Maand: november 2020
PDF

Versoepeling en uitbreiding van de winwinlening in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Sinds 1 september 2006 kunnen particulieren die inwoner zijn van het Vlaams Gewest genieten van een vermindering van de personenbelasting door geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Vanwege het coronavirus werden de mogelijkheden van de winwinlening versoepeld en verruimd.

Heel wat ondernemingen hebben het door de coronacrisis immers moeilijk om alle facturen te blijven betalen. Zij hebben nood aan extra kapitaal.

Teneinde die ondernemingen te ondersteunen, werd de bestaande winwinlening uitgebreid (vanaf oktober 2020).

Sinds 1 september 2006[1] kunnen particulieren die inwoner zijn van het Vlaams Gewest genieten van een vermindering van de personenbelasting door geld uit te lenen aan ondernemingen. Zo wordt een win-winsituatie gecreëerd enerzijds voor de natuurlijke persoon en anderzijds voor de onderneming of zelfstandige.

Om de winwinlening nog aanlokkelijker te maken heeft de wetgever in 2011 reeds enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo werd bijvoorbeeld de voorwaarde dat de kredietnemer de hoedanigheid moet hebben van een startende vennootschap geschrapt.

De winwinlening is een succes. Sinds 2006 werd al bijna een half miljard euro aan kapitaal gemobiliseerd via de winwinlening.

Wat houdt deze winwinlening nu concreet in? De winwinlening is een achtergestelde lening[2] die een natuurlijke persoon aan een vennootschap verstrekt met als doel de vennootschap meer financiële draagkracht te geven en de kredietgever te belonen met een fiscaal voordeel.

Via de winwinlening kon de kredietnemer leningen aangaan tot € 200.000,00. Dat wordt nu opgetrokken tot maar liefst € 300.000,00.

Ook het bedrag dat maximaal kon worden uitgeleend door de kredietgever wordt aangepast. Vroeger was dit bedrag € 50.000,00, terwijl dit nu maximaal € 75.000,00 bedraagt. Indien dit voor de kredietnemer niet volstaat, zal deze beroep moeten doen op meerdere vrienden of familieleden.

De winwinlening had een vastgestelde looptijd van acht jaar. Ingevolge de aanpassingen zal de looptijd van de lening kunnen variëren tussen vijf tot tien jaar. Verder zal men de looptijd van de leningen die aflopen in 2020 kunnen verlengen met maximum twee jaar.

Tegenwoordig kan deze lening afbetaald worden via een aflossingstabel of in één keer na acht jaar. Bovendien kan worden bepaald dat de kredietnemer de winwinlening vervroegd kan terugbetalen door een eenmalige betaling van het openstaande saldo in hoofdsom met interesten. Daarnaast mag de kredietgever de lening vervroegd opeisen in geval van bijvoorbeeld het faillissement of de stopzetting van de onderneming.

Ook aan kleine aandeelhouders die maximum 5% van de aandelen bezitten, wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.

De winwinlening heeft zeker zijn voordelen. Zo levert de winwinlening de kredietgever een jaarlijkse belastingvermindering gelijk aan 2,5% op het openstaande kapitaal. Daarnaast kan de kredietgever genieten van een eenmalige belastingvermindering van 30% op het niet-terugbetaalde bedrag indien de kredietnemer het resterend bedrag niet meer kan terugbetalen. Dit zal tijdelijk worden opgetrokken naar 40% voor de overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 en zulks voor de ganse looptijd.

Opgepast: ook moet de kredietnemer op de winwinlening interesten betalen. Deze worden berekend door het saldo van de winwinlening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Deze rentevoet is niet vrij te bepalen: enerzijds mag ze niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet[3] die van kracht is op de datum waarop de winwinlening wordt gesloten en anderzijds mag ze niet lager zijn dan de helft van diezelfde rentevoet. Bovendien wordt er op de interesten die de onderneming of zelfstandige betaalt, 21% roerende voorheffing ingehouden.

Om te kunnen genieten van de winwinlening moeten de kredietnemer en de kredietgever voldoen aan enkele voorwaarden.

De kredietnemer (artikel 3, §2 Decreet 19 mei 2006):

 • Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij een organisme voor de sociale zekerheid;
 • Voornaamste exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;
 • Indien het geen natuurlijke persoon is: een handelsvennootschap of een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een handelsvennootschap.

De kredietgever (artikel 3, §3 Decreet 19 mei 2006):

 • Natuurlijke persoon die geld uitleent buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;
 • Geen werknemer van de kredietnemer;
 • Bij het aangaan van de lening niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer-zelfstandige;
 • Indien kredietnemer-rechtspersoon: geen aandeelhouder van de rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon. Deze regels gelden evenzo voor de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de kredietgever;
 • Geen kredietnemer bij andere winwinlening (artikel 3, §4 Decreet 19 mei 2006);
 • Inwoner van het Vlaams gewest.

Dat de winwinlening in coronatijd aan populariteit wint, blijkt duidelijk uit de cijfers : in het eerste halfjaar van 2020 werden 1.633 leningen afgesloten ter waarde van 36 miljoen euro, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar ging om 1.344 leningen voor een totaal van 31,6 miljoen euro.

Er is ook voldoende kapitaal voorhanden : in België staat er maar liefst 280 miljard euro op spaarrekeningen.

Hoe zit het met Wallonië?

De Waalse winwinlening, bekend als de “prêt coup de pouce” of “kickstartlening”, is een achtergestelde lening dankzij welke zelfstandigen en KMO’s in het Waalse Gewest geld kunnen lenen van natuurlijke personen vreemd aan de onderneming.

