party, having used the services of a lawyer, is entitled to a procedural indemnity according to the Article 1022 of the Judicial Code (called hereafter Jud. C.).

This is a flat-rate compensation which includes the lawyer’s fees and costs that have to be paid by the unsuccessful party. Thus, people who have not used the assistance of a laywer can not pretend to a procedural compensation.

Procedural indemnity will be evaluated in accordance with the litigation’s features. In his assessment, the judge will fix this compensation by taking into account 4 elements:

 • the financial capacity of the unsuccessful party to reduce the indemnity ;
 • the complexity of the case ;
 • the contractual indemnities agreed for the losing party ;
 • the patently unreasonableness of the situation.

The basic, minimum en maximum amounts are introduced by the  Royal Decre of 26 October 2007 and are reviewed in line with the consumer price index[1]. This Decree distinguishes dispute that are assessable in money (ex : unpaid invoices) and not assessable in money (ex : dissolution of a contract).

In the Case-law of 27 January 2017[2], the Court of Cassation has ruled that successful party who, in his citation, has asserted both money and non-money related claims, is entitled to the higher procedural compensation.

In the Case-law of 25 January 2021, the Court of Cassation confirmed the article 1021’s wording of the Jud. C.[3]. In this case, the Appeal Judge stated that claiming party could not pretend to a procedural indemnity, assuming that “no procedural indemnity had ever been declared or claimed before”, the article 1021 Jud. C. can not be used as “a recourse for previously unclaimed litigation costs”. As reported by the Court of Cassation, respective costs, including the procedural indemnity, are deemed to have been reserved, even though the party did not mention them in its conclusion !

Here is the applicable rates as of 1st June 2021 : 

Procedural Indemnity in general

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

From 250,01 to 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

From 750,01 to 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

From 2.500,01 to 5.000 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

From 5.000,01 to 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

From 10.000,01 to 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

From 20.000,01 to 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

From 40.000,01 to 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

From 60.000,01 to 100.000, 00

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

From 100.000, 01 to 250.000, 00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

From 250.000,01 to 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

From 500.000,01 to 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Above 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

non-money related litigations

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Only in cases of proceedings under Articles 579 and 1017(2) of the Judicial Code are the following amounts applicable. It should be noted that the procedural indemnity for some social law matters is significantly lower than that of the general regime.

President of the Labour Court

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 2.500,00 € and

Non-money related litigations

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Above 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

The Labour Tribunal

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

From 250,00 € to 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

From 620,00 € to 2.500,00 € and

Non-money related litigations

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Above 2.500,00 €

284,23 €

245,23 €

323,23 €

 

The Labour Court

 

Basic amount

 

Minimum amount

 

Maximum amount

 

Up to 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

From 250,00 € to 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

From 620,00 € to 2.500,00 € and

Non-money related litigations

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Above 2.500,00 €

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

 

[1] Royal Decree of 26 October 2007 fixing the tariff of procedural indemnities referred to the Article 1022 of the Judicial Code and fixing the date of entry into force of the Articles 1 to 13 of the Law of 21 April 2007 on the repeatability of lawyers’ fees and costs, M.B. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 January, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 January 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

————————————————————————

Die prozessuale Entschädigung

Bei Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten hat die obsiegende Partei, die die Dienste eines Rechtsanwalts in Anspruch genommen hat, Anspruch auf eine Verfahrensentschädigung gemäß Artikel 1022 des Gerichtsgesetzbuchs.

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Entschädigung für die Kosten und Gebühren des Anwalts, die von der Partei zu zahlen ist, die den Prozess verloren hat. In diesem Fall haben Personen, die nicht die Hilfe eines Anwalts in Anspruch genommen haben, keinen Anspruch auf eine Verfahrensentschädigung.

Die prozessuale Entschädigung wird nach den Besonderheiten des Streitfalls beurteilt. Bei seiner Beurteilung wird der Richter diese Entschädigung unter Berücksichtigung von 4 Elementen festlegen :

 • die finanzielle Fähigkeit der unterlegenen Partei, die Entschädigung zu reduzieren ;
 • die Komplexität des Falles ;
 • die vertraglich vereinbarten Entschädigungen für die erfolgreiche Partei ;
 • die offensichtliche Unzumutbarkeit der Situation.

Die grund-, mindest- und höchstbeträge werden durch den Königlichen Erlass vom 26. Oktober 2007 festgelegt und entsprechend dem Verbraucherpreisindex angepasst [1]. Dieses Dekret unterscheidet zwischen Ansprüchen, die in Geld bewertet werden können (z.B. Ansprüche auf unbezahlte Rechnungen) und Ansprüchen, die nicht in Geld bewertet werden können (z.B. Vertragsauflösun
g).

