Maand: december 2020

Nieuw bewijsrecht

Op 1 november 2020 is de nieuwe regelgeving met betrekking tot het bewijsrecht in werking getreden. Dit nieuwe bewijsrecht maakt deel uit van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat momenteel enkel uit boek nr. 8 met de titel “Bewijs” bestaat. De nieuwe regels van het bewijsrecht zijn in grote mate een bevestiging van de heersende rechtspraak en maken een betere leesbaarheid en een aanpassing van het bewijsrecht aan de huidige digitale wereld mogelijk.

Het Nieuwe Burgerlijk wetboek heeft enkel betrekking op de bewijsregels uit het Burgerlijk Wetboek en regelt dus niet de bewijsregels uit het Gerechtelijk wetboek.

Boek 8 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek is verdeeld in 3 hoofdstukken:

 • Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen: betreft definities en algemene regels van het bewijsrecht
 • Hoofdstuk 2: Toelaatbaarheid van bewijsmiddelen
 • Hoofdstuk 3: Bewijsmiddelen

Het nieuwe bewijsrecht is voor een groot deel een bevestiging van de reeds bestaande rechtspraak.  Dit nieuwe boek over het bewijsrecht bevat echter wel enkele nieuwigheden, vooral met betrekking tot het bewijs door en tegen ondernemingen.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wetgeving inzake bewijsvoering zijn de volgende:

(1) De bewijslast :

De klassieke regel van de bewijslast is dat degene die iets beweert hiervan het bewijs moet leveren. Deze regel blijft gelden in de nieuwe regeling van het bewijsrecht. Het nieuwe bewijsrecht neemt wel de heersende rechtspraak over dat elke partij moet meewerken aan de bewijsvoering (zie ook arrest van het Hof van Cassatie van 25 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1424.).

Hiervoor is art. 8.4 lid 5 NBW toegevoegd. Dit artikel stelt de rechter in staat om de bewijslast om te keren. Indien de rechter in een met bijzondere redenen omkleed vonnis oordeelt dat het in de concrete omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk zou zijn dat een partij de bewijslast draagt, kan de rechter de bewijslast bij de andere partij leggen.

De omkering van de bewijslast is alleen mogelijk als aan zeer strikte voorwaarden wordt voldaan. Het betreft een uitzonderlijke maatregel, de rechter kan er slechts in laatste instantie beroep op doen.

(2) Mate van bewijs: bewijs door waarschijnlijkheid

Als algemene regel geldt: zeker bewijs.

Artikel 8.5 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek bepaalt dienaangaande:

“Behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, moet het bewijs geleverd worden met een redelijke mate van zekerheid.”

Het moet gaan om een overtuiging die elke redelijke twijfel uitsluit.

Artikel 8.6 NBW: bewijs door waarschijnlijkheid:

“Onverminderd de verplichting tot medewerking van alle partijen aan de bewijsvoering, kan hij die de bewisjlast draagt van een negeatief feit, genoegen nemen met het aantonen van de waarschijnlijkheid van dat feit.Hetzelfde geldt voor positieve feiten waarvan het omwille van de aard zelf van het te bewijzen feit niet mogelijk of niet redelijk is om een zeker bewijs te verlangen.”

Deze nieuwe bepalingen stellen dus dat het bewijs niet met absolute zekerheid moet worden geleverd, maar dat een redelijke mate van zekerheid voldoende is. Het bewijs van een negatief feit kan dus worden geleverd door de waarschijnlijkheid van dat feit vast te stellen. Dit is de omzetting van de rechtspraak volgens welke bepaalde bewijzen van een negatief feit niet kunnen worden geëist.

Het bewijs van de redelijkheid wordt ook uitgebreid tot bepaalde positieve feiten die niet met zekerheid kunnen worden bewezen of die zo moeilijk te bewijzen zijn dat van een partij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij deze bewijst.

(3) Vrijheid van bewijsvoering :

Boek 8 bepaalt dat het bewijs van feiten en rechtshandelingen in principe vrij is, tenzij de wet anders bepaalt. Dit systeem van vrije bewijsvoering was voorheen van toepassing op elke transactie van minder dan 375,00 euro: elke transactie van meer dan 375,00 euro tussen niet-ondernemers moest worden bewezen door middel van een ondertekend document. Deze drempel is nu verhoogd tot 3.500,00 euro.  (art. 8.9 NBW)

Deze vrijheid van bewijs maakt het dus mogelijk om digitaal bewijs te leveren, zoals e-mails of sms-berichten.

(!) Het bewijs boven of tegen een ondertekend geschrift kan enkel worden geleverd door een ander ondertekend geschrift, zelfs indien de som of de waarde dat bedrag niet te boven gaat.

Uitzonderingen op dit gereguleerde systeem van bewijsvoering zijn o.a. volgende gevallen:

 • Bewijs van eenzijdige rechtshandelingen;
 • Bewijs door en tegen ondernemingen;
 • Onvermogen (materieel of moreel) om te bewijzen;
 • Bewijs door of tegen derden.

(4) Bewijs door en tegen ondernemingen :

Bewijs tussen of tegen ondernemingen kan worden geleverd door middel van elk bewijsmiddel, behalve wanneer de wet anders bepaald. Dit geldt niet voor bewijsmateriaal tegen een partij die geen onderneming is of voor bewijsmateriaal tegen een natuurlijke persoon-onderneming voor feiten die duidelijk geen verband houden met de onderneming. Het bewijsrecht heeft het mogelijk gemaakt gebruik te maken van bewijs door middel van de boekhouding en aanvaarde facturen:

 • Boekhouding

Als uitzondering op de regel dat niemand voor zichzelf bewijs kan creëren, was het vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving toegestaan dat een onderneming haar boekhouding als bewijs tegen een andere onderneming indiende. De bewijswaarde van de boekhouding werd door de rechter beoordeeld.

Sinds 1 november 2020 heeft de boekhouding wettelijke bewijswaarde (in plaats van vrije bewijswaarde). Het is echter noodzakelijk dat de boekhouding als bewijs wordt aangevoerd door de onderneming die deze heeft opgesteld tegenover een andere onderneming en dat de boekhouding van beide ondernemingen elkaar niet tegenspreken. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, heeft de boekhouding geen juridische waarde, maar alleen vrije bewijswaarde. (art. 8.11, §2 NBW)

(!) Dit geldt enkel tussen partijen, niet tegen derden, zoals bijvoorbeeld: fiscus.

De boekhouding moet in zijn geheel beoordeeld worden. Deze kan alleen worden gesplitst als ze niet correct werd bijgehouden.