Sinds de lancering van de kickstartlening in Wallonië in september 2016 is deze een echt succes. Op 30 juni 2019 werden 574 leningen geregistreerd voor een bedrag van € 10.744.234,00 met een gemiddelde lening van € 18.718,00. De kickstartlening was bedoeld voor een beperkte periode tot en met 31 december 2019, maar werd verlengd tot en met 31 december 2021.

De kickstartlening stelt de lener in staat om leningen tot € 100.000,00 af te sluiten. Het maximale bedrag dat door een geldschieter kan worden uitgeleend is € 50.000,00.

De kickstartlening kan een looptijd hebben van 4, 6 of 8 jaar.

In tegenstelling tot in Vlaanderen heeft de kredietverstrekker geen andere keuze dan de lening in één keer op de vervaldag terug te betalen. Er is geen mogelijkheid tot een volledige of gedeeltelijke vervroegde betaling.

De kickstartlening heeft dezelfde voordelen als de winwinlening. Zo biedt de kickstartlening een jaarlijkse belastingvermindering van 4% op het leningbedrag voor de eerste vier jaar en nadien een vermindering van 2,5%. Het maximale jaarlijkse voordeel is dus € 2.000,00 voor de eerste vier jaar en € 1.2
50,00 nadien.

De lener moet ook een rente betalen. Dit wordt berekend door het geleende bedrag te vermenigvuldigen met de in de akte vastgestelde rentevoet. Net zoals bij de winwinlening, is deze rente niet vrij te bepalen. Enerzijds mag deze niet hoger zijn dan de wettelijke rente die geldt op de datum van afsluiting van de lening en anderzijds mag deze niet lager zijn dan de helft van dezelfde rente. Dit percentage moet minimaal 0,875% en maximaal 1,75% bedragen (wettelijk percentage in 2020).

Om in aanmerking te komen voor de kickstartlening moeten de lener en de uitlener aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op de datum dat de lening wordt afgesloten, is de lener:

 • geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij een sociale zekerheidsorganisatie voor zelfstandigen;
 • gevestigd in het Waalse Gewest;
 • geen uitoefenaar van een activiteit of heeft hij geen voorwerp dat uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit :

o het verlenen van financiële diensten aan derden;

o het doen van geldbeleggingen;

o de collectieve belegging van kapitaal;

o het bouwen, verwerven, beheren, ontwikkelen, verkopen of verhuren van onroerend goed voor eigen rekening, of het houden van belangen in ondernemingen met een gelijkaardig doel;

o een vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke rechten op dergelijke goederen worden belegd, met inbegrip van natuurlijke personen die een mandaat of functies uitoefenen als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, hun echtgeno(o)t(e) of hun kinderen, wanneer deze personen of hun echtgeno(o)t(e) het wettelijk genot hebben van de inkomsten van deze personen of het gebruik ervan hebben; en

 • niet onderworpen aan een collectieve insolventieprocedure en niet valt onder de voorwaarden voor een collectieve insolventieprocedure.

Om de kickstartlening aantrekkelijker te maken, werd de voorwaarde dat de lener een jong bedrijf moet zijn jonger dan 5 jaar opgeheven.

Bovendien, als de lener een rechtspersoon is, is het :

 • ofwel een vennootschap met een handelsvorm, ongeacht of deze een burgerlijk of commercieel doel heeft, ofwel een vereniging of stichting in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;
 • geen onderneming die is opgericht om beheers- of administratiecontracten af te sluiten of die het grootste deel van haar winst haalt uit beheers- of administratiecontracten;
 • niet beursgenoteerd;
 • niet gevormd in verband met een fusie of splitsing van ondernemingen; en
 • heeft de lener nog geen kapitaalvermindering of dividenduitkering doorgevoerd.

Op de datum van afsluiting van de lening en tijdens de looptijd van de lening, is de kredietverstrekker :

 • geen werknemer van de lener;
 • indien de kredietnemer een zelfstandige natuurlijke persoon is: niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer; en
 • indien de kredietnemer een rechtspersoon is: de kredietverstrekker evenals zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner is noch aandeelhouder van die rechtspersoon, noch benoemd of handelend als bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd aan het dagelijks bestuur, of als houder van een gelijkaardig mandaat binnen die rechtspersoon, noch oefent hij, als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap, een mandaat uit als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijkaardige functie;
 • geen lener van een andere lening die voldoet aan de voorwaarden van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten.

In het kader van het post-Covid-herstel werkt de Waalse minister van Economie, Willy Borsus, ook aan een hervorming van de kickstartlening.

De eerste door de minister van Economische Zaken beoogde wijziging betreft de huidige plafonds voor de uitgeleende en geleende bedragen. Het voorziet in de mogelijkheid om tot € 250.000,00 leningen aan te gaan in vergelijking met de huidige € 100.000,00. Deze verhoging van het plafond zou gepaard gaan met een herziening van het belastingkrediet voor de kredietgever met 4% in de eerste twee jaar (in vergelijking met de huidige vier jaar) en 2,5% in de daaropvolgende jaren. De hervorming zou de kredietnemer ook in staat kunnen stellen de lening in termijnen af te lossen, een mogelijkheid die momenteel niet bestaat.

De minister van Economische Zaken probeert ook het systeem uit te breiden. Er worden twee hypothesen overwogen:

 • Sowalfin zou één euro overheidslening kunnen verstrekken voor elke particuliere euro die door het bedrijf wordt geleend ;
 • Het koppelen van de Solwafin garantie aan elke lening.

Hoe zit het met Brussel ?

De coronacrisis heeft het Brusselse equivalent van de winwinlening en de “prêt coup de pouce” (“kickstartlening”) mogelijk gemaakt. Dit is de proxi-lening. Op 11 juni 2020 keurde de Brusselse regering een Ontwerp van decreet tot oprichting van de proxi-lening goed.