In seinem Urteil vom 27. Januar 2017 hat der Kassationsgerichtshof entschieden, dass der obsiegenden Partei, die in ihrer Klageschrift sowohl einen in Geld bewertbaren als auch einen nicht in Geld bewertbaren Anspruch geltend gemacht hat, die höhere Verfahrensentschädigung zusteht[2].

In einem Urteil vom 25. Januar 2021 bestätigte der Kassationsgerichtshof den Wortlaut des Artikels 1021 des Gerichtsgesetzbuches[3]. In dem fraglichen Urteil hatte der Berufungsrichter erklärt, dass der Kläger keine Verfahrensentschädigung beanspruchen könne, weil “noch nie eine Verfahrensentschädigung erklärt oder beansprucht worden sei“, da Artikel 1021 der Gerichtsordnung nicht als “rechtsmittel zur Erlangung von zuvor nicht beanspruchten Prozesskosten” verwendet werden könne. Nach dem Kassationsgerichtshof gelten die jeweiligen Kosten, einschließlich der Verfahrensentschädigung, als vorbehalten, auch wenn die Partei sie in ihren zusammenfassenden Schlussfolgerungen nicht erwähnt !

Im Folgenden finden Sie die Tarife ab 1. Juni 2021 geltenden :

Verfahrensrechtliche Entschädigung im Allgemeinen

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 250,00 €

195,00 €

97,50 €

390,00 €

Von 250,01 bis 750,00 €

260,00 €

162,50 €

650,00 €

Von 750,01 bis 2.500,00 €

520,00 €

260,00 €

1.300,00 €

Von 2.500,01 bis 5.000 €

845,00 €

487,50 €

1.950,00 €

Von 5.000,01 bis 10.000,00 €

1.170,00 €

650,00 €

2.600,00 €

Von 10.000,01 bis 20.000,00 €

1.430,00 €

812,50,00 €

3.250,00 €

Von 20.000,01 bis 40.000,00 €

2.600,00 €

1.300,00 €

5.200,00 €

Von 40.000,01 bis 60.000,00 €

3.250,00 €

1.300,00 €

6.500,00 €

Von 60.000,01 bis 100.000, 00 €

3.900,00 €

1.300,00 €

7.800,00 €

Von 100.000, 01 bis 250.000, 00 €

6.500,00 €

1.300,00 €

13.000,00 €

Von 250.000,01 bis 500.000,00 €

9.100,00 €

1.300,00 €

18.200,00 €

Von 500.000,01 bis 1.000.000,00 €

13.000,00 €

1.300,00 €

26.000,00 €

Über 1.000.000,01 €

19.500,00 €

1.300,00 €

39.000,00 €

Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

1.560,00 €

97,50 €

13.000,00 €

 

Nur bei Verfahren nach Artikel 579 und 1017, Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches, sind die untenstehenden Beträge anwendbar. Es ist zu beachten, dass die Verfahrensentschädigung für bestimmte sozialrechtliche Angelegenheiten deutlich geringer ist als die der allgemeinen.

Regelung.Vorsitzender des Arbeitsgerichts

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 2.500,00 € und Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Über 2.500,00 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

 

Arbeitsgericht

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 249,99 €

47,40 €

34,40 €

60,40 €

Von 250,00 € bis 619,99 €

94,72 €

75,22 €

114,22 €

Von 620,00 € bis 2.500,00 € und Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

142,12 €

116,12 €

168,12 €

Über2.500,00 €

284,23 €

245,23 €

323,23 €

 

Arbeitsgerichtshof

 

Grundbetrag

Basis

Mindestbetrag

Maximaler Betrag

Bis zu 249,99 €

63,19 €

50,19 €

76,19 €

Von 250,00 € bis 619,99 €

126,32 €

106,82 €

145,82 €

Von 620,00 € bis 2.500,00 € und Nicht in Geld bewertete Rechtsstreitigkeiten

189,51 €

157,01 €

209,01 €

Über 2.500,00 €

378,95€

326,95 €

430,95 €

 

 

[1] Königlicher Erlass vom 26. Oktober 2007 zur Festsetzung des Tarifs der Verfahrensvergütungen gemäß Artikel 1022 des Gerichtsgesetzbuchs und zur Festsetzung des Datums des Inkrafttretens der Artikel 1 bis 13 des Gesetzes vom 21. April 2007 über die Wiederholbarkeit von Anwaltsgebühren und -kosten., B.M. 09/11/2007, p. 58834-58836, https://www.
ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/11/09_1.pdf#Page36

[2] Cass. 27 januar, TBO 2018, éd. 6, p. 485.

[3] Cass. 25 januar 2021, NjW 2021, afl. 436, p. 121.

 

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!