De rechtbank kan de overlegging van de boekhouding bevelen. Dit kan op verzoek van een van de partijen of ambtshalve. (art. 8.11 §3 NBW)

 • Aanvaarde factuur

Een factuur die binnen een redelijke termijn wordt aanvaard of niet wordt betwist, dient als (weerlegbaar) bewijs tegen een onderneming. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel is een door een onderneming aanvaarde factuur of het ontbreken van betwisting binnen een redelijke termijn het bewijs van de tegen de onderneming aangevoerde rechtshandeling.  (art. 8.11 §4 NBW)

Deze regel is
van toepassing op alle contracten, of het nu gaat om commerciële verkopen of andere commerciële transacties, en niet alleen op het koopcontract.

Het gebrek aan betwisting van een factuur door een persoon die geen onderneming is, kan niet worden beschouwd als een aanvaarding van de factuur, behalve wanneer deze afwezigheid van betwisting een omstandig stilzwijgen uitmaakt.

De uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van een factuur door een persoon die geen onderneming is, maakt een feitelijk vermoeden uit.

De bewijskracht van een dergelijke aanvaarde factuur wordt dan aan het oordeel van de rechter overgelaten. Dit is een grote verandering, aangezien in het verleden een niet-betwiste factuur nooit als bewijs tegen niet-ondernemingen kon worden gebruikt.

(5) Overgangsrecht

Boek 8 bepaalt niet in welke gevallen dit nieuwe bewijsrecht van toepassing is. In de toelichting staat dat in contractuele aangelegenheden het recht op bewijs op het moment van ondertekening van de overeenkomst geldig is. Dit nieuwe bewijsrecht is dus van toepassing op overeenkomsten die na 1 november 2020 (datum van inwerkingtreding van de nieuwe regels) worden gesloten.

Voor zover het bewijs door derden of bewijzen van feiten betreft, is het nieuwe bewijsrecht in alle gevallen onmiddellijk van toepassing.

Waar het nieuwe bewijsrecht kan worden beschouwd als procesrecht (zoals de bewijslast, het bewijsrisico, de samenwerking bij de bewijsvoering, enz.) speelt evenwel artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit betekent dat de regels omtrent de bewijslast (zie 1) en de bewijsstandaard (zie 2) ook reeds van toepassing zijn op hangende gedingen sinds 1 november 2020.

Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal in de rechtbank of als u nog vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om een van onze specialisten te raadplegen.

————————————————————————————-

Nouveau droit de la preuve

Ce 1er novembre 2020 est entrée en vigueur la nouvelle réglementation concernant le droit de la preuve. Ce nouveau droit de la preuve fait partie du nouveau code civil qui ne comporte à l’heure actuelle qu’un livre n° 8 intitulé « La preuve ». Ces nouvelles règles du droit de la preuve permettent une confirmation de la jurisprudence dominante, une meilleure lisibilité et une adaptation du droit de la preuve au monde numérique actuel.

Le nouveau code civil ne concerne que les règles de preuve du code civil et ne régit donc pas les règles de preuve du code judiciaire.

Ce nouveau livre 8 du Nouveau code civil est divisé en 3 chapitres :

 • Chapitre 1 : Dispositions générales : concerne les définitions et les règles générales du droit de la preuve
 • Chapitre 2 : L’admissibilité des modes de preuve 
 • Chapitre 3 : Les modes de preuve

Dans une large mesure, le nouveau droit de la preuve est une confirmation de la jurisprudence qui était déjà en place.  Cependant, ce nouveau livre concernant le droit de la preuve prévoit des nouveautés, surtout en ce qui concerne la preuve fournie par et contre les entreprises.

Voici les principales modifications de la nouveau réglementation concernant le droit de la preuve :

 • La charge de la preuve :

La règle classique de la charge de la preuve est que la personne qui revendique une chose doit la prouvée. Cette règle reste valable dans la nouvelle réglementation du droit de la preuve. Le nouveau droit de la preuve a cependant pu inclure la jurisprudence selon laquelle chaque partie doit coopérer à l’obtention de la preuve (arrêt de la cour de cassation du 25 septembre 2000).

L’article 8.4(5) du nouveau code civil a été ajouté à cette fin. Cet article permet au juge de renverser la charge de la preuve. Si, dans un jugement spécial motivé, le juge estime que, dans les circonstances concrètes de l’affaire, il serait manifestement déraisonnable qu’une partie supporte la charge de la preuve, le juge peut imposer la charge de la preuve à l’autre partie.

Le renversement de la charge de la preuve n’est possible que si des conditions très strictes sont remplies. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, que le juge ne peut invoquer qu’en dernier recours.

 • Degré de preuve : preuve par vraisemblance

Comme règle générale : une preuve certaine

 L’article 8.5 du nouveau code civil le prévoit :

« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude »

L’article 8.6 preuve par vraisemblable :

 « Sans préjudice de l’obligation de toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait. 

La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine. »

Ces nouvelles dispositions prévoient donc que la preuve doit être apportée non pas avec une certitude absolue mais qu’un degré raisonnable de certitude suffit. La preuve d’un fait négatif peut donc être apportée en établissant la vraisemblance de ce fait. Il s’agit de la transposition de la jurisprudence selon laquelle il ne peut être exigé de preuve certaine d’un fait négatif .

La preuve par vraisemblance est également étendue à certains faits positifs dont la preuve ne peut matériellement pas être apportée de manière certaine ou  dont la preuve est rendue tellement difficile qu’on ne peut raisonnablement l’exiger d’une partie.

 • La liberté de la preuve :

Le livre 8 stipule que la preuve des faits et des actes juridiques est en principe libre, sauf si la loi en dispose autrement. Ce système de la preuve libre était applicable auparavant pour toute opération inférieur à 375 € : toute opération à partir de 375 € entre non-entreprise devait être prouvée à l’aide d’un document signé. Ce seuil est maintenant porté à 3.500 € (art. 8.9 Nouveau code Civil)

Cette liberté de la preuve permet donc que les éléments de preuves soit apportés de manière numérique, tels que des emails ou des messages sms.

( !) La preuve au-dessus ou à l’encontre d’un document signé ne peut être fournie que par un autre document signé, même si la somme ou la valeur ne dépasse pas ce montant.

Les exceptions à ce système de preuve réglementé sont les cas suivants :

– Preuve des actes juridiques unilatéraux ;

– Preuves par et contre les entreprises ;

– Incapacité (matérielle ou morale) à prouver ;

< p style="text-align: justify;">– Preuves par et contre des tiers.