De proxi-lening moet ook particulieren in staat stellen om geld uit te lenen aan Brusselse ondernemers en tegelijkertijd te profiteren van fiscale voordelen in de vorm van een belastingkrediet en een garantie.

Deze proxi-lening lijkt sterk op de Vlaamse winwinlening en de Waalse kickstartlening. De proxi-lening laat de kredietnemer, zelfstandige of beheerder van een KMO met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toe om voor een vaste periode van 5 of 8 jaar geld te lenen tegen een verlaagd tarief van een particulier met een maximum van € 250.000,00 voor de kredietnemer.

Het rentepercentage moet nog bij besluit worden vastgesteld.

De kredietverstrekker kan maximaal € 50.000,00 per jaar uitlenen met een maximum van € 200.000,00. De kredietverstrekker krijgt een belastingkrediet van 4% van het bedrag voor drie jaar en 2,5% voor de daaropvolgende jaren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt het risico door 30% van het bedrag te garanderen als de kredietnemer in gebreke blijft.

Echter, op tijdelijke basis, en om bedrijven te helpen de gevolgen van de gezondheidscrisis het hoofd te bieden, wordt in de jaren 2020 en 2021 het maximumbedrag per jaar en per kredietverstrekker verhoogd tot € 75.000,00, terwijl het maximumbedrag per kredietnemer wordt verhoogd tot € 300.000,00.

 

Twijfelt U of het in Uw specifiek geval voordelig is om een winwinlening aan te gaan of heeft U hieromtrent nog enkele vragen, raadpleeg dan zeker één van onze specialisten.

 

Indien U de winwinlening-overeenkomst wenst te laten opstellen, kan U ook bij ons terecht!

 

Redactie: Studio-Legale Advocaten

Vertaling : Pauline Vanhorenbeke

 

[1] Decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, BS 30 juni 2006 (tweede uitg.); Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, BS 17 augustus 2006.

[2] Dit wil zeggen dat bij faling de lening pas terugbetaald wordt nadat alle andere schuldeisers zijn terugbetaald.

[3] 2,50% sinds 1 januari 2015

 

—————————————————-

 

Assouplissement et extension du prêt « win-win » en Flandre, Wallonie et Bruxelles

 

Depuis le 1er septembre 2006, les particuliers résidant en Région flamande peuvent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en prêtant de l’argent aux entreprises. En raison du coronavirus, le prêt win-win a été assoupli et les possibilités ont été élargies. Cette possibilité existe également depuis 2016 en Région Wallonne. La crise du coronavirus a permis de sortir du carton, l’équivalent bruxellois, le prêt proxi.

De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à continuer à payer toutes leurs factures en raison de la crise du coronavirus. Ils ont donc besoin de capitaux supplémentaires.

Afin de soutenir ces entreprises, le prêt existant “win-win” a été prolongé (opérationnel en octobre 2020)

Depuis le 1er septembre 2006[1], les particuliers résidant en Région flamande peuvent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en prêtant de l’argent aux entreprises. Cela crée une situation gagnant-gagnant pour la personne physique d’une part et pour l’entreprise ou le travailleur indépendant d’autre part, car il reste difficile pour les entreprises de contracter des prêts auprès de la banque.

Le prêt win-win est un prêt dans lequel l’emprunteur doit utiliser les fonds dans leur intégralité dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, que ce soit en tant que personne morale ou en tant qu’indépendant.

Afin de rendre le prêt win-win encore plus attractif, le législateur a déjà apporté un certain nombre de changements en 2011. Par exemple, la condition selon laquelle l’emprunteur doit avoir la capacité d’une entreprise en démarrage a été supprimée.

Le prêt win-win a été un véritable succès. Depuis le début en 2006, près d’un demi-milliard d’euros de capital a déjà été mobilisé par le biais du prêt “win-win”.

Que signifie concrètement ce prêt “win-win” ? Le prêt win-win est un prêt subordonné[2] qu’une personne physique accorde à une entreprise dans le but d’accroître la solidité financière de celle-ci et de récompenser le prêteur par un avantage fiscal.

Le prêt win-win permettait à l’emprunteur de contracter des prêts jusqu’à 200 000 euros. Ce montant sera désormais porté à pas moins de 300 000 euros.

Le montant maximum pouvant être prêté par le prêteur est également ajusté. Alors qu’il était auparavant de 50 000 euros, le maximum sera de 75 000 euros. Si cela n’est pas suffisant pour l’emprunteur, il devra faire appel à plusieurs amis ou membres de sa famille.

Le prêt win-win avait une durée fixe de huit ans. Toutefois, en raison des ajustements actuels, il sera désormais possible de varier entre cinq et dix ans. En outre, il sera possible de prolonger de deux ans au maximum la durée des prêts arrivant à échéance en 2020.

Aujourd’hui, ce prêt peut être remboursé au moyen d’un tableau de remboursement ou en une fois après huit ans. En outre, le prêt win-win peut permettre à l’emprunteur de rembourser par anticipation le prêt win-win par un paiement unique du solde restant dû en capital et intérêts. En outre, le prêteur peut rembourser le prêt de manière anticipée en cas, par exemple, de faillite ou de cessation de l’activité.

Les petits actionnaires (avec un maximum de 5 % des actions) sont également autorisés à accorder un prêt gagnant-gagnant.

Le prêt win-win a certainement ses avantages. Par exemple, le prêt win-win offre au prêteur une réduction d’impôt annuelle égale à 2,5 % sur le capital restant dû. En outre, le prêteur peut bénéficier d’un crédit d’impôt unique de 30 % du montant non remboursé si l’emprunteur n’est pas en mesure de payer. Ce pourcentage sera temporairement porté à 40 % pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021 et pour toute la durée du contrat.