 • Preuve par et contre les entreprises :

Les preuves entre ou contre les entreprises peuvent être fournies par tout moyen de preuve, sauf exceptions prévues par la loi. Cela ne s’applique pas aux preuves contre une partie qui n’est pas une entreprise ou aux preuves contre une personne physique entrepreneur pour des faits manifestement étrangers à l’entreprise. La réglementation a permis d’apporter des modifications en ce qui concerne la preuve par la comptabilité et les factures acceptées :

 • Comptabilité

Par dérogation à la règle selon laquelle nul ne peut se procurer de preuve à soi-même, il était permis à une société, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, de fournir sa comptabilité à titre de preuve contre une autre société. La comptabilité était évalué par le juge sur sa force probante.

A partir du 1er novembre 2020, la comptabilité a maintenant une force de preuve légale (au lieu d’une valeur probante libre). Cependant, il est nécessaire que les documents comptables soient invoqués à titre de preuve par la société qui les a compilés contre une autre société et que les documents comptables de ces deux sociétés concordent. En cas de non-respect de cette condition, la comptabilité n’aura pas de valeur légale mais uniquement une valeur probante libre.

( !) Cela ne s’applique qu’entre les parties, et non à l’égard de tiers. Par exemple : le fisc.

Les documents comptables ne peuvent être dissociés que s’ils ont été tenus de manière irrégulière.

Le tribunal peut ordonner la production des comptes. Cela peut se faire soit à la demande d’une des parties, soit d’office (art. 8.11 §3 du nouveau code Civil)

 • Facture acceptée

Une facture acceptée ou non contestée dans un délai raisonnable sert de preuve (réfragable) contre une entreprise. Sauf preuve contraire, la facture acceptée par une entreprise ou l’absence de contestation dans n délai raisonnable vaut preuve de l’acte juridique allégué contre l’entreprise (art. 8.11 §4 du nouveau code civil)

Cette règle est valable à tous les contrats qu’il s’agisse d’une vente commerciale ou d’une autre opération commerciale et plus seulement qu’au contrat de vente.

L’absence de contestation d’une facture par une personne qui n’est pas une société ne peut être considérée comme une acceptation de la facture, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié.

L’acceptation explicite ou tacite d’une facture par une personne qui n’est pas une entreprise constitue une présomption de fait.

La valeur probante d’une telle facture acceptée est donc laissée à l’appréciation du juge. Il s’agit d’un changement majeur, puisque dans le passé, une facture non contestée ne pouvait jamais être utilisée comme preuve contre des entreprises non commerciales.

Droit transitoire

Le livre 8 ne détermine pas dans quels cas ce nouveau droit de preuve s’applique. L’exposé des motifs précise qu’en matière contractuelle, le droit de preuve est valable au moment de la signature de l’accord. Ce nouveau droit de la preuve est donc applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er novembre 2020 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation)

En ce qui concerne les tiers ou la preuve des faits, le nouveau droit de la preuve s’applique dans tous les cas et immédiatement.

Toutefois, en ce qui concerne tous les aspects procéduraux ( tels que la charge de la preuve, risque de la preuve, coopération à l’administration de la preuve etc.), s’agissant de droit procédural, l’article 3 du code judiciaire s’applique, le nouveau droit de la preuve s’applique immédiatement à partir du 1er novembre 2020.

Si vous avez des doutes quant à l’admissibilité d’une preuve en justice ou si vous avez quelques questions supplémentaires à ce sujet, n’hésitez pas à consulter l’un de nos spécialistes.

 

Rédaction : Pauline Vanhorenbeke

—————————————————————————————————–

New evidence law

On 1 November 2020, the new rules on the law of evidence entered into force. This new law of evidence is part of the New Civil Code, which currently consists only of Book No. 8 entitled “Evidence”. The new rules on the law of evidence are to a large extent a confirmation of the prevailing jurisprudence and allow for better readability and adaptation of the law of evidence to today’s digital world.

 The New Civil Code only relates to the rules of evidence in the Civil Code and therefore does not regulate the rules of evidence in the Judicial Code.

Book 8 of the New Civil Code (NCC) is divided into 3 chapters:

 • Chapter 1: General provisions: concerns definitions and general rules of the law of evidence
 • Chapter 2: Admissibility of evidence
 • Chapter 3: Evidence

To a large extent, the new law on evidence is a confirmation of existing case law.  However, this new book on the law of evidence does contain some novelties, especially with regard to evidence by and against companies.

The most important changes in the new legislation on the taking of evidence are as follows:

(1) The burden of proof :

The classic rule of the burden of proof is that the person who claims something must prove it. This rule will continue to apply in the new rules on the law of evidence. The new law of evidence does, however, take over the prevailing case law that each party must cooperate in the gathering of evidence (see also the judgment of the Court of Cassation of 25 September 2000, Arr. Cass. 2000, 1424).

To this end, article 8.4 paragraph 5 NCC has been added. This article enables the judge to reverse the burden of proof. If the judge, in a substantiated judgment, rules that, in the specific circumstances of the case, it would be manifestly unreasonable for one party to bear the burden of proof, the judge may place the burden of proof on the other party.

The reversal of the burden of proof is only possible if very strict conditions are met. It is an exceptional measure and the judge can only invoke it as a last resort.

(2) Degree of evidence: evidence by probability

As a general rule, certain proof is required.

Article 8.5 of the New Civil Code states:

“Except where the law provides otherwise, proof must be provided with a reasonable degree of certainty”.

It must be a certainty which rules out any reasonable doubt.

Article 8.6 NCC.: Proof by probability:

“Without prejudice to the obligation of cooperatio
n of all parties in the gathering of evidence, a person who bears the burden of proving a disregarded fact may be satisfied with proving the likelihood of that fact. The same applies to positive facts of which it is not possible or reasonable to require certain proof because of the very nature of the fact to be proved”.

These new provisions therefore stipulate that proof does not have to be provided with absolute certainty, but that a reasonable degree of certainty is sufficient. Evidence of a negative fact can therefore be provided by establishing the likelihood of that fact. This is the transposition of the case-law according to which certain proof of a negative fact cannot be required.

Evidence of reasonableness is also extended to certain positive facts which cannot be proved with certainty or which are so difficult to prove that a party cannot reasonably be required to prove.

(3) The freedom to provide evidence :

Book 8 states that the burden of proof of facts and legal acts is, in principle, entirely at liberty, unless the law provides otherwise. This system of free-form evidence used to apply to any transaction of less than €375.00: any transaction of more than €375.00 between non-entrepreneurs had to be proved by a signed document. This threshold has now been raised to EUR 3 500.00.  (Art. 8.9 NCC)

This freedom of evidence therefore makes it possible to provide digital evidence, such as e-mails or text messages.

(!) Evidence above or against a signed document can only be provided by another signed document, even if the sum or value does not exceed that amount.

Exceptions to this regulated system of proof include the following cases:

– Proof of unilateral acts;

– Evidence by and against companies;

– Inability (material or moral) to prove;

– Evidence by or against third parties.

(4) Evidence by and against companies :

Evidence between or against companies can be provided by any means of proof, except where the law provides otherwise. This does not apply to evidence against a party which is not an undertaking or to evidence against a natural person-undertaking for facts which are manifestly unrelated to the undertaking. The law of evidence has allowed the use of evidence through accounting records and accepted invoices:

 • Accounting

As an exception to the rule that no one can create evidence for themselves, before the entry into force of the new rules it was permissible for one company to submit its accounts as evidence against another company. The evidential value of the accounts was assessed by the court.

Since 1 November 2020, the accounts have legal evidential value (instead of free evidential value). However, it is necessary that the accounts are submitted as evidence by the company that prepared them against another company and that the accounts of both companies do not contradict each other. If this condition is not met, the accounts have no legal value but only free evidential value. (Art. 8.11, §2 NCC)

(!) This only applies between the parties, not against third parties, such as, for example, the tax authorities.

The accounts must be assessed as a whole. It can only be split if it has not been kept correctly.

The court can order the presentation of the accounts. This can be done at the request of one of the parties or ex officio. (art. 8.11 §3 NCC)

 • Accepted invoice

An invoice that is accepted or not disputed within a reasonable period of time serves as (rebuttable) evidence against a company. In the absence of proof to the contrary, an invoice accepted by a company or the absence of a dispute within a reasonable period of time is proof of the legal act invoked against the company.  (art. 8.11 §4 NBW)

This rule applies to all contracts, whether they are commercial sales or other commercial transactions, and not just the contract of sale.

The absence of a dispute on an invoice by a person who is not a company cannot be considered as acceptance of the invoice, unless this absence of dispute constitutes a circumstantial silence.

The explicit or tacit acceptance of an invoice by a person who is not an enterprise constitutes a factual presumption.

The probative value of such an accepted invoice is then left to the discretion of the court. This is a major change, as in the past an uncontested invoice could never be used as evidence against non-businesses.

(5) Transitional right

Book 8 does not determine in which cases this new law of evidence applies. The explanatory memorandum states that, in contractual matters, the right to evidence is valid at the time of signature of the contract. This new law of evidence therefore applies to contracts concluded after 1 November 2020 (date of entry into force of the new rules).

As far as evidence by third parties or proof of facts is concerned, the new law of evidence will apply immediately in all cases.

However, where the new law of evidence can be regarded as procedural law (such as the burden of proof, the risk of proof, cooperation in the taking of evidence, etc.), Article 3 of the Judicial Code will apply. This means that the rules on the burden of proof (see 1) and the standard of proof (see 2) already apply to pending proceedings since 1 November 2020.

If you have doubts about the admissibility of evidence in court or if you have any further questions on this subject, do not hesitate to consult one of our specialists.

——————————————————————————————————–

Neues Beweisgesetz

Am 1. November 2020 sind die neuen Beweisrechtsregeln in Kraft getreten. Dieses neue Beweisrecht ist Teil des Neuen Zivilgesetzbuch, das bisher nur aus Buch Nr. 8 mit dem Titel “Beweis” besteht. Die neuen Regeln zum Beweisrecht sind weitgehend eine Bestätigung der herrschenden Rechtsprechung und ermöglichen eine bessere Lesbarkeit und Anpassung des Beweisrechts an die aktuelle digitale Welt.

Das neue Zivilgesetzbuch bezieht sich nur auf die Beweisregeln des Zivilgesetzbuches und regelt daher nicht die Beweisregeln des Gerichtsgesetzbuches.

Buch 8 des Neuen Zivilgesetzbuches ist in 3 Kapitel unterteilt:

        Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen: betrifft Definitionen und allgemeine Regeln des Beweisrechts

        Kapitel 2: Zulässigkeit von Beweismitteln

        Kapitel 3: Beweismittel

Das neue Beweisrecht ist größtenteils eine Bestätigung der bereits bestehenden Rechtsprechung.  Dieses neue Buch über das Beweisrecht enthält jedoch einige Neuigkeiten, insbesondere im Hinblick auf Beweise von und gegen Unternehmen.

Die wichtigsten Änderungen in der neuen Gesetzgebung zur Beweisführung sind die folgenden:

1) Die Beweislast :

Die klassische Regel der Beweislast ist, dass die Person, die etwas vorbringt, es beweisen muss. Diese Regel gilt auch in den neuen Regeln des Beweisrechts. Das neue Beweisrecht übernimmt jedoch die geltende Rechtsprechung, dass jede Partei bei der Beweisaufnahme zusammenarbeiten muss (siehe auch Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 25. September 2000, Arr.Cass. 2000, 1424.)

Dazu wurde Artikel 8.4 Absatz 5 der NZGB hinzugefügt. Dieser Artikel ermöglicht es dem Richter, die Beweislast umzukehren. Wenn der Richter in einem begründeten Urteil feststellt, dass es unter den konkreten Umständen des Falles offensichtlich unzumutbar wäre, dass eine Partei die Beweislast trägt, kann der Richter die Beweislast auf die andere Partei übertragen.

Die Umkehr der Beweislast ist nur möglich, wenn sehr strenge Bedingungen erfüllt sind. Dies ist eine Ausnahmemaßnahme, auf die sich der Richter nur als letztes Mittel berufen kann.

2) Beweisgrad: Beweis durch Wahrscheinlichkeit

Als allgemeine Regel gilt: sicherer Beweis.

Artikel 8.5 des neuen Zivilgesetzbuches sieht dies vor:

“Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, muss der Beweis mit einem angemessenen Grad an Sicherheit erbracht werden”.

Es muss eine Überzeugung sein, die jeden begründeten Zweifel ausschließt.

Artikel 8.6 NZGB.: Beweis durch Wahrscheinlichkeit:

“Unbeschadet der Pflicht aller Parteien, bei der Beweisaufnahme zusammenzuarbeiten, kann sich die Beweislast für eine unwissentliche Tatsache damit begnügen, die Wahrscheinlichkeit dieser Tatsache zu beweisen. Dasselbe gilt für positive Tatsachen, für die es aufgrund der Art der zu beweisenden Tatsache nicht möglich oder vernünftig ist, bestimmte Beweise zu verlangen”.