Attention, l’emprunteur doit également payer des intérêts sur le prêt win-win. Ils sont calculés en multipliant le solde du prêt win-win par le taux d’intérêt fixé dans l’acte. Ce taux d’intérêt n’est pas librement déterminable : d’une part, il ne peut être supérieur au taux d’intérêt légal[3] en vigueur à la date de conclusion du prêt win-win et, d’autre part, il ne peut être inférieur à la moitié de ce même taux d’intérêt. En outre, une retenue à la source de 21 % est déduite des intérêts payés par la société ou le travailleur indépendant.

Pour pouvoir bénéficier du prêt win-win, l’emprunteur et le prêteur doivent remplir un certain nombre de conditions :

L’emprunteur (article 3, §2 du décret du 19 mai 2006) :

 • Enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou auprès d’un organisme de sécurité sociale ;
 • Siège d’exploitation principal en Région flamande ;
 • S’il ne s’agit pas d’une personne physique : une société commerciale ou une société civile ayant la forme juridique d’une société commerciale.

À la date à laquelle il contracte un prêt Winwin, l’emprunteur doit être une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un travailleur indépendant ayant un établissement en Région flamande.

Une PME est une entreprise

 • avec moins de 250 employés ;
 • dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros ;
 • qui répond au critère d’indépendance. Cela signifie que s’il y a une participation d’autres entreprises de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, elle doivent répondre aux critères ci-dessus.

Le prêteur (article 3 §3 du décret du 19 mai 2006) :

 • Personne physique qui emprunte en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles ;
 • Pas un employé de l’emprunteur ;
 • Au moment où le prêt est contracté, n’est pas le conjoint ou le concubin de la personne indépendante de l’emprunteur ;
 • Si emprunteur – personne morale : ne pas être actionnaire de la personne juridique, ni être nommé ou agir en tant qu’administrateur, gérant ou détenteur d’un mandat similaire au sein de la personne morale de l’emprunteur. Ces règles s’appliquent également au conjoint ou au partenaire de cohabitation légale du créancier ;
 • Pas d’emprunteur avec un autre prêt win-win (article 3, §4 du décret du 19 mai 2006) ;
 • Résident de la Région flamande.

Comment cela se passe-t-il en pratique ? Le prêt Win-win est un prêt subordonné conclu entre un prêteur (particulier) et un emprunteur (entrepreneur/entreprise) et consigné dans un acte. La demande de prêt win-win doit êt
re effectué en ligne (https://www.pmvz.eu/winwinlening), après quoi l’acte et le tableau de remboursement doit être imprimé en en trois exemplaires.

Après signature par le prêteur et l’emprunteur et dans les trois mois suivant la conclusion du contrat, la copie de l’acte et le tableau de remboursement doivent être envoyés à PMV/Z par e-mail ou par courrier.

PMV/z-Waarborgen vérifie les conditions dans un délai d’un mois après réception et enregistre l’acte si les conditions sont remplies. Le prêteur est ensuite informé si le prêt est accepté ou non.

Les chiffres montrent clairement que le prêt win-win gagne en popularité même en période de corona : au cours du premier semestre 2020, 1.633 prêts d’une valeur de 36 millions d’euros ont été contractés, contre 1.344 prêts d’une valeur de 31,6 millions d’euros à la même période l’année dernière.

Les capitaux disponibles sont également suffisants : en Belgique, il n’y a pas moins de 280 milliards d’euros sur les comptes d’épargne.

Qu’en est-il de la Wallonie ?

Le prêt Win-Win wallon, appelé prêt coup de pouce,  est un prêt subordonné grâce auquel les indépendants et PME de la Région Wallonne peuvent emprunter de l’argent à des personnes physiques « étrangères » à l’entreprise. Dans le cadre de la relance post Covid, le Gouvernement wallon a approuvé le 9 juillet 2020 une réforme du prêt coup de pouce qui est entrée en vigueur.

Depuis le lancement du prêt coup de pouce en Wallonie en septembre 2016, celui-ci a connu un véritable succès. Au 30 juin 2019, on comptait 574 prêts enregistrés pour un montant de 10.744.234 euros, le prêt moyen s’élevant à 18.718 euros. Le prêt coup de pouce était prévu pour une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2019 mais il a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2021.

Le prêt coup de pouce permet à l’emprunteur de contracter des prêts jusqu’à 250.000 euros. Le montant maximum pouvant être prêté par un prêteur est de 100.000 euros.

Le prêt coup de pouce peut avoir une durée de 4,6,8 ou 10 ans.

Contrairement à la Flandre, auparavant le prêteur n’avait pas le choix, il était obligé de rembourser le prêt en une fois à l’échéance.  Deux possibilités d’offrent maintenant aux deux parties :

 • Soit de rembourser la totalité du capital en une seule fois à l’issue de la durée du crédit ;
 • Soit faire le choix d’un prêt amortissable présentant des remboursements trimestriels, semestriels ou annuels du capital sur la durée prévue.

Un remboursement anticipatif des fonds prêtés est possible

Le prêt coup de pouce a des avantages similaires au prêt win win. Par exemple, le prêt coup de pouce offre une réduction d’impôt annuelle équivalant à 4% du montant prêté durant les quatre premières années et de 2,5% par la suite. Ainsi, l’avantage annuel maximal est de 2.000 euros les quatre premières années et de 1.250 euros par la suite.

L’emprunteur doit également payer des intérêts sur le prêt coup de pouce. Ceux-ci sont calculés en multipliant le montant emprunté par le taux d’intérêt fixé dans l’acte. Ce taux d’intérêt n’est pas librement déterminable, tout comme le prêt win win, d’une part il ne peut être supérieur au taux d’intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du prêt coup de pouce  et, d’autre part, il ne peut être inférieur à la moitié de ce même taux d’intérêt. Ce taux doit être de minimum 0,875% et maximum 1,75% (taux légal en vigueur en 2020).

Pour pouvoir bénéficier du prêt win-win, l’emprunteur et le prêteur doivent remplir un certain nombre de conditions :

À la date de la conclusion du prêt, l’emprunteur :

 • est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants ;
 • a un siège d’exploitation en Région wallonne ;
 • n’exerce pas une activité ou n’a pas un objet consistant, à titre exclusif ou principal :
  • en la prestation de services financiers au services de tiers ;
  • à effectuer des placements de trésorerie ;
  • dans le placement collectif de capitaux ;
  • en la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participation dans des sociétés ayant un objet similaire,
  • en une société dans laquelle des biens immobiliers ou autres droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage; et
 • ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne se trouve pas dans les conditions d’une procédure collective d’insolvabilité.

Afin de rendre le prêt coup de pouce plus attractif, la condition selon laquelle l’emprunteur doit être une jeune entreprise de moins de 5 ans a été supprimée.

En outre, si l’emprunteur est une personne morale, elle :

 • est, soit une société à forme commerciale, que son objet soit civil ou commercial, soit une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
 • n’est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration;
 • n’est pas cotée en bourse;
 • n’est pas constituée à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de sociétés; et
 • n’a pas encore opéré de diminution de capital ou de distribution de dividendes.

A la date de conclusion du prêt et durant la durée de celui-ci, le prêteur :

 • n’est pas un employé de l’emprunteur;
 • si l’emprunteur est un indépendant personne physique, le prêteur n’est pas le conjoint ou le cohabitant légal de l’emprunteur; et
 • si l’emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que son conjoint ou son cohabitant légal, n’est pas directement ou indirectement, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni n’est nommé ou n’agit en tant qu’administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, ou en tant que détenteur d’un mandat similaire au sein de cette personne morale, ni n’exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
 • n’est pas emprunteur d’un autre prêt remplissant les conditions fixées dans le présent décret et ses arrêtés d’exécution.

Le dispositif de prêt Win-win prévoit une garantie de remboursement de 30 % de la part de la Région Wallonne dans certains cas comme une faillite, une réorganisation judiciaire, une dissolution ou une liquidation forcée ou volontaire de l’emprunteur.

Le Gouvernement wallon a également prévu la possibilité d’obtenir un prêt subordonné de la SOWALFIN conjointement au prêt
coup de pouce de montant et de durée identique, avec un minimum de 50.000 € et un maximum de 250.000 € selon les conditions suivantes :

 • Le montant maximum du prêt subordonné sera plafonné au montant du/des prêt(s) « Coup de Pouce » obtenu(s) par la PME.
 • La durée du prêt subordonné sera identique à la durée de ce dernier avec une franchise de minimum 6 mois comprise dans la durée totale du prêt subordonné.
 • Le taux d’intérêt est fixé à 2,5% quelle que soit la durée du prêt subordonné.
 • Les remboursements s’effectuent de façon trimestrielle à l’issue de la période de franchise.

Le ministre de l’Economie cherche également à amplifier le système. Deux hypothèses sont envisagées :

 • La Sowalfin pourrait apporter un euro de prêt public à chaque euro privé emprunté par l’entreprise
 • Accoler la garantie de la Solwafin à chaque prêt coup de pouce

Qu’en est-il de Bruxelles ?

La crise sanitaire du coronavirus a permis de sortir des cartons l’équivalent bruxellois du prêt win-win et prêt coup de pouce. Il s’agit du prêt proxi.  Le 11 juin 2020 a été adopté par le gouvernement bruxellois un projet d’arrêté créant le prêt proxi. Les prêts proxi sont disponibles à Bruxelles depuis le 15 octobre 2020.

Le Prêt proxi doit également permettre aux particuliers de prêter de l’argent aux entrepreneurs bruxellois tout en bénéficiant d’avantages fiscaux sous la forme d’un crédit d’impôt et d’une garantie.

Ce prêt proxi est très similaire au prêt win win flamand et au prêt coup de pouce wallon. Celui-ci permet à l’emprunteur (indépendant ou dirigeant de PME ayant une activité économique en Région de Bruxelles-capitale) d’emprunter de l’argent à un taux réduit pendant une durée fixe de 5 ou 8 ans auprès d’un particulier, avec un plafond de maximum de 250.000 euros pour l’emprunteur.

Le taux d’intérêt est du même niveau que celui appliqué en Flandre et en Wallonie, à savoir entre minimum 0,875 % et maximum 1,75 %

Le prêteur peut prêter maximum 50.000 € par an avec un maximum de 200.000 €.  Le prêteur bénéficiera d’un crédit d’impôt de 4% du montant pendant trois ans et de 2,5 % les années suivantes. La région Bruxelloise limite le risque en garantissant 30% du montant si l’emprunteur fait défaut.

En cas de faillite et d’impossibilité pour l’emprunteur de rembourser, le prêteur pourra récupérer 30% du montant restant dû grâce à un crédit d’impôt unique. Le prêt est subordonné tant aux dettes existantes qu’aux dettes futures de l’entreprise.

Cependant, de manière temporaire, et afin d’aider les entreprises à affronter les conséquences de la crise sanitaire, durant les années 2020 et 2021, le montant maximum par an et par prêteur est augmenté à 75.000 euros tandis que le montant maximum par emprunteur est majoré à 300.000 euros.