Diese neuen Bestimmungen besagen daher, dass der Beweis nicht mit absoluter Sicherheit erbracht werden muss, sondern dass ein angemessener Grad an Sicherheit ausreicht. Der Nachweis einer negativen Tatsache kann somit durch die Feststellung der Wahrscheinlichkeit dieser Tatsache erbracht werden. Dies ist die Umsetzung der Rechtsprechung, nach der bestimmte Beweise für eine negative Tatsache nicht verlangt werden können.

Der Beweis der Angemessenheit wird auch auf bestimmte positive Tatsachen ausgedehnt, die nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können oder die so schwer zu beweisen sind, dass von einer Partei nicht verlangt werden kann, sie vernünftigerweise zu beweisen.

3) Freiheit der Beweisführung :

Buch 8 erklärt, dass der Beweis von Tatsachen und Rechtshandlungen grundsätzlich frei ist, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Dieses System der freien Beweisaufnahme galt bisher für jede Transaktion unter 375, Euro: jede Transaktion über 375 Euro zwischen Nichtunternehmern musste durch ein unterschriebenes Dokument bewiesen werden. Diese Grenze wurde nun auf 3.500,00 Euro angehoben.  (Art. 8.9 NZGB)

Diese Beweismittelfreiheit ermöglicht es somit, digitale Beweise wie E-Mails oder SMS-Nachrichten vorzulegen.

(!) Beweise über oder gegen ein unterzeichnetes Dokument können nur durch ein anderes unterzeichnetes Dokument erbracht werden, auch wenn die Summe oder der Wert diesen Betrag nicht übersteigt.

Ausnahmen von diesem geregelten Nachweissystem sind unter anderem die folgenden Fälle:

        Nachweis einseitiger Handlungen;

        Beweise von und gegen Unternehmen;

        Unfähigkeit (materiell oder moralisch) zu beweisen;

        Beweise durch oder gegen Dritte.

4) Beweise durch und gegen Unternehmen :

Beweise zwischen oder gegen Unternehmen können durch jedes Beweismittel erbracht werden, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Dies gilt nicht für Beweismittel gegen eine Partei, die kein Unternehmen ist, oder für Beweismittel gegen eine natürliche Person – Unternehmen für Tatsachen, die eindeutig nicht mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. Das Beweisrecht hat die Verwendung von Beweisen durch Buchhaltungsunterlagen und akzeptierte Rechnungen erlaubt:

        Buchhaltungsunterlagen

Als Ausnahme von der Regel, dass niemand Beweise für sich selbst erbringen kann, war es vor dem Inkrafttreten der neuen Verordnung erlaubt, dass ein Unternehmen seinen Jahresabschluss als Beweis gegen ein anderes Unternehmen vorlegen konnte. Die Beweiskraft der Konten wurde vom Gericht bewertet.

Seit dem 1. November 2020 haben die Konten einen gesetzlichen Beweiswert (anstelle des freien Beweiswerts). Es ist jedoch erforderlich, dass die Abschlüsse von dem Unternehmen, das sie erstellt hat, gegenüber einem anderen Unternehmen als Beweismittel vorgelegt werden und dass die Abschlüsse beider Unternehmen nicht im Widerspruch zueinander stehen. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, haben die Konten keinen rechtlichen Wert, sondern nur freien Beweiswert. (Artikel 8.11, §2 NBW)

(!) Dies gilt nur zwischen den Parteien, nicht gegen Dritte, wie z.B.: Steuerbehörden.

Die Konten müssen als Gesamtheit bewertet werden. Es kann nur geteilt werden, wenn es nicht korrekt aufbewahrt wurde.

Das Gericht kann die Vorlage der Buchhaltung anordnen. Dies kann auf Antrag einer der Parteien oder von Amts wegen erfolgen. (Art. 8.11 §3 NBW)

        Akzeptierte Rechnung

Eine Rechnung, die innerhalb eines angemessenen Zeitraums akzeptiert oder nicht angefochten wird, dient als (widerlegbarer) Beweis gegen ein Unternehmen. In Ermangelung eines Gegenbeweises ist eine von einem Unternehmen akzeptierte Rechnung oder das Ausbleiben eines Rechtsstreits innerhalb einer angemessenen Frist der Beweis für die gegen das Unternehmen geltend gemachte Rechtshandlung.  (Art. 8.11 §4 NBW)

Diese Regel gilt für alle Verträge, unabhängig davon, ob es sich um gewerbliche Verkäufe oder andere kommerzielle Transaktionen handelt, und nicht nur für den Kaufvertrag.

Die fehlende Anfechtung einer Rechnung durch eine Person, die kein Unternehmen ist, kann nicht als Annahme der Rechnung angesehen werden, außer wenn diese fehlende Anfechtung ein völliges Schweigen darstellt.

Die ausdrückliche oder stillschweigende Annahme einer Rechnung durch eine Person, die kein Unternehmen ist, stellt eine faktische Vermutung dar.

Die Beweiskraft einer solchen akzeptierten Rechnung wird dann in das Ermessen des Gerichts gestellt. Dies ist eine bedeutende Änderung, da in der Vergangenheit eine unbestrittene Rechnung niemals als Beweismittel gegen Nicht-Unternehmen verwendet werden konnte.

5) Übergangsrecht

Buch 8 regelt nicht, in welchen Fällen dieses neue Beweisrecht zur Anwendung kommt. In den Erläuterungen heißt es, dass in Vertragsangelegenheiten das Recht auf Beweise zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung gültig ist. Dieses neue Beweisrecht gilt also für Verträge, die nach dem 1. November 2020 (Datum des Inkrafttretens der neuen Regeln) abgeschlossen werden.

Was Beweise durch Dritte oder
Tatsachenbeweise anbelangt, so gilt das neue Beweisrecht in allen Fällen sofort.

Wo jedoch das neue Beweisrecht als Prozessrecht angesehen werden kann (wie z.B. die Beweislast, das Beweisrisiko, die Zusammenarbeit bei der Beweisaufnahme usw.), findet Artikel 3 des Gerichtsgesetzbuches Anwendung. Dies bedeutet, dass die Regeln zur Beweislast (siehe 1) und zum Beweisstandard (siehe 2) bereits seit dem 1. November 2020 für anhängige Verfahren gelten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Beweise vor Gericht zulässig sind, oder wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, können Sie sich gerne an einen unserer Spezialisten wenden.

 

ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN EEN B2B-CONTRACT

Consumenten worden reeds lange tijd beschermd tegen de “macht” van ondernemingen. Zo zijn er verschillende soorten bedingen die ongeldig zijn in B2C-contracten. De wetgever stelde vast dat de macht in een B2B-contract lang niet altijd gelijkwaardig is. In sommige gevallen lijkt deze verhouding zelfs op deze bij een B2C-contract. Daarom besloot de wetgever om ook ondernemingen bescherming te bieden wanneer zij met andere ondernemingen een overeenkomst sluiten.

Middels de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen wil de wetgever ook ondernemingen een vorm van bescherming geven wanneer de machtsverdeling tussen de ondernemingen ongelijk is.

Deze regels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemingen in de zin van artikel I.8, 39° van het Wetboek van Economisch Recht. Deze definitie wijkt af van het “nieuwe” ondernemingsbegrip dat normalerwijze gehanteerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft (alsmede zijn verenigingen)” als onderneming in de zin van de onrechtmatige bedingen in een B2B-contract wordt gezien.

Deze definitie heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld een VZW die geen economische of beroepsactiviteit verricht, niet kan genieten van deze bescherming. Een VZW kan echter ook niet genieten van de (gelijkaardige) consumentenbescherming. Dit leidt tot het perverse effect dat dergelijke VZW’s in een minder beschermde positie verkeren dan bijvoorbeeld vennootschappen.

 

Algemeen verbod

In de eerste plaats geldt er een algemeen geformuleerd verbod. Een contractueel beding in een B2B-contract kan namelijk onrechtmatig en verboden zijn wanneer dit, eventueel in samenhang met andere bedingen, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen. Om dit onevenwicht te beoordelen dient er rekening gehouden te worden met de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, de geldende handelsgebruiken, enz.

Het onevenwicht bestaat niet automatisch wanneer een grote onderneming een overeenkomst sluit met een kleine onderneming. Een kleine onderneming die door het gebrek aan concurrentie in de omgeving onevenwichtige voorwaarden kan opleggen aan een grote onderneming, kan deze bedingen vernietigd zien worden.

 

Zwarte en grijze lijst

Naast het algemeen verbod, werden er ook een zwarte en een grijze lijst met onrechtmatige bedingen opgenomen. De bedingen op de zwarte lijst zijn steeds onrechtmatig. Dit zijn bedingen die ertoe strekken:

 • te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de andere partij terwijl de uitvoering van de prestaties van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil;
 • de onderneming het eenzijdige recht te geven om een of ander beding van de overeenkomst te interpreteren;
 • in geval van betwisting, de andere partij te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de onderneming;
 • op onweerlegbare wijze de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vast te stellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst.

De grijze lijst bevat bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn. Dit is een weerlegbaar vermoeden. De grijze lijst bevat bedingen die ertoe strekken:

 • de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen;
 • een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen, zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;
 • zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust;
 • op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of te beperken in geval van volledige of gedeelde wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van haar contractuele verplichtingen;
 • onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen te verbinden zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;
 • de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken;
 • de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen te beperken;
 • in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden.

Voor de grijze lijst is het steeds mogelijk voor de betrokken onderneming om aan te tonen dat het beding een rechtmatig karakter heeft. Dit kan door bijvoorbeeld de evenredigheid van de totale overeenkomst aan te tonen. Wanneer een beding van de grijze lijst voorkomt in een overeenkomst kan dit het gevolg zijn van onderhandelingen tussen de partijen, waarbij op andere vlakken tegemoetkomingen werden voorzien.

 

Inwerkingtreding

De bepalingen omtrent de onrechtmatige B2B-bedingen zullen op 1 december 2020 in werking treden. Dit zal enkel van toepassing zijn op overeenkomsten die na deze datum worden gesloten, verlengd of gewijzigd. Overeenkomsten die reeds gesloten werden voor 1 december 2020 kunnen niet onderworpen worden aan deze wettelijke bepalingen.

Deze regels zullen echter niet van toepassing zijn op financiële diensten en op overheidsopdrachten en de overeenkomsten die hieruit voortvloeien, tenzij middels een koninklijk besluit bepaalde bepalingen wel van toepassing verklaard worden.

Bij het opstellen van B2B-contracten zal u, zoals steeds, de nodige aandacht dienen te besteden aan de inhoud van uw overeenkomst. Indien u hierbij hulp wenst, kan u ons steeds contacteren via info@studio-legale.be of 03 216 70 70.

 

——————————————-

CLAUSES ABUSIVES DANS UN CONTRAT B2B

Les consommateurs ont longtemps été protégés du “pouvoir” des entreprises. Par exemple, il existe différents types de clauses qui ne sont pas valables dans les contrats B2C. Le législateur a constaté que le pouvoir dans un contrat B2B n’est pas toujours équivalent. Dans certains cas, cette relation est même similaire à celle d’un contrat B2C. C’est pourquoi le législateur a décidé d’étendre la protection aux entreprises lorsqu’elles concluent un accord avec d’autres entreprises.

Par la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code du droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques de marché déloyales entre entreprises, le législateur veut également donner aux entreprises une forme de protection lorsque la répartition du pou
voir entre entreprises est inégale.

Ces règles s’appliquent à tous les accords entre entreprises au sens de l’article I.8, 39° du Code du droit économique. Cette définition s’écarte du “nouveau” concept d’entreprise qui est normalement utilisé. En conséquence, “toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique (y compris ses associations)” est considérée comme une entreprise au sens des clauses abusives d’un contrat B2B.

Cette définition a pour conséquence que, par exemple, une association sans but lucratif n’exerçant pas d’activité économique ou professionnelle ne peut pas bénéficier de cette protection. Toutefois, une ASBL ne peut pas non plus bénéficier d’une protection (similaire) des consommateurs. Cela a pour effet pervers que ces ASBL sont dans une position moins protégée que, par exemple, les entreprises.

 

Interdiction générale

En premier lieu, il y a une interdiction formulée de manière générale. Une clause contractuelle dans un contrat B2B peut être abusive et interdite si, éventuellement en conjonction avec d’autres clauses, elle crée un déséquilibre évident entre les droits et les obligations des parties. Afin d’évaluer ce déséquilibre, il convient de tenir compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, des pratiques commerciales en vigueur, etc.

Le déséquilibre n’existe pas automatiquement lorsqu’une grande entreprise conclut un contrat avec une petite entreprise. Une petite entreprise qui peut imposer des conditions déséquilibrées à une grande entreprise en raison du manque de concurrence dans la région environnante peut voir ces conditions annulées.