Si vous avez des doutes quant à l’intérêt de souscrire un prêt win-win, un prêt coup de pouce ou un prêt proxi, dans votre cas particulier, ou si vous avez quelques questions supplémentaires à ce sujet, n’hésitez pas à consulter l’un de nos spécialistes.

 

Si vous souhaitez faire établir le contrat de prêt win-win, prêt coup de pouce ou le prêt proxi,  vous pouvez également nous contacter !

 

Rédaction : Studio-Legale

Traduction : Pauline Vanhorenbeke

 

[1] Décret du 19 mai 2006 sur le prêt win-win, M.B., 30 juin 2006 (deuxième édition) ; Arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 portant exécution du décret du 19 mai 2006 sur le prêt Win-win, M.B., 17 août 2006.

[2] Cela signifie qu’en cas de faillite, le prêt ne sera remboursé qu’après que tous les autres créanciers auront été remboursés.

[3] 2,50% depuis 1er janvier 2015

 

—————————————————-

 

Facilitating and extending the win-win loan in Flanders, Wallonia and Brussels

 

Since 1 September 2006, private individuals residing in the Flemish Region have been able to benefit from a reduction in personal income tax by lending money to companies that can use financial support. Due to the coronavirus, the possibilities of the win-win loan have been eased and broadened.

The corona crisis has made it difficult for many companies to continue to pay all their invoices. They need extra capital.

In order to support these companies, the existing win-win loan was extended (from October 2020).

Since 1 September 2006, private individuals residing in the Flemish Region have been able to benefit from a reduction in personal income tax by lending money to companies. This creates a win-win situation on the one hand for the natural person and on the other hand for the company or self-employed person.

In order to make the win-win loan even more attractive, the legislator already made a number of adjustments in 2011. For example, the condition that the borrower must be a start-up company was removed.

The win-win loan is a success. Since 2006, almost half a billion euros of capital has already been mobilised via the win-win loan.

What does this win-win loan mean in concrete terms? The win-win loan is a subordinated loan granted by a natural person to a company with the aim of increasing the company’s financial strength and rewarding the lender with a tax advantage.

Through the win-win loan, the borrower could take out loans of up to €200,000. This is now increased to as much as € 300,000.00.

The maximum amount that could be lent out by the lender will also be adjusted. Previously this amount was € 50 000.00, now it is a maximum of € 75 000.00. If this is not enough for the borrower, he will have to call on several friends or relatives.

The win-win loan had a fixed term of eight years. As a result of the adjustments, the term of the loan may vary between five and ten years. In addition, it will be possible to extend the term of loans maturing in 2020 by a maximum of two years.

Nowadays this loan can be paid off via a repayment table or in one go after eight years. In addition, it can be stipulated that the borrower can repay the win-win loan early by a one-off payment of the outstanding balance in principal together with interest. In addition, the lender may demand early repayment of the loan in the event, for example, of bankruptcy or cessation of business.

Small shareholders owning a maximum of 5% of the shares are also allowed to grant a win-win loan.

The win-win loan certainly has its advantages. For example, the win-win loan provides the lender with an annual tax reduction equal to 2.5% on the outstanding capital. In addition, the lender can benefit from a one-off tax reduction of 30% on the amount not repaid if the borrower is unable to repay the remaining amount. This will be temporarily increased to 40% for agreements concluded until 31 December 2021 and for the whole term of the agreement.

Attention: the borrower will also have to pay interest on the win-win loan. These are calculated by multiplying the balance of the win-win loa
n by the interest rate laid down in the deed. This rate is not freely determinable: on the one hand, it may not exceed the legal rate in force on the date on which the participating loan is concluded and, on the other hand, it may not be less than half the same rate. In addition, 21% withholding tax is deducted from the interest paid by the enterprise or self-employed person.

In order to benefit from the win-win loan, the borrower and the lender must meet a number of conditions.

The borrower (Article 3 §2 Decree 19 May 2006):

 • Registered with the Crossroads Bank for Enterprises or with a social security organisation;
 • Main place of business in the Flemish Region;
 • If it is not a natural person: a commercial company or a civil company with the legal form of a commercial company.

The lender (Article 3, §3 Decree 19 May 2006):

 • Natural person who lends money outside the context of his commercial or professional activities;
 • Not an employee of the borrower;
 • Not the spouse or legally cohabiting partner of the borrower-independent person at the time the loan is contracted;
 • If the borrower is a legal entity: Not a shareholder of the legal entity, nor appointed or acting as a director, manager or in a similar capacity within that legal entity. These rules also apply to the spouse or legal cohabitant of the creditor;
 • No borrower in another other win-win loan (Article 3, §4 Decree 19 May 2006);
 • Resident of the Flemish Region.

The popularity of the win-win loan in the current Corona crisis is clear: in the first half of 2020, 1,633 loans worth 36 million euros were taken out, compared to 1,344 loans for a total of 31.6 million euros in the same period last year.

Sufficient capital is also available: in Belgium there are no less than 280 billion euros in savings accounts.

What about Wallonia?

The Walloon win-win loan, known as the “prêt coup de pouce” or “kick-start loan”, is a subordinated loan that allows the self-employed and SMEs in the Walloon Region to borrow money from natural persons outside the company.

Since its launch in Wallonia in September 2016, the kick-start loan has been a real success. On 30 June 2019, 574 loans amounting to €10,744,234.00 were registered with an average loan of €18,718.00. The kick-start loan was intended for a limited period until 31 December 2019, but was extended until 31 December 2021.

The kick-start loan enables the borrower to take out loans of up to € 100,000. The maximum amount that can be lent by a lender is € 50,000.00.