 

Liste noire et liste grise

En plus de l’interdiction générale, une liste noire et une liste grise de clauses abusives ont également été incluses. Les clauses figurant sur la liste noire sont toujours abusives. Il s’agit des clauses suivantes :

– de prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend  de sa seule volonté ;

– de conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat  ;

– en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;

– de constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat

La liste grise contient des clauses qui sont présumées être abusives. Il s’agit d’une présomption réfragable. La liste grise contient les clauses suivantes :

 • D’autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
 • De proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
 • De placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre partie ou à une autre partie au contrat ;
 • Exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
 • Sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, d’engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
 • De libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, de fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
 • De limiter les moyens de preuves que l’autre partie peut utiliser ;
 • De fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.


Pour la liste grise, il est toujours possible pour l’entreprise concernée de prouver que la clause est légale. Cela peut être fait, par exemple, en démontrant la proportionnalité du contrat global. Si une clause de la liste grise est incluse dans un contrat, elle peut être le résultat de négociations entre les parties, des concessions étant faites dans d’autres domaines.

 

Entrée en vigueur

Les dispositions concernant les clauses B2B abusives entreront en vigueur le 1er décembre 2020. Cela ne s’appliquera qu’aux accords conclus, prorogés ou modifiés après cette date. Les contrats déjà conclus avant le 1er décembre 2020 ne peuvent être soumis à ces dispositions légales.

Toutefois, ces règles ne s’appliqueront pas aux services financiers et aux marchés publics et aux accords qui en découlent, sauf si certaines dispositions sont déclarées applicables par arrêté royal.

Lors de l’élaboration de contrats B2B, vous devrez, comme toujours, accorder l’attention nécessaire au contenu de votre accord. Si vous souhaitez obtenir de l’aide à ce sujet, vous pouvez toujours nous contacter via info@studio-legale.be ou 03 216 70 70.

—————————————————

 

UNLAWFUL TERMS IN A B2B CONTRACT

Consumers have since long been protected from the “power” of companies. For example, there are various types of terms which are invalid in B2C contracts. The legislator found that the power in a B2B contract is by no means always equal. In some cases this relationship is even similar to that in a B2C contract. That is why the legislator decided to extend the protection to companies when concluding an agreement with other companies.

By means of the Act of 4 April 2019 amending the Economic Law Code (“Wetboek Economisch Recht”) with regard to abuses of economic dependency, unlawful terms and unfair commercial practices between companies, the legislator also wants to give companies a form of protection when the power dynamic between companies is unequal.

These rules apply to all contracts between companies in the meaning of article I.8, 39° of the Economic Law Code. This definition deviates from the “new” concept of “enterprise” that is normally used. As a result, “any natural or legal person who pursues an economic objective in a sustainable manner (as well as his associations)” is considered to be an enterprise in the context of the unlawful terms in a B2B contract.

The consequence of this definition is that for example a non-profit organisation not pursuing an economic or professional activity cannot benefit from this protection. However, a non-profit organisation cannot benefit from (similar) consumer protection either. This leads to the perverse effect that such non-profit organisations are in a less protected position than, for example, corporations.

 

General prohibition

First of all, there is a generally formulated ban. A contractual term in a B2B contract can be unlawful and prohibited if, possibly in
conjunction with other terms, it creates an obvious imbalance between the rights and obligations of the parties. In order to assess this imbalance, the circumstances surrounding the conclusion of the contract, the general commercial practices, etc. should be taken into consideration.

The imbalance does not automatically exist when a large enterprise concludes a contract with a small enterprise. A small enterprise, due to the lack of competition in the surrounding area, may impose unbalanced conditions on a large enterprise. These conditions could be declared invalid.

 

Black and grey list

In addition to the general prohibition, a black and a grey list of unlawful terms were also included. The terms on the black list are always unlawful. These are terms with the following aims:

 • to provide for an irrevocable obligation on the other party while the performance of the company’s services is subject to a condition of which the fulfilment depends solely on its’ will;
 • to give the company the unilateral right to interpret any term of the contract;
 • in the event of a dispute, to dissuade the other party from any means of redress against the company;
 • unequivocally determine the other party’s knowledge or acceptance of terms which it has not actually been able to ascertain prior to the conclusion of the contract.

The grey list contains terms presumed to be unlawful. This is a rebuttable presumption. The grey list contains following terms:

 • to give the undertaking the right to unilaterally alter the price, characteristics or terms of the contract without valid reason;
 • to tacitly extend or renew a fixed-term contract without giving reasonable notice;
 • impose the economic risk on one party, without any quid pro quo, if it is normally borne by the other undertaking or another party to the contract;
 • improperly exclude or limit a party’s legal rights in the event of full or shared breach or defective performance by the other company of one of its contractual obligations;
 • without prejudice to article 1184 of the Civil Code, to bind the parties without giving a reasonable period of notice;
 • release the company from its liability for its wilful misconduct, its gross negligence or that of its appointees or, except in cases of force majeure, for the non-execution of the essential obligations that are the subject of the agreement;
 • to limit the means of proof on which the other party may rely;
 • in the event of non-performance or delay in performance of the other Party’s obligations, to fix damages clearly out of proportion to the prejudice which may be suffered by the undertaking.

In case of terms stipulated in the grey list, it is always possible for the enterprise concerned to prove that the term is lawful. This can be done, for example, by demonstrating the proportionality of the overall contract. Where a grey list term appears in a contract, this may be the result of negotiations between the parties, which have led to concessions in other terms.

 

Entry into force

The provisions regarding the unlawful B2B clauses will enter into force on December 1st 2020. This will only apply to agreements concluded, extended or amended after this date. Contracts already concluded before December 1st 2020 cannot be subject to these legal provisions.

In any case, these rules will not apply to financial services and public procurement contracts and the agreements resulting therefrom, unless certain provisions are declared applicable by a royal decree.

When drawing up B2B contracts, you will, as always, have to pay proper attention to the content of your agreement. If you would like help with this, you can always contact us via info@studio-legale.be or +323 216 70 70.

————————————————

 

MIβBRÄUCHLICHE KLAUSELN IN EINEM B2B-VERTRAG

Die Verbraucher sind seit langem vor der “Macht” der Unternehmen geschützt. Zum Beispiel gibt es verschiedene Arten von Klauseln, die in B2C-Verträgen ungültig sind. Der Gesetzgeber stellte fest, dass die Macht in einem B2B-Vertrag keineswegs immer gleichwertig ist. In einigen Fällen ist dieses Verhältnis sogar ähnlich wie bei einem B2C-Vertrag. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber beschlossen, den Schutz auf Unternehmen auszudehnen, wenn diese eine Vertrag mit anderen Unternehmen abschließen.

Mit dem Gesetz vom 4. April 2019 zur Änderung des Wirtschaftsgesetzbuches hinsichtlich des Miβbrauchs wirtschaftlicher Abhängigkeit, miβbräuchliche Klauseln und unlauterer Geschäftspraktiken zwischen Unternehmen will der Gesetzgeber den Unternehmen auch dann eine Form des Schutzes geben, wenn die Machtverteilung zwischen den Unternehmen ungleich ist.

Diese Regeln gelten für alle Verträge zwischen Unternehmen im Sinne von Artikel I.8, 39° des Wirtschaftsgesetzbuches. Diese Definition weicht von dem “neuen” Unternehmensbegriff ab, der normalerweise verwendet wird. Demzufolge gilt “jede natürliche oder juristische Person, die nachhaltig ein wirtschaftliches Ziel verfolgt (sowie deren Vereinigungen)” als Unternehmen im Sinne der ungesetzliche Bedingungen in einem B2B-Vertrag.

Die Konsequenz dieser Definition ist, dass z.B. ein Verein ohne Gewinnerzielungsabsicht, der keine wirtschaftliche oder berufliche Tätigkeit ausübt, diesen Schutz nicht in Anspruch nehmen kann. Allerdings kann eine VoG auch nicht in den Genuss eines (ähnlichen) Verbraucherschutzes kommen. Dies führt zu dem perversen Effekt, dass sich solche VoGs in einer weniger geschützten Position befinden als z.B. Unternehmen.

 

Allgemeines Verbot

An erster Stelle steht ein allgemein formuliertes Verbot. Eine Vertragsklausel in einem B2B-Vertrag kann miβbräuchlich und verboten sein, wenn sie, möglicherweise in Verbindung mit anderen Klauseln, ein offensichtliches Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien schafft. Bei der Beurteilung dieses Ungleichgewichts sollten die Umstände des Vertragsabschlusses, die geltenden Handelspraktiken usw. berücksichtigt werden.

Das Ungleichgewicht besteht nicht automatisch, wenn ein großes Unternehmen einen Vertrag mit einem kleinen Unternehmen abschließt. Ein kleines Unternehmen, das aufgrund des mangelnden Wettbewerbs in der Umgebung einem großen Unternehmen unausgewogene Bedingungen auferlegen kann, kann diese Klauseln zerstört sehen.

 

Schwarze und graue Liste

Neben dem allgemeinen Verbot wurden auch eine schwarze und eine graue Liste unzulässiger Klauseln aufgenommen. Die Klauseln auf der schwarzen Liste sind immer miβbräuchlich. Dies sind Klauseln mit dem folgenden Ziel:

 • eine unwiderrufliche Verpflichtung der anderen Partei vorzusehen, während die Erbringung der Leistungen des Unternehmens an eine Bedingung geknüpft ist, deren Erfüllung allein von seinem Willen abhängt;
 • dem Unternehmen das einseitige Recht einzuräumen, jede Vertragsklausel auszulegen;
 • im Falle eines Rechtsstreits die andere Partei von jeglichen Rechtsmitteln gegen das Unternehmen abzubringen;
 • unbestreitbar die Kenntnis oder die Annahme von Bedingungen durch die andere Partei bestimmen, die sie vor Vertragsabschluss nicht tatsächlich feststellen konnte.

Die graue Liste enthält Klauseln, die im Verdacht stehen, miβbräuchlich zu sein. Dies ist eine widerlegbare Vermutung. Die graue Liste en
thält Klauseln für diesen Zweck:

 • dem Unternehmen das Recht einzuräumen, den Preis, die Merkmale oder die Vertragsbedingungen ohne triftigen Grund einseitig zu ändern;
 • einen befristeten Vertrag stillschweigend und ohne angemessene Kündigungsfrist zu verlängern oder zu erneuern;
 • einer Partei das wirtschaftliche Risiko ohne Gegenleistung auferlegen, wenn es normalerweise von dem anderen Unternehmen oder einer anderen Vertragspartei getragen wird;
 • die gesetzlichen Rechte einer Partei im Falle einer vollständigen oder gemeinsamen Verletzung oder mangelhaften Erfüllung einer ihrer vertraglichen Verpflichtungen durch das andere Unternehmen in unzulässiger Weise ausschließen oder einschränken;
 • unbeschadet des Artikels 1184 des Bürgerlichen Gesetzbuches, die Parteien ohne Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist zu binden;
 • das Unternehmen von seiner Haftung für sein vorsätzliches Verhalten, seine grobe Fahrlässigkeit oder die seiner Beauftragten oder, außer in Fällen höherer Gewalt, für die Nichterfüllung der wesentlichen Verpflichtungen, die Gegenstand der Vereinbarung sind, freizustellen;
 • die Beweismittel beschränken, auf die sich die andere Partei berufen kann;
 • im Falle der Nichterfüllung oder verspäteten Erfüllung der Verpflichtungen der anderen Vertragspartei einen Schadenersatz festzusetzen, der in keinem Verhältnis zu dem Schaden steht, der dem Unternehmen entstehen kann.

Bei der grauen Liste ist es für das betreffende Unternehmen immer möglich, die Rechtmäßigkeit des Klauseln nachzuweisen. Dies kann z.B. durch den Nachweis der Verhältnismäßigkeit des Gesamtauftrags geschehen. Wenn ein Klausel der grauen Liste in einem Vertrag erscheint, kann dies das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Parteien sein, die Zugeständnisse in anderen Bereichen vorgesehen haben.

 

Inkrafttreten

Die Bestimmungen zu den rechtswidrigen B2B-Klauseln treten am 1. Dezember 2020 in Kraft. Dies gilt nur für Verträge, die nach diesem Datum geschlossen, verlängert oder geändert werden. Verträge, die bereits vor dem 1. Dezember 2020 abgeschlossen wurden, können nicht unter diese gesetzlichen Bestimmungen fallen.

Diese Regeln gelten jedoch nicht für Finanzdienstleistungen und öffentliche Aufträge und die sich daraus ergebenden Vereinbarungen, es sei denn, bestimmte Regeln werden durch königlichen Erlass für anwendbar erklärt.

Bei der Ausarbeitung von B2B-Verträgen müssen Sie wie immer dem Inhalt Ihrer Vertrag die nötige Aufmerksamkeit widmen. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, können Sie uns jederzeit über info@studio-legale.be oder +323 216 70 70 70 kontaktieren.

 

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!