The kick-start loan can have a term of 4, 6 or 8 years.

Unlike in Flanders, the lender has no choice but to repay the loan in one go on the due date. There is no possibility of full or partial early payment.

The kick-start loan has the same advantages as the win-win loan. For example, the kick-start loan offers an annual tax reduction of 4% on the loan amount for the first four years and a reduction of 2.5% thereafter. The maximum annual benefit is therefore € 2,000.00 for the first four years and € 1,250.00 afterwards.

The borrower also has to pay interest. This is calculated by multiplying the amount borrowed by the interest rate laid down in the deed. As with the win-win loan, this interest is not freely determinable. On the one hand, it may not exceed the legal interest rate in force on the date the loan is concluded and, on the other hand, it may not be less than half of the same interest rate. This rate must be a minimum of 0.875% and a maximum of 1.75% (legal rate in 2020).

In order to be eligible for the kick-start loan, the borrower and the lender must meet a number of conditions.

On the date the loan is taken out, the borrower is:

 • registered with the Crossroads Bank for Enterprises or with a social security organisation for the self-employed;
 • established in the Walloon Region;
 • not engaged in an activity or does not have an object consisting exclusively or mainly of :
  • the provision of financial services to third parties;
  • making financial investments;
  • the collective investment of capital;
  • the construction, acquisition, management, development, sale or lease of real estate for one’s own account, or the holding of interests in companies with a similar purpose;
  • a company in which immovable property or other rights in rem on such property are invested, including natural persons exercising a mandate or functions as referred to in Article 32, first paragraph, 1° of the Income Tax Code, their spouse or children, when these persons or their spouse or children have the legal enjoyment of the income of these persons or the use thereof; and
 • not subject to collective insolvency proceedings and is not subject to the conditions for collective insolvency proceedings.

In order to make the kick-start loan more attractive, the condition that the borrower must be a young company under 5 years of age has been abolished.

In addition, if the borrower is a legal person, it is :

 • either a company with a commercial form, irrespective of whether it has a civil or commercial purpose, or an association or foundation within the meaning of the law of 27 June 1921 on non-profit associations, international non-profit associations and foundations;
 • not an undertaking set up to conclude management or administration contracts or which derives the majority of its profits from management or administration contracts;
 • not listed on a stock exchange;
 • not formed in connection with a merger or division of undertakings; and
 • the borrower has not yet made any capital reduction or dividend payment.

At the date of the loan and during the term of the loan, the lender :

 • not an employee of the borrower;
 • if the borrower is a self-employed natural person: not the spouse or legal cohabitant of the borrower; and
 • if the borrower is a legal entity: the lender as well as his spouse or legally cohabiting partner is neither a shareholder of that legal entity, nor appointed or acting as director, manager, delegated to the daily management, or as holder of a similar mandate within that legal entity, nor does he, as permanent representative of another company, exercise a mandate as director, manager, liquidator or similar function;
 • no borrower of another loan that meets the conditions of this decree and its implementing decrees.

Within the framework of the post-Covid recovery, the Walloon Minister of Economy, Willy Borsus, is also working on a reform of the kick-start loan.

The first amendment envisaged by the Minister for Economic Affairs concerns the current ceilings for the amounts lent and borrowed. It provides for the possibility of borrowing up to € 250,000 compared to the current € 100,000. This increase in the ceiling would be accompanied by a revision of the lender’s tax credit by 4% in the first two years (compared with the current four years) and 2.5% in subsequent years. The reform could also enable the borrower to repay the loan in instalments, a possibility which does not currently exist.

The Minister of Economic Affairs is also trying to extend the system. Two hypotheses are being considered:

 • Sowalfin could provide one euro of public loans for every private euro lent by the company;
 • linking the Solwafin guarantee to each loan.

  What about Brussels ?

The corona crisis has made possible the Brussels equivalent of the win-win loan and the “prêt coup de pouce” (“kick-start loan”). This is the proxi loan. On 11 June 2020, the Brussels Government approved a draft decree establishing the proxi-loan.

The proxi-loan should also enable individuals to lend money to Brussels entrepreneurs while benefiting from tax advantages in the form of a tax credit and a guarantee.

This proxi loan is very similar to the Flemi
sh win-win loan and the Walloon kick-start loan. The proxi loan allows the borrower, self-employed or manager of an SME with an economic activity in the Brussels-Capital Region, to borrow money for a fixed period of 5 or 8 years at a reduced rate from a private individual with a maximum of €250,000 for the borrower.

The interest rate has yet to be fixed by decree.

The lender may lend up to €50,000.00 per year with a maximum of €200,000.00. The lender receives a tax credit of 4% of the amount for three years and 2.5% for subsequent years. The Brussels-Capital Region limits the risk by guaranteeing 30% of the amount if the borrower defaults.

However, on a temporary basis, and in order to help businesses cope with the consequences of the health crisis, in the years 2020 and 2021 the maximum amount per year and per lender will be increased to €75,000.00, while the maximum amount per borrower will be increased to €300,000.00.

If you have doubts as to whether it is advantageous in your specific case to take out a win-win loan, or if you still have some questions about this, be sure to consult one of our specialists.

 If you would like to have the win-win loan agreement drawn up, you can also contact us!

PDF
 

Thuiswerken is verplicht, vergeet het verplicht attest voor wie toch op
kantoor werkt niet!

Vanaf vandaag 2 november 2020 is het opnieuw verplicht om van thuis uit te werken (telewerken), tenzij het niet anders kan en uw werkgever over een attest beschikt.

Het nieuwe Ministerieel Besluit1 dat vandaag 2 november 2020 in werking treedt, brengt een nieuwigheid met zich mee: indien u niet van thuis uit kan werken, dient u een attest te krijgen van uw werkgever.

Artikel 2, §1. van het Ministerieel Besluit bepaalt dat “telewerken verplicht is bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard, van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening”.

Verder bepaalt artikel 2 §1. dat als u toch op kantoor werkt u “een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van uw aanwezigheid op de werkplaats bevestigt”, moet vragen aan uw werkgever.

Het lijkt ons aangewezen dat een summiere doch duidelijke motivatie op het attest wordt weergeven. Zonder enig onderscheid een standaard attest voor al uw werknemers uitschrijven, is uit den boze. U zal de noodzakelijke werknemers moeten selecteren en motiveren waarom zij niet kunnen thuiswerken.

Hoewel er geen verbod is op niet-essentiële verplaatsingen, is het thans verplicht een attest voor te kunnen leggen aan de inspectiediensten indien men toch op kantoor werkt.

Dit is in tegenstelling tot de maatregelen die golden bij de vorige lockdown in maart. Toen was het verboden niet-essentiële verplaatsingen te maken, maar was er geen verplichting van een attest indien u op kantoor ging werken.

Er zullen controles volgen en de inspectiediensten zullen aan de werknemers die op kantoor werken, vragen naar dit attest. Indien u hier niet over beschikt, kunnen de inspecteurs een sanctie opleggen.

Besluit:

Let dus op het verplicht attest of document waarin wordt uitgelegd waarom het niet mogelijk is dat (door uw werknemers) van thuis uit wordt gewerkt.

Bij vragen over dit attest of wenst u een modelattest, aarzel niet ons te contacteren op [email protected].

Auteurs: Joost Peeters en Roxanne Sleeckx

1 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 01.11.2011.

 
———————————————————————
 

Le travail à domicile est obligatoire, n’oubliez pas le certificat obligatoire
pour ceux qui travaillent au bureau !

À partir d’aujourd’hui 2 novembre 2020, il est à nouveau obligatoire de travailler à domicile (télétravail), sauf si vous ne pouvez pas faire autrement et que votre employeur dispose d’une attestation.

Le nouveau arrêté ministériel1 qui entre en vigueur aujourd’hui 2 novembre 2020 apporte une nouveauté : si vous ne pouvez pas travailler à domicile, vous devez obtenir une attestation de votre employeur.

L’article 2, §1. de l’arrêté ministériel stipule que “le télétravail est obligatoire dans toutes les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si cela est impossible en raison de la nature, de la fonction ou de la continuité de l’entreprise, des activités ou des services”.

En outre, l’article 2, §1. stipule que si vous travaillez au bureau, vous devez demander à votre employeur “une attestation ou tout autre justificatif confirmant la nécessité de votre présence sur le lieu de travail”.

Il nous semble approprié qu’une motivation brève mais claire soit donnée sur l’attestation. Il n’est pas question de rédiger une attestation standard pour tous vos employés sans aucune distinction. Vous devrez sélectionner les employés nécessaires et motiver les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas travailler à domicile.

Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction des mouvements non essentiels, il est actuellement obligatoire de pouvoir présenter une attestation aux services d’inspection si vous travaillez encore au bureau.

Cela contraste avec les mesures qui s’appliquaient lors du précédent lock-down en mars. À l’époque, il était interdit de faire des mouvements non essentiels, mais il n’y avait pas d’obligation de certificat si vous alliez travailler au bureau.

Des contrôles suivront et les services d’inspection demanderont cette attestation aux employés qui travaillent au bureau. Si vous ne l’avez pas, les inspecteurs peuvent imposer une sanction.

Conclusion :

Faites attention à l’attestation ou au document obligatoire expliquant pourquoi il

n’est pas possible de travailler à domicile (par vos employés).

Si vous avez des questions concernant ce certificat ou si vous souhaitez obtenir un modèle de certificat, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse[email protected].

Auteurs : Joost Peeters et Roxanne Sleeckx

1 Arrêté ministériel du 1 novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 01.11.2011

———————————————————————

Working from home is mandatory, don’t forget the mandatory
certificate/attestation for those who do work at the office!

From today, 2nd of November 2020, it will be compulsory again to work from home (teleworking), unless you cannot do otherwise and your employer has a certificate.

The new Ministerial Decree1 that enters into force today 2nd of November 2020 brings a new obligation: if you cannot work from home, you must obtain a certificate from your employer.

Article 2, §1. of the Ministerial Decree stipulates that “teleworking is compulsory in all companies, associations and services for all staff members, unless this is impossible due to the nature, function or continuity of the business, activities or services”.

Furthermore, a
rticle 2 §1. stipulates that if you do work in the office, you must ask your employer for “a certificate or any other proof confirming the necessity of your presence in the workplace”.

It seems appropriate to us that a brief but clear motivation should be stated on the attestation. Writing out a standard attestation for all your employees is out of the question. You will have to select the necessary employees and motivate why they cannot work from home.

Although there is no ban on non-essential movements, it is now mandatory to be able to submit an attestation to the inspection services if one does work in the office.

This is in contrast to the measures in place at the previous lockdown in March. At that time it was forbidden to make non-essential movements, but there was no obligation for a certificate if you went to work in the office.

Checks will be carried out and the inspection services will ask employees working in offices for this attestation. If you do not possess it, the inspectors may impose a sanction.

Conclusion:

Be aware it is now compulsory to have an attestation or document explaining why it is not possible to work from home (by your employees).

If you have any questions about this certificate or if you would like a model certificate, do not hesitate to contact us at [email protected].

Authors: Joost Peeters en Roxanne Sleeckx

1 Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 01.11.2011.

 

Hoofdwebsite Contact
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!